Időállapot: közlönyállapot (2006.XII.14.)

2006. évi CIX. törvény

a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról * 

Első rész

A közigazgatási szervezetrendszerre vonatkozó törvényi rendelkezések módosítása

I. Fejezet

A központi államigazgatási szervekre vonatkozó rendelkezések módosítása

1. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„100. § (1) Nincs helye fellebbezésnek

a) ha az ügyben törvény vagy kormányrendelet azt kizárja,

b) az ügyfelek részéről, a közöttük létrejött egyezséget jóváhagyó határozat ellen,

c) a méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat ellen.

(2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott esetben az elsőfokú közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatának van helye.”

(2) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 116. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyben a § a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az államigazgatási szerv felett felügyeletet gyakorló, illetve az azt irányító miniszter gyakorolja a felügyeleti jogkört

a) a területi vagy helyi szervekkel nem rendelkező kormányhivatal vagy központi hivatal, és

b) a területi vagy helyi szervekkel rendelkező kormányhivatal vagy központi hivatal központi szerve

hatáskörébe tartozó hatósági ügyek esetében.

(3) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási hivatal hatáskörébe tartozó hatósági ügyek esetében a felügyeleti jogkört az adott ügycsoport tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter gyakorolja.”

(3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény az alábbi új 174/A. §-sal egészül ki:

„174/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy - az önkormányzati hatósági ügyek kivételével - a közigazgatási hatósági eljárásokban

a) közreműködő szakhatóságokat rendeletben jelölje ki,

b) az első fokú határozat elleni fellebbezést rendeletben zárja ki.”

(4) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 1. §-ának (4) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:

e) az Országos Atomenergia Hivatal,”

(5) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 1. § (4) bekezdése a következő új f) ponttal egészül ki:

[Kormányhivatalnak minősül:]

f) a Magyar Szabadalmi Hivatal.”

(6) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Törvény vagy kormányrendelet a központi hivatal vagy a közigazgatási hivatal irányításáról rendelkezhet úgy, hogy ügyek meghatározott csoportjaival összefüggésben - a hatékonysági és a pénzügyi ellenőrzés kivételével - az (1) bekezdés c), e) és g)-i) pontjaiban meghatározott hatásköröket valamely központi államigazgatási szerv vezetője gyakorolja.”

(7) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény a következő új alcímmel és 13/A. §-sal egészül ki:

A Kormány üléseinek dokumentálása

13/A. § (1) A Kormány ülései - a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában - nem nyilvánosak.

(2) A Kormány üléseiről hangfelvétel készül, mely - a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában - nem nyilvános.

(3) A kormányülésen elhangzottakat összefoglalóban kell rögzíteni.

(4) Az összefoglaló tartalmazza a kormányülés helyét és időpontját, az ülésen résztvevők nevét, a tárgyalt írásbeli anyagok címét és az előterjesztő megjelölését, a napirenden kívül szóba került ügyek tárgy szerinti ismertetését, a hozzászólók nevét, szavazás esetén annak tárgyát és számszerű arányát, a testületi döntés lényegét. Kérelmére a kormányülésen résztvevő nyilatkozatát, egyet nem értését szó szerint kell rögzíteni. Az összefoglaló mellékleteként meg kell őrizni az előterjesztést, a jelentést, valamint a kormányrendeletek, kormányhatározatok, irányelvek és elvi állásfoglalások, továbbá a Kormány által meghatározott egyéb iratok eredeti aláírással ellátott egy-egy példányát.

(5) Az ülésről készült összefoglaló eredeti példányát és mellékleteit, valamint az ülésről készült hangfelvételt a Miniszterelnöki Hivatal őrzi. Az ülési dokumentáció anyaga nem selejtezhető, maradandó értékű iratnak minősül; kezelésére és megismerésére a köziratok védelméről, az államtitokról és a szolgálati titokról, továbbá a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6) Az összefoglaló és a hangfelvétel készítésének, valamint belső kormányzati felhasználásának részletes szabályait, feltételeit a Kormány határozza meg.”

(8) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 26. §-a a következő új (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kormánybiztos e tevékenységét a Miniszterelnöki Hivatal politikai főtanácsadójaként látja el, ha munkáját díjazás ellenében végzi.”

(9) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. §-a a következő új (6)-(7) bekezdésekkel egészül ki:

„(6) A minisztert az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben - a miniszter döntése alapján - a miniszter részletes feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben kijelölt másik miniszter, az államtitkár vagy a miniszter által kijelölt szakállamtitkár helyettesíti.

(7) A minisztert a rendelet kiadásában nem lehet helyettesíteni.”

(10) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 44. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az államtitkárt - amennyiben nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el - a munkáltatói jogok gyakorlása során az általa kijelölt, az irányítása alá tartozó szakállamtitkár vagy vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő helyettesíti.”

(11) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 53. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Miniszterelnöki Kabinetirodát a Miniszterelnöki Hivatalban működő, a miniszterelnök által rendeletben kijelölt államtitkár vezeti, akinek tevékenységét a miniszterelnök irányítja.”

(12) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter normatív utasításával vagy a feladatkörükben érintett miniszterek közös normatív utasításukkal több szakállamtitkár vagy főosztály feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére a feladatkörükben érintett szakállamtitkárokból, főosztályvezetőkből vagy vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőkből álló munkacsoportot hozhat vagy hozhatnak létre.”

(13) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 71. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kormányhivatal tevékenységéről - a (2) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint -beszámol a Kormánynak, valamint tájékoztatja az Országgyűlés feladatkörében érintett bizottságát. A tájékoztatást a kormányhivatal honlapján közzé kell tenni.”

(14) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 74. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, egyben a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

„(5) A központi hivatal vezetőjét - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a központi hivatalt irányító miniszter nevezi ki és menti fel.”

2. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64. §-ában a „hogy rendeletben határozza meg a hatóság szervezetére és eljárására vonatkozó” szövegrész helyébe a „hogy rendeletben jelölje ki a hatóságot vagy hatóságokat, valamint rendeletben határozza meg a hatóság eljárására vonatkozó” szöveg,

b) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 28. § (2) bekezdésében az „illetékes miniszter, országos hatáskörű” szövegrész helyébe a „feladatkörrel rendelkező miniszter, hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási” szöveg,

c) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 36. § (5) bekezdésében a „, országos hatáskörű” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg, 97. § (2) bekezdés h) pontjában a „minisztérium, országos hatáskörű” szövegrész helyébe a „miniszter, központi államigazgatási” szöveg,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 44. § (2) bekezdés b) pontjában az „országos hatáskörű” szövegrész helyébe a „központi államigazgatási” szöveg,

e) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (1) bekezdésében a „közigazgatási” szövegrész helyébe az „államigazgatási” szöveg, valamint a „szabályzat kiadásának rendjét” szövegrész helyébe a „szabályzatok kiadásának és végrehajtásuk ellenőrzésének rendjét” szöveg, 10. § (2) bekezdésében az „országos hatáskörű szerv vezetője” szövegrész helyébe a „központi államigazgatási szerv” szöveg, 17. § (1) bekezdésében a „minisztériumoknak és az országos hatáskörű” szövegrész helyébe a „központi államigazgatási” szöveg, 19. § (5) bekezdésében az „(országos hatáskörű szerv vezetője)” szövegrész helyébe a „vagy az autonóm közigazgatási szerv vezetője” szöveg,

f) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2. § (1) bekezdésében és 69. § (3) bekezdés d) pontjában az „országos hatáskörű” szövegrész helyébe az „az ország egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező” szöveg, 69. § (4) bekezdés c) pontjában az „a miniszter irányítása alatt álló központi államigazgatási szervek” szövegrész helyébe az „a központi hivatalok” szöveg, 74. § b) pontjában az „az országos hatáskörű” szövegrész helyébe az „a központi” szöveg,

g) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 50. § (1) bekezdés h) pontjában a „minisztériumok és országos hatáskörű szervek” szövegrész helyébe a „miniszterek és központi államigazgatási szervek” szöveg, 53. §-át megelőző alcímében, 53. § (1) bekezdésében az „a Kormány irányítása alá tartozó országos hatáskörű szerv” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

h) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 46. § (3) bekezdés e) pontjában a „Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatalban” szövegrész helyébe a „kormányzati frekvenciagazdálkodásért felelős szervnél” szöveg, 3. számú mellékletének címében a „HM közigazgatási államtitkár, a HM” szövegrész helyébe a „szakirányításra jogosult személy” szöveg, táblázatának első sorában a „HM KÁT” szövegrész helyébe a „szakirányításra jogosult személy” szöveg, a „HM HVKF” szövegrész helyébe a „HVKF” szöveg,

i) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdésében az „Ebben meg kell jelölni” szövegrész helyébe a „Jogszabályban kell megjelölni” szöveg, 28. § (3) bekezdésében az „az illetékes minisztérium, országos hatáskörű szerv” szövegrész helyébe a „feladatkörében érintett miniszterek, központi államigazgatási szervek” szöveg, 58. § (6) bekezdés második mondatában a „jogorvoslati eljárásban” szövegrész helyébe a „szakhatóság közreműködésére és eljárására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a jogorvoslati eljárás során” szöveg, 108. § (1) bekezdés első mondatában az „a közvetlen felettes szerv” szövegrész helyébe az „az első fokon eljáró hatóság felett irányítást gyakorló személy vagy szerv (a továbbiakban: felettes szerv)” szöveg,

j) az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 6. § (1) bekezdés p) pontjában a „Kormány által irányított országos hatáskörű szerv” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

k) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2. számú melléklete 4. pontjában az „az országos hatáskörű szervek” szövegrész helyébe az „az autonóm államigazgatási szervek és a kormányhivatalok” szöveg, 5. pontjában a „miniszter irányítása alatt álló központi államigazgatási szervek” szövegrész helyébe a „központi hivatalok” szöveg, 18. pontjában az „országos hatáskörű szerveken” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalokon, a központi hivatalokon” szöveg, az „az illetékes” szövegrész helyébe az „a feladatkörrel rendelkező” szöveg,

l) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében az „és országos hatáskörű szervek, központi hivatalok, minisztériumi hivatalok (a továbbiakban együtt: központi közigazgatási szerv)” szövegrész helyébe az „, a kormányhivatalok, a központi hivatalok (a továbbiakban együtt: központi államigazgatási szerv)” szöveg, 7. § (2) és (6) bekezdésében a „központi közigazgatási” szövegrészek helyébe a „központi államigazgatási” szöveg, 7. § (6) bekezdésében az „országos hatáskörű szerv” szövegrész helyébe a „kormányhivatal vagy központi hivatal” szöveg, 10. § (2) bekezdésében az „a Kormány által közvetlenül irányított központi közigazgatási szervnél” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalnál” szöveg, 24. § (4) bekezdésében a „Kormány közvetlen irányítása alatt álló országos hatáskörű szerv” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg, 31/A. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a) pontjában a „központi közigazgatási” szövegrész helyébe a „központi államigazgatási” szöveg, 31/C. § (2) bekezdésében a „központi közigazgatási” szövegrész helyébe a „központi államigazgatási” szöveg, 33. § (6) bekezdésében a „központi közigazgatási” szövegrész helyébe a „központi államigazgatási” szöveg, 44. § (1) bekezdésében az „a Szerencsejáték Felügyeletnél” szövegrész helyébe az „a Kormány által rendeletben kijelölt államigazgatási szervnél” szöveg, 49/L. § (2) bekezdésében a „központi közigazgatási” szövegrész helyébe a „központi államigazgatási” szöveg, 64/A. § (2) bekezdésében a „központi közigazgatási szerveknél” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, a kormányhivataloknál és a központi hivataloknál” szöveg,

m) az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „az ország egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, így különösen a minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, az országos hatáskörű szerv, a központi hivatal, a minisztériumi hivatal,” szövegrész helyébe az „a központi államigazgatási szerv a kormánybizottság kivételével, továbbá” szöveg, 9. § (1) bekezdésében a „minisztérium vagy országos hatáskörű szerv” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium, tárca nélküli miniszter esetén a Miniszterelnöki Hivatal (a továbbiakban együtt: minisztérium)” szöveg, 9. § (6) bekezdésében az „az előkészítő” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 13. § (1) bekezdésében a „minisztérium és az országos hatáskörű szerv hivatalos lapját” szövegrész helyébe a „12. §-ban nem említett hivatalos lapokat az annak kiadásáért a jogalkotásról szóló törvény alapján felelős szerv” szöveg,

n) a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 4. § (2) bekezdésében a „minisztériumok, vagy országos hatáskörű szervek” szövegrész helyébe a „miniszterek vagy központi államigazgatási szervek” szöveg,

o) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 15. § d) pontjában a „minisztériumok, országos hatáskörű szervek” szövegrész helyébe a „központi államigazgatási szervek” szöveg,

p) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/A. § (3) bekezdésében az „országos hatáskörű szerv vezetője esetén az általa irányított” szövegrész helyébe a „más központi államigazgatási szervet vezető személy esetén az általa vezetett” szöveg,

q) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1. § (2) bekezdésében az „eljárások e törvényben nem szabályozott elemeire” szövegrész helyébe az „eljárásokra” szöveg, 12. § (5) bekezdés b) pontjában a „hatóságot és szakhatóságot” szövegrész helyébe a „hatóság vagy hatóságok kijelölését” szöveg,

r) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 1. § (2) és (5) bekezdésében a „szervnek minősülnek:” szövegrészek helyébe a „szerv” szöveg, (2) bekezdés b) pontjában az „a Kormány kabinetjei” szövegrész helyébe az „a kormánybizottságok” szöveg, c) pontjában az „a kormánybizottságok” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatal” szöveg, (3) bekezdésében a „szervnek minősül:” szövegrész helyébe a „szerv” szöveg, (4) bekezdésében a „Kormányhivatalnak minősül” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal” szöveg, 4. § (2) bekezdésében a „jóváhagyásának” szövegrész helyébe a „jóváhagyásának vagy kiadásának” szöveg, 31. § (2) és (4) bekezdésében az „a miniszterelnök által rendeletben” szövegrész helyébe az „a miniszter részletes feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben” szöveg, 31. § (2) bekezdésében az „Országgyűlés ülésén és az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben” szövegrész helyébe az „Országgyűlés ülésén” szöveg, 53. § (2) bekezdésében a „négy” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg, 57. § (1) bekezdésében az „egyetemi” szövegrész helyébe a „felsőfokú” szöveg, 68. § (1) bekezdésében az „a kabinetfőnök” szövegrész helyébe a „szakállamtitkárként vagy főosztályvezetőként a kabinetfőnök” szöveg, 69. § (3) bekezdésében a „főosztályvezető-helyettes” szövegrész helyébe a „közvetlenül a főosztályvezető, illetve olyan főosztályvezető-helyettes” szöveg, 70. § (2) bekezdésében az „a miniszterelnök irányítja” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár irányítja” szöveg, 72. § (1) bekezdésében az „a miniszterelnök jóváhagyását követően a kormányhivatalt felügyelő miniszter” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal vezetője készít elő, és a kormányhivatalt felügyelő miniszter - a miniszterelnök jóváhagyását követően - ” szöveg, 76. § (3) bekezdésében az „a minisztert” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkárt, a minisztert” szöveg, a „, valamint” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal felügyeletét ellátó minisztert, valamint” szöveg, 80. § (3) bekezdésében a „szakállamtitkárrá” szövegrész helyébe az „államtitkárrá vagy szakállamtitkárrá” szöveg

lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 15. § (2) bekezdésében az „országos hatáskörű” szövegrész helyébe a „központi államigazgatási” szöveg,

b) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 10. § b) pontjában a „minisztériumok és az országos hatáskörű” szövegrész helyébe a „miniszterek és az államigazgatási” szöveg, 14. §-át megelőző alcímben az „Az illetékes miniszter és az országos hatáskörű” szövegrész helyébe az „A központi államigazgatási” szöveg, 14. §-ában az „Az illetékes miniszter és az illetékes országos hatáskörű” szövegrész helyébe az „A központi államigazgatási” szöveg, 26. § k) pontjában az „országos hatáskörű” szövegrész helyébe az „országos illetékességgel eljáró” szöveg,

c) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 14. § (1) bekezdés felvezető szövegében az „az országos hatáskörű” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 14. § (1) bekezdés a) pontjában a „Miniszterelnöki Hivatalnál,” szövegrész helyébe a „központi államigazgatási szerveknél” szöveg, az „, a minisztériumoknál, valamint országos hatáskörű szerveknél foglalkoztatottak” szövegrész helyébe a „foglalkoztatottak” szöveg,

d) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény 25. § (1) bekezdésében a „minisztériumok, országos hatáskörű szervek” szövegrész helyébe a „miniszterek” szöveg

lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „országos hatáskörű és egyéb” szövegrész,

b) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény 56. §-ának „központi” szövegrésze, valamint a 60. § (1) bekezdés e) pontja,

c) a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény 6. § (1) bekezdés d) pontjában a „- helyi, területi és országos hatáskörű -” szövegrész,

d) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (5) bekezdés b) pontjában az „országos hatáskörű” szövegrész

e) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 9. § (3) bekezdésében az „országos hatáskörű” szövegrész,

f) a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 342. § (1) bekezdésében az „(országos hatáskörű szerv vezetője)” szövegrész,

g) az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Gazdasági Versenyhivatal, a Közbeszerzések Tanácsa,” és „az Országos Rádió és Televízió Testület,” szövegrész, 9. § (5) bekezdése, 10. § (2) bekezdésében a „jogszabályt előkészítő” szövegrész, 22. § (1) bekezdés c) pontja,

h) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 4. § 20. pontjában az „országos hatáskörű és egyéb” szövegrész,

i) a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei, fővárosi” szövegrész,

j) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50. § (3) bekezdés c) pontja,

k) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 13. § (1) bekezdésében az „országos hatáskörű” szövegrész, 13. § (2) bekezdése,

l) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 7. § 20. pont a) alpontjában az „országos hatáskörű és egyéb” szövegrész,

m) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában az „a 2. §-ban meghatározott esetben” szövegrész

hatályát veszti.

Kormányhivatalokra vonatkozó törvénymódosítások

3. § (1) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmailag önálló kormányhivatal, amelynek költségvetése önálló költségvetési fejezetet képez.”

(2) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A tagokat és az elnököt határozott időtartamra a miniszterelnök bízza meg. A megbízásra az előterjesztést - a KSH elnökének javaslata alapján - a KSH felett felügyeletet gyakorló miniszter teszi meg.”

(3) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]

c) az országos statisztikai adatgyűjtési programot, összeállításának eljárási rendjét, és az adatszolgáltatási kötelezettséget.”

(4) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 3. § (2) bekezdés i) pontjában az „az Állami Bankfelügyelet” szövegrész helyébe az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szöveg lép.

(5) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Szabadalmi Hivatal a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal. A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökét a miniszterelnök, két elnökhelyettesét az elnök javaslatára a felügyeletet gyakorló miniszter nevezi ki és menti fel.”

(6) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) kormányhivatal.”

(7) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal kormányhivatal.”

(8) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal a tevékenységéről - a külön törvényben meghatározottak szerint - beszámol a Kormánynak, valamint tájékoztatja az Országgyűlés feladatkörében érintett bizottságát. A tájékoztatást a Hivatal honlapján közzé kell tenni.”

4. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg

a) a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 5. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés e) pontjában a „jóváhagyásra történő előterjesztése,” szövegrész, továbbá 8. § (6) bekezdésében az „a KSH elnökének előterjesztése alapján,” szövegrész, 12-14. §-a, 26. §-a (3) bekezdés e) pontja,

b) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 1. § (2) bekezdése, 1. § (4) bekezdés második mondata, 1/A. §-a, 6/A. §-a az azt megelőző alcímmel együtt, 9/C. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Felügyelet szervezeti és működési szabályzatának elkészítése,” szövegrész,

c) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 7. § (5) bekezdés b) pontja,

d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 1. § (3) bekezdés b) pontjában az „Irodája” szövegrész, 75. §-a az azt megelőző alcímmel együtt, 77. § (3)-(6) bekezdése, 78-79. §-a, 80. § (1)-(2) bekezdése, valamint 81. §-a

hatályát veszti.

II. Fejezet

Közigazgatási hivatalokra vonatkozó rendelkezések módosítása

5. § (1) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény a következő 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a közigazgatási hivatalt vagy hivatalokat rendeletben jelölje ki.”

(2) A kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet 18. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A kisajátítási eljárást a közigazgatási hivatal folytatja le.

(2) A kisajátítási eljárás kérelemre indul. Az azonos célra irányuló, több ingatlant érintő kisajátítási kérelmet a közigazgatási hivatal egy eljárásban köteles elbírálni.

(3) A közigazgatási hivatal a kérelem alapján köteles elbírálni, hogy a kisajátítás közérdeket szolgál-e, a közérdekű célt a kisajátítani kért ingatlanon indokolt-e megvalósítani, s fennállnak-e a kisajátítás egyéb feltételei. E feltételek hiányában a kérelmet el kell utasítani.”

(3) A kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közigazgatási hivatal határozata ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, a fél azonban a kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti.”

(4) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a közigazgatási hivatal gyakorol felügyeletet.”

(5) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az elemi csapás vagy rendkívüli hóakadály elhárítása egységes, központi irányítást nem igényel, a védekezés és mentés irányítása - az érdekeltek bevonásával - a polgármester vagy a főpolgármester, illetőleg a közigazgatási hivatal feladata.”

(6) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A közigazgatási hivatal

a) felügyeletet gyakorol a helyi nyilvántartási tevékenység felett;

b) ellenőrzi a személyes adatok védelmének érvényesülését, szükség esetén helyreállítja a törvényes állapotot.

(2) A közigazgatási hivatal a nyilvántartás működtetésével kapcsolatos technikai feltételek biztosítása során közreműködik a nyilvántartás adatkezelésének és adatszolgáltatásának megszervezésében.”

(7) Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„31. § (1) A közigazgatási hivatal vezetője, a főpolgármester és a polgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke a bizottság igénye szerint rendelkezésre bocsátja a döntéséhez szükséges adatokat, iratokat, segíti a bizottság ügyviteli feladatainak ellátását.

(2) A bizottság ügyiratait a közigazgatási hivatal kezeli.”

(8) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 14. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[14. § A nyilvántartás szervei az általuk kezelt adatokat az alábbi forrásból gyűjtik:]

k) a jegyző, a közigazgatási hivatal, a központi szerv, valamint a bíróságok nyilvántartási eljárás tárgyában hozott határozatai;”

6. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adatkezelés törvényességének ellenőrzésére a közigazgatási informatikáért felelős miniszter a központi szervnél, a közigazgatási hivatal vezetője közigazgatási hivatalnál adatvédelmi felelőst nevez ki.”

(2) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 26. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A jegyző határozata ellen - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint - a közigazgatási hivatalhoz, annak határozata ellen a bírósághoz lehet jogorvoslattal fordulni. A határozatot a bíróság megváltoztathatja.”

(3) A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény a „Felhatalmazó rendelkezések” alcímet követően a következő 28/A. §-sal egészül ki:

„28/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 13. § (1) bekezdése szerinti szervet vagy szerveket rendeletben jelölje ki.”

7. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 38. § (1) és (3) bekezdésében a „területileg illetékes fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

b) az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdésében a „vezeti” szövegrész helyébe a „, valamint - az anyakönyvvezető számára e törvény által biztosított jogokat gyakorolva - az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szerv vezeti” szöveg, 3. § (2) bekezdésében a „megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 10. § (4) bekezdésében a „bevándoroltként” szövegrész helyébe a „bevándoroltként, letelepedettként” szöveg, 10. § (6) bekezdésében és 41. § (4) bekezdésében a „bevándorolt” szövegrész helyébe a „letelepedett” szöveg, 12. § (2) bekezdésében a „számának” szövegrész helyébe az „azonosítójának” szöveg, 23. § (4) és (6) bekezdésében az „az előterjesztés helye szerint illetékes közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hivatal” szöveg, 41/B. § (2) bekezdés aa) alpontjában a „település” szövegrész helyébe a „szerv” szöveg, 41/B. § (3) bekezdés d) pontjában és 41/D. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 41/C. § (2) bekezdés c) pontjában a „megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal, valamint a központi anyakönyvi szerv vezetője” szöveg, 41/D. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

c) a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 67. § (1) bekezdés e) pontjában a „megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

d) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 17. § (2) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „Kormány által rendeletben kijelölt szervnek (közigazgatási hivatal)” szöveg, 33/A. § (6) bekezdésében, 95. § a) pontjában és 97. § a) pontjában a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 42. § (3) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetőjének, aki” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak, amely” szöveg, 52. § (2) bekezdésében és 105. §-ában a „megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 63/C. § (1) bekezdésében a „fővárosi közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 92/C. § (6) bekezdésében a „fővárosi, a megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 92/C. § (6) bekezdésében a „fővárosi, a megyei közigazgatási hivatal vezetőjét” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalt” szöveg, 98. §-át megelőző „A fővárosi, megyei közigazgatási hivatal” alcím helyébe az „A közigazgatási hivatal” alcím, 98. § (1) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal (továbbiakban: közigazgatási hivatal)” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 98. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetője a fővárosban és a megyében” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 98. § (3) bekezdésében, valamint 99. § (1) és (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 98. § (4) és (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 99. § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetőjét” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalt” szöveg,

e) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében a „megyei, fővárosi közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 30/B. § (1) bekezdés c) pontjában a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 30/B. § (4) és (7) bekezdésében, valamint 64/A. § (4) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 30/B. § (4) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője útján kezdeményezheti, aki” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal útján kezdeményezheti, amely” szöveg, 30/B. § (7) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatalvezető” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 31/A. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában, valamint 44. § (2) bekezdésében a „megyei, fővárosi közigazgatási hivatalnál” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnál” szöveg, 33. § (6) bekezdésében, 62. § (4) bekezdésében, 62/A. §-ában a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok” szövegrészek helyébe a „közigazgatási hivatalok” szöveg, 45. § (7) bekezdésében a „fővárosi közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 46. § (1) bekezdés felvezető szövegében, valamint b) és c) pontjában, továbbá 63. § (1) bekezdés k) pontjában és (2) bekezdés d) pontjában a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 64/A. § (1) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok vezetőinek” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalok” szöveg,

f) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6. § (1) bekezdésében és 30. § (1) bekezdésében a „megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

g) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (5) bekezdésében a „megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, a „megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

h) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4/A. § (1) bekezdésében a „lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalban a hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 24. § (4) bekezdés e) pontjában a „közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg,

i) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/B. § (4) bekezdésében az „az illetékes közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hivatal” szöveg, 30/O. § (1) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 60/H. § (1) bekezdésében és 60/M. § b) pontjában a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 60/H. § (2) bekezdésében az „az önkormányzat székhelye szerinti közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe az „a Kormány által kijelölt közigazgatási hivatal” szöveg, 60/I. § (1) és (4) bekezdésében, valamint 60/J. § (1), (2) és (4) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 60/I. § (2) és (3) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 60/J. § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetőjét” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalt” szöveg, 62. § (1) bekezdésében a „megyei, fővárosi közigazgatási hivatalok vezetőinek” szövegrész helyébe a „közgazgatási hivatal” szöveg,

j) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 84. § (3) bekezdésében a „megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalnál” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnál” szöveg, 84. § (10) bekezdésében és 95/A. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „közigazgatási hivatal vezetője” szövegrészek helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 84. § (10) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 93. § (4) bekezdésében és 95/A. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „közigazgatási hivatal vezetőjénél” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnál” szöveg, 133. § (3) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

k) a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 88. § (1) bekezdésében a „fővárosi, illetőleg megyei közigazgatási hivatal vezetőjének (a továbbiakban: a hivatal vezetője)” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 88. § (2) bekezdésében és 88/A. § (1) bekezdésében a „hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 88/C. § (1) és (2) bekezdésében a „hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

l) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 7. § (1) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 13. § (5) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

m) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 94/C. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei közigazgatási hivataloknál” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnál” szöveg, 94/C. § (3) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatalnál” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnál” szöveg,

n) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. § (3) bekezdésében a „székhelyük szerinti megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 10. § (3) bekezdésében, 10/G. § (2) bekezdésében, valamint 16. § (11) és (12) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrészek helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 10/A. § (4) bekezdésében, 12. § (7) bekezdésében, a „székhely szerint illetékes megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 10/A. § (4) bekezdésében és 16. § (13) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 10/D. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában a „megyei közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 15. § (11) bekezdésében a „székhely szerint illetékes fővárosi, megyei közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 15. § (15) bekezdésében és 16. § (10) bekezdésében a „székhely szerint illetékes fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 15/B. § (10) bekezdésében a „fővárosi közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 15/B. § (13) bekezdésében a „Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 16. § (12) és (16) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatal vezetőjét” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalt” szöveg, 16. § (13) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 16. § (14) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg, 23/C. § (7) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg, 27. § (1) bekezdés n) pontjában a „megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivataloknak” szöveg,

o) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 5. § (5) bekezdésében és 14. § (2) bekezdés g) pontjában a „megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjét” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalt” szöveg, 10. § (4) bekezdés a) pontjában a „megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetőjét” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalt” szöveg, 17. § (1) bekezdésében a „megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg

lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 39. § (3) bekezdésében az „az illetékes közigazgatási hivatal vezetőjét” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hivatalt” szöveg,

b) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 103/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „megyei közigazgatási hivataloknál” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivataloknál” szöveg, 103/A. § (3) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatalnál” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnál” szöveg,

c) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (11) bekezdésében az „az illetékes megyei közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hivatalnak” szöveg, 30. § (7) bekezdésében az „az ingatlan fekvése szerinti illetékes megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hivatal” szöveg, 30. § (8) bekezdésében a „megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg,

d) a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény 17. § (5) bekezdésében a „megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője (a továbbiakban: hivatal vezetője)” szövegrész és a „hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

e) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 13. § (3) bekezdés d) pontjában a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 13. § (4) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg, 20. § (1) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetőjének, aki” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak, amely” szöveg, 20. § (2) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

f) a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 6. § (1) és (2) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrészek helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 18. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

g) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 6. §-ában a „megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

h) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 39. § (5) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

i) a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg, 5. § b) pontjában a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 10. § (2) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

j) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (10) bekezdésében az „az illetékes megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

k) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 327. § (1) bekezdés d) pontjában a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

l) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 28. § (2) bekezdésében a „lakóhely szerinti megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalhoz” szöveg, 29. § (1) bekezdésében a „lakóhely szerinti megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 55. § (4) bekezdés a) pontjában a „megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

m) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 7. § (3) bekezdés d) pontjában a „megyei közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 7. § (6) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg, 12. § (1) bekezdésében az „az illetékes megyei közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg, 12. § (2) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrészek helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

n) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 20. § (5) és (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdés a) pontjában, 107. § (2) bekezdésében, valamint 152. § (3) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 20. § (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

o) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 31. § (1) bekezdésében az „az ingatlan fekvése szerinti megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetőjénél” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hivatalnál” szöveg,

p) az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 15. § (1) bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetőjén” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalon” szöveg, melléklet „II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” cím alatti táblázatának 2. sorában a „megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalok” szöveg,

q) a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 45. § (4) bekezdésében a „megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 45. § (5) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg

lép.

8. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (1) bekezdés i) pontjában, 96. § c) pontjában, 103. § (3) bekezdésében a „fővárosi, megyei” szövegrész, 70. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész,

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 7. § (2) bekezdés c) pontjában, 7/B. § b) pontjában az „első fokú” szövegrész, 7/A. § (2) bekezdésében az „első fokon” szövegrész, 9. § (1) bekezdésében az „országos illetékességgel” szövegrész,

c) a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 23. § (4) bekezdés második mondata,

d) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 6. § a) pontja,

e) a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 19. § g) pontja

f) a 2001. évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 1999. évi CVIII. törvény,

g) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2004. évi LXXV. törvény 23. § (5) és (6) bekezdése

hatályát veszti.

III. Fejezet

Az állami nyilvántartásokra vonatkozó törvényi rendelkezések módosítása

9. § (1) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az alábbi 42/A. §-sal egészül ki:

„42/A. § (1) Felhatalmazást kap az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a névviselés, a névváltoztatás, az anyakönyvezés és a házasságkötési eljárás, továbbá az anyakönyvi szakvizsga részletes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben jelölje ki a hazai anyakönyvezést végző hatóságot.”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A központi szerv

a) gondoskodik a személyi azonosító képzéséről;

b) kezeli a nyilvántartás adatállományát és biztosítja a nyilvántartásban kezelt adatok helyességét;

c) a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetében, e törvény vagy külön jogszabály szerint hatáskörébe tartozó esetben - adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból;

d) ellátja a személyi adat- és lakcímnyilvántartás, valamint a személyazonosító igazolvány kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos, külön jogszabályban hatáskörébe utalt hatósági feladatokat;

e) működteti a nyilvántartás informatikai rendszerét;

f) a miniszter és a közigazgatási informatikáért felelős miniszter jóváhagyásával adatfeldolgozót bízhat meg egyes adatfeldolgozási műveletek, technikai feladatok elvégzésével;

g) a polgárnak a személyazonosító igazolványban szereplő adatai alapján történő azonosítása, illetőleg azok igazolása céljából a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban kezeli a 29. § (3) bekezdése szerinti adatokat, továbbá a személyazonosító igazolvány elvesztésére, illetve találására utaló adatokat, valamint a személyazonosító igazolvány elvételének vagy bevonásának tényét és következő indokait:

ga) a szabadságvesztés, kényszergyógykezelés, vagy pénzbírságot helyettesítő elzárás letöltésének megkezdését, az őrizetbe vagy előzetes letartóztatásba vételt,

gb) a Magyar Köztársaság területének külföldi letelepedés szándékával történő elhagyását,

gc) a bevándorlási engedély visszavonását, illetőleg a menekült jogállás megszűnését,

gd) a magyar állampolgárság megszűnését,

ge) a tulajdonos halálát;

h) kezeli a központi okmánytárat.”

10. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az e törvényben meghatározott adatkezelési és hatósági feladatokat a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: nyilvántartó), valamint - az okmánytár, az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás és a történeti állomány adatait kivéve - a körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: körzetközponti jegyző) látja el.”

(2) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A nyilvántartó feladat- és hatásköre:

a) szakmai ellenőrzést gyakorol az e törvényben meghatározott közlekedési igazgatási, valamint a parkolási igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása felett;

b) kezeli a nyilvántartás adatállományát és biztosítja a nyilvántartásban kezelt adatok helyességét, a feltárt adathibák megszüntetése érdekében - az érintett szerv útján vagy saját hatáskörben - intézkedik a nyilvántartás adatainak javítására;

c) a nyilvántartásból a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetében adatszolgáltatást teljesít;

d) eljár az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, továbbá a külön jogszabályban hatáskörébe utalt közlekedési igazgatási ügyekben;

e) az f) pontban meghatározott közreműködők igénybevételével végzi a járművek előzetes eredetiségvizsgálatát;

f) ellenőrzi a járművek előzetes eredetiségvizsgálatában közreműködő vizsgáló állomások tevékenységét;

g) a külföldről behozott használt jármű származásellenőrzési nyilvántartásba vételét követően, az első magyarországi forgalomba helyezését megelőzően a jármű származását ellenőrzi, és ennek érdekében:

ga) jogosult a nemzetközi körözési nyilvántartásból, valamint más külföldi hatóság nyilvántartásából adatot igényelni,

gb) jogosult, az Európai Unión kívüli országok részére nemzetközi szerződés, viszonosság alapján, illetve az Európai Unió tagállamának közlekedési nyilvántartása felé a 9. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatokat továbbítani,

gc) a ga) pontban meghatározott adatigénylés lehetőségének hiányában, illetve annak kiegészítése céljából jogosult a jármű- és okmányazonosító, valamint műszaki adatok átadásával technikai adatok beszerzésére, illetőleg a körözés tényének a nemzeti nyilvántartásokban történő ellenőrzésére külön jogszabály szerint közreműködő igénybevételére.”

(3) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A külön jogszabályban meghatározott körzet-központi feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője:]

j) a vezetői engedélyt határozattal visszavonja, ha járművezető nyilvántartott pontjainak száma - a nyilvántartó szerv értesítése szerint - eléri vagy meghaladja a 18-at, és rendelkezik az addig nyilvántartott pontok nullára csökkentése iránt.”

(4) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a közúti közlekedési nyilvántartási szervet rendeletben kijelölje.”

(5) A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szervet vagy szerveket.”

(6) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés az alábbi i) ponttal egészül ki:

[(3) Felhatalmazást kap]

d) a közlekedésrendészetért felelős miniszter, hogy a közlekedésrendészeti intézkedések végrehajtásának módját;

i) a közlekedésrendészetért felelős miniszter, hogy a közúti járművek vezetésére jogosító engedély, a törzskönyv, a gépjármű hatósági engedélye és jelzése gyártásának, forgalmazásának, kiadásának, használatának szabályait, helyszíni elvételük és visszavonásuk feltételeit, az engedélyek és jelzések tartalmi, formai követelményét, valamint a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésének, engedélyezésének szabályait, használatuk és visszavonásuk rendjét”

[rendeletben állapítsa meg.]

(7) A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A bűntettesek, a kényszerintézkedés alatt állók, a büntetőeljárás alatt állók, a DNS-profilok nyilvántartását, illetve a daktiloszkópiai- és fényképnyilvántartást a bűnügyi nyilvántartó szerv kezeli és ellátja az adatfeldolgozási feladatokat.

(2) A bűnügyi nyilvántartó központi hatóságként végzi a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatoknak az Európai Unió más tagállamával való cseréjével összefüggő adatfogadási és adatátadási, illetőleg egyéb nemzetközi kötelezettségen alapuló adatkezelési feladatokat.”

(8) A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény a következő 63/A. §-sal egészül ki:

„63/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a bűnügyi nyilvántartó szervet vagy szerveket.”

(9) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 234. §-a c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[234. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

c) a kötvénynyilvántartó szerv vagy szervek kijelölését”

[rendeletben állapítsa meg.]

11. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]

d) a központi szerv kijelölését.”

(2) Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény a következő 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szervet vagy szerveket.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4/A. § (5) bekezdésében az „a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala (a továbbiakban: Belügyminisztérium Központi Nyilvántartó Hivatala)” szövegrész helyébe az „az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv” szöveg, 4/B. § (1) bekezdés e) pontjában az „a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalát” szövegrész helyébe az „az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szervet” szöveg, 4/B. § (2) bekezdésében az „a Belügyminisztérium Központi Nyilvántartó Hivatala” szövegrész helyébe az „az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv” szöveg,

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6. § (1) bekezdésében a „9. §-ban meghatározott - az egész országra kiterjedő illetékességgel működő - központi hivatal” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv (a továbbiakban: központi szerv)” szöveg, 9. § (1) bekezdésében a „belügyminiszter irányítása alatt álló önálló központi hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „központi szerv” szöveg, 9. § (3) bekezdésében, 17. § (4)-(6) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 37. § (4) bekezdésében, 48. § (1)-(3) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „központi szerv” szöveg, 9. § (4) bekezdésében az „a Belügyminisztérium állampolgársági és névváltoztatási ügyeket intéző szerve” szövegrész helyébe az „az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, a névváltoztatási ügyeket intéző szerv, az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szerv” szöveg, 18. § (1) bekezdésében a „Központi Hivataltól” szövegrész helyébe a „központi szervtől” szöveg, 18. § (2) bekezdésében, 21. § k) pontjában a „Hivataltól” szövegrész helyébe a „központi szervtől” szöveg, 26. § (5) bekezdésében, 30. § (7) bekezdésében a „Hivatallal” szövegrész helyébe a „központi szervvel” szöveg,

c) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 81. § (1) bekezdésében az „az Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivataltól” szövegrész helyébe az „a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból” szöveg,

d) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 28. §-ában a „személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv” szöveg,

e) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 14. § (4) bekezdésében a „személyiadat- és lakcímnyilvántartás területi rendszerének üzemeltetőjét vagy központi hivatalát” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet” szöveg, 16. § (7) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében a „személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hivatalával” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervvel” szöveg, 17. § (3) bekezdésében, 18. § (2)-(4) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 99/D. § (5) bekezdésében, 99/E. § (1) és (4) bekezdésében, 99/G. § (1) bekezdésében, 99/H. §-ában a „személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hivatala” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv” szöveg, 18. § (5) bekezdésében a „személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hivatalától” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervtől” szöveg, 45. § (4) bekezdésében a „személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hivatalán” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervén” szöveg, 99/F. §-ában a „személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hivatalának” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnek” szöveg, 120. § (1) bekezdésében a „személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hivatala vagy területi szerve” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv” szöveg,

f) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9/B. § (1) bekezdés c) és g) pontjában, (4) bekezdésében, 25. §-ában, 33/A. § (1) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „nyilvántartó” szöveg,

g) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 11. § (4) bekezdésében, „a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala” szövegrész helyébe az „az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv” szöveg,

h) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés e) pontjában a „személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi hivatalának” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnek” szöveg, 85. § (3) bekezdésében a „személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hivatala” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv” szöveg,

i) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 105. § (3) bekezdésében a „Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe az „a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényeket nyilvántartó szerv (a továbbiakban: kötvénynyilvántartó szerv)” szöveg, 105. § (5) bekezdésében, 107. § (1) és (2) bekezdésében, 108. §-ában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „kötvénynyilvántartó szerv” szöveg, 107. § (2), (3) és (4) bekezdésében a „Hivatalt” szövegrész helyébe a „nyilvántartó hatóságot” szöveg 157. § (1) bekezdés l) pontjában a „Hivatallal” szövegrész helyébe a „kötvénynyilvántartó szervvel” szöveg,

j) a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvény 2. számú melléklet 4. pontjában a „BM Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatal” szövegrész helyébe az „a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv” szöveg,

k) az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény 48. § (6) bekezdésében a „személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hivatalával” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervvel” szöveg,

l) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 80. § (2) bekezdésének második mondatában a „Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalát” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv” szöveg,

m) a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 3. § (3) bekezdésében a „belügyminiszter irányítása alatt álló, a közúti közlekedési nyilvántartást végző központi hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szervezeti egysége” szövegrész helyébe a „közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv (a továbbiakban: nyilvántartó szerv)” szöveg, 7. §-ában a „Nyilvántartó” szövegrész helyébe az „a nyilvántartó szerv értesítése alapján a közlekedési igazgatási hatóság” szöveg,

n) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160. § (5) bekezdésében a „személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél (a továbbiakban: központi nyilvántartó)” szöveg, 160. § (9) bekezdés a) pontjában a „személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve” szövegrész helyébe a „központi nyilvántartó” szöveg,

o) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. §-ában a „Belügyminisztériumnak a belügyminiszter által kijelölt szerve” szövegrész helyébe a „Kormány által kijelölt központi útiokmány-nyilvántartó szerv” szöveg

lép.

12. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6. § (2) bekezdése és 10. §-a, 47. § (3) és (5) bekezdése,

b) a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 63. § a) pontja,

c) a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 11. § (3) bekezdése

hatályát veszti.

IV. Fejezet

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosítása

13. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 35. § (2) bekezdésében, 39/B. § (6) bekezdésében a „Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal” szövegrészek helyébe a „nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásáért felelős szerv” szöveg, 55/A. § (4) bekezdésében a „Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal mindenkori elnöke” szövegrész helyébe a „Kormány által kijelölt személy” szöveg, 62. § (1) bekezdésében a „Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal” szövegrész helyébe a „nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásáért felelős, kormányrendeletben kijelölt államigazgatási szerv” szöveg lép.

V. Fejezet

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosítása

14. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 3. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter” szöveg, 34. § (1) bekezdésében a „megye székhelyén működő vámhivatal, Pest megyében a Budakörnyéki Vámhivatal, a fővárosban a Vám- és Pénzügyőrség Fővárosi Szabálysértési Hivatala” szövegrész helyébe a „vámhatóság” szöveg, 38. § (5) bekezdésében és 147. § (6) bekezdésében a „nemzeti park igazgatóság” szövegrész helyébe a „védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv” szöveg, 76. § (2) bekezdésében a „vámszervezet” szövegrészek helyébe a „vámhatóság” szöveg, 83. § (3) bekezdésében a „személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervét vagy az utolsó ismert lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes helyi szervét” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó hatóságot” szöveg, 116. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 116. § (2) bekezdés c) pontjában az „országos hatáskörű szerv” szövegrész helyébe a „központi hivatal” szöveg, 116. § (4) bekezdésében az „az igazságügyminiszterhez” szövegrész helyébe az „a szabálysértési szabályozásért felelős miniszterhez” szöveg, 116. § (5)-(6) bekezdésében az „az igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter” szöveg, 134. § (2) bekezdés e) pontjában a „növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás és az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás, valamint a hatósági minőség-ellenőrző szervezetek” szövegrész helyébe a „talajvédelmi hatóság, az állategészségügyi hatóság, valamint az élelmiszerbiztonsági szerv” szöveg, 134. § (2) bekezdés f) pontjában a „felügyelet” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, 140. § (3) bekezdésében a „bányahatóság” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg, a „munkabiztonsági és munkaügyi felügyelő” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság” szöveg, 147. § (1) bekezdés a) pontjában a „természetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „természetvédelmi államigazgatási szerv” szöveg, 147. § (5) bekezdésében a „nemzeti park igazgatósága” szövegrész helyébe a „védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv” szöveg, 155. § (5) bekezdésében az „a Szerencsejáték Felügyelet és a fogyasztóvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe az „az állami adóhatóság és a fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg, 164. §-ában a „vám- és pénzügyőrség” szövegrész helyébe a „vámhatóság” szöveg, 167. § (1) bekezdésében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „szabálysértési szabályozásért felelős miniszter” szöveg, 167. § (2) bekezdésében az „az igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „az igazságügyért felelős miniszter” szöveg, 167. § (3) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, az „igazságügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszterrel” szöveg lép.

15. § (1) A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„35. § A jogszabályban hatáskörükbe utalt szabálysértési ügyekben a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják

a) a határőrség;

b) az egészségügyi államigazgatási szerv;

c) a fogyasztóvédelmi hatóság;

d) a bányafelügyelet;

e) a munkaügyi hatóság és a munkavédelmi hatóság;

f) a Nemzeti Hírközlési Hatóság;

g) a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv;

h) az állami adóhatóság;

i) a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 34. § (2) bekezdése, 38. § (4) bekezdése és 38. § (5) bekezdés második mondata hatályát veszti.

VI. Fejezet

Kutatás és fejlesztés

Kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv

16. § (1) A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kormányzati TTI stratégiát a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter dolgozza ki és koordinálja annak megvalósítását.”

(2) A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

[34. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:]

f) a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv vagy szervek kijelölését.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 6. § (1) és (2) bekezdésében a „Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökével” szövegrész helyébe a „kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszterrel” szöveg, 15. § (4) bekezdésében a „Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv” szöveg,

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 16. § (3) bekezdés a) pontjában a „Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv vezetője” szöveg,

c) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (7) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében és 11. § (8) bekezdésében a „Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a „kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv” szöveg, 10. § (3) bekezdése d) pontjában a „dönt” szövegrész helyébe a „döntési javaslatot terjeszt a miniszter elé” szöveg

lép.

17. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 5. § (3) bekezdésében az „, illetve a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal” szövegrész,

b) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 10. § (2) bekezdése

hatályát veszti.

VII. Fejezet

Agrárigazgatás

A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

18. § A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/A. § (1) bekezdésében az „az illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: FM hivatal)” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági igazgatási szerv” szöveg, 4/A. § (2) bekezdésében, 4/B. § (5)-(6) bekezdésében, 9/A. § (2) bekezdésében, 9/B. § (3) és (5) bekezdésében, 9/C. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 9/D. § (1)-(4) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 11/B. § (2) bekezdésében, 12/B. § (1) és (3) bekezdésében, 12/C. § (1) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében az „az FM hivatal” szövegrészek helyébe az „a mezőgazdasági igazgatási szerv” szöveg, 4/A. § (3) bekezdés c) pontjában, 9/A. § (3) bekezdés b) pontjában az „az FM hivatalt” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági igazgatási szervet” szöveg, 4/B. § (2) bekezdésében az „az FM hivatallal” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági igazgatási szervvel” szöveg, 5/B. § (1) bekezdésében az „az illetékes földművelésügyi hivatalhoz (a továbbiakban: FM hivatal)” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági igazgatási szervhez” szöveg, 6. § (2) bekezdésében az „az illetékes megyei FM hivatal” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági igazgatási szerv” szöveg, 7/A. § (4) bekezdésében, 9/A. § (4) bekezdésében az „az illetékes FM hivatalt” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági igazgatási szervet” szöveg, 7/A. § (4) bekezdésében az „Az FM hivatal” szövegrész helyébe az „A mezőgazdasági igazgatási szerv” szöveg, 8. § (3) bekezdésében a „megyei (fővárosi) kárrendezési és kárpótlási hivatalnak (a továbbiakban: hivatal)” szövegrész helyébe a „kárpótlási hatóságnak” szöveg, 8. § (3) bekezdés harmadik mondatában a „hivatal” szövegrész helyébe a „kárpótlási hatóság” szöveg, 9/B. § (1) és (3) bekezdésében. 9/D. § (2) bekezdésében az „az FM hivatalhoz” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági igazgatási szervhez” szöveg, 9/B. § (2) és (6) bekezdésében, 9/C. § (7) bekezdésében, 9/D. § (2) bekezdésében, 9/D. § (3) bekezdésében az „Az FM hivatal” szövegrészek helyébe az „A mezőgazdasági igazgatási szerv” szöveg, 9/C. § (10) bekezdésében az „az illetékes FM hivatalnál a Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatalhoz címezve” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági igazgatási szervhez” szöveg, 9/D. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: földalapkezelő szerv)” szöveg, 9/D. § (2) bekezdésében az „Az NFA” szövegrészek helyébe az „A földalapkezelő szerv” szöveg, 9/D. § (3) és (5) bekezdésében, 12. § (6) bekezdésében az „az NFA” szövegrészek helyébe az „a földalapkezelő szerv” szöveg, 9/D. § (5) bekezdésében az „az FM hivatali” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági igazgatási szervi” szöveg, 11. § (5) bekezdésében a „megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági igazgatási szerv” szöveg, 11. § (6) bekezdésében a „földművelésügyi hivatal” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági igazgatási szerv” szöveg, 11/B. § (2) bekezdésében a „megyei kárrendezési hivatal” szövegrész helyébe a „kárpótlási hatóság” szöveg, 11/B. § (5) bekezdésében a „területileg illetékes FM hivatalt” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági igazgatási szervet” szöveg, 12. § (3) bekezdésében a „területileg illetékes közúti igazgatósággal és közlekedési felügyelettel” szövegrész helyébe a „közúti igazgatásért felelős szervvel és a közlekedési hatósággal” szöveg, 12. § (3) bekezdésében a „hivatallal” szövegrész helyébe a „kárpótlási hatósággal” szöveg, 13. § (3) bekezdésében a „hivatalnál” szövegrész helyébe a „kárpótlási hatóságnál” szöveg lép.

19. § A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 7/A. § (5) bekezdésében az „az FVM Költségvetési Irodának, valamint” szövegrész, 7/A. § (7) bekezdése, 10. § (1) bekezdésében a „szakhatóság bevonásával” szövegrész, 11/A. §-a, 12/F. § (9) bekezdésében a „, valamint az érintett szakhatóságok” szövegrész, 13. § (2) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény módosítása

20. § (1) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A pályázati kiírást a halászati hatóság írja ki, és gondoskodik annak a helyben szokásos módon, a szaklapokban, valamint a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről.”

(2) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„44. § (1) A halászati hatóság a vízminőség, illetőleg a vízi élővilág védelme érdekében hivatalból vagy a vízügyi hatóság, illetve a felügyelőség kezdeményezésére a halászati vízterületen a halak etetését korlátozhatja vagy időlegesen megtilthatja.”

(3) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„45. § A halászattal összefüggő irányítási feladatokat a halgazdálkodásért felelős miniszter az érintett miniszterekkel együttműködve látja el.”

(4) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 48. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[A halászati felügyelő hatósági feladatainak ellátása során]

i) engedélyezi halfaj külföldről származó egyede vagy ennek továbbtenyésztéséből származó utódja telepítését.”

(5) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a halászati hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.”

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 2. § (3) bekezdésében a „földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe a „halgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg, 19. § (1) bekezdésében az „az első fokú” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 19. § (3) bekezdésében az „az igénylő lakóhelye szerinti első fokú” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 21. § (4) bekezdésében az „a bíróság, illetőleg a halvédelmi bírságot kiszabó halászati hatóság köteles az elkövető lakóhelye szerint illetékes” szövegrész helyébe az „és a bíróság köteles a” szöveg, 26. § (1) bekezdésében az „az elsőfokú” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 31. § (1) bekezdésében a „miniszter állami feladatként” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 33. § (3) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 45. §-át megelőző alcímében a „miniszter” szövegrész helyébe a „halgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg, 46. § (1) bekezdésében az „irányítási” szövegrész helyébe az „irányítási, szervezési” szöveg, 48. § (1) bekezdés felvezető szövegében a „halászati felügyelő szervezési feladatkörében” szövegrész helyébe a „halászati hatóság” szöveg, 48. §-át megelőző alcímében, 48. § (2) bekezdés felvezető szövegében a „halászati felügyelő” szövegrész helyébe a „halászati hatóság” szöveg lép.

21. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 6. § harmadik mondata, 24. § (5) és (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész, 36. § (1) bekezdésében a „területileg illetékes” szövegrész, 38. § (3) bekezdésében a „- természeti és országos jelentőségű védett természeti területen a felügyelőség, helyi jelentőségű védett természeti területen a jegyző, a fővárosban a főjegyző természetvédelmi szakhatósági hozzájárulásával kiadott - ” szövegrész, 43. §-a, 46. § (1) bekezdés b), d)-f) pontja, 46. § (4) bekezdése, 56. § (1) bekezdés f) pontja és i) pontjában az „az első fokú halászati hatóság illetékességi területét,” szövegrész hatályát veszti.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény módosítása

22. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdés c) pontjában az „az illetékes” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 2. § (3) bekezdés d) és m) pontjában az „az illetékes” szövegrész helyébe az „a hatáskörrel rendelkező” szöveg, 2. § (3) bekezdés f) pontjában a „területileg illetékes szakhatósággal” szövegrész helyébe a „feladatkör szerint érintett hatósággal” szöveg, 19. § (9) bekezdésében a „megyei növényvédelmi szolgálatoknak” szövegrész helyébe a „növényvédelmi szervnek” szöveg, 29. § (1) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „növényvédelemért felelős miniszter” szöveg, 30. § (3) bekezdésében a „központi költségvetés Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében” szövegrész helyébe a „központi költségvetésben” szöveg lép.

23. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 13. § (1) bekezdésében az „, ezek országos, területi vagy helyi szervezeteiben” szövegrész hatályát veszti.

A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosítása

24. § A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 5. § (5) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 50. § (1) bekezdésében, 55/A. § (2) bekezdésében, 57. § (1), (3)-(4) bekezdésében, 58. § (1) bekezdésében, 65. §-ában az „a földművelésügyi” szövegrészek helyébe az „az agrárpolitikáért felelős” szöveg, 17/A. § (2) bekezdésében az „az illetékes megyei földművelésügyi hivatalnak” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági igazgatási szervnek” szöveg, 34. §-ában az „az illetékes megyei földművelésügyi hivatal és állami természetvédelmi hatóság, valamint az Országos Borminősítő Intézet” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági igazgatási szerv, a természetvédelmi hatóság, a borászati hatóság” szöveg, 36. §-ában az „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Országos Borminősítő Intézet, az Országos Borszakértő Bizottság” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter, a borászati hatóság” szöveg, a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 40. § (5) bekezdésében a „megyei földművelésügyi hivatalnak” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági igazgatási szervnek” szöveg, 55/A. § (2) bekezdésében, 65. § a) pontjában az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszterrel” szöveg, 57. § (2) bekezdésében az „A földművelésügyi” szövegrészek helyébe az „Az agrárpolitikáért felelős” szöveg, a „megyei földművelésügyi hivatalok” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági igazgatási szerv” szöveg, 57. § (3) bekezdésében a „megyei földművelésügyi hivatal” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági igazgatási szerv” szöveg, 65. § a) és d) pontjában a „belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „ helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel” szöveg lép.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

25. § (1) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szőlő termőhelyi kataszterét a Kormány által rendeletben kijelölt szerv vezeti (a továbbiakban: termőhelyi katasztert vezető szerv). A kataszter módosításáról szóló határozatot meg kell küldeni az illetékes hegyközségnek és a települési önkormányzat jegyzőjének is, aki azt hirdetményként közzéteszi. A termőhelyi kataszter rendszerét az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletben szabályozza.”

(2) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A forgalomba hozatali engedély kérelemhez csatolni kell a származási bizonyítványt. Származási bizonyítvány hiányában vagy valótlan adatok feltüntetése esetén a borászati hatóság forgalomba hozatali engedélyt nem ad.”

(3) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 40. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A borászati hatóság ellenőrzi az ültetvényberuházásokat és ültetvénykivágásokat.”

(4) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy rendeletben megállapítsa]

m) a védett eredetű borok minősítésének eljárási szabályait és az eljáró hatóság vagy hatóságok kijelölését;”

(5) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a termőhelyi katasztert vezető szervet vagy szerveket,

b) a borászati hatóságot vagy hatóságokat,

rendeletben jelölje ki.”

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 2. § 5. pontjában az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter” szöveg, 2. § 17. pontjában az „az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI)” szövegrész helyébe az „a növénytermesztési hatóság” szöveg, 2. § 18. pontjában, 40. § (1) bekezdés d) pontjában, 43. § (2) bekezdésében az „az OMMI” szövegrészek helyébe az „a növénytermesztési hatóság” szöveg, 3. § (3) bekezdésében a „minisztériumnak” szövegrész helyébe a „termőhelyi katasztert vezető szervnek” szöveg, a „minisztérium” szövegrész helyébe a „termőhelyi katasztert vezető szerv” szöveg, 5. § (4) bekezdésében az „állami elismerésre az OMMI” szövegrész helyébe az „a növénytermesztési hatóság” szöveg, 7. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Hivatala (a továbbiakban: MVH Központi Hivatala)” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, 7. § (2) bekezdésében az „az illetékes MVH Központi Hivatalához” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek” szöveg, 7. § (5) bekezdésében az „Az MVH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, az „a körzeti földhivatalnak” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnak” szöveg, az „az OMMI-nak is” szövegrész helyébe az „a növénytermesztési hatóságnak” szöveg, 8. § (1) bekezdésében a „s” szövegrész helyébe az „és” szöveg, 8. § (1) bekezdés b) pontjában az „az MVH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek” szöveg, c) pontjában a „Földmérési és Távérzékelési Intézetnek” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek” szöveg, 9. §-ában az „az illetékes növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás” szövegrész helyébe az „a talajvédelmi hatóság” szöveg, 10. § (1) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében az „az MVH Központi Hivatala” szövegrészek helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, 11. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, 11. § (4) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek” szöveg, 12. §-ában a „Földmérési és Távérzékelési Intézet” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv” szöveg, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 24/A. § (1) bekezdésében, 28. §-ában, 29. § (1)-(3) bekezdésében, 40. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1) bekezdésében, 48. § (3)-(4) bekezdésében, 50. § (4) bekezdésében, 51. § (4) bekezdésében, 53. § (3) bekezdésében az „az OBI” szövegrészek helyébe az „a borászati hatóság” szöveg, 21. § (2) bekezdésében az „OBI-minősítés” szövegrész helyébe az „a borászati hatóság minősítése” szöveg, 24. § (2) bekezdésében az „az OBI-t” szövegrész helyébe az „a borászati hatóságot” szöveg, 24/A. § (1) bekezdésében, 24/A. § (6) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 40. § (5) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében, 44. § (1) és (3) bekezdésében, 48. § (2) és (7) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében, 51. § (1)-(2) bekezdésében az „Az OBI” szövegrészek helyébe az „A borászati hatóság” szöveg, 24/A. § (4) bekezdésében az „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeten” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetén” szöveg, 24/A. § (6) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében az „az OBI-t” szövegrészek helyébe az „a borászati hatóságot” szöveg, 25. § (2) bekezdésében, 32. § (4) bekezdésében az „az OBI-nak” szövegrészek helyébe az „a borászati hatóságnak” szöveg, 30. § (2) bekezdésében az „az OBI-hoz” szövegrész helyébe az „a borászati hatóságnak” szöveg, 40. § (1) bekezdés b) pontjában az „az MVH központi hivatala és kirendeltségei” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, 41. § (1) bekezdésében az „ellenőrző hatóság képviselői” szövegrész helyébe az „e törvényben foglalt hatósági ellenőrzési feladatot ellátó személyek” szöveg, 40. § (4) bekezdésében az „Az MVH Központi Hivatala” szövegrészek helyébe az „A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, 43. § (1) bekezdésében az „az OMMI kezdeményezi az MVH Központi Hivatalánál” szövegrész helyébe az „a növénytermesztési hatóság a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél kezdeményezi” szöveg, 43. § (2) bekezdésében az „az MVH Központi Hivatalát” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet” szöveg, 44. § (2) bekezdésében a „területi felügyelő” szövegrész helyébe a „borászati hatóság köztisztviselője” szöveg, 46. § (1) bekezdésében az „ellenőrző hatóság területi felügyelői” szövegrész helyébe az „e törvényben foglalt hatósági ellenőrzési feladatot ellátó személyek” szöveg, 48. § (1) bekezdésében az „adóhatóságot” szövegrész helyébe az „állami adóhatóságot” szöveg, 48. § (7) bekezdésében az „a Magyar Közlönyben” szövegrész helyébe a „közzéteszi honlapján” szöveg, 49. § (1) bekezdésében a „helyi önkormányzat jegyzőjénél” szövegrész helyébe a „kereskedelmi hatóságnál” szöveg, 49. § (2) és (4) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe a „kereskedelmi hatóság” szöveg, 50. § (1) bekezdésében az „az OBI-nál” szövegrész helyébe az „a borászati hatóságnál” szöveg, 57. § (1) bekezdésében az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős” szöveg, 57. § (2) bekezdésében az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszterrel” szöveg lép.

26. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 2. § 26. pontjában az „és a Bor Eredetvédelmi Bizottságának felterjesztése” szövegrész, 7. § (1) bekezdés második mondata, 7. § (3)-(4) bekezdése, 40. § (3) bekezdése hatályát veszti.

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény módosítása

27. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény a következő 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

a) jelölje ki az élelmiszerbiztonsági szervet vagy szerveket,

b) jelölje ki a magyar Codex munka szakmai irányítását végző szervet és annak működési rendjét,

c) szabályozza a Magyar Élelmiszerkönyv kiadásának rendjét.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 6. § (1) bekezdésében az „illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomásnak (a továbbiakban: állomás)” szövegrész helyébe az „élelmiszerbiztonsági szervnek” szöveg, 8. § (1) bekezdésében az „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnál” szövegrész helyébe az „az élelmiszerbiztonsági szervnél” szöveg, 8. § (2) bekezdésében az „Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (a továbbiakban: OÉTI) szakvéleménye alapján a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv szakvéleménye alapján az élelmiszerbiztonsági szerv” szöveg, 8/A. §-ában az „OÉTI” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 11. § (1) bekezdés a) pontjában az „Országos Élelmiszervizsgáló Intézet és az állomások” szövegrész helyébe az „élelmiszerbiztonsági szerv” szöveg, 11. § (1) bekezdés d) pontjában a „Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat, a megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok, valamint a növényvédelmi igazgatás szervezetének keretében működő Zöldség-Gyümölcs Minőség-ellenőrzési Szolgálat” szövegrész helyébe a „növényvédelmi szerv” szöveg, 11. § (1) bekezdésében a „látják el” szövegrész helyébe a „látja el” szöveg, 12. §-ában az „a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe az „az élelmiszerbiztonsági szerv” szöveg, 13. § (2) bekezdésében az „élelmiszer-vállalkozás telephelye szerint területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárt” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szervet” szöveg, 15. § (1) bekezdésében az „intézet esetében az országos tisztifőorvos” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv esetében annak” szöveg, 16. § (2) bekezdésében a „Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság” szövegrész helyébe a „Kormány által kijelölt szerv” szöveg, 19. § b) pontjában az „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 19. § felvezető szövegében az „A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság javaslata alapján” szövegrész helyébe az „Az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter” szöveg, 19. § a) pontjában az „- a gazdasági és közlekedési miniszter, az egészségügyi miniszter, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter egyetértésével -” szövegrész helyébe az „- a kereskedelemért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben -” szöveg, 20. § (3) bekezdés felvezető szövegében az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy az egészségügyi miniszterrel, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel” szövegrész helyébe az „az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszterrel, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel” szöveg, 20. § (3) bekezdés a) pontjában a „gazdasági és közlekedési miniszterrel” szövegrész helyébe a „kereskedelemért felelős miniszterrel” szöveg, 20. § (3) bekezdés e) pontjában az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszter” szöveg, 20. § (4) bekezdésében az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy az egészségügyi miniszterrel együttes rendeletben, a gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel” szövegrész helyébe az „az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszterrel együttes rendeletben, a kereskedelemért felelős miniszterrel, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel” szöveg, 20. § (5) bekezdésében az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy a fogyasztóvédelemért felelős miniszter, valamint az egészségügyért felelős miniszter” szöveg, 20. § (6) bekezdésében az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel” szövegrész helyébe az „az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel” szöveg, 20. § (8) bekezdésében az „egészségügyi miniszter, hogy a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter, hogy az élelmiszerbiztonságért felelős miniszterrel, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel” szöveg, 20. § (9) bekezdésében az „egészségügyi miniszter, hogy a gazdasági és közlekedési miniszterrel, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter, hogy a kereskedelemért felelős miniszterrel, az élelmiszerbiztonságért felelős miniszterrel, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel” szöveg, 20. § (10) és (11) bekezdésében az „egészségügyi miniszter, hogy a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter, hogy az élelmiszerbiztonságért felelős miniszterrel” szöveg, 20. § (12) bekezdésében a „gazdasági és közlekedési miniszter, hogy az egészségügyi miniszterrel, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel” szövegrész helyébe a „kereskedelemért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszterrel, az élelmiszerbiztonságért felelős miniszterrel, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel” szöveg, 20. § (13) bekezdésében a „gazdasági és közlekedési miniszter, hogy a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel” szövegrész helyébe a „kereskedelemért felelős miniszter, hogy az élelmiszerbiztonságért felelős miniszterrel” szöveg, 20. § (14) bekezdésében az „egészségügyi miniszter, hogy a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel, valamint a gazdasági és közlekedési miniszterrel” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter, hogy az élelmiszerbiztonságért felelős miniszterrel, valamint a kereskedelemért felelős miniszterrel” szöveg lép.

28. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 16. § (3) és (4) bekezdése, 18. §-a hatályát veszti.

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

29. § (1) A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A növénytermesztési hatóság

a) nyilvántartást vezet a növényfajták állami elismerésre történő bejelentéséről;

b) elvégzi vagy elvégezteti az állami elismerésre bejelentett növényfajták fajtavizsgálatát, illetve a növényfajta-oltalomra bejelentett növényfajták kísérleti vizsgálatát;

c) ellátja a Fajtaminősítő Bizottság titkársági feladatait;

d) előterjesztést készít a Fajtaminősítő Bizottság részére a növényfajták állami elismerésére, annak meghosszabbítására, illetve visszavonására;

e) a Fajtaminősítő Bizottság állásfoglalása szerint kiadja a növényfajták állami elismeréséről, annak meghosszabbításáról, illetve visszavonásáról szóló határozatokat;

f) vezeti és közzéteszi a Nemzeti Fajtajegyzéket, a Leíró Fajtajegyzéket, továbbá a Szállítói Fajtajegyzéket;

g) bejegyzi az új fajtafenntartókat;

h) minősíti a szaporítóanyagokat és a törzsültetvényeket;

i) engedélyezi:

ia) az állami elismerésre bejelentett növényfajták egyedi szaporítását,

ib) a szaporítóanyag szaporítási zárt körzetek kialakítását,

ic) a szaporítóanyag tételek átruházott jogkörben történő minősítését,

id) a fémzárolt szaporítóanyag tételek kiszerelését,

ie) a törzsültetvények létesítését, megszüntetését,

if) a faiskola és palántanevelő üzem létesítését;

j) engedélyezheti a 15. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő szaporítóanyag eseti felhasználását;

k) ellenőrzi:

ka) a növényfajták fajtafenntartásának eredményességét,

kb) a szaporítóanyagok előállítását, feldolgozását, forgalomba hozatalát, felhasználását,

kc) az átruházott jogkörben végzett szaporítóanyag-tétel minősítést,

kd) a zárt körzetben az előírt korlátozások betartását;

l) kiszabja a minőségvédelmi bírságot.”

(2) A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

a) szabályozza a minőségvédelmi bírság mértékét és kiszabásának rendjét és

b) jelölje ki a növénytermesztési hatóságot vagy hatóságokat.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 2. § 9. pontjában a „hatósági feladatokat ellátó intézetnél (a továbbiakban: minősítő intézet)” szövegrész helyébe a „feladatokat ellátó hatóságnál (a továbbiakban: növénytermesztési hatóság)” szöveg, 2. § 25. pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 8. §-ában, 9. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (2) és (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 14. § (1) és (3) bekezdésében, 18. § (4) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 20. § (1) és (3) bekezdésében, 23. § (2) bekezdés felvezető szövegében és a) pontjában, 23. § (3) bekezdésében, 24. § b) pontjában, 26. § (2) bekezdésében, 27. §-ában, 28. § (1) és (3) bekezdésében a „minősítő intézet” szövegrészek helyébe a „növénytermesztési hatóság” szöveg, 7. § (1) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében a „minősítő intézethez” szövegrész helyébe a „növénytermesztési hatósághoz” szöveg, 7. § (5) bekezdésében az „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium) vagy a minősítő intézettel” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium) vagy a növénytermesztési hatósággal” szöveg, 12. § (2) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében a „minősítő intézetnek” szövegrész helyébe a „növénytermesztési hatóságnak” szöveg, 18. § (3) bekezdésében a „minisztériumnak” szövegrész helyébe a „növénytermesztési hatóságnak” szöveg, 15. § (2) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében a „minisztérium” szövegrészek helyébe a „növénytermesztési hatóság” szöveg, 22. § felvezető szövegében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 28. § (3) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

30. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 22. § b)-e) pontja hatályát veszti.

A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény módosítása

31. § (1) A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény 11. §-át megelőző alcím és 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A miniszter és a takarmányozási hatóság feladatai

11. § (1) A miniszter

a) kinevezi a takarmány-adalékanyagok és az állatok fehérje ellátásának javítására használható termék közösségi engedélyezési és nyilvántartási eljárásának nemzeti referensét,

b) kijelöli a takarmány-ellenőrzés külön jogszabály szerinti auditálását végző személyeket, illetve szervezetet,

c) irányítja a takarmányokkal és a létesítményekkel kapcsolatos engedélyezési, nyilvántartási, ellenőrzési és vizsgálati feladatok végrehajtását,

d) elősegíti az új takarmányvizsgálati módszerek honosítását és hazai elterjesztését,

e) gondoskodik az engedélyezési, nyilvántartásba vételi, ellenőrzési és takarmányvizsgálati stratégia folyamatos fejlesztéséről.

(2) A takarmányozási hatóság

a) kijelöli a hatósági ellenőrzések során vett takarmányminták vizsgálatait végző laboratóriumokat, és ezek jegyzékét honlapján közzéteszi,

b) minősíti, engedélyezi, nyilvántartja, valamint ellenőrzi az országban működő takarmányvizsgáló laboratóriumokat, valamint azok vizsgálatait,

c) működteti a takarmányvizsgálatok nemzeti referencia laboratóriumát és ellátja annak külön jogszabályban foglalt feladatait,

d) részt vesz a takarmányvizsgálati módszerek kialakításában és fejlesztésében,

e) véleményezi a laboratóriumi vizsgálatok nemzetközi szabványait, érvényesíti a vizsgálati módszereket, gondoskodik az átvett vizsgálati módszerek hazai elterjesztéséről,

f) nyilvántartja az országban működő létesítményeket, valamint az Európai Unió tagállamain kívüli országban működő, az Európai Unióba takarmányt importáló takarmány-előállító üzemek Magyarországon bejegyzett képviselőit,

g) kijelöli és ellenőrzi a nyilvántartásba vételre kötelezett takarmány-előállító üzemek nyilvántartásba vételéhez szükséges vizsgálatok elvégzésére jogosult gazdálkodó szervezeteket,

h) végzi az ellenőrzések során vett minták vizsgálati eredményeinek országos értékelését a takarmány-biztonság és -minőség vonatkozásában,

i) a hatósági takarmány-ellenőrzés tapasztalatairól és helyzetéről folyamatosan tájékoztatja a minisztert, elkészíti és a miniszternek megküldi a hatósági takarmány-ellenőrzés éves tapasztalatairól szóló jelentést,

j) gondoskodik a hatósági szakemberek képzéséről,

k) az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors-vészjelző rendszerén keresztül Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon észlelt veszélyhelyzet esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.

(3) A takarmányozási hatóság engedélyezi

a) a takarmány-előállító üzemeket,

b) eseti jelleggel az új takarmányok előállítását, felhasználását és behozatalát.

(4) A takarmányozási hatóság ellenőrzi

a) a gyógyszeres takarmányt vizsgáló laboratóriumokat, az állatgyógyászati készítmények vizsgálata vonatkozásában,

b) a létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását,

c) a takarmányok előállítását, tárolását, forgalomba hozatalát, felhasználását és szállítását,

d) a takarmány-higiéniai előírások betartását, a takarmányok biztonságát, összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való mentességét, nemkívánatos anyag tartalmának mértékét, csomagolását, jelölését,

e) a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat,

f) a takarmányok exportját, illetékességi területén való átszállítását és importját a vámelőírások figyelembevételével,

g) a forgalomba hozott és importált szálas- és tömegtakarmányok tiltott anyagoktól való mentességét, valamint a nemkívánatos anyag tartalmának mértékét,

h) a takarmány-előállító üzemekben bevezetett HACCP rendszereket.

(5) A takarmányozási hatóság a vizsgálatok során

a) a vizsgálatok céljára térítésmentesen mintát vehet,

b) beléphet a létesítmények területére, a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációt ellenőrizheti, és azokról - az üzemi, illetve üzleti titok védelmére vonatkozó szabályok betartásával - másolatot készíthet.

(6) E törvény rendelkezései nem érintik a piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó hatósági feladatok külön jogszabály szerinti ellátását.”

(2) A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § A takarmányozási hatóság

a) a külön jogszabályban foglaltak szerint a laboratóriumok működési engedélyét feltételhez köti, módosítja, felfüggeszti, korlátozza, illetve visszavonja,

b) a külön jogszabályban foglaltak szerint az új takarmány eseti engedélyét felfüggeszti, újabb feltételhez köti, módosítja, illetve visszavonja,

c) a takarmány-előállító üzemek működési engedélyét feltételhez kötheti, módosíthatja, felfüggesztheti, illetve visszavonhatja,

d) a takarmányt etetésre alkalmatlannak nyilváníthatja, a takarmány előállítását, tárolását, forgalmazását, felhasználását, szállítását, exportját, importját, illetékességi területén való átszállítását feltételhez kötheti, korlátozhatja, felfüggesztheti és megtilthatja, a környezetvédelmi és vám előírások figyelembevételével elrendelheti megsemmisítését,

e) a külön jogszabályban foglaltak szerint csökkentheti a takarmány értékét, felhasználását feltételhez kötheti, illetve módosíthatja, ha a takarmány összetevői és beltartalmi értékei a megengedettnél nagyobb mértékben térnek el a gyártmánylapban, illetve a jelölésen vagy a kísérő okmányon feltüntetett értékektől vagy a takarmány más módon minőségében károsult,

f) meghatározhatja a megengedett határértéknél több nemkívánatos anyagot tartalmazó takarmány felhasználásának feltételeit, ellenőrzi azok betartását, és erről tájékoztatja a Szolgálat illetékes intézetét,

g) megtiltja a tiltott anyagot tartalmazó takarmány előállítását, forgalomba hozatalát, felhasználását, exportját, importját, illetékességi területén való átszállítását,

h) megtiltja az állatok egészségét közvetlenül, illetve az ember egészségét közvetve veszélyeztető takarmány előállítását, forgalomba hozatalát, felhasználását, exportját, importját, illetékességi területén való átszállítását, illetve az ilyen takarmány felhasználása esetén azonnal értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet,

i) megtilthatja a nem megfelelő csomagolóeszköz és szállítóeszköz használatát,

j) megtilthatja a jelölési előírásoktól eltérő takarmány forgalomba hozatalát, illetve felhasználását,

k) szabálysértési eljárást kezdeményezhet.”

(3) A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a takarmányozási hatóság vagy hatóságok kijelölését,

b) a Kódex kiadásának rendjét

rendeletben szabályozza.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza

a) a takarmány-előállító üzem működési engedélye megszerzésének és a létesítmények nyilvántartásba vételének feltételeit és rendjét,

b) a takarmányok előállításának, tárolásának, forgalomba hozatalának, felhasználásának, csomagolásának, jelölésének, illetve vizsgálatának feltételeit,

c) az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben a megengedettnél több nemkívánatos anyagot tartalmazó takarmány felhasználásának feltételeit és rendjét,

d) a megengedettnél nagyobb mértékben a gyártmánylapban, illetve a jelölésen vagy a kísérő okmányon feltüntetett értékektől eltérő vagy a minőségében károsult takarmány felhasználásának feltételeit és rendjét, illetve az értékcsökkentés kiszámításának módját, mértékét és összegének felhasználását,

e) az új takarmányok engedélyezésének és nyilvántartásba vételének, a nem engedélyezett és nyilvántartásba nem vett takarmányok előállítása, felhasználása és behozatala eseti jellegű engedélyezésének, az engedélyek feltételhez kötésének, módosításának, felfüggesztésének és megszüntetésének, valamint a takarmány-alapanyagok, -adalékanyagok és előkeverékek laboratóriumi vizsgálatainak feltételeit és rendjét,

f) a laboratóriumok takarmányvizsgálatára vonatkozó engedély kiadásának feltételeit és rendjét,

g) az Európai Unió takarmányozási bizottságainak munkájában részt vevő magyar tagok kinevezését,

h) a nemzeti referens kinevezését, feladatait, működésének feltételeit, illetve a takarmányozási hatóság feladatait az Európai Unió takarmányengedélyezési és -nyilvántartási eljárásában,

i) a takarmány-ellenőrzés, a takarmányvizsgálatok ellenőrzésének és a szükséges intézkedéseknek a rendjét, valamint a mintavétel módját,

j) a takarmány-ellenőrzés információs rendszerének működtetését,

k) a vizsgált mintával azonos tételt képező takarmány fogalmát, valamint a minőségvédelmi bírság kiszámításának módját és mértékét,

l) a Kódex kötelező előírásait,

m) a külgazdasági kapcsolatokért felelős miniszterrel egyetértésben a takarmányok exportjának, importjának, országon való átszállításának feltételeit,

n) az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a takarmányozási hatóságok által végzett engedélyezési, nyilvántartásba vételi és ellenőrzési vizsgálatok díjait, valamint az engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárás díját,

o) az auditálás személyi, tárgyi feltételeit és rendjét,

p) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a takarmányok exportjának, importjának, országon való átszállításának ellenőrzését.”

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény 4. § (1) bekezdésében az „- az ÁOGYTI és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) illetékes intézetének szakhatósági állásfoglalása alapján - az Állomás” szövegrész helyébe az „a takarmányozási hatóság” szöveg, 4. § (2) bekezdésében az „Az Állomás” szövegrész helyébe az „A takarmányozási hatóság” szöveg, 6. § (2) bekezdésében, 16. § (1) és (4) bekezdésében az „az Állomás” szövegrész helyébe az „a takarmányozási hatóság” szöveg, 8. §-ában az „az OMMI” szövegrész helyébe az „a takarmányozási hatóság” szöveg, 10. § (3) bekezdésében az „A földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész helyébe az „Az élelmiszer-biztonságért felelős” szöveg, 10. § (3) bekezdésében a „jegyzékét a minisztérium” szövegrész helyébe a „jegyzékét az általa vezetett minisztérium” szöveg, 16. § (4) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

32. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény 3. §-át megelőző alcím és 3. §-a, 4. § (2) bekezdésében az „, és erről az ÁOGYTI-t tájékoztatja” szövegrész, 8. § második mondata, 10/A. §-át megelőző alcím és 10/A. §-a, 12. §-a, 15. §-a hatályát veszti.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

33. § (1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 27. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A vadászati jog (1) bekezdés b) pontja szerinti haszonbérbe adása esetén:]

b) a vadászati hatóságnak az az ügyintézője, aki az érintett tulajdonos, illetve tulajdonosok közössége törvényes képviselőjeként a haszonbérleti szerződést megkötötte, a vadászati hatóság által pályázat alapján kiválasztott haszonbérlő, illetve vadászatra jogosult ügyében nem gyakorolhat hatósági jogkört,”

(2) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„91. § Vad, vadhús felvásárlásakor, feldolgozásakor, forgalomba hozatalakor a beszerzési forrásról a miniszter által rendeletben előírt módon naprakész nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetését a vadászati, az állat-egészségügyi, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv jogosult ellenőrizni.”

(3) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[(1) Felhatalmazást kap a földművelésügyi miniszter arra, hogy]

c) a vadászvizsga részletes tartalmi feltételeit és a vizsgaszabályzatot”

[rendeletben állapítsa meg.]

(4) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a vadászati hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.”

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 1. § (2) bekezdésében a „földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe a „vadgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg, 11. § (4) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter” szöveg, 11. § (4) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter” szöveg, 21. § (2) bekezdésében a „minisztérium - a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal egyetértésben -” szövegrész helyébe a „vadászati hatóság” szöveg, 22. § (3) bekezdésében a „minisztérium - természetvédelem alatt álló terület esetében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, a HM kezelésében, illetve használatában levő terület esetében a Honvédelmi Minisztériummal egyetértésben -” szövegrész helyébe a „vadászati hatóság” szöveg, 54. § (2) bekezdésében, 69. § (5) bekezdésében a „HM” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter” szöveg, 22. § (3) bekezdésében a „minisztériumnak” szövegrész helyébe a „vadászati hatóságnak” szöveg, 22. § (6) bekezdésében a „minisztérium - a vadászati, az erdészeti, valamint az állat-egészségügyi hatóság útján -” szövegrész helyébe a „vadászati hatóság” szöveg, 24. § (2) bekezdésében a „- védett természeti terület esetében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal egyetértésben - a minisztérium” szövegrész helyébe az „a vadászati hatóság” szöveg, 24. § (3) bekezdésében a „minisztérium a vadászati, az erdészeti, valamint az állategészségügyi hatóság útján - a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a természetvédelmi hatóság útján - ” szövegrész helyébe a „vadászati hatóság” szöveg, 33. § (2) bekezdésében a „minisztérium - a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal egyetértésben - ” szövegrész helyébe a „vadászati hatóság” szöveg, 35. § (2) bekezdésében a) pontjában a „népegészségügyi” szövegrész helyébe az „az egészségügyi” szöveg, 35. § (2) bekezdés b) pontjában az „az illetékes növényvédelmi, valamint népegészségügyi” szövegrész helyébe az „a növényvédelmi, valamint az egészségügyi” szöveg, 41. § (3) bekezdésében a „miniszter közvetlenül, illetve az érintett vadászati és erdészeti hatóságok útján” szövegrész helyébe a „vadászati hatóság és az erdészeti hatóság” szöveg, 42. § (2) bekezdésében a „Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján” szöveg, 54. § (1) bekezdés c) pontjában, 65. § (1) bekezdés a) pontjában és 89. § (1) bekezdés h) pontjában az „az illetékes” szövegrész helyébe az „a hatáskörrel rendelkező” szöveg, 66. § (3) bekezdésében a „miniszter állapítja meg” szövegrész helyébe a „miniszter rendeletben állapítja meg” szöveg, 74. § (6) bekezdés második mondatában a „minisztérium” szövegrész helyébe a „vadászati hatóság” szöveg, 86. § (2) bekezdésében a „felügyelők” szövegrész helyébe a „hatósági feladatokat ellátó személyek” szöveg, 89. § (1) bekezdésében a „hatóság alkalmazásában álló vadászati felügyelő” szövegrész helyébe a „hatósági feladatokat ellátó személy” szöveg, 89. § (2) bekezdésében a „miniszter által megállapított számlára” szövegrész helyébe a „vadászati hatóság számlájára” szöveg, 92. § felvezető szövegében a „felügyelőségek” szövegrészek helyébe a „hatóság” szöveg, 92. § felvezető szövegében az „útján lát el” szövegrész helyébe az „útján látja el” szöveg, 92. § a) és c) pontjában a „vezetnek” szövegrész helyébe a „vezet” szöveg, 92. § b) pontjában a „gondoskodnak” szövegrész helyébe a „gondoskodik” szöveg, 92. § d) pontjában a „gyűjtenek, illetve szolgáltatnak” szövegrész helyébe a „gyűjt, illetve szolgáltat” szöveg, 92. § e) pontjában az „összeállítják és közzéteszik” szövegrész helyébe az „összeállítja és közzéteszi” szöveg, 92. § f) pontjában az „ellátják” szövegrész helyébe az „ellátja” szöveg, 99. § (1) bekezdésében az „az illetékes vadászati hatóságnál” szövegrész helyébe az „a vadászati hatóságnál” szöveg, 100. § (1) bekezdés felvezető szövegében a „földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe a „vadgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg, 100. § (1) bekezdés b) pontjában a „szabályokat” szövegrész helyébe a „szabályokat,” szöveg lép.

34. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 18. § (2) bekezdésében az „, az erdőt érintő rész vonatkozásában az erdészeti hatóság, védett természeti területet érintő rész vonatkozásában pedig a természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával” szövegrész, 19. § (1) bekezdésében az „az erdőt érintő rész vonatkozásában az erdészeti hatóság, védett természeti terület vonatkozásában a természetvédelmi hatóság, a HM kezelésében, illetve használatában levő rész vonatkozásában a HM előzetes szakhatósági hozzájárulásával a földterület, illetve a vízfelület fekvése szerint illetékes” szövegrész, 25. § (2) bekezdés második mondata, 27. § (1) bekezdésében a „védett természeti terület vonatkozásában a természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával” szövegrész, 27. § (1) bekezdés b) pontjában a „képviselője” szövegrész, 28. § (4) bekezdésében az „- a természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával -” szövegrész, 30. § (2) bekezdésében a „- védett természeti területek vonatkozásában a természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával -” szövegrész, 32. § (1) bekezdés második mondata, 35. § (2) bekezdés a) pontjában az „illetékes” szövegrész, 38. § (3) bekezdésében az „„ erdőt érintő rész vonatkozásában az erdészeti hatóság, természetvédelem alatt álló területrész vonatkozásában a természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával -” szövegrész, 38. § (4) bekezdésében az „, a vadászati hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával” szövegrész, 39. § (1) bekezdésében az „- a védett természeti területet érintően a természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával -” szövegrész, 42. § (2) bekezdésében és 48. § (1) bekezdésében az „állami feladatként” szövegrész, 45. § (2) és (3) bekezdésében az „- az erdőt érintő rész vonatkozásában az erdészeti hatóság, a védett természeti terület vonatkozásában a természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával -” szövegrész, 51. § (1) bekezdésében a „működési helye szerint illetékes” szövegrész, 59. § b) pontjában az „az illetékes rendőrhatóság által kiállított” szövegrész, 59. § d) pontja, 62. § (2) bekezdésében a „jogosult vadászterületének helye szerint illetékes” szövegrész, 66. § (3) bekezdésében az „, és teszi közzé a minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész, 73. § (1) és (2) bekezdésében a „vad elejtésének helye szerint illetékes” szövegrész, 73. § (3) bekezdésében a „vad elejtésének helye szerint illetékes, vagy a miniszter által rendeletben megjelölt” szövegrész, 74. § (6) bekezdésében a „javaslatára a minisztérium” szövegrész, 80. § (2) bekezdésében az „- erdőt érintően az erdészeti hatóság, természetvédelmi területet érintően a természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával -” szövegrész, 80. § (3) bekezdés második mondata, 86. § (1) bekezdése, 87. § (2)-(3) bekezdése, 88. §-a, 89. § (1) bekezdés h) pontjában az „a vadászati felügyelőség vezetőjének megbízása alapján” szövegrész, 90. §-át megelőző alcímből a „földművelésügyi” szövegrész, 90. § (1) és (2) bekezdése, 90. § (3) bekezdés b), d) és f) pontja, 92. § felvezető szövegében a „szervezési feladatkörükben” szövegrész, 92. § g) pontja, 93. §-t megelőző alcíme, 93-94. §-a, 100. § (1) bekezdés a) pontjában a „valamint” szövegrész hatályát veszti.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

35. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 47. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az eljárás felfüggesztéséről az ingatlanügyi hatóság végzésben dönt, e végzése ellen felügyeleti jogkör gyakorlásának nincs helye.”

(2) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés a következő c)-d) pontokkal egészül ki:

[(5) Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben szabályozza]

c) az ingatlanügyi hatóság vagy hatóságok kijelölését,

d) az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályait.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdésében az „ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal és Budapesten a Fővárosi Kerületek Földhivatala (a továbbiakban együtt: körzeti földhivatal)” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg, 10. § (2) bekezdésében az „A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „Az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben” szöveg, 15. § (3) bekezdésében a „körzeti földhivatallal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatósággal” szöveg, 17. § (1) bekezdés e) pontjában az „a körzeti földhivatali határozat elleni fellebbezés és a megyei földhivatali határozat elleni bírósági” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósági határozat elleni” szöveg, 20. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 27/A. §-ában, 36. § (1) bekezdésében, 40. § (2) bekezdésében, 47. § (1) és (3) bekezdésében, 52. § (1) bekezdés f) pontjában az „a földhivatal” szövegrészek helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 23. § (5) bekezdésében az „a pénzügyminiszterrel egyetértésben a földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a miniszter” szöveg, 26. § (4) bekezdésében az „ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti fölhivatalhoz” szövegrészek helyébe az „ingatlanügyi hatósághoz” szöveg, 26. § (4) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 47. § (3) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében az „a földhivatali” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósági” szöveg, 26. § (8) bekezdésében, 28. § (4) bekezdésében az „a földhivatalt” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságot” szöveg, 26. § (8)-(9) bekezdésében, 28. § (3)-(4) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében, 39. § (3) bekezdés h) pontjában, 42. § (1) és (3) bekezdésében, 44. § (3) bekezdésében, 47/A. § (2) bekezdésében, 49. § (5) bekezdésében, 50. § (4) bekezdésében, 53. § (1) bekezdésében, 67. § (1) bekezdésében, 68. § (1) bekezdésében, 81. § (2) bekezdésében, 89. § (2)-(3) bekezdésében az „a körzeti földhivatal” szövegrészek helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 27. § (2) bekezdésében az „ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti fölhivatalnak” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságnak” szöveg, 27. § (5) bekezdésében, 64. § (3) bekezdésében az „a körzeti földhivatalnak” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnak” szöveg, 28. § (1) bekezdésében a „körzeti földhivatal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg, 28. § (2) bekezdése felvezető szövegében, 37. § (3) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében az „a körzeti földhivatalhoz” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósághoz” szöveg, 31. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 66. § (2) bekezdésében az „A földhivatal” szövegrész helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 36. § (3) bekezdésében az „A földhivatali” szövegrész helyébe az „Az ingatlan-nyilvántartási” szöveg, 36. § (1)-(2) bekezdésében a „földművelésügyi miniszter útján az igazságügyminiszterhez” szövegrész helyébe a „miniszter útján az igazságügyért felelős miniszterhez” szöveg, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (3) bekezdésében az „Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter” szöveg, 37. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 47/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „földhivatalhoz” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatósághoz” szöveg, 37. § (3) bekezdésében, 89. § (3) bekezdésében az „a körzeti földhivatalnál” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnál” szöveg, 39. § (3) bekezdés f) pontjában, 47/A. § (1) bekezdés b) pontjában, 54. § (6) bekezdésében, 68. § (6) bekezdésében a „földhivatali” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatósági” szöveg, 42. § (2) és (4) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 64. § (1) bekezdése felvezető szövegében és (2) bekezdésében az „a körzeti földhivatalt” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságot” szöveg, 46. §-ában, 89. § (1) bekezdésében az „a körzeti földhivatal vezetője” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 49. § (4) bekezdésében, 49/A. §-ában „a körzeti földhivatal vezetője, vagy az általa aláírási joggal felruházott ingatlan-nyilvántartási előadó” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság vezetője, vagy az általa kijelölt személy” szöveg, 52. § (1) bekezdés a) pontjában, 53. § (2) bekezdésében az „illetékhivatalnak” szövegrészek helyébe az „állami adóhatóságnak” szöveg, 52. § (1) bekezdés h) pontjában a „megyei, fővárosi közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg, 52. § (1) bekezdés i) pontjában az „, a bejegyzést kérő adóhatóságnak, illetőleg az első fokú illetékhivatalnak” szövegrész helyébe az „az állami adóhatóságnak” szöveg, 52. § (1) bekezdés l) pontjában a „termőföld fekvése szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalnak” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági igazgatási szervnek” szöveg, 53. § (1) bekezdésében az „illetékes illetékhivatalnak” szövegrész helyébe az „állami adóhatóságnak” szöveg, 54. § (1) és (5) bekezdésében, 75. § (4) bekezdésében, 87. § (2) bekezdésében az „a földhivatal” szövegrészek helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 54. § (3) bekezdésében az „a megyei földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 55. § (2) bekezdésében az „a körzeti földhivatali” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósági” szöveg, 56. § (2) bekezdésében az „és a fellebbezés” szövegrész helyébe az „a határozat fellebbezéssel megtámadható és a fellebbezés” szöveg, 56. § (3) bekezdésében a „fellebbezés” szövegrész helyébe a „jogorvoslat” szöveg, 56. § (3) és (4) bekezdésében a „fellebbezést” szövegrész helyébe a „jogorvoslati kérelmet” szöveg, 56. § (4) bekezdésében a „fellebbezéssel” szövegrész helyébe a „jogorvoslati kérelemmel” szöveg, valamint a „fellebbezés” szövegrész helyébe a „jogorvoslati kérelem” szöveg, 57. § (2) bekezdésében a „megyei földhivatal” szövegrész helyébe a „határozat ellen van helye fellebbezésnek és a fellebbezés elbírálására jogosult szerv” szöveg, 57. § (3) bekezdésében az „a megyei földhivatal” szövegrész helyébe az „a határozat ellen van helye fellebbezésnek és a fellebbezés elbírálására jogosult szerv” szöveg, 57. § (2)-(4) bekezdésében az „a körzeti földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 57. § (4) bekezdésében a „megyei földhivatal új” szövegrész helyébe a „határozat ellen van helye fellebbezésnek és a fellebbezés elbírálására jogosult szerv új” szöveg, 57. § (4) bekezdésében a „megyei földhivatal határozatával” szövegrész helyébe a „fellebbezés elbírálására jogosult szerv határozatával” szöveg, 58. § (1) bekezdésében a „megyei földhivatali” szövegrész helyébe a „fellebbezéssel meg nem támadható ingatlanügyi hatósági” szöveg, 58. § (1) bekezdésében az „A megyei földhivatal” szövegrész helyébe a „Ha a határozat ellen van helye fellebbezésnek, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv” szöveg, 59. § (1) bekezdésében az a „megyei földhivatalnak” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnak” szöveg, 59. § (3) bekezdésében az „(1)-(2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben” szöveg, valamint a „megyei földhivatal útján megküldi a körzeti földhivatalnak” szövegrész helyébe a „megküldi az ingatlanügyi hatóságnak” szöveg, 60. § (2) bekezdésében az „a megyei földhivatalt” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságot” szöveg, 60. § (4) bekezdésében a „- megyei földhivatal útján - a körzeti földhivatalnak” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnak” szöveg, 66. § (1) bekezdésében az „A földhivatalhoz” szövegrész helyébe az „Az ingatlanügyi hatósághoz” szöveg, 66. § (3) bekezdésében az „a földhivataloknak” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnak” szöveg, 68. § (1) bekezdésében a „bármelyik körzeti földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 68. § (6) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 71. §-ában az „ingatlan-nyilvántartást vezető körzeti földhivatal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg, 72. § (1) bekezdésében az „A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 72. § (1) bekezdés d) pontjában a „Kincstári Vagyoni Igazgatóság” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv” szöveg, 72. § (2) bekezdésében, 73. § (1) bekezdésében, 73/A. § (1) bekezdésében, 74. § (1) bekezdésében az „A minisztérium” szövegrész helyébe az „Az ingatlan-nyilvántartási hatóság” szöveg, 73. § (2) bekezdésében, 73/A. § (3) bekezdésében az „a minisztériumot” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságot” szöveg, 75. § (1) és (4) bekezdésében az „a minisztérium” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 80. §-ában, 84. § (2) bekezdésében a „földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 81. § (2) bekezdésében az „az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal” szövegrész helyébe az „a naplót vezető ingatlanügyi hatóság” szöveg, 86. §-ában az „a körzeti földhivatal javaslatára a megyei földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 90. § (1) bekezdésében az „igazságügyminiszterrel, a pénzügyminiszterrel, valamint a belügyminiszterrel egyetértésben - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszterrel, az államháztartásért felelős miniszterrel, valamint a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszterrel egyetértésben - a miniszter” szöveg, 90. § (2)-(3) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 90. § (3) bekezdésében az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszterrel” szöveg, 90. § (4) bekezdésében a „környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg” szöveg, 90. § (4) bekezdésében a „szabályok megalkotására” szövegrész helyébe a „szabályokat” szöveg, 90. § (5) bekezdésében a „kormány” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg lép.

36. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 9. § (2) bekezdése, 38. §-a és az azt megelőző alcím, 52. § (1) bekezdés g) pontjában az „első fokú” szövegrész, 52. § (4) bekezdésében a „fellebbezés, illetőleg a bírósági” és a „fellebbezőt, illetőleg a” szövegrész, 55. § (1) és (3)-(4) bekezdése, 55. § (2) bekezdésében az „és a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést” szövegrész, 56. § (1) bekezdése, 56. § (4) bekezdésében az „és az ügyre vonatkozó iratokkal együtt fel kell terjeszteni a megyei földhivatalhoz” szövegrész, 56. § (5) bekezdése, 57. § (1) és (5) bekezdése, 58. § (2) bekezdése, 58. § (3) bekezdése, 58. § (4) bekezdés első és harmadik mondata, 59. § (1) bekezdésében az „, és a kérelmet az ügyre vonatkozó iratokkal, valamint a tulajdoni lap másolatával együtt a beérkezéstől számított 3 napon belül a megyei földhivatalhoz fel kell terjeszteni” szövegrész, 59. § (2) bekezdése, 60. § (1) bekezdésében a „megyei földhivatal határozata ellen benyújtott keresetre indult” szövegrész, 64. § (4) bekezdése, 86. §-ában a „fellebbezésnek és” szövegrész hatályát veszti.

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény módosítása

37. § (1) A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 6. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az állami védekezés elrendelésére a növényvédelmi szerv jogosult.”

(2) A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 7. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az önkormányzat nem tesz eleget a belterületi földek esetében az 5. §-ban előírt földhasználói kötelezettségének, a növényvédelmi szerv elrendeli a közérdekű védekezést.”

(3) A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § A növények, növényi termékek határforgalmának növényvédelmi ellenőrzését a növényvédelmi szerv látja el.”

(4) A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 14. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az engedélyező hatóság az engedélyezési eljárás keretében a külön jogszabályban meghatározottak figyelembevételével dönt

a) a növényvédő szerek alkalmazásának feltételeiről,

b) az ember és az állat egészségének, valamint a környezet és a természet védelmének érdekében szükséges alkalmazási előírásokról.”

(5) A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 35. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A növényvédelmi szerv a Növényvédelmi Gépek Jegyzékében tartja nyilván azokat a géptípusokat, amelyekre a benyújtott nyilatkozat alapján - kijuttatási szempontból - forgalomba hozatali engedélyt adott ki.”

(6) A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 37. § (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

  Vissza az oldal tetejére