Időállapot: közlönyállapot (2006.XII.22.)

2006. évi CXXIX. törvény

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról * 

1. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 7. §-ának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára - a 83/B. §-ban megállapított kivétellel - személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.”

2. § Az Mvt. 11. §-ának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A munkavédelem alapvető szabályait e törvény, a részletes szabályait e törvény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és más külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák.”

3. § Az Mvt. 17. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A foglalkoztatáspolitikáért, illetve a bányászati ügyekért felelős miniszter és a munkavédelmi hatóság saját jogkörükben látják el a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatokat.

(2) Külön jogszabály szerint a bányafelügyelet is ellát munkavédelmi hatósági feladatokat.

(3) A munkavédelem irányításában, hatósági tevékenységében jogkörrel rendelkező állami szervek feladataik ellátása során együttműködnek egymással, valamint a közigazgatási szervekkel, a munkáltatók és munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel.

(4) A munkavédelem ágazati feladatait a feladatkörében érintett miniszter látja el.”

4. § Az Mvt. 18. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány).

(4) Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal. Az egyéni védőeszközök megfelelőségének tanúsítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint kell elvégezni.

(5) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter meghatározza az egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozata, EK-típustanúsítványa kiadásának, valamint az egyéni védőeszközök minőségét biztosító rendszer, továbbá a gyártás minőségirányítási rendszere ellenőrzésének részletes szabályait.”

5. § Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele továbbá az adott munkaeszköz megfelelőségvizsgálatán alapuló, a vizsgálat eredményét is tartalmazó, akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv.”

6. § Az Mvt. 23. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter - az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben - meghatározza a munkaeszközökre, továbbá a munkahelyekre vonatkozó munkavédelmi követelmények minimális szintjét, ideértve az ideiglenes vagy változó helyszínű építkezésekre vonatkozó munkavédelmi szabályokat is.”

7. § Az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik.”

8. § Az Mvt. 42. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében]

b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni;”

9. § Az Mvt. 54. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A munkáltató a (2) bekezdésben meghatározott kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első alkalommal a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott I. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított hat hónapon belül, egyébként egy éven belül, azt követően indokolt esetben köteles elvégezni, és azt évenként felülvizsgálni.”

10. § Az Mvt. 57. §-a (3) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az előző bekezdésekben meghatározott személy feladata különösen]

i) a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában részvétel, továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés.”

11. § (1) Az Mvt. 58. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatokra kiterjedő szakmai irányítását a munkavédelmi hatóság látja el, ebben a körben a munkáltató a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál foglalkoztatottaknak utasítást nem adhat.”

(2) Az Mvt. 58. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat - külön jogszabályban meghatározottak szerint - ellátja a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat.”

12. § (1) Az Mvt. 64. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a munkabaleset esetén - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a munkáltató, foglalkozási megbetegedés esetén a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott szerv (személy) teljesíti.”

(2) Az Mvt. 64. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A munkáltató esetében az adószámot kell feltüntetni, amennyiben adószámmal nem rendelkezik, személyes adataként saját adóazonosító jelét is rögzítenie kell.”

(3) Az Mvt. 64. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A bejelentéssel, kivizsgálással és nyilvántartással kapcsolatos részletes előírásokat a munkabalesetek tekintetében e törvény és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete, a foglalkozási megbetegedések tekintetében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendelete határozza meg.”

13. § Az Mvt. 72. §-a (1) bekezdésének második francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[A munkavédelmi képviselő - a 70. §-ban leírtakat is figyelembe véve - jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így különösen]

„- az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról;”

14. § Az Mvt. 80. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 82. § (1) bekezdése alapján kiszabott pénzbírságot a munkavédelmi hatóság kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.”

15. § Az Mvt. 81. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„81. § (1) A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését a munkavédelmi hatóság látja el.

(2) A munkavédelmi hatóság tájékoztatást ad a közbeszerzési jogszabályban meghatározott ajánlattevő részére a munkavállalók egészségére és biztonságára vonatkozó kötelezettségekről.

(3) A munkavédelmi hatóság tájékoztatással és tanácsadással segíti a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket, hogy azok a munkavédelemmel kapcsolatos jogaikat gyakorolhassák, és kötelezettségeiket teljesíthessék.

(4) A munkavédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed

a) a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére;

b) a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;

c) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre.

(5) A munkavédelmi hatóság jogosult az ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében e törvényben és külön jogszabályban meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására.”

16. § (1) Az Mvt. 82. §-ának (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen]

g) a munkavégzés 40. § (2) bekezdése szerinti összehangolási kötelezettségének elmulasztása.”

(2) Az Mvt. 82. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A munkavédelmi bírságot a súlyos veszélyeztetést feltáró felügyelő javaslata alapján a munkavédelmi hatóság a veszélyeztetés mértéke alapján, valamint a mulasztás személyi és tárgyi körülményeinek mérlegelésével szabja ki.”

17. § Az Mvt. 82/C. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A hatósági eljárás során hozott döntés végrehajtását a munkavédelmi hatóság foganatosítja, ennek során azt a végrehajtási szolgálattal azonos jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik.”

18. § Az Mvt. 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„83. § A munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete szerint engedélyezi a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe nem tartozó munkabiztonsági szakértők működését, és az engedélyezésekről nyilvántartást vezet.”

19. § Az Mvt. a következő új 83/B. §-sal egészül ki:

„83/B. § (1) A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának más szerv előtti, külön jogszabály szerinti eljárásban (pl. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása) történő igazolása céljából hatósági nyilvántartást vezet.

(2) A hatósági nyilvántartás tartalmazza azoknak a munkáltatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a munkavédelmi ellenőrzés során az eljáró hatóság jogerős és végrehajtható határozata jogsértést állapított meg és munkavédelmi bírságot szabott ki. A nyilvántartás tartalmazza

a) a munkáltató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkező természetes személy munkáltató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét;

b) a jogsértést megállapító határozat keltét és számát;

c) a jogsértés megjelölését, valamint megállapítása jogerőre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának időpontját;

d) a munkavédelmi bírság tényét és mértékét.

(3) A hatósági nyilvántartás adatait a munkavédelmi hatóság informatikai rendszerében kezeli. A (2) bekezdésben meghatározott adatoknak az informatikai adatbázisban történő rögzítése a munkavédelmi hatóság által történik a jogsértést megállapító határozat jogerősítésének napján, a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozatának jogerőre emelkedésének napján.

(4) A munkavédelmi hatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a bejegyzés alapjául szolgáló határozat meghozatalától számított két év elteltével törli.

(5) A munkavédelmi hatóság az általa vezetett nyilvántartás adatai alapján a munkavédelmi jogsértést elkövető munkáltatók nevét, székhelyét, adószámát, a munkavédelmi bírsággal sújtott jogsértés megnevezését és a bírság mértékét, valamint a jogsértést megállapító határozat keltének és végrehajthatóvá válásának napját a honlapján történő közzététel útján nyilvánosságra hozza.”

20. § (1) Az Mvt. 84. §-a (1) bekezdésének felvezető mondata és a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A munkavédelmi hatóság felügyelője jogosult

a) a munkahelyek tekintetében a munkáltatót határozatban kötelezni, hogy írásban nyújtson tájékoztatást a megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről;

b) valamennyi munkahelyen - külön engedély nélkül, ellenőrzési jogosultságát az erre jogosító igazolványával (amely a sorszámot, az eljáró felügyelő nevét és a munkavédelmi hatóság megnevezését tartalmazza) igazolva - ellenőrzést tartani;”

(2) Az Mvt. 84. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felügyelő köteles a bejelentett súlyos munkabalesetet, valamint a foglalkozási megbetegedést, a fokozott expozíciós esetet - a munkáltató ez irányú felelősségét nem érintve - kivizsgálni.”

(3) Az Mvt. 84. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felügyelő a tényállás alapján jogosult a munkáltató és a munkahelyen munkát végző személy közötti munkavégzésre irányuló - az ellenőrzés megkezdésekor, illetőleg súlyos baleset bekövetkezése esetén a baleset időpontjában fennálló - jogviszonyt szervezett munkavégzésnek minősíteni. A minősítéshez a munkáltatóként eljárás alá vontnak rendelkezésre kell bocsátania mindazokat a bizonyítékokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a részére végzett munka nem tartozik a szervezett munkavégzés (87. § 9. pont) körébe.”

21. § Az Mvt. 86. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„86. § A munkavédelmi hatóság hatósági jogköre nem terjed ki a külön jogszabályban meghatározott sugár-egészségügyi, az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sugárvédelmi, illetőleg a kémiai biztonsággal összefüggő feladatok ellenőrzésére, - a munkaegészségügyi feladatok kivételével - a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekre, továbbá a Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra, a katasztrófavédelem szerveire, amelyekre vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter látja el a munkavédelmi hatósági tevékenységet.”

22. § (1) Az Mvt. 87. §-a a következő új 1/B-1/E. ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 1/B. pont számozása l/F. pontra változik:

[E törvény alkalmazásában:]

1/B. EK-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy a védőeszköz a mintának és az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló külön jogszabály előírásainak megfelel.

1/C. EK-típustanúsítvány: a tanúsítást végző bejelentett (notifikált) szerv által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett EK típusvizsgálat alapján megfelel az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló külön jogszabály előírásainak.

1/D. Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely

a) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve

b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.

1/E. Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben a külön jogszabályban meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön.”

(2) Az Mvt. 87. §-a 9. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a büntetés-végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat alapján, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem szerveinek tagjai által szolgálati viszonyukban, az önkéntes jogviszonyban végzett munka, valamint a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.”

23. § (1) Az Mvt. 88. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy e törvény 19. §-ának (3) bekezdésében, 21. §-ának (1), (3) és (5)-(6) bekezdéseiben, 24. §-ában, 25. §-ában, 31-34. §-aiban, 40. §-ának (1) bekezdésében, 43. §-ában, 44. §-ának (1) bekezdésében, 45. §-ának (1) bekezdésében, 50. §-ában, 56. §-ában, 58. §-ában, 60. §-ában foglaltak részletes szabályait - a 47. §-ban leírt külön szabályozást nem érintve - az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza meg. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységek tekintetében felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy e szabályokat a bányászati ügyekért felelős miniszterrel egyetértésben állapítsa meg.”

(2) Az Mvt. 88. §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (7) bekezdés számozása (8) bekezdésre változik:

„(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a munkavédelmi hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.”

(3) Az Mvt. 88. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Ez a törvény a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Közösségek Tanácsának 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedésekről,

b) az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása esetén történő kiküldetéséről.”

Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a törvény 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Mvt. 9. §-ának (3) bekezdésében a „fegyveres erőknél (a honvédelmi miniszter vezetése és irányítása, illetőleg felügyelete alá tartozó szervezetek, valamint a határőrség) és rendvédelmi szerveknél munkavégzésre irányuló jogviszonyban, büntetés-végrehajtási jogviszonyban” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédségnél, a rendvédelmi szerveknél, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a katasztrófavédelem szerveinél munkavégzésre irányuló jogviszonyban, szolgálati viszonyban” szövegrész, az Mvt. 23. §-ának (1) bekezdésében az „amelynek felülvizsgálatát” szövegrész helyébe az „amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát” szövegrész, az Mvt. 42. §-ának c) pontjában a „védőberendezéseket és eszközöket” szövegrész helyébe a „biztonsági berendezéseket és eszközöket” szövegrész, az Mvt. 58. §-ának (1) bekezdésében „az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész, az Mvt. 63. §-ának (2) bekezdésében és a 82. §-ának (2) bekezdés e) pontjában a „védőberendezések” szövegrész helyébe a „biztonsági berendezések” szövegrész lép.

(3) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Mvt. 9. §-ának (3) bekezdésében „az illetékes miniszter” szövegrész helyébe „a feladatkörében érintett miniszter” szövegrész, az Mvt. 16. §-ának b) pontjában „a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, az egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész, az Mvt. 21. §-ának (2) bekezdésében „a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész, az Mvt. 26/A. §-ában „a munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész, az Mvt. 49. §-ának (2) bekezdésében „a népjóléti miniszterrel” szövegrész helyébe „az egészségügyért felelős miniszterrel” szövegrész, az Mvt. 51. §-ának (3) bekezdésében „a munkaügyi miniszter - a népjóléti miniszterrel” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter - az egészségügyért felelős miniszterrel” szövegrész, az Mvt. 52. §-ának (2) bekezdésében a „szakirányítást végző miniszter a munkaügyi és a népjóléti miniszterrel” szövegrész helyébe a „feladatkörében érintett miniszter a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel” szövegrész, az Mvt. 57. §-ának (1) bekezdésében „a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész, az Mvt. 69. §-ában és 74. §-ában „a munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész, az Mvt. 80. §-ának (3) bekezdésében „a szociális és családügyi miniszter - az egészségügyi, valamint a gazdasági miniszterrel” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter - a bányászati ügyekért felelős miniszterrel” szövegrész, az Mvt. 82. §-a (2) bekezdésének d) pontjában „a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész, az Mvt. 82/A. §-ában „az ellenőrzés eredményeire vonatkozó tájékoztatás megadásáért felelős Gazdasági Minisztérium illetékes hivatala” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész lép.

(4) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Mvt. 59. §-ának (2) bekezdésében a „szerinti felügyeletektől” szövegrész helyébe a „szerint a munkavédelmi hatóságtól” szövegrész, az Mvt. 64. §-ának (5) bekezdésében a „baleseti helyszín szerint illetékes felügyeletnek” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóságnak” szövegrész, az Mvt. 68. §-ának (1) bekezdésében a „területileg illetékes munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőséghez, bányászati munkabaleset esetén az illetékes bányakapitánysághoz” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatósághoz” szövegrész, az Mvt. 72. §-ának (2) bekezdése f) pontjában a „felügyelethez” szövegrész helyébe a „hatósághoz” szövegrész, az Mvt. 72. §-ának (3) bekezdésében „a felügyeletekkel” szövegrész helyébe „a munkavédelmi hatósággal” szövegrész, az Mvt. 79. §-ának (1) bekezdése f) pontjában „a felügyeletek” szövegrész helyébe „a munkavédelmi hatóság” szövegrész, az Mvt. 79. §-ának (2) bekezdésében „az OMMF” szövegrész helyébe „a munkavédelmi hatóság” szövegrész, az Mvt. 82. §-ának (1) bekezdésében „A felügyeletek munkavédelmi bírságot alkalmaznak” szövegrész helyébe „A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz” szövegrész, az Mvt. 82. §-ának (4) bekezdésében „A felügyeletek a munkavédelmi bírságot telephelyenként szabják ki,” szövegrész helyébe „A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírságot telephelyenként szabja ki,” szövegrész, az Mvt. 82/A. §-ában „a felügyeletek beszámolót készítenek” szövegrész helyébe „a munkavédelmi hatóság beszámolót készít” szövegrész, az Mvt. 82/B. §-ában „Az OMMF és területi munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőségei munkabiztonsági” szövegrész helyébe „A munkavédelmi hatóság” szövegrész, az Mvt. 82/C. §-ának (1) bekezdésében a „munkabiztonsági hatósági eljárások” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatósági eljárások” szövegrész, az Mvt. 83/A. §-ának (1) bekezdésében „Az OMMF a munkabiztonsági” szövegrész helyébe „A munkavédelmi hatóság a” szövegrész, az Mvt. 86/A. §-ának (7) bekezdésében a „felügyelet” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság” szövegrész lép. * 

(5) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Mvt. 82/B. §-át megelőző címe, az Mvt. 83. §-át megelőző címe, az Mvt. 83/A. §-ának (2) bekezdése, az Mvt. 85. §-a és az Mvt. 88. §-ának (6) bekezdése hatályát veszti.

(6) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény 4. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

(7) E törvény 16. § (1) bekezdésével megállapított Mvt. 82. § (2) bekezdése g) pontját, valamint az e törvény 20. § (3) bekezdésével megállapított Mvt. 84. § (4) bekezdését a törvény hatálybalépését követően elkövetett jogsértések esetében lehet alkalmazni. A munkavédelmi hatóság a 2007. január 1-jét követően elkövetett, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított jogsértésekre vonatkozó, e törvénnyel beiktatott 83/B. § szerinti adatokat hozza nyilvánosságra.


  Vissza az oldal tetejére