Időállapot: közlönyállapot (2007.V.3.)

2007. évi XXXII. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról * 

1. § A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 52. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4)-(7) bekezdések számozása (5)-(8) bekezdésre változik:

„(4) A rendszerirányítási, a szállítási, illetve elosztási engedélyes vállalkozás - a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXIII. törvény 32. §-ának (2) bekezdésében foglalt kivétellel - nem szerezhet társasági részesedést más - nem rendszerirányítási, szervezett földgázpiaci, szállítási, illetve elosztási engedélyes - e törvény szerint engedélyköteles földgázipari vállalkozásban.”

2. § (1) A GET 85. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXIII. törvény 32. §-ának (2) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében alapított, szétválással történő átalakulással létrejött, - vagy az engedélyesnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti kapcsolt vállalkozási körébe tartozó gazdasági társaságok közül az engedélyes által valamely engedélyköteles földgázipari tevékenység további folytatására kijelölt - gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: az elválasztott engedélyes társaság) részére 2007. július 1-jéig rendelkezésre bocsátott vagyonnal összefüggésben illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik, kivéve a cégbírósági eljárási illetéket.”

(2) A GET 85. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXIII. törvény 32. §-ának (2) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében elválasztott engedélyes társaság részére biztosított vagyon átadásakor ezen társaságok általános forgalmi adó visszaigénylésénél az átadásra kerülő vagyonnak a működési engedéllyel rendelkező alapítónál nyilvántartott könyv szerinti értékéig az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 48. §-ának (4), (6) és (7) bekezdésében foglalt feltételeket teljesítettnek kell tekinteni.”

(3) A GET 85. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az elválasztott engedélyes társaságot - a GET szerinti engedélye megszerzésének feltételével - a földgáz közüzemi szolgáltatási, földgáz elosztási, földgáz-kereskedelmi, illetve propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztó és szolgáltató engedélyek alapján folytatott földgázipari tevékenységet érintő jogviszonya tekintetében alapítója - vagy az Szt. szerinti kapcsolt vállalkozási körükbe tartozó, és az adott típusú engedéllyel korábban rendelkező vállalkozás - jogutódjának kell tekinteni. Az új engedélyeknek megfelelő törvényes jogutódlásból következő teendők végrehajtása során a GET 12. §-ának (4) bekezdésére figyelemmel kell eljárni.”

(4) A GET 85. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A (11) és (12) bekezdés szerint létrehozott társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyonnak az átadással összefüggésben végrehajtott átértékelését a Hivatal az árszabályozással kapcsolatos feladatkörében indokoltnak tartott mértékig veszi figyelembe.”

3. § A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXIII. törvény 32. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettség végrehajtása érdekében alapított, szétválással történő átalakulással létrejött, vagy az elosztói feladatok további ellátására az engedélyes által kijelölt társaságok közül elosztói engedélyt az kaphat, amely az integrált földgázipari vállalkozáson belül a földgázelosztási tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközöknek (különösen az elosztóvezetékeknek, valamint a hozzájuk tartozó berendezéseknek, illetve a rendszerüzemeltetéshez szükséges eszközöknek) legalább a jogelőd engedélyes tulajdoni hányadával (Ptk. 139. §) megegyező arányban tulajdonosa. A Hivatal az engedélyezési eljárásban vizsgálja és állapítja meg az átadás időpontjában a jogelőd engedélyes társaság által az elosztói tevékenység során használt, valamint a tulajdonolt eszközök közül azon alapvető eszközöket, amelyek az elosztói tevékenység végzéséhez szükségesek. Az elosztói engedélyben a hálózati és üzemirányítási eszközöket eszközcsoportonként fel kell sorolni, külön megjelölve a harmadik személyek tulajdonában lévő, de az elosztói engedélyes által üzemeltetett eszközöket is.”

4. § (1) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: VET.mód.) 61. §-a (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A VET 102. §-ának végrehajtása érdekében alapított, szétválással történő átalakulással létrejött, illetve az engedélyes által kijelölt társaságot (a továbbiakban együtt: az elválasztott engedélyes társaság) - a VET szerinti engedélye megszerzésének feltételével - a VET alapján kiadott engedéllyel rendelkező alapítója - vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozási körükbe tartozó, és az adott típusú engedéllyel korábban rendelkező vállalkozás - által a VET szerinti engedélye alapján folytatott villamosenergia-ipari tevékenységet érintő jogviszonya tekintetében alapítója vagy kapcsolt vállalkozása jogutódjának kell tekinteni. Az új engedélyeknek megfelelő törvényes jogutódlásból következő teendők végrehajtása során a VET 66. § (4) bekezdésére figyelemmel kell eljárni, és az nem korlátozhatja a jogutód társaságnak a jogelőd társaságtól az e bekezdés szerinti jogutódlás alapján származó, az engedélyköteles tevékenységek folytatásához kapcsolódó szerződésekben meghatározott jogait és kötelezettségeit. Az átviteli hálózati, elosztó hálózati, közüzemi nagykereskedelmi vagy közüzemi szolgáltatási tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó tevékenységeket érintő jogviszonyokra e bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók.”

(2) A VET.mód. 61. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (14) és (15) bekezdések számozása (15) és (16) bekezdésre változik:

„(14) Az elválasztott engedélyes társaságok közül elosztói engedélyt az kaphat, amely a horizontálisan, illetve vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozáson belül az elosztói tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközöknek (különösen az elosztóvezetékeknek, valamint a hozzájuk tartozó berendezéseknek, illetve a rendszerüzemeltetéshez szükséges eszközöknek) legalább a jogelőd engedélyes tulajdoni hányadával (Ptk. 139. §) megegyező arányban tulajdonosa. A Hivatal az engedélyezési eljárásban vizsgálja és állapítja meg az átadás időpontjában a jogelőd engedélyes társaság által az elosztói tevékenység során használt, valamint a tulajdonolt eszközök közül azon alapvető eszközöket, amelyek az elosztói tevékenység végzéséhez szükségesek. Az elosztói engedélyben a hálózati és üzemirányítási eszközöket eszközcsoportonként fel kell sorolni, külön megjelölve a harmadik személyek tulajdonában lévő, de az elosztói engedélyes által üzemeltetett eszközöket is.”

5. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére