Időállapot: közlönyállapot (2006.XII.27.)

2006. évi CXXXIV. törvény

a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról * 

1. § A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény (a továbbiakban: Szatv.) 4. § (4) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A meghatározott céllal juttatott vagy feltételhez kötött befizetések, adományok elfogadásáról a miniszter dönt.”

2. § Az Szatv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Alap tevékenységét a Regionális Egyeztető Fórum (a továbbiakban: Egyeztető Fórum) elvi iránymutatása és ajánlásai alapján végzi. Az Egyeztető Fórum elnöke a miniszterelnök, tagjait a miniszterelnök kéri fel a központi államigazgatási szervek állami vezetői és vezetői megbízatású köztisztviselői, illetve a szomszédos államokban élő magyar közösségek választott vezetői, képviselői közül. Az Egyeztető Fórum évente legalább egy alkalommal ülésezik.

(2) Az Egyeztető Fórum térségenként és közösségenként ajánlásokat fogalmaz meg az Alapból nyújtható támogatások céljaira és prioritásaira.”

3. § Az Szatv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A Kollégiumok az Alap támogatási célok alapján megszervezett szakmai döntéshozó testületei. A Kollégiumok döntései a miniszter jóváhagyásával válnak érvényessé.

(2) A hét-, kilenc- vagy tizenegy tagú Kollégiumokat - a támogatási célokra figyelemmel - a miniszter hozza létre és szünteti meg. A Kollégiumok tagjait, valamint a tagok közül a Kollégium elnökét a miniszter nevezi ki.

(3) A Kollégiumok a tevékenységüket az Egyeztető Fórum ajánlásai és a támogatási célok figyelembevételével, a szakmai szempontok érvényre juttatásával végzik, munkájuk során az Egyeztető Fórum, illetve az Alap kezelő szervezete részéről nem utasíthatóak.

(4) A Kollégiumok tagjainak megbízatása négy évre szól.

(5) Nem lehet a Kollégium tagja

a) politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet tisztségviselője;

b) az Egyeztető Fórum tagja vagy annak közeli hozzátartozója;

c) az Alap kezelő szervezetének vezetője, továbbá az a személy, aki a kezelő szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;

d) az Alapból támogatásban részesülő természetes személy, illetve támogatott szervezet képviselője.”

4. § Az Szatv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A Kollégium tagjának megbízatása megszűnik

a) a megbízatás időtartamának lejártával,

b) ha az összeférhetetlenségi okot annak felmerülésétől 30 napon belül nem szünteti meg,

c) ha megbízatását 90 napon túl nem képes ellátni,

d) a megbízatásról történő lemondással,

e) halálával,

f) az adott Kollégium megszűnésével.

(2) A Kollégium elnökének megbízatása megszűnik

a) kollégiumi tagságának megszűnésével,

b) e megbízatásáról történő lemondásával.

(3) A Kollégium elnöke és tagja a megbízatásáról a miniszterhez intézett írásbeli bejelentéssel mondhat le. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.”

5. § Az Szatv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Az Alapból megítélt támogatások folyósításával, felhasználásának ellenőrzésével és nyilvántartásával összefüggő, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54/A. §-a szerinti feladatokat a Kormány által kijelölt kezelő szervezet látja el.

(2) A kezelő szervezet vezetője, illetve a szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy nem lehet

a) politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet tisztségviselője;

b) az Egyeztető Fórum tagja vagy annak közeli hozzátartozója;

c) a Kollégium elnöke, tagja, illetve azok közeli hozzátartozója;

d) az Alapból támogatásban részesülő természetes személy, illetve támogatott szervezet képviselője.”

6. § Az Szatv. 12. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés új d) ponttal egészül ki:

[(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

c) az Alappal való rendelkezésre, az Egyeztető Fórum és a Kollégiumok feladataira és működésére, az Alap kezelő szervezetének működésére és felügyeletére, valamint az Alapból nyújtott támogatások nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat, továbbá

d) az Alapból az Alap működésére fordítható kiadások mértékét”

[rendeletben határozza meg.]

7. § (1) A határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolítását és a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolását e törvény hatálybalépésétől kezdődően a Miniszterelnöki Hivatal többségi tulajdonosi részesedésével működő Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörű Részvénytársaság végzi.

(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §-ának rendelkezései szerint - biztosítsa a Miniszterelnöki Hivatal számára a többségi tulajdonosi részesedés megszerzését a 100%-ban a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. tulajdonában lévő, magyarországi vállalkozások határon túli beruházását, vállalatalapítását, vállalatfelvásárlását elősegítő Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörű Részvénytársaságban (székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.).

8. § A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a 2007. évi költségvetési törvényben a határon túli magyarok támogatására meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatokból az Alap javára átcsoportosítson.

9. § Az Szatv. alapján 2005-ben létrehozott Tanács és Kollégiumok elnökeinek és tagjainak megbízatása e törvény hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik. A Kollégiumok új elnökét és tagjait - e törvény 3. §-ában, valamint 5. §-ában foglalt módosításokra is figyelemmel - a törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kell kinevezni.

10. § (1) E törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szatv. 1. § (2) bekezdés a) pontjában a „Szerbia és Montenegróban” szövegrész helyébe a „Szerbia Köztársaságban” szöveg, 4. § (1) bekezdésében az „a külügyminiszter” helyébe az „a nemzetpolitikáért felelős miniszter” szövegrész, a 8. §-ában az „A Tanács és a” szövegrész helyébe az „Az Egyeztető Fórum és a” szövegrész, a 10. § (4) bekezdésében az „a Tanács (Kollégiumok)” szövegrész helyébe az „az Egyeztető Fórum, valamint a Kollégiumok” szöveg, a 11. § (1) bekezdésében az „A Tanács” szövegrész helyébe az „Az Egyeztető Fórum” szöveg, az „általában nyilvánosak” szövegrész helyébe a „nyilvánosak, az Egyeztető Fórum és a Kollégium zárt ülés tartását is elhatározhatja”, 11. § (2) bekezdésében az „a Tanács” szövegrészek helyébe az „az Egyeztető Fórum” szöveg lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Szatv. 3. § d) pontja, 4. § (6) bekezdésének második mondata, a 12. § (2) bekezdése, valamint (4)-(5) bekezdése, a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról szóló 2005. évi XVI. törvény 2. § (3) bekezdése és 4-6. §-a hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére