Időállapot: közlönyállapot (2006.XII.18.)

2006. évi CXVIII. törvény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról * 

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 248. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belügyminiszter a fegyveres szerv hivatásos állományú tagját határozott vagy határozatlan időre - beleegyezésével - a Belügyminisztériumba, illetve a rendvédelmi oktatási intézményekbe szolgálatteljesítésre berendelheti. A berendeléssel betölthető szolgálati beosztásokat a miniszter határozza meg. A berendeltre a 43-44. §-ok szabályait a következő eltérésekkel kell alkalmazni:)

c) a munkáltatói jogkört a rendőrség és a határőrség állományából berendelt személlyel szemben a rendészetért felelős miniszter, a polgári védelem, valamint az állami és önkormányzati tűzoltóság állományából berendelt személlyel szemben pedig a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gyakorolja;”

2. § A Hszt. a következő 248/A. §-sal egészül ki:

„248/A. § (1) A rendészetért felelős miniszter 2007. május 31-ig igazságügyi szakértői intézménybe szolgálatteljesítésre berendelheti a rendőrség és a Határőrség hivatásos állományú, az igazságügyi szakértői névjegyzékbe valamely kriminalisztikai szakterületre vagy vegyészet szakterületre igazságügyi szakértőként bejegyzett tagját.

(2) A berendelt felett a munkáltatói jogkört az igazságügyi szakértői intézmény vezetője gyakorolja, a foglalkoztatásával összefüggő költségek fedezetét az igazságügyi szakértői intézmény költségvetésében kell biztosítani. A berendelt szolgálati jogviszonyára egyebekben a 248. §-ban foglaltakat is alkalmazni kell.

(3) Az (1) bekezdés szerinti berendelés megszűnik, ha a hivatásos állomány tagja azt kéri, illetve, ha az igazságügyi szakértői névjegyzékből törölték.”

3. § A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 103. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (2)-(4) bekezdés számozása (3)-(5) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában nem minősül a nyomozó hatósággal hivatásos szolgálati viszonyban álló személynek az, aki a rá vonatkozó jogszabályok alapján nem a nyomozó hatóság állományában teljesít szolgálatot.”

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg az igazságügyi szakértői intézményben a rendőrség és a Határőrség hivatásos állományú tagjának berendelésével betölthető beosztásokat.


  Vissza az oldal tetejére