Időállapot: közlönyállapot (2007.IV.20.)

2007. évi XXVI. törvény

az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének megszüntetéséről és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggő módosításáról * 

Annak érdekében, hogy az állam számára szavazatelsőbbséget biztosító részvény jogintézménye az európai közösségi joggal összhangban megszüntetésre kerüljön, az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) 2007. január 1-jén hatályos mellékletében felsorolt gazdasági társaságok által a Priv. tv. 7. §-ának (5) bekezdése, illetve jogszabály vagy kormányhatározat alapján kibocsátott részvényhez a Priv. tv. 7. §-a, illetve jogszabály vagy kormányhatározat alapján fűződő elsőbbségi jogokat a társaság legfőbb szerve köteles megszüntetni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében az érintett gazdasági társaság legfőbb szerve az e törvény hatálybalépését követő 90 napon belül köteles a társaság alapszabályát e törvény rendelkezései szerint módosítani.

(3) Amennyiben a társaság nem tesz eleget a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, az (1) bekezdésben meghatározott részvényekhez fűződő jogok e törvény erejénél fogva megszűnnek, és a részvény törzsrészvénnyé alakul át.

2. § A Priv. tv. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) Az ország energiaellátásának biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű gazdasági társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának egy-egy tagját vagy igazgatótanácsának egy tagját a Magyar Energia Hivatal jelöli.

(2) Az ország energiaellátásának biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű gazdasági társaságnak minősül valamennyi, az e törvény 2007. január 1-jén hatályos mellékletében megjelölt, villamosenergia-ipari vagy földgázipari engedélyes tevékenységet végző gazdasági társaság, illetve a társaságnak a villamosenergia-ipari vagy földgázipari engedélyköteles tevékenységet végző jogutódja.”

3. § A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 10. §-a a következő zs) ponttal egészül ki:

[A Hivatal villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében]

zs) jelöli az ország villamosenergia-ellátásának biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű gazdasági társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának egy-egy tagját vagy igazgatótanácsának egy tagját.”

4. § A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 4. § (1) bekezdése a következő zs) ponttal egészül ki:

[A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai a következők:]

zs) jelöli az ország földgázellátásának biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű gazdasági társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának egy-egy tagját vagy igazgatótanácsának egy tagját.”

5. § A VET a következő 10/B. §-sal egészül ki:

„10/B. § (1) A Magyar Energia Hivatal által jelölt személy jogosult részt venni az ország villamosenergia-ellátásának biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű, külön törvényben meghatározott gazdasági társaság ügyvezetésében, illetve a gazdasági társaság működésének ellenőrzésében.

(2) A Magyar Energia Hivatal által jelölt személyt a gazdasági társaság legfőbb szerve köteles a jelölést követő első ülésén az igazgatóság vagy az igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

(3) A (2) bekezdés alapján megválasztott személy szavazati joggal nem rendelkezik, az igazgatóság vagy az igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ülésén kizárólag tanácskozási joggal vesz részt. A határozatképesség számításánál e személyt figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A (2) bekezdés alapján megválasztott személyt a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a Magyar Energia Hivatal javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha a Magyar Energia Hivatal törvényben meghatározott kizáró ok ellenére a társasági szerződésben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új tagra vonatkozó jelölési kötelezettségének.”

6. § A GET a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) A Magyar Energia Hivatal által jelölt személy jogosult részt venni az ország földgáz-ellátásának biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű, külön törvényben meghatározott gazdasági társaság ügyvezetésében, illetve a gazdasági társaság működésének ellenőrzésében.

(2) A Magyar Energia Hivatal által jelölt személyt a gazdasági társaság legfőbb szerve köteles a jelölést követő első ülésén az igazgatóság vagy az igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

(3) A (2) bekezdés alapján megválasztott személy szavazati joggal nem rendelkezik, az igazgatóság vagy az igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ülésén kizárólag tanácskozási joggal vesz részt. A határozatképesség számításánál e személyt figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A (2) bekezdés alapján megválasztott személyt a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a Magyar Energia Hivatal javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha a Magyar Energia Hivatal törvényben meghatározott kizáró ok ellenére a társasági szerződésben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új tagra vonatkozó jelölési kötelezettségének.”

7. § A Magyar Energia Hivatal a Priv. tv. 8/A. §-a alapján az ország energiaellátásának biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű gazdasági társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának egy-egy tagját, illetve igazgatótanácsának egy tagját első alkalommal az e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül jelöli.

8. § A Priv. tv. mellékletének helyébe e törvény melléklete lép.

9. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével hatályát veszti

a) a Priv. tv. 7. §-ának (5)-(8) és (10) bekezdése,

b) a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „vagy tartós kisebbségi állami tulajdoni részesedés esetén szavazatelsőbbségi részvénnyel” szövegrész, valamint a 2. §-ának (2) bekezdése,

c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/B. §-ának (1) bekezdésében és 33. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „vagy tartós kisebbségi állami tulajdoni részesedés esetén szavazatelsőbbségi részvénnyel” szövegrész,

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 286. §-ának (4) bekezdése.

(3) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjából a „vagy tartós kisebbségi tulajdoni részesedés esetén szavazatelsőbbségi részvénnyel” szövegrész hatályon kívül helyezése nem érinti azon gazdasági társaságok koncessziós tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát, amelyekben 2003. december 31. napján az állam 1 db szavazatelsőbbségi részvénnyel rendelkezett.

(4) E törvény hatálybalépésével hatályát veszti továbbá

a) az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXVI. törvény 1. §-a;

b) az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról szóló 1998. évi XXXIII. törvény 69. §-a.

Melléklet a 2007. évi XXVI. törvényhez

„Melléklet az 1995. évi XXXIX. törvényhez

A tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok - az állami tulajdon arányának és az állami tagsági (részvényesi) jogokat gyakorló miniszter, illetőleg szerv megjelölésével - a következők:

Társaság neve Tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 25% + 1 szavazat
Magyar Villamosművek Rt. 99%
Budapest Airport Rt. 25% + 1 szavazat
Balatonfelvidéki Erdő és Fafeldolgozó Rt. 100%
Délalföldi Erdészeti Rt. 100%
Észak-magyarországi Erdőgazdasági Rt. 100%
Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt. 100%
„Gyulaj” Erdészeti és Vadászati Rt. 100%
Ipoly Erdő Rt. 100%
Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. 100%
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. 100%
Mátra-Nyugatbükki Erdő és Fafeldolgozó Rt. 100%
Mecseki Erdészeti Rt. 100%
Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. 100%
Nyírségi Erdészeti Rt. 100%
Pilisi Parkerdőgazdaság Rt. 100%
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. 100%
Szombathelyi Erdészeti Rt. 100%
Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. 100%
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Rt. 100%
Vértesi Erdészeti és Faipari Rt. 100%
Zalai Erdészeti és Faipari Rt. 100%
TISZAVÍZ Kft. 100%
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. 25% +1 szavazat
Szerencsejáték Rt. 100%
Eximbank Rt. 25% +1 szavazat
MEHIB Rt. 25% +1 szavazat
Magyar Posta Rt. 100%
Tokaj Kereskedőház Rt. 99%
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: közlekedésért felelős miniszter
Magyar Államvasutak Rt. 100%
Állami Autópálya Kezelő Rt. 25% +1 szavazat
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. 50% +1 szavazat
Közlekedéstudományi Intézet Rt. (KTI Rt.) 50% +1 szavazat
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 100%
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: energiapolitikáért felelős miniszter
Villamosenergia-ipari Kutató Intézet Rt. 50% + 1 szavazat
ExVÁ Robbanásbiztos Villamos Berendezéseket Vizsgáló Kht. 100%
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdaságpolitikáért felelős miniszter
Magyar Fejlesztési Bank Rt. 100%
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. 50% +1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: agrárpolitikáért felelős miniszter,
a Geodéziai és Térképészeti Rt. tekintetében a térképészetért felelős miniszter
Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. 75%
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. 100%
Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt. 100%
Agroster Besugárzó Rt. 25% +1 szavazat
Concordia Közraktár Rt. 100%
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. 25% +1 szavazat
Geodéziai és Térképészeti Rt. 25% + 1 szavazat
Országos Mesterséges Termékenyítő Rt. 25% +1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: természetvédelemért felelős miniszter
Hortobágyi Génmegőrző Kht. 100%
Hortobágyi Halgazdasági Rt. 100%
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: vízgazdálkodásért felelős miniszter
Dunamenti Regionális Vízmű Rt. 50% +1 szavazat
Dunántúli Regionális Vízmű Rt. 50% +1 szavazat
Észak-dunántúli Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat
Észak-magyarországi Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat
Tiszamenti Regionális Vízmű Rt. 50% +1 szavazat
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Kht. (VTTUKI) 50% +1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Agora Ipari Kft. 100%
Erfo Ipari Kht. 100%
Kézmű Kht. 100%
Főkefe Kht. 100%
Savaria Nett-Pack Kft. 100%
Szegedi SZEFO Rt. 100%
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Gyógynövénykutató Intézet Rt. 25% +1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: kultúráért felelős miniszter
Nemzeti Színház Rt. 100%
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: honvédelemért felelős miniszter
HM ARCOM Kommunikációtechnikai Rt. 50% + 1 szavazat
HM ARZENÁL Elektromechanikai Rt. 50% + 1 szavazat
HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnika Rt. 50% + 1 szavazat
HM Elektronikai Igazgatóság Rt. 100%
HM Budapesti Erdőgazdasági Rt. 100%
HM Kaszói Erdőgazdasági Rt. 100%
HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Rt. 100%
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 100%
KOPINT DATORG Szervezési és Adatfeldolgozási Rt. 50% +1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
Államadósság Kezelő Központ Rt. 100%
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: igazságügyért felelős miniszter
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt. 50% +1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 100%
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: építésügyért felelős miniszter
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. 50% +1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: sportpolitikáért felelős miniszter
Sportlétesítmények Vállalat Rt. 75%
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Magyar Fejlesztési Bank Rt.
Hitelgarancia Rt. 50% +1 szavazat
Regionális Fejlesztési Holding Rt. 100%
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. 50% +1 szavazat

  Vissza az oldal tetejére