Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.11.)

2007. évi XLVIII. törvény

a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását és alkalmazását elősegítse, az alábbi törvényt alkotja:

1. § A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) végrehajtására a vámhatóság rendelkezik hatáskörrel.

2. § (1) A Rendelet 3. cikkében meghatározott nyilatkozattételi kötelezettséget írásban kell teljesíteni.

(2) A Rendelet 3. cikk (2) bekezdésének b) pontja alapján a készpénz tulajdonosának teljes nevét és címét, c) pontja alapján a készpénz tervezett címzettjének teljes nevét és címét, valamint g) pontja alapján az alkalmazott szállítóeszköz fajtáját, gépjármű esetén rendszámát kell megadni.

(3) A Rendelet 3. cikk (1) bekezdése által meghatározott készpénz euróra való átváltásakor a határátlépés napján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett hivatalos árfolyamot, az MNB hivatalos árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek esetében az ezek euróra átszámított árfolyamairól szóló, az átlépés napján érvényes MNB közleményben foglalt árfolyamot kell alkalmazni.

3. § A vámhatóság a készpénzforgalom ellenőrzése érdekében, a Rendelet 3. cikkében meghatározott nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából vámigazgatási jogkörben jogosult a természetes személyek, poggyászuk és szállítóeszközük ellenőrzésére.

4. § (1) A Rendelet 5. cikk (1) bekezdése alapján a vámhatóság nyilvántartásba veszi és 2 évig, a (2)-(4) bekezdés szerinti tájékoztatás és adattovábbítás esetén - kizárólag a tájékoztatás, adattovábbítás jogszerűségének megállapítása céljából - a tájékoztatástól, illetve az adattovábbítástól számított további 5 évig kezeli a Rendelet 3. cikke szerint közölt és a 3. § alapján végzett ellenőrzés során szerzett adatokat.

(2) A Rendelet 5. cikke által meghatározott kötelezettség végrehajtása érdekében a vámhatóság az (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokról megkeresésre tájékoztatja a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 2. § (1) bekezdés d) pontja által kijelölt hatóságot.

(3) Amennyiben a Rendelet 3. cikke szerint közölt vagy a 3. § alapján végzett ellenőrzés során szerzett adat pénzmosásra utal, a vámhatóság köteles azt haladéktalanul a Pmt. 2. § (1) bekezdés d) pontja által kijelölt hatóságnak továbbítani.

(4) A Rendelet 5. cikk (2) bekezdésének végrehajtása esetén a vámhatóság a Rendelet 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott adatokat nyilvántartásba veszi, a nyilvántartásba vételtől számított 2 évig kezeli, és a (3) bekezdés szerint továbbítja.

(5) A vámhatóság az általa vezetett adattovábbítási nyilvántartást az adattovábbítástól számított 5 évig őrzi meg. Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmáról az érintett kérelmére a tájékoztatását a vámhatóság a pénzmosás elleni küzdelem, valamint a pénzmosás és az azzal összefüggő bűncselekmények felderítése érdekében megtagadhatja.

5. § A Rendelet 6. és 7. cikkében foglalt esetekben a vámhatóság a 4. § (1) bekezdése szerinti adatokat megkeresésre vagy hivatalból továbbíthatja más tagállamok és harmadik országok hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságai részére, illetve továbbítja a Bizottság részére.

6. § (1) E törvény 2007. június 15. napján lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Pmt. 1. § (1) bekezdése m) pontjából a „,valamint a 7. § vonatkozásában az a személy, aki a Magyar Köztársaság határát átlépi” szövegrész, a Pmt. 1. § (3) bekezdése, 7. §-a és a 8. § (3) bekezdése.

(3) E törvény a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére