Időállapot: közlönyállapot (2006.XII.14.)

2006. évi CXI. törvény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló - a 2006. évi XXIII. törvénnyel és a 2006. évi LXIV. törvénnyel módosított - 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés a 2006. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét 7 844 852,8 millió forintban, azaz hétmillió-nyolcszáznegyvennégyezer-nyolcszázötvenkettő egész nyolctized millió forintban,

b) bevételi főösszegét 5 923 539,9 millió forintban, azaz ötmillió-kilencszázhuszonháromezer-ötszázharminckilenc egész kilenctized millió forintban,

c) hiányát 1 921 312,9 millió forintban, azaz egymillió-kilencszázhuszonegyezer-háromszáztizenkettő egész kilenctized millió forintban

állapítja meg.”

2. § A Költségvetési tv. 71. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegzéséből adódó 2006. évi

a) bevételi főösszegét 3 641 664,1 millió forintban, azaz hárommillió-hatszáznegyvenegyezer-hatszázhatvannégy egész egytized millió forintban,

b) kiadási főösszegét 3 799 872,6 millió forintban, azaz hárommillió-hétszázkilencvenkilencezer-nyolcszázhetvenkettő egész hattized millió forintban,

c) hiányát 158 208,5 millió forintban, azaz egyszázötvennyolcezer-kettőszáznyolc egész öttized millió forintban

állapítja meg.”

3. § A Költségvetési tv. 72. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2006. évi

a) bevételi főösszegét 2 108 401,0 millió forintban, azaz kettőmillió-egyszáznyolcezer-négyszázegy millió forintban,

b) kiadási főösszegét 2 108 401,0 millió forintban, azaz kettőmillió-egyszáznyolcezer-négyszázegy millió forintban,

c) egyenlegét nulla forintban

állapítja meg.”

4. § A Költségvetési tv. 73. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés az E. Alap 2006. évi

a) bevételi főösszegét 1 533 263,1 millió forintban, azaz egymillió-ötszázharmincháromezer-kettőszázhatvanhárom egész egytized millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 691 471,6 millió forintban, azaz egymillió-hatszázkilencvenegyezer-négyszázhetvenegy egész hattized millió forintban,

c) hiányát 158 208,5 millió forintban, azaz egyszázötvennyolcezer-kettőszáznyolc egész öttized millió forintban

állapítja meg.”

5. § A Költségvetési tv. 106. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Országgyűlés 2006. december 31-ei hatállyal elengedi a Magyar Televízió Rt.-nek a Magyar Állammal szemben fennálló, kezesség érvényesítésből keletkezett legfeljebb 4 059 020,0 ezer forint összegű tartozását.”

6. § A Költségvetési tv. 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„109. § (1) A Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Nemzeti Autópálya Zrt.-nek a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-vel, valamint kereskedelmi bankokkal szemben fennálló, együttesen legfeljebb 415 900 millió forint összegű hiteltartozását - annak járulékaival együtt - legkésőbb 2006. december 31-i hatállyal átvállalhatja. A Nemzeti Autópálya Zrt. a hitelátvállalással szemben kész és félkész útszakaszokat ad át, illetve azokkal elszámol a Magyar Állammal. Az átadás, illetve elszámolás mentesül az általános forgalmi adó és az illeték megfizetése alól.

(2) A Nemzeti Autópálya Zrt., valamint az Állami Autópálya Kezelő Zrt. 2006. év folyamán és az azt követő években gyorsforgalmi utakat, kiemelt közútfejlesztési beruházásokat és az előbbi projektekkel kapcsolatosan létrehozott vagy megszerzett egyéb eszközöket ad át a Magyar Államnak. Ezen gyorsforgalmi utak, kiemelt közútfejlesztési beruházások és az egyéb, e projektekkel kapcsolatos eszközök Magyar Állam részére történő átadásának egésze ellenérték fejében történő átadásnak minősül, amely mentesül az illeték és az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogokat ad át a kincstári vagyon tekintetében a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Kincstári Vagyoni Igazgatóság bevonásával a kijelölt vagyonkezelőnek. A vagyonkezelői jogok átadása ellenérték nélkül történik.

(3) Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. a Nemzeti Autópálya Zrt.-nek legkésőbb 2006. december 31-éig a Program Utakkal kapcsolatos félkész utakat és az ezekkel kapcsolatosan létrehozott, vagy megszerzett egyéb eszközöket átadja. A Nemzeti Autópálya Zrt. megtéríti az Állami Autópálya Kezelő Zrt. ezen utakkal kapcsolatosan felmerült költségeit. A megtérítés keretében átvállal az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Program Utakkal kapcsolatos hiteleiből és annak járulékaiból a félkész beruházásokhoz kapcsolódó költségeknek megfelelő összeget.”

7. § A Költségvetési tv. 1. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

a) A XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Energiagazdálkodási célelőirányzat alcím, 1. Energiagazdálkodás jogcím-csoport támogatási előirányzata 124 000,0 millió forintra, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 123 913,0 millió forintra, a XV. fejezet összesen kiadási előirányzata 586 760,8 millió forintra, támogatási előirányzata 355 707,2 millió forintra változik.

b) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 12. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Fejezeti tartalék alcím, 2. Fejezeti államháztartási tartalék jogcím-csoport kiadási előirányzata 26 765,5 millió forintra, támogatási előirányzata 26 765,5 millió forintra, a 26. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím, 1. Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása alcím, 2. Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása jogcím-csoport kiadási előirányzata 321 010,6 millió forintra változik, a 32. Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés cím kiegészül egy új, 2. MTV Rt. tartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 4 059,0 millió forint, a XXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 914 536,1 millió forintra, támogatási előirányzata 137 130,1 millió forintra változik.

c) A XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követeléskezelés költségei fejezet, 1. Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai cím, 1. Devizahitelek kamatelszámolásai alcím, 1. Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai jogcím-csoport, 2. EBB hitelek kamatelszámolásai jogcím kiadási előirányzata 12 350,5 millió forintra, a 2. 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai jogcím-csoport kiadási előirányzata 4 633,2 millió forintra, a 3. Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai jogcím-csoport, 1. 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai jogcím kiadási előirányzata 4 841,9 millió forintra, a 2. Devizakötvények kamatelszámolásai alcím, 1. 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai jogcím-csoport kiadási előirányzata 121 682,8 millió forintra, a 2. A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai cím, 1. Forinthitelek kamatelszámolásai alcím, 2. Egyéb hitelek kamatelszámolásai jogcím-csoport, 15. NA Rt.-től 2006-ban átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai jogcím kiadási előirányzata 6 500,0 millió forintra, a 2. Államkötvények kamatelszámolása alcím, 1. Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai jogcím-csoport, 1. Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai jogcím kiadási előirányzata 577 281,9 millió forintra, a 3. Kincstárjegyek kamatelszámolásai alcím, 1. Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása jogcím-csoport kiadási előirányzata 122 931,7 millió forintra, a XLI. fejezet összesen kiadási előirányzata 969 536,0 millió forintra változik.

d) A XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 6. Egyszerűsített vállalkozói adó alcím bevételi előirányzata 154 400,0 millió forintra változik, valamint kiegészül egy új, 9. Különadó alcímmel, melynek bevételi előirányzata 40 000,0 millió forint, a 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím bevételi előirányzata 1 830 000,0 millió forintra, a 2. Jövedéki adó alcím bevételi előirányzata 735 000,0 millió forintra, a 6. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 3. Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek alcím bevételi előirányzata 11,5 millió forintra, a XLII. fejezet összesen bevételi előirányzata 4 829 730,4 millió forintra változik.

A központi költségvetés összesen kiadási előirányzata 7 844 852,8 millió forintra, bevételi előirányzata 5 923 539,9 millió forintra, egyenlege - 1 921 312,9 millió forintra változik.

8. § A Költségvetési tv. 3. számú melléklete kiegészítő szabályainak 3. pontja a következő mondattal egészül ki:

„Ugyanezen feltételek megléte esetén a 11. a) pontban meghatározott ellátások után a normatív hozzájárulás igénylésére az önkormányzat jogosult a 30. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott fenntartó esetében.”

9. § A Költségvetési tv. 8. számú mellékletének V. A többcélú kistérségi társulások támogatása, Kiegészítő szabályok 3.5. pontja a következők szerint módosul:

„3.5. A 2.3.-2.6. pontokban szereplő támogatásokat a többcélú kistérségi társulások abban az esetben vehetik igénybe, ha a 2.3.-2.6. pontokban foglalt feltételeket teljesítő szolgáltató

a) 2006. január 31-én rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti működési engedéllyel, vagy

b) 2006. január 31-én nem rendelkezett érvényes működési engedéllyel, de a működési engedély iránti kérelmét 2006. január 15-éig benyújtotta.

A b) pont szerinti esetben a többcélú kistérségi társulás a szolgáltatás után a működési engedély megszerzését követő hó 1-jétől időarányos támogatást vehet igénybe.

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás saját intézményt hoz létre a 2.3.-3.6. pontok szerinti feladatok ellátására, úgy a többcélú kistérségi társulás a 2006. év folyamán belépő - ezen intézmény által nyújtott - új szolgáltatások esetén a működési engedély megszerzését követő hó 1-jétől jogosult a támogatásra.”

10. § A Költségvetési tv. 9. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

A LXIII. Munkaerőpiaci Alap, 23. Munkavállalói járulék cím bevételi előirányzata 62 730,0 millió forintra, a LXIII. fejezet összesen bevételi előirányzata 302 575,4 millió forintra változik, egyenlege 6 996,0 millió forintra változik.

11. § A Költségvetési tv. 11. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap, 1. Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 6. Központi költségvetési hozzájárulások alcím, 5. Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás jogcím-csoport bevételi előirányzata 321 010,6 millió forintra, a 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 1. Öregségi nyugdíj jogcím-csoport kiadási előirányzata 1 343 484,1 millió forintra, a 2. Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj jogcím-csoport kiadási előirányzata 306 530,0 millió forintra, a 3. Hozzátartozói nyugellátás jogcím-csoport kiadási előirányzata 276 110,0 millió forintra, a 6. Tizenharmadik havi nyugdíj jogcím-csoport kiadási előirányzata 154 634,9 millió forintra, a LXXI. alap összesen kiadási előirányzata 2 108 401,0 millió forintra, bevételi előirányzata 2 108 401,0 millió forintra változik.

12. § A Költségvetési tv. 12. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

A LXII. Egészségbiztosítási Alap, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím, 1. Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék jogcím-csoport bevételi előirányzata 273 782,0 millió forintra, a 4. Egészségügyi hozzájárulás alcím, 1. Tételes egészségügyi hozzájárulás jogcím-csoport bevételi előirányzata 89 237,0 millió forintra, a 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, 18. Összevont szakellátás jogcím kiadási előirányzata 492 435,5 millió forintra, a 19. Krónikus fekvőbeteg-ellátás jogcím kiadási előirányzata 41 805,6 millió forintra, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím kiadási előirányzata 375 070,0 millió forintra, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport, 1. Kötszertámogatás jogcím kiadási előirányzata 6 400,0 millió forintra, 3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím kiadási előirányzata 41 440,0 millió forintra, a LXXII. alap összesen kiadási előirányzata 1 691 471,6 millió forintra, bevételi előirányzata 1 533 263,1 millió forintra, egyenlege -158 208,5 millió forintra változik.

13. § A Költségvetési tv. 14. számú melléklete I. A kormányzati szektor hiányát érintő ráfordítások pontjának előirányzata 31 528,0 millió forintra, 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény alapján pontjának előirányzata 14 438,0 millió forintra, e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések pontjának előirányzata 900,0 millió forintra, II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások pontjának előirányzata 47 020,0 millió forintra, 2. Üzleti célú befektetések pontjának előirányzata 25 120 millió forintra, Ráfordítások összesen előirányzata 78 548 millió forintra változik.

Vegyes és záró rendelkezések

14. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

15. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. §-ának (5) bekezdése, valamint a 119. §-a hatályát veszti.

16. § A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 32/A. §-ának (1) bekezdésében a „2006. április 1-je és 2006. augusztus 1-je között” szövegrész helyébe a „2006. december 31-ig” szövegrész lép.

17. § A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 47. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt előirányzatok együttes összegeként 5 470 000,0 millió forintot kell alapul venni.

18. § A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 48. §-a (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt alcímek együttes előirányzataként 771 100,0 millió forintot kell alapul venni.


  Vissza az oldal tetejére