Időállapot: közlönyállapot (2006.XII.15.)

2006. évi CXIII. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról * 

1. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állami foglalkoztatási szerven kívül munkaközvetítést (a továbbiakban: magán-munkaközvetítés) belföldi székhellyel, illetőleg fiókteleppel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozó folytathat, feltéve, ha a jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik, és az illetékes állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vette.”

2. § (1) Az Flt. 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nincs szükség engedélyre]

b) az EGT vagy az Európai Unió állampolgárának és tartózkodásra jogosult hozzátartozójának magyarországi munkavégzéséhez.”

(2) Az Flt. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 7. § (2) bekezdése b) pontjának hatálya alá tartozó személyek foglalkoztatása tekintetében, nemzetközi szerződésben vagy európai közösségi jogi aktusban foglaltak szerint a 2. § (2) bekezdésében meghatározott egyenlő bánásmód követelményétől eltérő szabályokat állapítson meg.”

3. § (1) Az Flt. 10/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A MAT tagjait a munkaadók képviselői tekintetében az OÉT-ben képviselettel rendelkező országos munkaadói szövetségek, a munkavállalók képviselői tekintetében az OÉT-ben képviselettel rendelkező országos munkavállalói szövetségek jelölik, egyéb megegyezés hiányában az általuk képviseltek részéről teljesített munkaadói, illetve munkavállalói járulékfizetés arányának figyelembevételével. A MAT tagjait a miniszter bízza meg, valamint vonja vissza a megbízást. A Kormány képviseletét ellátó tagok közül a megbízásra, illetőleg a megbízás visszavonására egy tag esetében az államháztartásért felelős miniszter tesz javaslatot, további öt tag esetében a megbízásról, illetőleg a megbízás visszavonásáról a miniszter a saját hatáskörében dönt.”

(2) Az Flt. 10/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (7) bekezdés számozása (8) bekezdésre változik:

„(7) A MAT közszolgálati jogviszonyban nem álló tagjai a miniszter által meghatározott tiszteletdíjban részesülnek.”

4. § Az Flt. 11. §-át megelőző „Megyei (fővárosi) munkaügyi tanács” alcím helyébe a „Munkaügyi tanács” alcím, valamint az Flt. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az állami foglalkoztatási szervek illetékességi területén a foglalkoztatási és a munkaerő-piaci képzési, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációját elősegítő támogatások nyújtásával kapcsolatos helyi érdekegyeztetés ellátására a munkaadók, a munkavállalók, valamint az önkormányzatok képviseletét ellátó tagokból álló testületként munkaügyi tanács (a továbbiakban: munkaügyi tanács) működik. A munkaügyi tanács megbízatása négy évre szól.

(2) Ha a munkaügyi tanács a megbízatásának lejártát követő munkanapig nem alakul meg, a hatáskörébe tartozó kérdésekben az állami foglalkoztatási szerv vezetője dönt.”

5. § (1) Az Flt. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkaügyi tanácsnak a munkaadók képviseletét ellátó tagokból álló munkaadói oldalába az OÉT-ben képviselettel rendelkező országos munkaadói szövetségek, a munkavállalók képviseletét ellátó tagokból álló munkavállalói oldalába az OÉT-ben képviselettel rendelkező munkavállalói szövetségek egy-egy tagot jelölnek, illetve vonják vissza a jelölést. A tagokat - jelölés, illetőleg annak visszavonása alapján - az állami foglalkoztatási szerv vezetője bízza meg a munkaügyi tanács megbízatásának lejártáig terjedő időtartamra, továbbá hívja vissza. A munkaügyi tanács önkormányzati oldalának egy-egy tagját a működési területén működő megyékben és fővárosban lévő többcélú kistérségi társulások elnöksége, valamint megyei jogú város(ok) képviselő-testülete választja, illetőleg hívja vissza. A Regionális Területfejlesztési Tanácsok 1 főt delegálnak a munkaügyi tanácsokba. A választás, illetve visszahívás alapján a tagok részére a megbízólevelet az állami foglalkoztatási szerv vezetője adja át, illetve vonja vissza.”

(2) Az Flt. 12. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha a tagokat kijelölő, illetőleg választó szervezetek között vita merül fel, a vitás kérdésekben az állami foglalkoztatási szerv vezetője a MAT-hoz fordulhat.”

(3) Az Flt. 12. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A munkaügyi tanács a foglalkoztatási feladatok ellátása érdekében együttműködik az illetékességi területén működő megyei területfejlesztési tanácsokkal, valamint regionális területfejlesztési tanáccsal.”

6. § Az Flt. 13. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § A munkaügyi tanács

a) véleményezi a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének az illetékességi területén rendelkezésre álló eszközei felhasználásának elveit és az egyes támogatások arányát,

b) az illetékességi területén figyelemmel kíséri és értékeli a Munkaerőpiaci Alap pénzeszközeinek felhasználását,

c) kezdeményezi és véleményezi az illetékességi területe foglalkoztatási helyzetével kapcsolatos rövid és hosszú távú programokat, és figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

d) véleményezi az állami foglalkoztatási szerv működését,

e) a b)-d) pontban foglaltakról tájékoztatást kér az állami foglalkoztatási szerv vezetőjétől,

f) előzetes véleményezési jogot gyakorol az állami foglalkoztatási szerv vezetőjének vezetői megbízásával, illetőleg a vezetői megbízás visszavonásával kapcsolatban,

g) ellátja más jogszabályban meghatározott feladatait.”

7. § Az Flt. 14. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A keresetpótló juttatás összege a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő összeg. Az álláskeresési támogatásban részesülő személy részére az álláskeresési támogatás folyósítása alatt megkezdett, az állami foglalkoztatási szerv által támogatott képzés időtartamára - az álláskeresési támogatás folyósításának szüneteltetése mellett - keresetpótló juttatást kell megállapítani.”

8. § Az Flt. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A munkaadó részére külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járuléka ötven százalékának, megváltozott munkaképességű személy esetében hatvan százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható egyévi időtartamra, ha a munkaadó

a) a foglalkoztatást legalább 12 hónap időtartamban vállalja, és

b) a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző hat hónapban azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg, és

c) kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszonyt a támogatás folyósításának időtartama alatt a b) pontban meghatározott okból nem szünteti meg.”

9. § Az Flt. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § Támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik.”

10. § Az Flt. 19/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

„(3) Munkaerőpiaci program keretében a munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére és járulékai legfeljebb száz százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható.”

11. § Az Flt. 27. §-ának (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát (a továbbiakban: folyósítási idő) - a 25. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amennyit az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző négy év alatt munkaviszonyban töltött. A munkaviszony időtartamába nem számítható be a munkaviszonynak az az időtartama, amely alatt az álláskereső álláskeresési járadékban részesült. Az előbbiekben meghatározott négyéves időtartam meghosszabbodik a következő időtartamokkal vagy azok egy részével, ha ezen időtartamok alatt a munkaviszony nem állt fenn:]

h) a nappali tagozaton történő tanulmányok folytatásának”

[időtartamával.]

12. § Az Flt. 28. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Meg kell szüntetni az álláskeresési járadék folyósítását, ha az álláskereső:]

b) álláskeresési járadékban részesül, és törlik a nyilvántartásból,”

13. § Az Flt. 30. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (5)-(9) bekezdés számozása (6)-(10) bekezdésre változik:

„(5) Ha a (4) bekezdés a)-b) pontja alapján megállapított álláskeresési segély folyósítása a (8) bekezdésben, valamint a 28. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, továbbá e)-f) pontjában meghatározott okból, a folyósítási idő kimerítését megelőzően megszüntetésre kerül, ismételt álláskeresővé válás esetén az álláskeresési segélyt a folyósítási időtartamból még hátralévő időtartamra folyósítani kell, feltéve, hogy az álláskereső álláskeresési járadékra, vállalkozói járadékra nem jogosult. A folyósítási időtartam kimerítését követően az álláskeresési segély megállapítását megalapozó munkaviszony időtartama az e törvény alapján járó ellátásokra való jogosultság szempontjából nem vehető figyelembe.”

14. § (1) Az Flt. 39. §-a (3) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:

[A Munkaerőpiaci Alapon belül - a pénzeszközök felhasználásának célja szerint - a következő alaprészeket kell elkülöníteni:]

a) szolidaritási alaprészt az álláskeresési járadék, az álláskeresési segély, a munkanélküli járadék, a pályakezdők munkanélküli segélye, az előnyugdíj, a nyugdíj előtti munkanélküli segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a költségtérítés (31. §), valamint ezek juttatásával kapcsolatos postaköltség, továbbá a kifizetett ellátásokat terhelő, a társadalombiztosítási szabályokban meghatározott járulék, és a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi hozzájárulás, valamint vizitdíj-kompenzáció finanszírozására. Ezt az alaprészt terheli továbbá a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított és folyósított korengedményes nyugdíjak fedezetére befizetett összegek és folyó évi kiadások különbözetének finanszírozása;”

(2) Az Flt. 39. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Munkaerőpiaci Alapon belül - a pénzeszközök felhasználásának célja szerint - a következő alaprészeket kell elkülöníteni:]

c) foglalkoztatási alaprészt a foglalkoztatást elősegítő támogatások, a nem az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtására, az állami felnőttképzési intézmény munkarőpiaci képzéssel kapcsolatos feladatainak finanszírozására, a MAT működtetésére, a társadalmi párbeszéd intézményeinek működéséhez és fejlesztéséhez való hozzájárulásra, a munkaügyi tanácsok működéséhez való hozzájárulásra, az Európai Szociális Alapból a Munkaerőpiaci Alap társfinanszírozásával megvalósuló intézkedéseket lebonyolító közreműködő szervezet működéséhez való hozzájárulásra, valamint a keresetpótló juttatással kapcsolatos postaköltség finanszírozására;”

(3) Az Flt. 39. §-a (3) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Munkaerőpiaci Alapon belül - a pénzeszközök felhasználásának célja szerint - a következő alaprészeket kell elkülöníteni:]

g) működési alaprészt az állami foglalkoztatási szervek jogszabályban meghatározott alapfeladatai ellátásához, továbbá fejlesztéséhez történő hozzájárulásra, a Munkaerőpiaci Alap pénzeszközeit kezelő szervezet működtetésére és fejlesztésére, a szakképzési és felnőttképzési feladatot ellátó szervezet működtetésére és fejlesztésére, továbbá a munkaügyi hatóság munkaerőpiaci ellenőrzési feladataihoz történő hozzájáruláshoz, valamint foglalkoztatási és képzési célú közalapítványok működéséhez való hozzájáruláshoz;”

(4) Az Flt. 39. §-a (3) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Munkaerőpiaci Alapon belül - a pénzeszközök felhasználásának célja szerint - a következő alaprészeket kell elkülöníteni:]

h) vállalkozói alaprészt az álláskeresővé vált vállalkozók ellátására, támogatására, valamint a külön jogszabályban meghatározott vizitdíj-kompenzáció finanszírozására.”

(5) Az Flt. 39. §-a egy új (7) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (7)-(9) bekezdés számozása (8)-(10) bekezdésre változik:

„(7) Az állami foglalkoztatási szervek közreműködésével, uniós források bevonásával megvalósuló programok, támogatások, valamint járulékátvállalás tekintetében a Munkaerőpiaci Alap mint központi programok kedvezményezettje finanszírozza az előbbiekben említett intézkedések végrehajtása érdekében teljesített kifizetéseket.”

(6) Az Flt. 39. §-a - e törvénnyel megállapított - (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az elkülönített alaprészek bevételeit és kiadásait az éves költségvetési törvény címenként, illetve alcímenként tartalmazza. A (3) bekezdés g) pontjában meghatározott célok megvalósításához szükséges pénzeszközök a működési alaprészen belül célonként önálló előirányzatot képeznek.”

(7) Az Flt. 39. §-a a következő (11)-(12) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A Munkaerőpiaci Alapon belül - az alaprészeken kívül - külön-külön előirányzat tartalmazza:

a) az Országos Érdekegyeztető Tanács EU-tagállamként Működés Programjából adódó feladatai ellátásához, valamint az ágazati párbeszéd bizottságok szakmai programjai támogatásához szükséges pénzeszközöket, továbbá

b) azokat a pénzeszközöket, amelyeknek célja az Európai Unió által, az Európai Szociális Alapból támogatott operatív programokra - a benyújtott zárójelentések alapján - nyújtandó utolsó támogatási részletnek az állami foglalkoztatási szerv részére történő előfinanszírozása.

(12) Ha az Európai Unió a (11) bekezdés b) pontja szerinti utolsó támogatási részletet megfizeti, a kedvezményezett köteles azt a Munkaerőpiaci Alap javára visszafizetni. Az Európai Unió felé elszámolt, de az Európai Unió által meg nem térített összeg közötti különbözet a Munkaerőpiaci Alapot terheli.”

15. § (1) Az Flt. 39/A. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A MAT a Munkaerőpiaci Alap tekintetében]

c) véleményezi a Munkaerőpiaci Alap éves költségvetését,”

(2) Az Flt. 39/A. §-ának (2) bekezdése e) pontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A MAT a Munkaerőpiaci Alap tekintetében

e) értékeli]

„1. rendszeresen, de legalább félévenként a Munkaerőpiaci Alap pénzeszközeinek felhasználását,”

(3) Az Flt. 39/A. §-a (8) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A miniszter a Munkaerőpiaci Alap év végi egyenlegének megóvása érdekében a MAT véleményének meghallgatásával dönthet”

(4) Az Flt. 39/A. §-ának (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) A Munkaerőpiaci Alap pénzeszközeinek felhasználásáról e törvény, valamint külön jogszabály szerint a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztérium, valamint az állami foglalkoztatási szervek gondoskodnak.

(10) A Munkaerőpiaci Alap bevételi és kiadási előirányzatát és annak alaprészek közötti megosztását az Országgyűlés címenként és alcímenként a költségvetési törvényben hagyja jóvá. Az alaprészen belüli további jogcímeket a miniszter állapítja meg.”

16. § Az Flt. 39/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép;

„(1) A Munkaerőpiaci Alap egyes alaprészeinek pénzeszközei a MAT, illetőleg a miniszter döntése szerint - a működési alaprészt illetően a törvényben meghatározott módon - egymás közt átcsoportosíthatók, feltéve, ha erre az eredeti előirányzatokon felül képződő többletbevételek fedezetet biztosítanak, vagy egyes alaprészek tényleges kiadásainak az előirányzatoktól való elmaradása várhatóan fedezetet nyújt.”

17. § (1) Az Flt. 39/C. §-ának (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi g)-h) pont megjelölése h)-i) pontra változik:

[Munkaerőpiaci Alap bevételei:]

g) Az állami foglalkoztatási szervek közreműködésével, uniós források bevonásával megvalósuló programok, támogatások, valamint járulékátvállalás végrehajtása érdekében befolyó bevételek;”

(2) Az Flt. 39/C. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Munkaerőpiaci Alap javára fennálló követelések a követelést nyilvántartó szervek döntése alapján behajthatatlannak minősíthetők. E szervek a behajthatatlan követeléseket törlik a nyilvántartásaikból.”

18. § Az Flt. egy új 43/C. §-sal egészül ki:

„43/C. § Az állami foglalkoztatási szervek közreműködésével, uniós források bevonásával megvalósuló programok, támogatások, valamint járulékátvállalás tekintetében a Munkaerőpiaci Alap a támogatásokat előfinanszírozza, melyet az Európai Unió az intézkedések végrehajtásáról szóló elszámolás elfogadását követően megtérít. Az Európai Unió felé elszámolt, de az Európai Unió által meg nem térített összeg közötti különbözet a Munkaerőpiaci Alapot terheli.”

19. § Az Flt. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„47. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben jelölje ki az állami foglalkoztatási szervet. Az állami foglalkoztatási szervek feladataira, egymás közötti kapcsolatára vonatkozó szabályokat a Kormány rendeletben határozza meg.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az állami foglalkoztatási szervek illetékességi területét.”

20. § (1) Az Flt. 54. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az 58. § (5) bekezdése d) pontjának 5. alpontjában meghatározott együttműködési kötelezettség keretében az ügyfél

a) kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és

b) az állami foglalkoztatási szervnél az általa meghatározott időpontban, de legalább háromhavonta jelentkezik, és

c) az 58. § (5) bekezdés d) pontjának 1-4. alpontjaiban bekövetkezett változást - annak bekövetkezésétől számított 8 napon belül - bejelenti az állami foglalkoztatási szervnek, és

d) maga is aktívan keres munkahelyet, és

e) a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja.”

(2) Az Flt. 54. §-a a következő (10)-(13) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (10) bekezdés számozása (14) bekezdésre változik:

„(10) Álláskeresési megállapodást kell kötni azzal az ügyféllel

a) akinek részére álláskeresési támogatás megállapítására kerül sor,

b) rendszeres szociális segélyben részesül, és a beilleszkedési programban foglaltak alapján elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel köteles együttműködni.

(11) Álláskeresési megállapodás köthető azzal az ügyféllel, akinek az együttműködési kötelezettségét álláskeresési megállapodásban célszerű szabályozni.

(12) Törölni kell az álláskeresők nyilvántartásából azt az ügyfelet, aki

a) jelentkezési kötelezettségének ismételten, felszólítás ellenére nem tesz eleget, vagy

b) a megfelelő munkahelyet nem fogadja el, illetőleg a munkaviszony létrejötte neki felróható okból meghiúsul és mulasztását nem menti ki.

(13) Az állami foglalkoztatási szerv hatósági ellenőrzési tevékenységére a Ket. 87-94. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy az állami foglalkoztatási szerv a személyazonosság megállapítására alkalmas okmány felmutatására szólíthatja fel azt az ügyfelet, akinek személyazonosságát meg kell állapítania.”

21. § Az Flt. 55. §-a helyében következő rendelkezés lép:

„55. § (1) Ha a támogatás pénzügyi fedezetéül a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási, valamint rehabilitációs alaprészének

a) központi kerete szolgál, a minisztérium vagy az állami foglalkoztatási szerv,

b) a decentralizált pénzügyi kerete szolgál, az állami foglalkoztatási szerv

köt a támogatásban részesülővel hatósági szerződést.

(2) Az állami foglalkoztatási szerv szervezeti egysége a foglalkoztatást elősegítő támogatással kapcsolatos ügyekben a támogatásban részesülővel a hatósági szerződést az állami foglalkoztatási szerv nevében köti meg, módosítja, illetőleg szünteti meg.”

22. § Az Flt. 56. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott ügyekben mérlegelési jogkörben hozott határozat ellen kérelem alapján - a kijavítás kivételével - akkor van helye jogorvoslatnak, ha a kérelem elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette.”

23. § Az Flt. 56/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A befizetett rendbírság hatvan százaléka a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészét növeli, negyven százaléka a rendbírság kiszabására jogosult szerv saját bevétele, amely személyi juttatásokra nem használható fel.”

24. § Az Flt. 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„57. § Az állami foglalkoztatási szerv határozata - ide nem értve az 56. § (3) bekezdése szerinti határozatot - bíróság által megváltoztatható. Az 56. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a bíróság a jogsértő határozatot hatályon kívül helyezi, és a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja.”

25. § (1) Az Flt. 57/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság az álláskeresési támogatással, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal, a munkaerőpiaci szolgáltatásokkal, továbbá a külföldiek magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatos tevékenysége, valamint hatósági ellenőrzése során, valamint a munkaügyi adatszolgáltatásra kötelezett munkaadó e tevékenységével összefüggésben a külön jogszabályban meghatározott TAJ-számot alkalmazhatja.”

(2) Az Flt. 57/A. §-ának (2) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásával összefüggésben a következő adatok nyilvántartására jogosultak:”

(3) Az Flt. 57/A. §-ának (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi h) pont megjelölése i) pontra változik:

[Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásával összefüggésben a következő adatok nyilvántartására jogosultak:]

h) a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok,”

(4) Az Flt. 57/A. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztató munkaadó nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a megváltozott munkaképességű munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a társadalombiztosítási és adóazonosító jelét, a munkaképesség változásának mértékét, illetőleg a fogyatékosság tényét, továbbá az ezek igazolására szolgáló okirat másolatát. A nyilvántartást a munkáltató a foglalkoztatás megszűnését követő öt évig köteles megőrizni.”

26. § Az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

d) álláskereső: az a személy, aki

1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és

2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és

3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, és

4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és

5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit

6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

Az 1. pontban foglalt rendelkezés alkalmazása során a szabad mozgás és beutazás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján szabad beutazási és tartózkodási joggal rendelkező személy álláskeresőként akkor is nyilvántartásba vehető, ha Magyarországon engedély alapján végezhet munkát,”

27. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2007. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Flt. 12. §-ának (3) bekezdése, az Flt. 14/A. §-át megelőzően az „Intenzív álláskeresés támogatása” alcím, az Flt. 16/B. §-át megelőzően az „Álláskeresők munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának támogatása” alcím, az Flt. 15. §-a, 16/B. §-a, 18/A. §-ának (1) bekezdése, az Flt. 19. §-át követően a „Fiatal álláskeresők foglalkoztatásának támogatása” alcím, az Flt. 19/A. §-a, az Flt. 27. §-a (4) és (7) bekezdésében az „(illetőleg annak kirendeltségénél)” szövegrész, az Flt. 39/A. §-a (4) bekezdésének a) pontja, 39/A. §-ának (11) bekezdése, az Flt. 47. §-át megelőzően az „ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT” cím, valamint az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat összetétele” alcím, a 48. §-t megelőzően a „Foglalkoztatási Hivatal” alcím, a 49. §-t megelőzően a „Megyei (fővárosi) munkaügyi központ” alcím, 50/A. §-át megelőzően az „A munkaügyi központ kirendeltsége” alcím, továbbá 53. §-át megelőzően a „Regionális képző központ” alcím, az Flt. 48-50/A. §-a, 52. §-a, 53. §-ának (1)-(2) bekezdése, valamint 58. §-a (8) bekezdésének f) pontja, valamint (10) bekezdése, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról rendelkező 1996. évi CVII. törvény 37. §-ának (4) bekezdése, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról rendelkező 2005. évi LXX. törvény 19. §-ának (10) bekezdése hatályát veszti.

(2) A törvény 2. §-a, valamint 14. §-ának (2) bekezdése a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Flt. 2. §-a (2) bekezdésének második mondata hatályát veszti.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Flt.

- 7. §-a (1) bekezdésében a „foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész,

- 7. §-ának (3) és (6) bekezdésében, 10. §-ának (4) bekezdésében, 13/A. §-ának (4) bekezdésében, 19. §-ának (2) bekezdésében, 19/B. §-ának - e törvény 9. §-ával megállapított - (4) bekezdésében, 20. §-ának (2) bekezdésében, 22. §-ában, 36/A. §-ában, 39. §-a (5) bekezdésének b) pontjában, 39/A. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében, (2) bekezdésének d) pontjában, (4)-(7) bekezdésében, 39/D. § (1) bekezdésében, 43. §-a (8) bekezdésében, 53. §-a (1) és (3) bekezdésében, 56/A. §-a (4) bekezdésében, valamint 58. §-a (8) bekezdésének felvezető szövegében a „foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szövegrész,

- 8. §-a (5) bekezdésének b) pontjában, valamint 41/A. §-a (6) bekezdésében, 51/A. §-ának (7) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész,

- 42. §-ának (5) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériummal” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal” szövegrész,

- 58. §-a (8) bekezdésének g) pontjában a „pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „adópolitikáért felelős miniszterrel” szövegrész,

- 51/A. § (7) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelős minisztérium” szövegrész,

- 42. §-ának (9) bekezdésében az „Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal” szövegrész helyébe „állami adóhatóság” szövegrész, a „Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériumot” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumot” szövegrész,

- 7. §-a (7) bekezdésében a „megyei (fővárosi) munkaügyi tanács” szövegrész helyébe a „munkaügyi tanács” szövegrész,

- 16/A. § (5) bekezdésének a) pontjában a „megyében történő felhasználásra elkülönített” szövegrész helyébe a „decentralizált” szövegrész,

- 3. §-ának (1) bekezdésében az „országosan kiépített munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó állami szervezet (a továbbiakban: Állami Foglalkoztatási Szolgálat)” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szerv” szövegrész,

- 3. §-ának (3)-(5) bekezdésében, 4. §-ának (1) bekezdésében, 8. §-a (4) bekezdésének d) pontjában, (5) bekezdésének b) pontjában, 13/A. §-a (1) bekezdésében, 39. §-a (2) bekezdésének h) pontjában, 39/A. §-a (2) bekezdése e) pontjának 3. alpontjában az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szerv” szövegrész,

- 10/A. §-a (3) bekezdésében az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat szerveivel” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szervvel” szövegrész,

- 39/A. §-a (2) bekezdése b) pontjának 5. alpontjában az „Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szervnek” szövegrész,

- 42. § (5) bekezdésében az „az Államháztartási Hivatallal továbbá a Magyar Államkincstár Részvénytársasággal” szövegrész helyébe a „továbbá a kincstárral” szövegrész, valamint a „négyoldalú” szövegrész helyébe „háromoldalú” szövegrész,”

- 51/A. §-a (1) bekezdésében az „A munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „Az állami foglalkoztatási szerv” szövegrész, 12. §-a (2) bekezdésében, 14. §-a (1) és (8) bekezdésében, 16/A. §-a (1) bekezdésének b) pontjában és (4) bekezdésében, 20. §-a (4) bekezdésében, 25. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, 27. §-a (9) bekezdésében, 31. §-ában, 44. §-a (2) bekezdésében, 46. §-a (5) bekezdésében, 51/A. §-a (2), (4) és (6) bekezdésében, 54. §-a (3) bekezdésében, 58. §-a (5) bekezdésének k) és l) pontjában az „a munkaügyi központ” szövegrész helyébe „az állami foglalkoztatási szerv” szövegrész,

- 51/A. §-a (3) és (5) bekezdésében, 58. §-a (7) bekezdésében az „a munkaügyi központot” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szervet” szövegrész,

- 27. §-a (4) és (7) bekezdésében, 46. §-a (4) bekezdésében az „a munkaügyi központnál” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szervnél” szövegrész,

- 31. §-ában az „a munkaügyi központhoz” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szervhez” szövegrész, 36. §-a (1) bekezdésében, 37. §-a (6) bekezdésében az „a munkaügyi központnak” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szervnek” szövegrész,

- 25. §-a (1) bekezdésének d) pontjában az „illetékes munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szerv” szövegrész,

- 8. §-a (5) bekezdésének b) pontjában az „illetékes munkaügyi központot” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szervet” szövegrész,

- 14. §-a (1) bekezdésének d) pontjában az „a telephely szerint illetékes munkaügyi központtal” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szervvel” szövegrész,

- 37. §-a (5) bekezdésében az „A munkaügyi központ igazgatója” szövegrész helyébe az „Az állami foglalkoztatási szerv vezetője” szövegrész,

- 29. §-a (3) bekezdésében az „A munkaügyi központ kirendeltsége” szövegrész helyébe az „Az állami foglalkoztatási szerv” szövegrész, 36. §-a (2) bekezdésében az „a munkaügyi központ kirendeltsége” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szerv” szövegrész,

- 57/A. §-a (6)-(7) bekezdésében az „a Foglalkoztatási Hivatal” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szerv” szövegrész,

- 39/A. §-a (2) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában a „projekteknek a Nemzeti Segélykoordinátorhoz történő” szövegrész helyébe a „projektek” szövegrész,

- 39/B. § (4) bekezdésében „A megyei (fővárosi) munkaügyi központok” szövegrész helyébe „Az állami foglalkoztatási szervek” szövegrész, 43. §-ának (1) bekezdésében az „a megyei (fővárosi) munkaügyi központok” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szervek” szövegrész,

- 30. §-ának e törvény 11. §-ával megállapított (8) bekezdésében a „(6) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(7) bekezdésben” szövegrész,

- 43. §-ának (1) bekezdésében a „regionális képzőközpontok” szövegrész helyébe az „állami felnőttképzési intézmények” szövegrész, 53. § (3) bekezdésében a „képző központ” szövegrész helyébe az „állami felnőttképzési intézmény” szövegrész,

- 12. §-a (4) bekezdésében az „a munkaügyi központ igazgatója” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szerv vezetője” szövegrész,

- 46/B. §-a (3) bekezdésében az „illetékes állami adóhatóságnak” szövegrész helyébe, az „állami adóhatóságnak” szövegrész,

- 57/A. §-a (3) bekezdésének a) pontjában a „nyugdíj- és egészségbiztosítás szervei” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv” szövegrész,

- 57/A. §-a (3) bekezdésének d) pontjában az „állami adóhatóság szervei” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szövegrész

lép.

(4) Az e törvény hatálybalépése előtt működő megyei (fővárosi) munkaügyi tanácsok e törvény hatálybalépésével megszűnnek. Ha a munkaügyi tanács a megszűnést követő munkanapig nem alakul meg, a hatáskörébe tartozó kérdésekben az állami foglalkoztatási szerv vezetője dönt.

(5) Az e törvény hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő közigazgatási ügyekben a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére