Időállapot: közlönyállapot (2006.XII.22.)

2006. évi CXXXII. törvény

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről * 

Az Országgyűlés

- az államnak az egészségügyi ellátórendszer megszervezéséért és működtetéséért fennálló felelőssége hatékony érvényesítésének és a lakosság számára az egészségügyi szakellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításának érdekében,

- az egészségügyi ellátások és fejlesztések szükségletekkel való összehangolásának elvét érvényesítve

megalkotja a szakellátó hálózat megújítását és folyamatosan magas színvonalú működését szolgáló következő törvényt:

1. § (1) E törvény hatálya

a) az egészségügyi közszolgáltatások közül a szakellátási kötelezettség keretében nyújtott járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátásokra (a továbbiakban együtt: egészségügyi szakellátás),

b) a közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltatók fenntartóira és működtetőire, valamint a fenntartásukban működő egészségügyi szolgáltatókra,

c) az egészségügyért és az egészségbiztosításért felelős miniszterre (a továbbiakban együtt: egészségügyért felelős miniszter), a külön jogszabály szerinti egészségbiztosítási felügyeleti hatóságra (a továbbiakban: Felügyelet), az egészségügyi államigazgatási szervre és az egészségbiztosítóra,

d) a regionális egészségügyi tanácsokra (a továbbiakban: RET)

terjed ki.

(2) E törvény alkalmazásában

a) egészségbiztosító: az egészségbiztosítási szerv;

b) egészségügyi közszolgáltatás: a részben vagy egészben a központi költségvetés és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozott egészségügyi szolgáltatás;

c) egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv: az egészségügyi közszolgáltatás biztosítására kötelezett szerv;

d) normatíva: az e törvényben meghatározott, az egészségbiztosító által a társadalombiztosítás keretében finanszírozott szakellátási kapacitások mennyisége;

e) rendelési óra: az egészségbiztosító által a társadalombiztosítás keretében finanszírozott óraszám;

f) régió: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. §-ának e) pontjában meghatározott régióval megegyező terület;

g) Regionális Egészségügyi Tanács: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 149/A. §-ában foglaltaknak megfelelően létrehozott és működő szervezet;

h) sürgősségi ellátás: az Eütv. 3. §-ának i) pontja szerinti sürgős szükség fennállásának megállapítására irányuló vizsgálatokat, valamint a sürgős szükséget elhárító beavatkozásokat magában foglaló egészségügyi szolgáltatás;

i) szakellátási kapacitás:

ia) a járóbeteg-szakellátásban a szakorvosi és nem szakorvosi órák száma, egy napos ellátások finanszírozott szolgáltatási egységei,

ib) a fekvőbeteg-ellátásban az aktív és krónikus ellátási ágyak száma,

ic) jogszabályban előírt bármely más finanszírozott szolgáltatási egység;

j) területi szakellátási kötelezettség: az egészségügyi szolgáltató fenntartójának, illetve tulajdonosának (a továbbiakban együtt: fenntartó), valamint az egészségügyi szolgáltatónak az a kötelezettsége, hogy az egészségügyi szakellátásban a 2. § (2) bekezdése szerint meghatározott ellátási területen a lekötött szakellátási kapacitásai felhasználásával a kötelező egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultak számára a külön jogszabályban foglaltak szerint egészségügyi szolgáltatásokat nyújtson.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl e törvény alkalmazásában az Eütv. 3. §-a szerinti fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.

2. § (1) A települési és a megyei önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat) a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi szakellátási kötelezettségüket

a) az 1. számú mellékletben meghatározott kapacitás,

b) fekvőbeteg-szakellátások esetében az a) pontban foglaltakon túl e törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapított normatíva,

c) járóbeteg-szakellátások esetében a 2006. december 31-én lekötött, valamint az e törvényben foglaltak szerint létrehozott kapacitások

mértékének és szakmai összetételének megfelelően a (2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott ellátási területen teljesítik.

(2) Az ellátási területet az illetékes RET - külön jogszabályban foglaltak szerint - az egészségügyi hatóság egyetértésével és az érintett fenntartók jóváhagyásával határozza meg. A progresszivitás magasabb szintjét képviselő ellátásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében az ellátási terület meghatározása során figyelembe kell venni a szolgáltató régióhatárokon túlnyúló ellátási területét.

(3) A helyi önkormányzat egészségügyi szakellátási kötelezettségét más egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel vagy más fenntartóval, illetve egészségügyi szolgáltatóval történő egészségügyi ellátási szerződés megkötése által is teljesítheti. A szerződéskötés során a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80-80/B. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

(4) A feladatátadási szerződést az (1) bekezdés szerinti egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv köti az egészségügyi szakellátási felelősséget átvállaló szolgáltatóval.

3. § (1) Az 1. számú melléklet határozza meg

a) azoknak az országos feladatkörű speciális intézeteknek és súlyponti kórházaknak a körét, amelyek az általuk nyújtott ellátásokért a 8. § (2) bekezdése alapján és külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével megkötött és érvényes finanszírozási szerződés alapján külön jogszabály szerinti finanszírozásra jogosultak,

b) az a) pont szerinti szolgáltatók részére az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható kapacitások mennyiségét,

c) azt a kapacitásmennyiséget, amit járványügyi és katasztrófahelyzet esetén az 1. számú mellékletben megjelölt egészségügyi szolgáltatók a kijelölt kapacitásokból 3, illetve 6 órán belül a külön jogszabályban meghatározottak szerint kötelesek a különleges helyzet fennállásának időtartamáig rendelkezésre bocsátani.

(2) A 2. számú melléklet határozza meg az egyes régiókban felosztandó aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátási normatívákat szakmacsoportonkénti bontásban.

(3) A 2. számú mellékletben meghatározott aktív fekvőbeteg-szakellátási normatívákból bármely, az adott régióban működő egészségügyi szolgáltató, a 2. számú mellékletben meghatározott krónikus fekvőbeteg-szakellátási normatívákból pedig az 1. számú melléklet szerinti országos feladatkörű speciális intézetek és súlyponti kórházak kivételével bármely, az adott régióban működő egészségügyi szolgáltató részesülhet.

4. § (1) Az egészségügyért felelős miniszter az egészségbiztosítóval együtt felosztási javaslatot készít a 2. számú mellékletben meghatározott regionális szakellátási normatívák és a hozzájuk tartozó ellátási területek egészségügyi szolgáltatók közötti felosztásáról és e törvény hatálybalépésétől számított 8 napon belül megküldi azt az illetékes RET számára.

(2) A felosztási javaslat készítése során

a) figyelembe kell venni, hogy

aa) a felosztható aktív fekvőbeteg-szakellátási normatívából bármely, az adott régióban működő egészségügyi szolgáltató részesülhet,

ab) a krónikus fekvőbeteg-szakellátási normatívából az 1. számú mellékletben megnevezett országos feladatkörű speciális intézetek és súlyponti kórházakon kívül bármely, a régió területén működő egészségügyi szolgáltató részesülhet,

ac) a finanszírozott szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók régión belüli egymástól való távolságának meg kell felelnie az egészségügyért felelős miniszter által külön jogszabályban meghatározott elérési és kapacitáselosztási szabályoknak, valamint az intézmények és azok szervezeti egységei működési feltételéül külön jogszabályban meghatározott ágyszámoknak,

b) előnyben kell részesíteni az aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitások felosztásának vonatkozásában azt az egészségügyi szolgáltatót, amelyik sürgősségi betegellátásra megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik.

(3) A RET az (1) bekezdés alapján készített javaslat megérkezésétől számított 20 napon belül dönt a normatívák és a hozzájuk tartozó ellátási területek egészségügyi szolgáltatók közötti felosztásáról. A RET a felosztási javaslatban foglaltaktól eltérő döntést is hozhat, amennyiben az

a) megfelel a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott szempontoknak,

b) előnyben részesíti azt az egészségügyi szolgáltatót,

ba) amelyik fenntartója intézményfenntartói társulás vagy többcélú kistérségi társulás vagy ennek a RET döntéséig történő létrehozását nyilatkozatban vállalja,

bb) amelynek tulajdonosa vagy működtetője az egészségügyi szolgáltató orvosai és más alkalmazottai részvételével létrehozott gazdasági társaság,

c) az irányadó normatívát nem lépi túl.

(4) A (3) bekezdés alapján hozott döntés akkor érvényes, ha azt a régió területén működő valamennyi, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató fenntartója a RET döntésétől számított 30 napon belül jóváhagyta.

(5) A RET a döntésről és annak érvényessé válásáról - a fenntartók általi jóváhagyását követő 5 napon belül - tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert, az egészségbiztosítót és az egészségügyi államigazgatási szervet.

(6) Amennyiben a normatívák felosztásáról szóló érvényes döntés nem születik meg a (3) és (4) bekezdésben foglaltak szerint, az egészségügyért felelős miniszter 8 napon belül dönt az adott régió normatíváinak felosztásáról.

(7) A (6) bekezdés szerinti felosztás a közigazgatási határozatokra vonatkozó szabályok szerint bíróság előtt megtámadható, azzal, hogy a keresetnek a (6) bekezdés szerinti felosztás végrehajtására nincs halasztó hatálya.

(8) A felosztott szakellátási normatívákról, a hozzájuk tartozó ellátási területtel együtt - egészségügyi szolgáltatónként - az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba bárki betekinthet. Az egészségügyi államigazgatási szerv a saját honlapjáról biztosítja a betekintést, illetőleg a hozzáférést a nyilvántartásba.

