Időállapot: közlönyállapot (2007.V.31.)

2007. évi XLIII. törvény

a jövedékiadó- és az energiaadó-bevallás elektronikus benyújtásának bevezetésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról * 

1. § (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) a következő új 48/B. §-sal egészül ki:

„48/B. § (1) Adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton a külön jogszabályban foglalt módon és technikai feltételekkel teljesíti a vámhatósághoz

a) az adóraktár engedélyese, a bejegyzett kereskedő, az adóképviselő, az adóügyi képviselő,

b) az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók tekintetében egyébként elektronikus adóbevallásra kötelezett adóalany és adó-visszaigénylő, a 129. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság esetében a polgári törvénykönyvről szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetnek nem minősülő adó-visszaigénylő kivételével,

c) választása szerint az a)-b) pont alá nem tartozó adóalany, adó-visszaigénylő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adóalany, adó-visszaigénylő Art. szerinti képviselője

a) az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetben az első adóbevallás benyújtása hónapjának 5. napjáig, illetve a nem bejegyzett kereskedő és a 27. § szerinti adóalany esetében az adófizetési kötelezettség, a 28. § szerinti adó-visszaigénylő esetében az adó-visszaigénylési jogosultság keletkezésének napjáig,

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben azon adóbevallási időszakot követő hó 5. napjáig, amelynek tekintetében az adóalany, az adó-visszaigénylő első ízben kívánja alkalmazni az adóbevallás elektronikus benyújtását, a vámhatósághoz bejelenti az elektronikus adóbevallásra szóló képviseleti jogosultságát, valamint a képviselt adóalany, adó-visszaigénylő nevét, adóazonosító számát és vámazonosító számát.

(3) Ha az adóalany, adó-visszaigénylő élt az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott választási jogával, választásától a választása évét követő naptári év végéig nem térhet el.”

(2) A Jöt. 129. §-a kiegészül a következő (6) bekezdéssel:

„(6) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter és a közigazgatási informatikáért felelős miniszter arra, hogy együttes rendeletben határozza meg a jövedékiadó-bevallás elektronikus úton történő benyújtásának módját és technikai feltételeit.”

2. § (1) Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. §-a a következő új (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az adóalany és az adó-visszaigénylésre jogosult az adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton, a külön jogszabályban foglalt módon és technikai feltételekkel teljesíti.

(10) Az adóalany, az adó-visszaigénylésre jogosult Art. szerinti képviselője az első adóbevallás benyújtása hónapjának 5. napjáig a vámhatósághoz bejelenti az elektronikus adóbevallásra szóló képviseleti jogosultságát, valamint a képviselt adóalany, adó-visszaigénylő nevét, adóazonosító számát és vámazonosító számát.”

(2) Az Etv. 10. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel:

„(3) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter és a közigazgatási informatikáért felelős miniszter arra, hogy együttes rendeletben határozza meg az energiaadó-bevallás elektronikus úton történő benyújtásának módját és technikai feltételeit.”

3. § A Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény a 39. § után a következő új alcímmel és új 39/A. §-sal egészül ki:

Elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatkezelés

39/A. § A vámhatóság az elektronikus ügyintézéshez szükséges ügyféli azonosítás érdekében nyilvántartja az ügyintézést elektronikusan végző természetes személy (felhasználó)

a) nevét,

b) születési nevét,

c) születési helyét, idejét,

d) anyja születési nevét,

e) lakóhelyének címét,

f) elektronikus levélcímét,

g) adóazonosító jelét,

h) állampolgárságát.”

4. § (1) E törvény 2007. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első ízben - a (2)-(4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel - a 2007. június 30-át követően keletkezett adókötelezettség, adó-visszaigénylési jogosultság bevallására kell alkalmazni.

(2) A Jöt. e törvénnyel megállapított 48/B. §-ának (1) bekezdése a)-b) pontjában megjelölt, illetve az Etv. hatálya alá tartozó adóalanynak, adó-visszaigénylésre jogosultnak a 2007. július 1. és 2007. december 31. közötti időszakra keletkezett adókötelezettség, adó-visszaigénylési jogosultság tekintetében a jövedékiadó-, illetve az energiaadó-bevallási kötelezettségét csak akkor kell az e törvény 1. §-ában, illetve 2. §-ában foglalt rendelkezés szerint teljesítenie, amennyiben azt választja.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben

a) a Jöt. e törvénnyel megállapított 48/B. §-ának (2) bekezdésében, illetve az Etv. e törvénnyel megállapított 7. §-ának (10) bekezdésében előírt bejelentést a képviselőnek azon adóbevallási időszakot követő hó 5. napjáig kell a vámhatósághoz teljesítenie, amelynek tekintetében az általa képviselt adóalany, adó-visszaigénylésre jogosult első ízben kívánja alkalmazni a jövedékiadó-, illetve az energiaadó-bevallás e törvény szerinti elektronikus benyújtását,

b) az adóalany, az adó-visszaigénylésre jogosult az elektronikus benyújtás (2) bekezdés szerinti választását követően nem változtathatja meg a bevallás benyújtásának módját.

(4) Amennyiben az adóalany, az adó-visszaigénylésre jogosult a 2007. július 1. és 2007. december 31. közötti időszakra keletkezett adókötelezettségének, adó-visszaigénylési jogosultságának bevallását - választása szerint - nem az e törvény 1. §-ában, illetve 2. §-ában foglalt rendelkezés szerint teljesíti, az adóalany, az adó-visszaigénylésre jogosult Art. szerinti képviselőjének a Jöt. e törvénnyel megállapított 48/B. §-a (2) bekezdésében, illetve az Etv. e törvénnyel megállapított 7. §-a (10) bekezdésében előírt bejelentést

a) a Jöt. e törvénnyel megállapított 48/B. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve az Etv. hatálya alá tartozó adóalany esetében legkésőbb 2008. január 10-éig,

b) a Jöt. e törvénnyel megállapított 48/B. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti adóalany, adó-visszaigénylő, illetve az Etv. hatálya alá tartozó adó-visszaigénylő esetében a Jöt. e törvénnyel megállapított 48/B. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, illetve az Etv. e törvénnyel megállapított 7. §-ának (10) bekezdésében megjelölt időpontig

kell a vámhatósághoz teljesítenie, azzal, hogy a b) pont szerinti esetekben az említett rendelkezésekben szereplő „első adóbevallás benyújtása” kitétel alatt az „első elektronikus adóbevallás benyújtása” kitételt kell érteni.


  Vissza az oldal tetejére