Időállapot: közlönyállapot (2006.XII.27.)

2006. évi CXXXV. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a következő 17/B. §-sal egészül ki:

„17/B. § (1) Az általa irányított szervezetek vonatkozásában a helyi önkormányzat jogosult a közbeszerzéseket összevontan, helyben központosítva lefolytatni.

(2) A helyben központosított közbeszerzési eljárásokra e törvény szabályait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzés helyben központosításáról az önkormányzat rendeletet alkot, amelyben

a) kijelöli a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetet;

b) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó költségvetési szervek körét, az eljáráshoz való csatlakozás lehetőségét;

c) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások körét;

d) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, és a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek együttműködésének szabályait, különösen a felek adatszolgáltatási kötelezettségét, az adatszolgáltatás és az adatkezelés módját;

e) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet részére fizetendő, kizárólag a helyben központosított közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket fedező díj számításának és megfizetésének módját, valamint az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetnek az önkormányzat felé fennálló tájékoztatási és beszámolási kötelezettségét.”

2. § A Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E fejezet alkalmazásában ajánlatkérők]

d) a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzat által a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács;”

3. § A Kbt. 63. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (6) és (7) bekezdés számozása (7) és (8) bekezdésre változik:

„(6) A hatósági igazolásban meg kell jelölni, hogy azt „közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára” állították ki, a közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének, tárgyának megjelölése nélkül.”

4. § A Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az eredményhirdetés során az ajánlatkérő köteles ismertetni a 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben foglalt adatokat. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő ajánlattevőknek át kell adni, a távollevő ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton meg kell küldeni. Ha az ajánlattevő nem adta meg elektronikus levélcímét vagy telefaxon való elérhetőségét, részére az írásbeli összegezést az eredményhirdetés napján postai úton kell feladni.”

5. § A Kbt. 118. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A részvételi szakasz eredményhirdetése során az ajánlatkérő köteles ismertetni a 116. § (2) bekezdése szerinti összegezésben foglalt adatokat. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő jelentkezőknek át kell adni, a távollevő jelentkezőknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton meg kell küldeni. Ha a részvételre jelentkező nem adta meg elektronikus levélcímét vagy telefaxon való elérhetőségét, részére az írásbeli összegezést az eredményhirdetés napján postai úton kell feladni.”

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett [Kbt. 35. §-ának (2) bekezdése] közbeszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra, és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, illetőleg kérelmezett békéltetési eljárásokra kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kbt. 70. §-ának (2) bekezdésében, valamint 71. §-ának (3) bekezdésében a „63. § (1)-(6) bekezdése” szövegrész helyébe „63. § (1)-(7) bekezdése” szövegrész, a 88. §-a (1) bekezdésének g) pontjában a „[86. § (3) bekezdése]” szövegrész helyébe a „[86. § (4) bekezdése]” szövegrész, a 104. §-ának (2) bekezdésében, valamint 105. §-ának (3) bekezdésében „63. § (1)-(6) bekezdése” szövegrész helyébe „63. § (1)-(7) bekezdése” szövegrész, a 133. §-ának (2) bekezdésében a „a 60. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe „a 60. § (5) bekezdésében”, 147. §-ának (1) bekezdésében a „kivéve a (2) és a (4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „kivéve a (2) és az (5) bekezdésben” szövegrész, a 148. §-ának (2) bekezdésében a „147. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „147. § (5) bekezdése” szövegrész, a 151. §-a (9) bekezdésének második mondatában a „90. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „90. § (2)-(4) bekezdése” szövegrész, a 296. §-ának j) pontjában a „243. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „243. § b) pontja” szövegrész, a 296. §-ának k) pontjában a „243. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „243. § c) pontjában” szövegrész lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kbt. 11. §-ának (5) bekezdésében a „külön jogszabály szerint” szövegrész, a 102. §-ának (6) bekezdése, a 257. §-a (2) bekezdésének b) pontja, a 285. §-ának (1) bekezdésében és 286. §-ának (1) bekezdésében a „ , a 284. § (4) bekezdése pedig alkalmazható” szövegrész, a 249. §-ának (1) bekezdésében és 278. §-ának (1) bekezdésében az „ , illetőleg elektronikus változatában” szövegrész, valamint a 379. §-a (1) bekezdésének j) pontjában az „ , illetőleg elektronikus változatának” szövegrész.


  Vissza az oldal tetejére