Időállapot: közlönyállapot (2006.XII.22.)

2006. évi CXXVIII. törvény

az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Agreement
between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of Passenger Name Record (PNR) data by air carriers to the United States Department of Homeland Security

The European Union and the United States of America,

desiring to prevent and combat terrorism and transnational crime effectively as a means of protecting their respective democratic societies and common values,

recognising that, in order to safeguard public security and for law enforcement purposes, rales should be laid down on the transfer of Passenger Name Record („PNR”) data by air carriers to the Department of Homeland Security (hereinafter „DHS”). For the purposes of this Agreement, DHS means the Bureau of Customs and Border Protection, US Immigration and Customs Enforcement and the Office of the Secretary and the entities that directly support it, but does not include other components of DHS such as the Citizenship and Immigration Services, Transportation Security Administration, United States Secret Service, the United States Coast Guard, and the Federal Emergency Management Agency,

recognising the importance of preventing and combating terrorism and related crimes, and other serious crimes that are transnational in nature, including organised crime, while respecting fundamental rights and freedoms, notably privacy,

having regard to US statutes and regulations requiring each air carrier operating passenger flights in foreign air transportation to or from the United States to provide DHS with electronic access to PNR data to the extent that they are collected and contained in the air carrier’s automated reservation/departure control systems (hereinafter reservation systems”),

having regard to Article 6 (2) of the Treaty on European Union on respect for fundamental rights, and in particular to the related right to the protection of personal data,

having regard to relevant provisions of the Aviation Transportation Security Act of 2001, the Homeland Security Act of 2002, the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 and Executive Order 13388 regarding cooperation between agencies of the United States government in combating terrorism,

having regard to the Undertakings as published in the US Federal Register *  and implemented by DHS,

noting that the European Union should ensure that air carriers with reservation systems located within the European Union arrange for transmission of PNR data to DHS as soon as this is technically feasible but that, until then, the US authorities should be allowed to access the data directly, in accordance with the provisions of this Agreement,

affirming that this Agreement does not constitute a precedent for any future discussions or negotiations between the United States and the European Union, or between either of the Parties and any State regarding the processing and transfer of PNR or any other form of data,

having regard to the commitment of both sides to work together to reach an appropriate and mutually satisfactory solution, without delay, on the processing of Advance Passenger Information (API) data from the European Union to the United States,

noting that in reliance on this Agreement, the EU confirms that it will not hinder the transfer of PNR data between Canada and the United States and that the same principle will be applied in any similar agreement on the processing and transfer of PNR data,

have agreed as follows:

(1) In reliance upon DHS’s continued implementation of the aforementioned Undertakings as interpreted in the light of subsequent events, the European Union shall ensure that air carriers operating passenger flights in foreign air transportation to or from the United States of America process PNR data contained in their reservation systems as required by DHS.

(2) Accordingly, DHS will electronically access the PNR data from air carriers’ reservation systems located within the territory of the Member States of the European Union until there is a satisfactory system in place allowing for transmission of such data by the air carriers.

(3) DHS shall process PNR data received and treat data subjects concerned by such processing in accordance with applicable US laws and constitutional requirements, without unlawful discrimination, in particular on the basis of nationality and country of residence.

(4) The implementation of this Agreement shall be jointly and regularly reviewed.

(5) In the event that an airline passenger information system is implemented in the European Union or in one or more of its Member States that requires air carriers to provide authorities with access to PNR data for persons whose travel itinerary includes a flight to or from the European Union, DHS shall, in so far as practicable and strictly on the basis of reciprocity, actively promote the cooperation of airlines within its jurisdiction.

(6) For the purpose of applying this Agreement, DHS is deemed to ensure an adequate level of protection for PNR data transferred from the European Union concerning passenger flights in foreign air transportation to or from the United States.

(7) This Agreement shall enter into force on the first day of the month after the date on which the Parties have exchanged notifications indicating that they have completed their internal procedures for this purpose. This Agreement shall apply provisionally as of the date of signature. Either Party may terminate or suspend this Agreement at any time by notification through diplomatic channels. Termination shall take effect thirty (30) days from the date of notification thereof to the other Party. This Agreement shall expire upon the date of application of any superseding agreement and in any event no later than 31 July 2007, unless extended by mutual written agreement.

This Agreement is not intended to derogate from or amend legislation of the United States of America or the European Union or its Member States. This Agreement does not create or confer any right or benefit on any other person or entity, private or public.

This Agreement shall be drawn up in duplicate in the English language. It shall also be drawn up in the Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, and the Parties shall approve these language versions. Once approved, the versions in these languages shall be equally authentic.”

„Megállapodás
az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légifuvarozók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok,

azzal az óhajjal, hogy saját demokratikus társadalmuk és közös értékeik védelmének eszközeként eredményesen lépjenek fel a terrorizmus és a transznacionális bűnözés megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem területén,

felismerve, hogy a közbiztonság védelme és a bűnüldözés érdekében az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légifuvarozók által a Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security) (a továbbiakban: DHS) részére történő továbbítását szabályozni kell. E megállapodás alkalmazásában a DHS a Vámügyi és Határvédelmi Irodát (Bureau of Customs and Border Protection), az USA Bevándorlási- és Vámhivatalát (US Immigration and Customs Enforcement), és Miniszteri Hivatalát (Office of Secretary), valamint az azt közvetlenül támogató egységeket jelenti, nem foglalja magában azonban a DHS egyéb elemeit, például az Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálatokat (Citizenship and Immigration Services), a Közlekedésbiztonsági Hivatalt (Transportation Security Administration), az Egyesült Államok Titkosszolgálatát (United States Secret Service), az Egyesült Államok Parti Őrségét (United States Coast Guard), valamint a Szövetségi Katasztrófavédelmi Ügynökséget (Federal Emergency Management Agency),

felismerve a terrorizmus és az ehhez kapcsolódó bűncselekmények, valamint más súlyos, transznacionális jellegű bűncselekmények - beleértve a szervezett bűnözést is - megelőzésének és az ellenük folytatott küzdelemnek a fontosságát, tiszteletben tartva ugyanakkor az alapvető jogokat és szabadságokat, különösen a magánélethez fűződő jogot,

tekintettel az Egyesült Államok törvényeire és rendeleteire, amelyek előírják, hogy minden, az Egyesült Államokba érkező vagy onnan induló nemzetközi utasszállító légijáratokat üzemeltető légifuvarozó köteles a DHS részére elektronikus hozzáférést biztosítani a légifuvarozók automatizált helyfoglalás-/indulás-ellenőrzési rendszerében (a továbbiakban: helyfoglalási rendszer) gyűjtött, illetve tárolt PNR-adatokhoz,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének az alapvető jogok tiszteletben tartásáról szóló (2) bekezdésére, valamint különösen az ezzel összefüggő, a személyes adatok védelméhez való jogra,

tekintettel a légi szállítás biztonságáról szóló 2001. évi törvényben (Aviation Transportation Security Act), a 2002. évi belbiztonsági törvényben (Homeland Security Act), a hírszerzés reformjáról és a terrorizmus megelőzéséről szóló 2004. évi törvényben (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act) és az Egyesült Államok kormányügynökségeinek a terrorizmus elleni küzdelem területén folyó együttműködésére vonatkozó 13388. sz. végrehajtási utasításban (Executive Order 13388 regarding cooperation between agencies of the United States government in combating terrorism) foglalt vonatkozó rendelkezésekre,

tekintettel az Egyesült Államok Szövetségi Közlönyében (Federal Register) *  közzétett és a DHS által végrehajtott kötelezettségvállalásokra,

tudomásul véve, hogy az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy az Európai Unió területén lévő helyfoglalási rendszerrel rendelkező légifuvarozók - amint az technikailag kivitelezhető - intézkedjenek a PNR-adatoknak a DHS-hez történő továbbításáról, ugyanakkor ennek megvalósulásáig az Egyesült Államok hatóságai számára meg kell engedni, hogy e megállapodás rendelkezéseinek megfelelően közvetlenül hozzáférhessenek az adatokhoz,

megerősítve, hogy e megállapodás nem teremt jogalapot jövőbeli megbeszélésekre vagy tárgyalásokra az Egyesült Államok és az Európai Unió között, illetve a Felek bármelyike és valamely más állam között a PNR-adatok vagy bármely más adatforma feldolgozásáról és továbbítására vonatkozóan,

tekintettel mindkét Fél azon vállalására, hogy együtt dolgoznak azon, hogy az Európai Unióból az Egyesült Államokba továbbított, előzetes utasinformációs (Advance Passenger Information/API) adatok feldolgozására vonatkozóan késlekedés nélkül megfelelő és kölcsönösen kielégítő megoldást találjanak,

tudomásul véve, hogy e megállapodásra támaszkodva az EU megerősíti, hogy nem fogja megakadályozni a PNR-adatok Kanada és Egyesült Államok közötti továbbítását, és hogy ugyanez az elv fog érvényesülni a PNR-adatok feldolgozásáról és továbbításáról szóló hasonló megállapodásokban is,

a következőkben állapodott meg:

(1) A DHS, a későbbi fejlemények fényében értelmezett, fent említett kötelezettségvállalásainak folyamatos végrehajtásában bízva az Európai Unió biztosítja, hogy az Amerikai Egyesült Államokba érkező vagy onnan induló nemzetközi utasszállító légijáratokat üzemeltető légifuvarozók a helyfoglalási rendszerükben tárolt PNR-adatokat a DHS által előírt módon dolgozzák fel.

(2) Ennek megfelelően a DHS addig, amíg az érintett adatok légifuvarozók általi továbbítására alkalmas, megfelelő rendszer nem kerül felállításra, elektronikus úton hozzáférhet a légifuvarozóknak az Európai Unió tagállamainak területén elhelyezkedő helyfoglalási rendszereiben tárolt PNR-adatokhoz.

(3) A DHS az Egyesült Államok vonatkozó jogszabályaival és alkotmányos előírásaival összhangban, jogellenes - különösen állampolgárságon vagy lakóhely szerinti országon alapuló - megkülönböztetés nélkül dolgozza fel a továbbított PNR-adatokat és kezeli az adatfeldolgozással érintett adatalanyokat.

(4) A Felek közösen és rendszeresen felülvizsgálják e megállapodás végrehajtását.

(5) Abban az esetben, ha az Európai Unióban vagy az Európai Unió egy vagy több tagállamában olyan légiutas-információs rendszer bevezetésére kerül sor, amely alapján a légifuvarozók kötelesek a hatóságok számára olyan személyek PNR-adataihoz hozzáférést biztosítani, akik utazásuk során az Európai Unióba vagy onnan repülnek, a DHS - a kivitelezhetőség határain belül és szigorúan viszonossági alapon - tevékenyen elősegíti a joghatóságán belül működő légitársaságok közötti együttműködést.

(6) E megállapodás alkalmazásában a DHS-t úgy kell tekinteni, hogy megfelelő védelmi szintet biztosít az Egyesült Államokból érkező vagy oda tartó nemzetközi utasszállító légijáratokra vonatkozó, az Európai Unióból továbbított PNR-adatok tekintetében.

(7) Ez a megállapodás azon időpontot követő hónap első napján lép hatályba, amikor a Felek értesítették egymást az ehhez szükséges belső eljárások befejezéséről. Ezt a megállapodást az aláírás napjától ideiglenesen alkalmazni kell. Ezt a megállapodást a Felek diplomáciai úton történő értesítéssel bármikor felmondhatják vagy felfüggeszthetik. A felmondás az erről szóló értesítés másik Féllel való közlésétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba. Ez a megállapodás - amennyiben kölcsönös írásbeli megállapodással meg nem hosszabbítják - a helyébe lépő bármely megállapodás alkalmazásának időpontjában, illetve bármely más esetben legkésőbb 2007. július 31-én hatályát veszti.

E megállapodásnak nem célja, hogy eltérjen az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió vagy valamely tagállama jogszabályaitól, vagy módosítsa azokat. Ez a megállapodás nem hoz létre vagy keletkeztet semmilyen jogot vagy előnyt a magánszemélyek vagy más, magánjogi vagy közjogi jogalanyok részére.

E megállapodás két példányban készült, angol nyelven. Elkészül cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, olasz, német, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, és a Felek e nyelvi változatokat jóváhagyják. A jóváhagyást követően az e nyelveken készült változatok egyaránt hitelesek.”

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja a Megállapodásnak az e törvény hatálybalépésétől kezdődően történő ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Megállapodás ideiglenes alkalmazása megszűnik, és e törvény 2-3. §-a hatályát veszti azon a napon, amikor a Megállapodásban részes valamely fél arról értesíti a Magyar Köztársaságot, hogy a Megállapodásban nem kíván részes fél lenni.

(3) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, illetve szükség esetén a (2) bekezdésben meghatározott esemény naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről - figyelemmel a Megállapodásnak az Európai Unió részéről történő aláírásáról szóló tanácsi határozat 4. és 5. cikkében foglaltakra, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 25. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében - az adatvédelmi biztos gondoskodik.

(5) A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény a következő címmel és 27/A. §-sal egészül ki:

A személyszállítást végző légifuvarozókra vonatkozó adatkezelési és adatszolgáltatási rendelkezések

27/A. § (1) A légiközlekedés és az utasok védelmének biztosítása céljából a személyszállítást végző légifuvarozó az Amerikai Egyesült Államokba vagy Kanadába mint célállomásra utazó vagy onnan induló utasnak az alábbi személyes adatait kezelheti:

a) a családi és utónevét;

b) az állampolgárságát, illetve hontalan státuszát;

c) az úti okmány számát, típusát, érvényességének idejét, a kiállító állam kódját;

d) a születési idejét;

e) a beutazási határátkelőhelyet;

f) az indulási, a tranzit- és a célállomást;

g) a helyfoglalással, a menetjegy vásárlásával és a fizetés módjával kapcsolatos adatokat;

h) a légijárművön elfoglalt helyére és a poggyászára vonatkozó adatokat;

i) a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó speciális igényeit;

j) lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nemét.

(2) Az utas az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat köteles a légifuvarozó számára hozzáférhetővé tenni.

(3) A személyszállítást végző légifuvarozó az (1) bekezdésben meghatározott esetben az ott felsorolt adatokkal együtt az alábbi adatokat kezeli:

a) a légijárművön szállított utasok létszámát;

b) a repülési tervben feltüntetett hívójelet;

c) a tervezett indulási és - a célállomásra történő - érkezési időt.

(4) A személyszállítást végző légifuvarozó az (1) bekezdés szerinti adatokat a légijármű indulását megelőző 345. naptól

a) az (1) bekezdés a), d) és f), g), h) pontjaiban meghatározott adatok tekintetében - ha az utas ettől eltérő időtartamú adatkezeléshez nem járult kifejezetten hozzá - a légijármű utolsó célállomáshelyére történő beérkezésétől számított 60 napig,

b) az (1) bekezdés b)-c) és e), i), j) pontjaiban meghatározott adatok tekintetében a légijármű utolsó célállomáshelyére történő beérkezésétől számított 24 óráig

kezelheti, továbbíthatja, ha az adattovábbítás törvényi feltételei az adatot igénylőnél fennállnak, ennek elteltével az adatokat törölni kell.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok - az utas kezdeményezése alapján - mindaddig megváltoztathatók, amíg az érintett járatra történő utasfelvételi eljárás be nem fejeződik.

(6) A személyszállítást végző légifuvarozó az (1) és (3) bekezdésben meghatározott adatokat egyedi adatigénylés alapján az alábbi szerveknek, illetve személyeknek továbbíthatja:

a) a légiközlekedési hatóságnak;

b) a légiközlekedés védelméért felelős szerveknek;

c) az idegenrendészeti hatóságnak;

d) a vámhatóságnak;

e) a nyomozó hatóságoknak;

f) a nemzetbiztonsági szerveknek;

g) ha annak külön törvényben meghatározott feltételei egyébként fennállnak, az adat kezelésére feljogosított, a határforgalom-ellenőrzésért, illetve a légiközlekedés és az utasok védelméért, valamint a terrorizmus és a határon átnyúló bűnözés megelőzéséért és az ezek elleni küzdelemért felelős külföldi szerveknek.

(7) A személyszállítást végző légifuvarozó köteles az utasokat az adatok felvételével egyidejűleg egyedileg tájékoztatni az adatok kezelőjéről és az esetleges adatfeldolgozójáról, a róla kezelt adatokról való tájékozódás és az adatok helyesbítésének jogáról, valamint arról, hogy adatait mely szervnek és milyen célból továbbíthatja. Az utas az egyedi tájékoztatás másodpéldányának aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást tudomásul vette, így különösen személyes adatainak az e törvény szerinti kezeléséhez és továbbításához hozzájárulását megadta.

(8) A légiközlekedési hatóság és a légiközlekedés védelméért felelős szervek átvehetik és kezelhetik az utasokkal kapcsolatos, az (1) és (3) bekezdésben meghatározott adatokat, ha az a feladataik ellátása céljából elengedhetetlenül szükséges. Ezeket az adatokat az átvételüktől számított 24 óra elteltével törölni kell, kivéve, ha annak kezelésére az adatátvételre jogosult szerv törvény alapján továbbra is jogosult.”


  Vissza az oldal tetejére