Időállapot: közlönyállapot (2007.V.31.)

2007. évi XLIV. törvény

egyes, a gyermek- és fiatalkorúak egészségének védelmét szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról * 

1. § A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A dohányzással, a dohányzóhely kijelölésével összefüggő e törvényben foglalt korlátozást, illetve kötelezettséget megszegő természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság egészségvédelmi bírság, a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó, e törvényben meghatározott tilalom megszegése esetén külön jogszabály szerint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére köteles, illetve vele szemben egyéb jogkövetkezmény alkalmazható. A munkavállalóknak, illetőleg a munkáltatóknak az adott munkahelyet érintő dohányzási korlátozást, illetve a dohányzóhely munkavállalók részére történő kijelölésének kötelezettségét sértő magatartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket külön törvény szabályozza.”

2. § A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény a következő 47/B. §-sal egészül ki:

„47/B. § Dohányterméknek, szeszes italnak kereskedelmi forgalomban 18. életévét be nem töltött személy részére történő kiszolgálása esetén, az eljáró hatóság a dohánytermékek, szeszes italok forgalmazását - a jogsértés megállapításától számított legfeljebb 1 évig - megtilthatja. A jogsértés ismételt elkövetése esetében az eljáró hatóság - legfeljebb 30 nap időtartamra - elrendelheti az üzlet ideiglenes bezárását is. Az eljáró hatóság vezetője elrendelheti a termék forgalmazását, illetőleg az üzlet ideiglenes bezárását elrendelő határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére