Időállapot: közlönyállapot (2006.XII.27.)

2006. évi CXXXIII. törvény

a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról * 

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 64. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás normatív módszereinek szabályozására a következő törvényt alkotja:

1. § A törvény hatálya a fővárosi önkormányzatra és a kerületi önkormányzatokra terjed ki.

2. § A Fővárosi Közgyűlésnek az Ötv. 64. § (4) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott, a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztásáról szóló rendeletét az e törvényben foglaltak szerint kell megalkotnia.

3. § E törvény alkalmazásában:

a) Tárgyév: azon gazdasági év, amelyhez tartozó megosztandó bevételeknek a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti megosztását a forrásmegosztás határozza meg.

b) Bázisév: a tárgyévet kettővel megelőző év.

c) Központi hozzájárulás: A nem lakosságszám alapján járó központi normatív hozzájárulások és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások, a bázisévi önkormányzati költségvetési beszámoló érintett űrlapjainak adatai.

d) Normatív részesedési arány: A bázisévi zárszámadási törvényben a fővárosi kerületi önkormányzatokat együttesen és a fővárosi önkormányzatot megillető központi hozzájárulás egymás közti aránya százalékban kifejezve.

4. § (1) A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek körét az Ötv. 64. § (4) bekezdése határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek nagyságának meghatározása a tárgyidőszakra vonatkozó - a kerületekkel egyeztetett - fővárosi költségvetési koncepcióban szereplő tervszámok alapján történik.

5. § (1) A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat a 4. § (1) bekezdés szerint osztottan megillető bevételekből - a személyi jövedelemadó helyben maradó részébe beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt elvont összeg tárgyévet megelőző évben visszaigényelhető részét is - a fővárosi önkormányzatot 47%, a kerületi önkormányzatokat együttesen 53% részesedés illeti meg.

(2) A normatív részesedési arány 5%-ot meghaladó változása esetén az (1) bekezdésben meghatározott forrásmegosztási részesedést a normatív részesedési arányváltozás 60%-ának megfelelő mértékben korrigálni kell.

6. § (1) A kerületi önkormányzatokat megillető részesedés felosztásakor a bázisévi önkormányzati költségvetési beszámolók azon működési kiadásaiból, amelyekhez a központi költségvetés normatív hozzájárulást nyújt, le kell vonni a központi hozzájárulást, és a különbséget a központi hozzájárulások arányában kell megosztani az önkormányzatok között.

(2) Az (1) bekezdés szerint számított felosztandó forráson felüli rész 40%-át a bázisév végi állandó népesség, 15%-át a belterületi földterület, 15%-át a belterületi földterületre számított népsűrűség, 15%-át a 2005. végén az önkormányzati tulajdonban lévő félkomfortos, komfortnélküli és szükséglakások együttes alapterülete és 15%-át az önkormányzat területén iparosított technológiával épült lakások darabszáma arányában kell megosztani az önkormányzatok között.

(3) Az állandó népesség (2) bekezdés szerinti súlya évente 2 százalékponttal növekszik, a lakás alapterületé és az iparosított technológiával épült lakások darabszámáé pedig l-l százalékponttal csökken.

(4) Az egyes kerületi önkormányzatoknak az (1)-(3) bekezdés szerint számított részesedési aránya a megosztott forrásokból a tárgyévet megelőző év forrásmegosztásához képest maximum 5%-kal nőhet, illetve csökkenhet. A módszer alkalmazása miatt bekövetkező eltérések a forrásmegosztás során az egyes önkormányzatok részesedését növelik vagy csökkentik. A részesedési arány elmozdulásának meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni a költségvetési szervek intézményfenntartói jogának átadására visszavezethető változásokat.

7. § (1) Az e törvény szerinti forrásmegosztás elvégzéséhez szükséges, a kerületi önkormányzati költségvetési beszámolókban szereplő adatokat a fővárosi önkormányzat feldolgozza és kiküldi az önkormányzatoknak ellenőrzés céljából a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig. A kerületi önkormányzatok az adatellenőrzésnek a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig tesznek eleget.

(2) A fővárosi önkormányzat a tárgyévre vonatkozó rendelettervezetét a kerületi önkormányzatok részére véleményezés céljából január 15-ig küldi meg, a Fővárosi Közgyűlés rendeletét február 15-ig alkotja meg.

(3) A megosztott forrásokból az egyes kerületi önkormányzatokat havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig illeti meg a tárgyhónapban befolyt ezen források 5. § és 6. § szerint számított hányada.

(4) A tárgyévi forrásmegosztási rendelet kihirdetéséig a megelőző évi rendeletben meghatározott hányadok alapján kell a forrásokat megosztani, amelyet az elfogadott forrásmegosztási rendeletben szabályozott módon visszamenőleg korrigálni kell.

8. § (1) A fővárosi önkormányzat tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási rendeletét az Állami Számvevőszék felülvizsgálja. Az Állami Számvevőszék az adatok megalapozottságának és az ennek alapjául szolgáló számítások helyességének vizsgálatába könyvvizsgálót vonhat be. A könyvvizsgáló nem lehet azonos az Ötv. 92/A. §-ában meghatározott feladatra megbízott könyvvizsgálóval.

(2) Amennyiben a felülvizsgálat megállapítja, hogy a forrásmegosztás során alkalmazott adatok, vagy a számítások helytelensége miatt a fővárosi önkormányzat vagy valamely kerületi önkormányzat jogosulatlan forráshoz jutott, vagy a jogszerűen járó forrásnál alacsonyabb összegben részesült, ezt az összeget a hiba feltárását követő év forrásmegosztásánál kell figyelembe venni.

Záró rendelkezések

9. § (1) E törvény kihirdetését követően a fővárosi önkormányzat 5 munkanapon belül megküldi a kerületi önkormányzatoknak a 2007. évi forrásmegosztás elvégzéséhez szükséges, a kerületi önkormányzati költségvetési beszámolókban szereplő fővárosi önkormányzat által kigyűjtött adatokat ellenőrzés céljából, melyet a kerületi önkormányzatok az ellenőrzést követően 5 munkanapon belül visszaküldenek.

(2) A törvény 6. § (4) és 7. § (4) bekezdése szerinti előző évi forrásmegosztásnál 2007-ben a 2006. évi eredeti forrásmegosztást kell figyelembe venni.

(3) A törvény 5. § (2) bekezdését, valamint 6. § (3) bekezdését első alkalommal a 2008. évi forrásmegosztásnál kell alkalmazni.

(4) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvény.


  Vissza az oldal tetejére