5. § (1) A fenntartó a szolgáltatói kapacitások tartós kihasználatlansága esetén a 2. § szerinti egészségügyi szakellátási kötelezettségének mértékét - az egészségügyi szolgáltató szakmai véleményének kikérését követően - csökkentheti az átlagtól való eltérés mértékében, illetve szakmai összetételét a külön jogszabályban foglaltak szerint megváltoztathatja, amennyiben a döntést megelőző évben folyamatosan

a) járóbeteg-szakellátás esetén az egy rendelési órára jutó esetek száma az adott szakma vonatkozásában az előző év átlagában alacsonyabb az adott szakma országos átlagánál,

b) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén - a fertőző osztály kivételével - az ágykihasználtság az adott szakma vonatkozásában az előző év átlagában alacsonyabb az adott szakma országos átlagánál.

(2) A kapacitások tartós kihasználatlanságának tényét az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az egészségügyi államigazgatási szerv a szakellátásra kötelezett kérelmére hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

(3) A RET az (1) bekezdés alapján felszabaduló kapacitást a 4. § (3)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően oszthatja fel.

(4) Amennyiben valamely kapacitás finanszírozására irányuló szerződés megszűnik, a (3) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók.

6. § A szomszédos régiókban működő RET-ek a 2. számú melléklet szerinti normatíváik terhére megállapodást köthetnek a régiók közötti kapacitásátadásról, amennyiben az - a 4. § (2) bekezdésének ac) alpontja szerinti elérési szabályokat figyelembe véve - a régió határának mentén élők egészségügyi ellátása érdekében megvalósuló feladatátadáshoz szükséges, és a megállapodással a 2. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó helyi önkormányzatok közül valamennyi, a kapacitásátadással érintett egyetért.

7. § (1) A RET minden év június 30-áig módosíthatja a 2. számú mellékletben szereplő kapacitások felosztását a 4. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott eljárás keretében, amely során a rendelkezésére álló normatívák terhére érdemben elbírálja a régió területén működő egészségügyi szolgáltatók fenntartóinak a kapacitások finanszírozásba történő befogadása iránti kérelmét.

(2) A RET a 2. számú mellékletben meghatározott normatíván belül az egyes szakmacsoportokhoz tartozó kapacitások mennyiségét annak 10 százalékáig módosíthatja, azzal, hogy az adott szakmacsoportban ezáltal keletkező kapacitás felosztására a 4. § (3)-(5) bekezdését kell alkalmazni.

(3) Az egészségügyi szolgáltató fenntartója a 2. számú mellékletben meghatározott kapacitások tekintetében a RET-nél, az 1. számú mellékletben meghatározott kapacitások tekintetében az egészségügyért felelős miniszternél kezdeményezheti az aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitása legfeljebb 10 százalékának krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitássá, egy napos ellátási, illetőleg járóbeteg-szakellátási kapacitássá történő - külön jogszabály szerinti - átcsoportosítását.

(4) Az (1) bekezdés szerinti módosítás akkor érvényes, ha azt a régió területén működő valamennyi, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató fenntartója jóváhagyta.

8. § (1) Az egészségbiztosító felelős

a) az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatók által nyújtott aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátások,

b) a 2. számú mellékletben meghatározott normatíva felhasználásával nyújtott aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátások,

c) a 2006. december 31-én lekötött kapacitások és a 16. § (10) bekezdése alapján létrehozott kapacitás felhasználásával nyújtott járóbeteg-szakellátások,

d) a 16. § (7) bekezdésében meghatározott kapacitáson nyújtott szakellátás,

e) a külön jogszabály szerinti eljárásban előzetesen befogadott kapacitásokon nyújtott szakellátások

Egészségbiztosítási Alap terhére történő külön jogszabály szerinti finanszírozásáért.

(2) Az egészségbiztosító az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében - a külön jogszabályban foglaltak szerint - finanszírozási szerződést köt

a) az 1. számú mellékletben meghatározott egészségügyi szolgáltatókkal az ott meghatározott kapacitás mértékéig és a 2. számú mellékletben meghatározott normatívából a 4. § alapján rendelkezésére bocsátott kapacitás mértékéig,

b) azzal az egészségügyi szolgáltatóval, aki a 4. § alapján a 2. számú mellékletben meghatározott normatívából kapacitásban részesült, annak mértékéig,

c) a RET által a 7. § (1) bekezdése alapján megnevezett egészségügyi szolgáltatóval,

d) a 2006. december 31-én lekötött, illetőleg a 16. § (10) bekezdése alapján létrehozott járóbeteg-szakellátási kapacitásokra a jogosult egészségügyi szolgáltatóval, illetőleg a 16. § (11) bekezdése alapján a RET által megnevezett egészségügyi szolgáltatóval,

e) a 16. § (7) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatóval a támogatás bevonásával megvalósuló kapacitás mértékéig,

f) az egészségügyi szolgáltatóval a külön jogszabály szerinti eljárásban előzetesen befogadott és létrejött kapacitásra, annak mértékéig,

amennyiben az megfelel az e törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

(3) A Felügyelet ellenőrizheti, hogy a finanszírozási szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséhez szükséges kapacitás megfelelő minőségű és mennyiségű rendelkezésre állása biztosított-e. Amennyiben az ellenőrzés során a vizsgált rendelkezésre állás nem biztosított, kezdeményezi az egészségbiztosítónál a szerződés módosítását.

9. § (1) Az 1. számú mellékletben megnevezett egészségügyi szolgáltató a fenntartója egyetértésével kezdeményezheti az egészségügyért felelős miniszternél az 1. számú mellékletben meghatározott, adott szakmacsoporton belüli kapacitásai 10 százalékának másik szakmacsoportba történő átcsoportosítását, azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató 1. számú mellékletben rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat.

(2) Az egészségügyért felelős miniszter a 7. § (3) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés tárgyában a kezdeményezéstől számított 30 napon belül dönt. Az egészségügyért felelős miniszter döntéséről 5 napon belül tájékoztatja a kezdeményezőt, annak fenntartóját, az egészségbiztosítót és az illetékes RET-et. Az egészségbiztosító a tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül módosítja az egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződését, amennyiben az (1) bekezdés szerinti döntés miatt szükséges.

10. § (1) Az egészségbiztosító kezdeményezheti a RET-nél a 7. § (1) bekezdése szerinti eljárás lefolytatását a felosztható kapacitások terhére, amennyiben

a) az külön jogszabály szerinti szakmai, illetőleg ellátási érdekből szükséges, és

b) az államháztartásért felelős miniszter egyetért.

(2) Amennyiben azt váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet jelentkezése indokolja, az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyért felelős miniszter és a államháztartásért felelős miniszter jóváhagyásával az egészségbiztosítónál kezdeményezheti - az egészségügyi szolgáltató megjelölésével egyidejűleg - az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott kapacitásokon felüli kapacitásra történő finanszírozási szerződés megkötését.

(3) Az egészségbiztosító a (2) bekezdés alapján megkötött finanszírozási szerződést a váratlan esemény vagy az előre nem látható módon bekövetkezett ellátási szükséglet megszűnését követően felmondja, illetve legkésőbb 6 hónap elteltével - és ezt követően hathavonként - felülvizsgálja.

11. § (1) A 8. § (2) bekezdése alapján megkötött és érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónak az Egészségbiztosítási Alap számára működési többletforrás-igényt eredményező fejlesztése nyomán létrejövő kapacitás tárgyában csak akkor köthető finanszírozási szerződés a többletkapacitásra, ha a fejlesztéssel az illetékes RET véleményének kikérését követően az egészségbiztosító és az egészségügyért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben előzetesen - a külön jogszabályban foglaltak szerint - egyetértett. Amennyiben a fejlesztés az új Magyarországért Fejlesztési Terv része, az illetékes RET előzetesen kikéri a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség véleményét.

(2) Az éven túli kötelezettségvállalást eredményező, előzetes többletkapacitás-befogadást

a) a Kormány nyilvános kormányhatározattal hagyja jóvá a külön jogszabály szerinti eljárás rendjében,

b) az egészségbiztosítási szerv tartja nyilván, és honlapján közzéteszi.

12. § (1) Az az egészségügyi szolgáltató, amely

a) a 8. § (2) bekezdése alapján kötött és érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik, és

b) az egészségügyi szakellátásokért az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tételek éves összege eléri a 300 millió forintot,

köteles a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját könyvvizsgálóval ellenőriztetni.

(2) A könyvvizsgálatra, illetve a könyvvizsgálóval szembeni követelményekre a számviteli jogszabályok, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvény előírásait kell megfelelően alkalmazni.

(3) Az egészségügyi szolgáltató a Felügyeletnél bejelenti az általa megbízott könyvvizsgáló nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), telefon-, telefax-elérhetőségét, elektronikus levélcímét, valamint a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját az elkészítését követő 30 napon belül - a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - megküldi a Felügyeletnek.

13. § (1) Annak az egészségügyi szolgáltatónak a vezetője, amely

a) a 8. § (2) bekezdése alapján kötött és érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik, és

b) az egészségügyi szakellátásokért általa elszámolt finanszírozási tételek éves összege eléri az 500 millió forintot,

egészségügyi szolgáltatónál más vezetői megbízatást nem tölthet be és egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben végezhet.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képeznek az egészségtudományi centrumok, az egyetemi klinikai központok és klinikák vezetői, valamint a rektorok.

14. § (1) Az Eütv. 149/A. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A RET feladatai]

d) a regionális szakellátási normatívák felosztására irányuló külön jogszabály szerinti eljárás lebonyolítása,”

(2) Az Eütv. 149/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(4) A RET az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény végrehajtása során a Regionális Fejlesztési Tanáccsal együttműködve figyelemmel kíséri a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai régióban jelentkező feladatainak megvalósítását, közreműködik és elősegíti azok egészségügyet érintő intézkedéseinek végrehajtását, így különösen előzetesen véleményezi a Regionális Fejlesztési Tanácsnak a régió egészségügyét érintő fejlesztéseit és a fejlesztésekkel kapcsolatban egyetértési jogot gyakorol.”

15. § Az Eütv. 149/D. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 149/A. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti eljárásban történő döntéshozatal során a szavazatok számát a RET tagjai által képviselt egészségügyi szolgáltatók rendelkezésére álló finanszírozott kapacitások mennyisége alapján, a külön jogszabályban foglaltak szerint kell súlyozni.”

16. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - 2007. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy az 1. számú és 2. számú mellékletben meghatározott kapacitásokra, valamint a (10) bekezdés alapján létrejött kapacitásokra a finanszírozási szerződéseket 2007. március 31-éig kell megkötni.

(2) A 12. és 13. § 2007. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 8. § (2) bekezdésének c) pontja 2008. január 1-jén lép hatályba.

(4) A RET évente megvizsgálja a régióban működő szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók rendelkezésére álló finanszírozott kapacitások kihasználtságát és kapacitásbevonás szükségességét, amely eredményéről az egészségügyért felelős minisztert a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja, azzal, hogy ezen kötelezettségüknek a RET-eknek először 2008. március 31-ig kell eleget tenniük.

(5) Az egészségügyért felelős miniszter évente megvizsgálja az egészségügyi ellátórendszer működését, amely vizsgálat eredményéről beszámolóban tájékoztatja a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Egészségügyi Bizottságát azzal, hogy ezen kötelezettségének a miniszter először 2008. május 31-ig kell, hogy eleget tegyen.

(6) Az előzetesen befogadott és működését 2006. július 1-jét követően megkezdő SBO kapacitásokat az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott kapacitásokon felül kell figyelembe venni.

(7) Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv részét képező - HEFOP 4.3.1., 4.3.2. és 4.3.3. pályázathoz társuló - támogatások alapján megvalósuló kapacitások többletét a regionális egyeztetésre bocsátott kapacitáson felül kell figyelembe venni.

(8) Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény alapján lekötött kapacitásokra kötött és e törvény hatálybalépését megelőző napon érvényes finanszírozási szerződések mindaddig érvényben maradnak, és azok alapján a régió területén működő egészségügyi szolgáltatók mindaddig jogosultak az elszámolt finanszírozási összegre, amíg a régió szakellátási normatívái e törvény alapján felosztásra nem kerülnek és az új finanszírozási szerződések megkötésre nem kerülnek. Az új finanszírozási szerződések érvénybelépésével egyidejűleg a régió területén működő egészségügyi szolgáltatókkal fekvőbeteg-szakellátások finanszírozására kötött szerződések megszűnnek.

(9) Ha az e törvény hatálybalépésekor költségvetési szerv formájában működtetett finanszírozott egészségügyi szolgáltató egészségügyi tevékenységét gazdasági társaság működési formában szándékozik a továbbiakban ellátni, e törvény hatálybalépésétől számított egy évig nem lehet az egészségügyi szolgáltatás végzésének megkezdése feltételéül a külön jogszabály szerinti eljárás során szigorúbb, az egészségügyi szolgáltatókra meghatározott és a működési engedély kiadásánál irányadó feltételeket érvényesíteni, mint amilyen feltételek teljesítése mellett az adott egészségügyi szolgáltató költségvetési szerv formájában működhetett. Amennyiben a költségvetési szerv formájában működő egészségügyi szolgáltató egészségügyi tevékenységét gazdasági társaság formájában látja el a továbbiakban, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §-a (2) bekezdésének a) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott kötelezettséget kormányhatározatban kell teljesíteni. A költségvetési szerv formájában működő finanszírozott egészségügyi szolgáltató helyébe - a költségvetési szerv megszűnésével egyidejűleg - lépő, az ellátási kötelezettséget és meglévő szerződéses kapacitások továbbvitelét vállaló gazdasági társaság a finanszírozási szerződések, valamint hatósági engedélyek tekintetében a költségvetési szerv jogutódja. A jogutódként továbbvitt ellátási és az ahhoz szükséges kapacitások fenntartásának kötelezettsége a kapacitások meghatározásában illetékes szerv soron következő kapacitás megállapítási eljárásának eredményes lezárásáig érvényes.

(10) A RET a régió területén működő szolgáltatók által e törvény hatálybalépését megelőző napon lekötött aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitások 1. és 2. számú melléklet szerinti aktív és krónikus normatíván felüli részének 20 százalékát a külön jogszabályban foglaltak szerint járóbeteg-szakellátási kapacitássá alakíthatja át a regionális szakellátási normatívák 4. § (3)-(5) bekezdése szerinti felosztásával egyidejűleg.

(11) A (10) bekezdés alapján létrejött kapacitást a RET a régióban működő egészségügyi szolgáltatók között a 4. § (3)-(7) bekezdésében foglaltak szerint oszthatja fel, azzal, hogy

a) az eljárási határidőt a kapacitás átalakításától kell számítani,

b) járóbeteg-szakellátási kapacitást az az egészségügyi szolgáltató kaphat, amelyik nem rendelkezik aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitással, illetve olyan településen működik, ahol nem működik fekvőbeteg-gyógyintézet,

c) a RET döntése akkor érvényes, ha azt a régió területén működő valamennyi, a b) pont alá tartozó járóbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató fenntartója a 4. § (4) bekezdése szerint jóváhagyta.

(12) Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére az Egészségügyi Minisztérium által kiírt pályázat eredményét a normatívák RET általi elosztása során a kapacitáselosztás szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint figyelembe kell venni.

(13) Az Eütv. 149/D. §-ának e törvény 15. §-ával megállapított (4) bekezdésének a szakellátási kapacitások 4. § szerinti felosztása során történő alkalmazásakor a 2006. december 31-én lekötött finanszírozott kapacitásokat kell figyelembe venni.

(14) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg

a) az e törvény végrehajtásához kapcsolódó finanszírozási és szerződéskötési szabályokat,

b) a kizárólag krónikus fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók által a krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitáson a krónikus finanszírozáson belül nyújtható aktív belgyógyászati fekvőbeteg-szakellátások mennyiségét,

c) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló külön törvény szerinti ügyeleti formában ellátott feladatok finanszírozási szabályait, valamint az e feladatok ellátása során alkalmazott munkarendre vonatkozó szabályokat,

d) az ellátási terület meghatározásának szabályait,

e) a normatíva felosztásának, a felosztás módosításának és a kapacitások átcsoportosításának eljárási szabályait,

f) a többletkapacitások előzetes befogadásának eseteit és eljárásának szabályait.

(15) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a kapacitáselosztás szempontjait, továbbá a szakellátási elérési szabályokat,

b) a (4) bekezdés szerinti felülvizsgálat szempontrendszerét és módszertanát.

(16) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg - (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - hatályát veszti az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény, valamint

a) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXXII. törvény 16-18. §-a és 19. §-ának (4) bekezdése,

b) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosításáról szóló 2005. évi XLIX. törvény 32-34. §-a és 38. §-a (12) bekezdésének g) pontja,

c) egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények módosításáról szóló 2002. évi LVIII. törvény 48. §-a és 49. §-a (5) bekezdésének c) pontja.

1. számú melléklet a 2006. évi CXXXII. törvényhez

A) Országos feladatkörű speciális intézetek

Inté-
zet
Szakma kód és név Kijelölt aktív ágyszám Kijelölt krónikus ágyszám Katasztrófa-
helyzetben 3 órán belül biztosított ágyszám
Katasztrófa-
helyzetben 6 órán belül biztosított ágyszám
Gottsegen György Orsz. Kard. Int. 265 0 27 53
01 Belgyógyászat és társszakmák 140 0
02 Sebészet és társszakmák 40 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 40 0
15 Intenzív ellátás 45 0
MH KHK, MÁV Kórház és Közp. Rendelőint. 1154 200 115 231
BM KKI, Országos Gyógyintézeti Központ
01 Belgyógyászat és társszakmák 389 0
02 Sebészet és társszakmák 210 0
03 Traumatológia 113 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 55 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászát és PIC 10 0
06 Fül-orr-gégészet 40 0
07 Szemészet 38 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 60 0
10 Ortopédia 20 0
11 Urológia 47 0
12 Onkológia és onkoradiológia 44 0
13 Szájsebészet 10 0
14 Reumatológia 20 0
15 Intenzív ellátás 32 0
17 SBO 6 0
18 Pszichiátria 40 0
40 Krónikus ellátás 0 100
41 Rehabilitáció 0 100
54 Patológia 0 0
ONKI 344 0 34 69
02 Sebészet és társszakmák 60 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 43 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 30 0
12 Onkológia és onkoradiológia 203 0
15 Intenzív ellátás 8 0
54 Patológia 0 0
Összesen 1763 200 776 353

B) Súlyponti kórházak

Inté-
zet
Szakma kód és név Kijelölt aktív ágyszám Kijelölt krónikus ágyszám Katasztrófa-
helyzetben 3 órán belül biztosított ágyszám
Katasztrófa-
helyzetben 6 órán belül biztosított ágyszám
Bajcsy-Zsilinszki Kórház, Bp. 460 296 46 92
01 Belgyógyászat és társszakmák 213 0
02 Sebészet és társszakmák 75 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 20 0
06 Fül-orr-gégészet 25 0
07 Szemészet 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 30 0
11 Urológia 25 0
12 Onkológia és onkoradiológia 10 0
15 Intenzív ellátás 8 0
18 Pszichiátria 34 0
40 Krónikus ellátás 0 210
41 Rehabilitáció 0 86
54 Patológia 0 0
DE OEC, Debrecen 1410 89 141 282
01 Belgyógyászat és társszakmák 344 0
02 Sebészet és társszakmák 227 0
03 Traumatológia 40 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 100 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 101 0
06 Fül-orr-gégészet 30 0
07 Szemészet 50 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 40 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 55 0
10 Ortopédia 40 0
11 Urológia 40 0
12 Onkológia és onkoradiológia 116 0
13 Szájsebészet 10 0
14 Reumatológia 20 0
15 Intenzív ellátás 80 0
16 Fertőző betegellátás 33 0
17 SBO 10 0
18 Pszichiátria 34 0
19 Tüdőgyógyászat 40 0
41 Rehabilitáció 0 89
54 Patológia 0 0
Dunaújv., Szent Pantaleon Kh. KHT 502 188 50 100
01 Belgyógyászat és társszakmák 131 0
02 Sebészet és társszakmák 49 0
03 Traumatológia 42 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 50 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 43 0
06 Fül-orr-gégészet 27 0
07 Szemészet 23 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 42 - 0
10 Ortopédia 5 0
11 Urológia 22 0
15 Intenzív ellátás 14 0
16 Fertőző betegellátás 24 0
18 Pszichiátria 30 0
40 Krónikus ellátás 0 33
41 Rehabilitáció 0 110
42 Ápolás 0 45
54 Patológia 0 0
Eger, Markhot F. MKh. 721 195 72 144
01 Belgyógyászat és társszakmák 214 0
02 Sebészet és társszakmák 60 0
03 Traumatológia 70 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 35 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 30 0
06 Fül-orr-gégészet 25 0
07 Szemészet 20 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 30 0
10 Ortopédia 24 0
11 Urológia 30 0
12 Onkológia és onkoradiológia 35 0
14 Reumatológia 38 0
15 Intenzív ellátás 12 0
16 Fertőző betegellátás 30 0
17 SBO 8 0
18 Pszichiátria 40 0
41 Rehabilitáció 0 175
42 Ápolás 0 20
54 Patológia 0 0
Fehérgyarmat, Szatmár-Beregi Kh. 278 112 28 56
01 Belgyógyászat és társszakmák 95 0
02 Sebészet és társszakmák 50 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 40 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 36 0
06 Fül-orr-gégészet 20 0
15 Intenzív ellátás 6 0
16 Fertőző betegellátás 15 0
17 SBO 16 0
40 Krónikus ellátás 0 40
41 Rehabilitáció 0 52 -
42 Ápolás 0 20
54 Patológia 0 0
Győr, Petz A. Megyei Oktató Kh. 1000 402 100 200
01 Belgyógyászat és társszakmák 200 0
02 Sebészet és társszakmák 100 0
03 Traumatológia 119 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 70 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 78 0
06 Fül-orr-gégészet 20 0
07 Szemészet 16 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 41 0
10 Ortopédia 28 0
11 Urológia 25 0
12 Onkológia és onkoradiológia 73 0
13 Szájsebészet 14 0
14 Reumatológia 34 0
15 Intenzív ellátás 18 0
16 Fertőző betegellátás 20 0
18 Pszichiátria 94 0
19 Tüdőgyógyászat 30 0
40 Krónikus ellátás 0 81
41 Rehabilitáció 0 246
42 Ápolás 0 75
54 Patológia 0 0
Gyula, Pándy Kálmán MKh. Ri. 815 458 82 163
01 Belgyógyászat és társszakmák 100 0
02 Sebészet és társszakmák 105 0
03 Traumatológia 40 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 50 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 47 0
06 Fül-orr-gégészet 20 0
07 Szemészet 20 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 60 0
11 Urológia 30 0
12 Onkológia és onkoradiológia 60 0
13 Szájsebészet 12 0
14 Reumatológia 20 0
15 Intenzív ellátás 14 0
16 Fertőző betegellátás 30 0
17 SBO 8 0
18 Pszichiátria 179 0
40 Krónikus ellátás 0 283
41 Rehabilitáció 0 120
42 Ápolás 0 55
54 Patológia 0 0
Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kh., Bp. 568 642 57 114
01 Belgyógyászat és társszakmák 270 0
02 Sebészet és társszakmák 40 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 40 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 20 0
06 Fül-orr-gégészet 20 0
07 Szemészet 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 70 0
11 Urológia 36 0
15 Intenzív ellátás 16 0
17 SBO 8 0
18 Pszichiátria 28 0
40 Krónikus ellátás 0 205
41 Rehabilitáció 0 437
42 Ápolás 0 0
54 Patológia 0 0
Kaposvár-Mosdós 797 448 80 159
01 Belgyógyászat és társszakmák 150 0
02 Sebészet és társszakmák 103 0
03 Traumatológia 49 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 60 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 72 . 0
06 Fül-orr-gégészet 36
07 Szemészet 20 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 40 0
10 Ortopédia 30 0
11 Urológia 30 0
12 Onkológia és onkoradiológia 43 0
15 Intenzív ellátás 20 0
16 Fertőző betegellátás 40 0
17 SBO 8 0
18 Pszichiátria 30 0
19 Tüdőgyógyászat 40 0
40 Krónikus ellátás 0 60
41 Rehabilitáció 0 358
42 Ápolás 0 30
54 Patológia 0 0
A4 Dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) 6 0
Karcag, Kátai Gábor Kh.-Ri. 342 174 34 68
01 Belgyógyászat és társszakmák 100
02 Sebészet és társszakmák 26
03 Traumatológia 27
04 Szülészet-nőgyógyászat 26
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 26
06 Fül-orr-gégészet 18
07 Szemészet 18
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 18
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 25
15 Intenzív ellátás 8
18 Pszichiátria 50
40 Krónikus ellátás 0 60
41 Rehabilitáció 0 90
42 Ápolás 0 24
54 Patológia 0 0
Kecskemét, B.K.M. Önkorm. Kórháza 900 230 90 180
01 Belgyógyászat és társszakmák 184 0
02 Sebészet és társszakmák 76 0
03 Traumatológia 66 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 79 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 45 0
06 Fül-orr-gégészet 30 0
07 Szemészet 27 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 16 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 41 0
10 Ortopédia 35 0
11 Urológia 35 0
12 Onkológia és onkoradiológia 97 0
13 Szájsebészet 8 0
14 Reumatológia 40 0
15 Intenzív ellátás 33 0
17 SBO 8 0
18 Pszichiátria 40 0
19 Tüdőgyógyászat 40 0
40 Krónikus ellátás 0 120
41 Rehabilitáció 0 110
54 Patológia 0 0
Kiskunhalas, Semmelweis Kh. KHT 520 50 52 104
01 Belgyógyászat és társszakmák 107 0
02 Sebészet és társszakmák 50 0
03 Traumatológia 30 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 50 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 38 0
06 Fül-orr-gégészet 20 0
07 Szemészet 20 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 30 0
11 Urológia 20 0
14 Reumatológia 20 0
15 Intenzív ellátás 8 0
16 Fertőző betegellátás 57 0
18 Pszichiátria 50 0
40 Krónikus ellátás 0 0
41 Rehabilitáció 0 50
54 Patológia 0 0
Kistarcsa, Flór F. Kh. 628 115 63 126
01 Belgyógyászat és társszakmák 200 0
02 Sebészet és társszakmák 60 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 46 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 20 0
06 Fül-orr-gégészet 30 0
07 Szemészet 20 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 65 0
11 Urológia 25 0
12 Onkológia és onkoradiológia 30 0
14 Reumatológia 60 0
15 Intenzív ellátás 8 0
17 SBO 4 0
18 Pszichiátria 40 0
41 Rehabilitáció 0 85
42 Ápolás 0 30
54 Patológia 0 0
Miskolc, B.A.Z. M. Kh. Egyetemi Okt. 1387 176 139 277
01 Belgyógyászat és társszakmák 190 0
02 Sebészet és társszakmák 141 0
03 Traumatológia 107 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 117 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 308 0
06 Fül-orr-gégészet 58 0
07 Szemészet 34 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 130 0
10 Ortopédia 70 0
11 Urológia 50 0
12 Onkológia és onkoradiológia 80 0
15 Intenzív ellátás 24 0
17 SBO 0 0
18 Pszichiátria 78 0
41 Rehabilitáció 0 176
54 Patológia 0 0
Nagykanizsa, V. Kh. Ri. 360 142 36 72
01 Belgyógyászat és társszakmák 82 0
02 Sebészet és társszakmák 40 0
03 Traumatológia 40 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 40 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 30 0
06 Fül-orr-gégészet 20 0
07 Szemészet 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 40 0
11 Urológia 20 0
15 Intenzív ellátás 8 0
18 Pszichiátria 20 0
40 Krónikus ellátás 0 55
41 Rehabilitáció 0 87
54 Patológia 0 0
Nyíregyháza, Jósa A. Megyei Kh. 1316 530 132 263
01 Belgyógyászat és társszakmák 270 0
02 Sebészet és társszakmák 98 0
03 Traumatológia 90 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 90 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 115 0
06 Fül-orr-gégészet 50 0
07 Szemészet 20 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 30 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 90 0
10 Ortopédia 45 0
11 Urológia 40 0
12 Onkológia és onkoradiológia 70 0
13 Szájsebészet 12 0
14 Reumatológia 30 0
15 Intenzív ellátás 30 0
16 Fertőző betegellátás 40 0
17 SBO 27 0
18 Pszichiátria 44 0
19 Tüdőgyógyászat 125 0
40 Krónikus ellátás 0 270
41 Rehabilitáció 0 230
42 Ápolás 0 30
54 Patológia 0 0
Ózd, Almási Balogh Pál Kh. 286 60 29 57
01 Belgyógyászat és társszakmák 90 0
02 Sebészet és társszakmák 40 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 40 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 40 0
14 Reumatológia 70 0
15 Intenzív ellátás 6 0
17 SBO 0 0
40 Krónikus ellátás 0 40
42 Ápolás 0 20
54 Patológia 0 0
Pécsi Tudományegyetem 1203 0 120 241
01 Belgyógyászat és társszakmák 295 0
  Vissza az oldal tetejére