Időállapot: közlönyállapot (2006.XII.7.)

2006. évi CV. törvény

a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról * 

1. § A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § E törvény hatálya a természetes és jogi személynek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak - ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is - (a továbbiakban együtt: vállalkozás) reklámozóként, reklámszolgáltatóként vagy reklám közzétevőként végzett gazdasági reklámtevékenységére, valamint a szponzorálásra terjed ki.”

2. § A Grtv. 2. §-a a következő x) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

x) Szponzorálás: minden olyan hozzájárulás valamely rendezvényhez, tevékenységhez, továbbá - rendezvénnyel vagy tevékenységgel összefüggésben - valamely személy számára, amelynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett hatása valamely áru vásárlásának vagy igénybevételének ösztönzése.”

3. § A Grtv. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Nem nyújtható szponzorálás dohányárura vonatkozóan olyan rendezvényhez, illetve tevékenységhez, amely az Európai Gazdasági Térség több államát érinti vagy azokban zajlik, vagy más módon határokon átnyúló hatással rendelkezik.”

4. § A Grtv. 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 13. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértéséért a szponzorálást nyújtó és a szponzorálást elfogadó vállalkozás egyaránt felelős.”

5. § A Grtv. 16. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A tiltott szponzorálás miatti reklámfelügyeleti eljárást ügyfélként kezdeményezni jogosultak az egészségvédelemmel összefüggő feladatokat ellátó közigazgatási szervek és a nemdohányzók védelmét ellátó társadalmi szervezetek is.”

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően nyújtott szponzorálásra kell alkalmazni.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2001. évi I. törvény 15. §-ának (4) és (5) bekezdése, valamint 16. §-ának (3) bekezdése, továbbá

b) a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXVII. törvény 8. §-a.

(3) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Grtv. 14. §-ának (1) bekezdésében a „(3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3)-(4) bekezdésben” szöveg,

b) a Grtv. 15. §-a (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésben” szöveg, az „a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések” szövegrész helyébe az „a gazdasági reklámtevékenységre, továbbá a tiltott szponzorálásra vonatkozó rendelkezések” szöveg, az „e rendelkezések megsértése miatti eljárásokat” szövegrész helyébe az „e rendelkezések megsértése miatti eljárásokat (a továbbiakban együtt: reklámfelügyeleti eljárás)” szöveg,

c) a Grtv. 16. §-a (2) bekezdésének első mondatában a „gazdasági reklámtevékenységre” szövegrész helyébe a „gazdasági reklámtevékenységre vagy a tiltott szponzorálásra” szöveg,

d) a Grtv. 16. §-a (4) bekezdésének első mondatában a „reklám közzétételét” szövegrész helyébe a „reklám közzétételét, illetve a tiltott szponzorálást megvalósító rendezvény vagy tevékenység befejeztét” szöveg,

e) a Grtv. 17. §-ának (2) bekezdésében a „15. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „15. § (3) bekezdése” szöveg,

f) a Grtv. 18. §-ának (1) bekezdésében a „reklám jogsértő voltát” szövegrész helyébe a „reklám jogsértő voltát vagy a tiltott szponzorálást (a továbbiakban együtt: jogsértés)” szöveg lép.

7. § Ez a törvény a tagállamok dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 2003. május 26-i 2003/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke c) pontjának, 5. cikke (1) bekezdésének és 7. cikkének való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére