Időállapot: közlönyállapot (2006.XII.21.)

2006. évi CXXII. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításáról * 

1. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 32/A. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az első fokú eljárásért - ha e törvény másként nem rendelkezik - változással érintett ingatlanonként 6000 forint összegű díjat kell fizetni.

(2) A jelzálogjog bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja változással érintett ingatlanonként 12 000 forint.

(3) A vagyoni értékű jog törlése iránti eljárás díja változással érintett ingatlanonként 2000 forint. E törvény alkalmazásában vagyoni értékű jognak kell tekinteni a földhasználati jogot, a haszonélvezeti jogot, a használat jogát, a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jogot és a vagyonkezelői jogot.”

(2) A Díjtörvény 32/A. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (7) bekezdés számozása (10) bekezdésre változik:

„(7) A társasház alapítás bejegyzésének díja társasházi tulajdoni különlaponként 6000 forint, de legfeljebb összesen 100 000 forint.

(8) A társasházi alapító okirat módosítása esetén - ha a módosítás a társasház tulajdoni különlapjait érinti - a módosítás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének díja társasházi különlaponként 6000 forint, de legfeljebb összesen 100 000 forint.

(9) A (7) és (8) bekezdés rendelkezéseit a lakásszövetkezet esetén is megfelelően alkalmazni kell.”

2. § A Díjtörvény 32/C. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Tárgyánál fogva díjmentes:]

d) a lakáscélú közvetlen állami támogatás igénybevétele esetén

da) a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt,

db) a fiatalok otthonteremtési támogatását és

dc) a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt megelőlegező kölcsönt

biztosító jelzálogjog, valamint ezzel összefüggően a Magyar Állam, mint a jelzálogjog jogosultja javára a jelzálogjog megszűnéséig fennálló elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése, illetve törlése iránti eljárás;”

3. § A Díjtörvény 32/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri. Ha a kérelmet előterjesztő és a bejegyzés által jogot szerző, illetve a jogosult nem azonos, a díjat - a 32/B. és 32/C. §-okban foglaltak kivételével - annak kell megfizetnie, aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik. Ha az ingatlanon több személy szerez jogot, illetve válik jogosulttá, a feleket egyetemleges díjfizetési kötelezettség terheli. A meg nem fizetett díj adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.”

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően indult ingatlan-nyilvántartási eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Díjtörvény 32/C. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXII. törvény 53. § (6) bekezdése g) pontjából a Díjtörvény 32/C. § (1) bekezdésének a) pontját megállapító szövegrész hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére