Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.11.)

2007. évi XLIX. törvény

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról * 

1. § A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Psztv.) 3. §-ának c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Felügyelet hatásköre kiterjed:]

c) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáló intézményekről szóló 2005. évi CXI. törvény,

d) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tétv.),”

[hatálya alá tartozó szervezetek, személyek és tevékenységek felügyeletére.]

2. § A Psztv. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § (1) A Felügyelet látja el a feladatkörében a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását

a) a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló - a 90/88/EGK tanácsi irányelvvel, továbbá a 98/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 87/102/EGK tanácsi irányelvet,

b) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelvet, valamint

c) a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet

átültető tagállami jogszabályokba ütköző Közösségen belüli jogsértések tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti végrehajtásnál a kölcsönös jogsegély során a Felügyelet a 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelően jár el.”

3. § (1) A Psztv. 4. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A Felügyelet mulasztása esetén az ügyfél kérelmére a Fővárosi Bíróság kötelezi a Felügyeletet az eljárás lefolytatására.”

(2) A Psztv. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Felügyelet a 3/A. § és 11/Q. § szerinti eljárása során a Közösségen belüli jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással és magatartását a hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel.”

4. § A Psztv. 5/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hitelintézetre vonatkozó bejelentést a 2004/10/EK bizottsági határozattal létrehozott Európai Bankbizottságnak is meg kell küldeni.”

5. § A Psztv. 6. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„Nyilvánosságrahozatali kötelezettség”

6. § (1) A Psztv. 6. §-ának (1) bekezdése a következő e)-i) ponttal egészül ki:

[A Felügyelet a honlapján - a pénz- és tőkepiaci szereplők, a befektetők, a betétesek, a biztosítottak, illetve a pénztártagok védelme érdekében - közzéteszi:]

e) a pénzügyi szervezetek által alkalmazandó hatályos jogszabályok szövegét,

f) a felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során alkalmazott feltételeket és módszereket,

g) a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások működése, a tőkemegfelelés és a prudenciális előírások tekintetében a külön jogszabályokban foglaltak alkalmazására vonatkozó összesített statisztikai adatokat és kapcsolódó elemzést,

h) a Felügyelet jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető, pénzügyi szervezetekre vonatkozó ajánlásait,

i) azon információkat, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály elrendeli.”

(2) A Psztv. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Felügyelet a 4. § (5) bekezdése szerinti hatósági szerződésről közleményt tesz közzé a honlapján vagy az általa célszerűnek tartott egyéb módon. A közleménynek tartalmaznia kell

a) a Felügyelet megnevezését,

b) a jogsértő pénzügyi szervezet nevét és székhelyét,

c) az ügy számát és tárgyát,

d) a közérdek védelmében történő megállapodás megkötésének tényét,

e) a kötelezettségvállalás tartalmát közérthetően összefoglalva, valamint

f) az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a hatósági szerződés a Felügyeletnél megtekinthető.”

(3) A Psztv. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Felügyelet az (1)-(3) bekezdésben meghatározott közzététel és megtekintés során köteles a banktitokra, az értékpapírtitokra, a pénztártitokra, a biztosítási titokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályokat betartani.”

(4) A Psztv. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Felügyelet által, az (1) bekezdés e), f) és h) pontjai alapján nyilvánosságra hozott információnak elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy a különböző tagállamok illetékes felügyeleti hatóságai által alkalmazott módszereket és megközelítéseket össze lehessen hasonlítani.”

7. § A Psztv. 9/C. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Felügyeleti Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:]

b) a felügyeleti díjak számítási módjára, mértékére és megfizetésére vonatkozó gyakorlati tapasztalatok háromévente történő felülvizsgálata, és ez alapján szükség esetén azok szabályozásának módosítására vonatkozó javaslattétel”

8. § A Psztv. 11/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11/C. § (1) A felügyeleti díj bevallását külön jogszabályban meghatározott nyomtatványon kell teljesíteni.

(2) A felügyeleti díj összegét a díjfizetésre kötelezett pénzügyi szervezet külön jogszabályban meghatározott módon számítja ki, és az (1) bekezdésben meghatározott, kitöltött nyomtatványt a megfizetésre vonatkozó határidőn belül a Felügyelethez benyújtja.

(3) A díjfizetésre kötelezett pénzügyi szervezet akkor is köteles a bevallást benyújtani, ha a kiszámítási időszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik. A díj megfizetése a díj számítási és bevallási kötelezettséget nem pótolja.

(4) A külön jogszabály szerint kiszámított alapdíjat a naptári év első napján engedéllyel rendelkező, illetve a Felügyelet nyilvántartásában szereplő díjfizetésre kötelezett pénzügyi szervezet évente egy összegben, január harmincegyedik napjáig utalja át a Felügyelet számlájára.

(5) A külön jogszabály szerint számított változó díj összegét a díjfizetésre kötelezett negyedévente, külön jogszabály szerint számítja ki, és a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig utalja át a Felügyelet számlájára.

(6) Az év közben negyedévente kiszámított és bevallott díjakon kívül - amennyiben az adott évről készített éves beszámoló a pénzügyi szervezet közgyűlése vagy taggyűlése általi elfogadása miatt szükséges - a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallásban külön korrekciós tételként kell bevallani a tárgyévre meghatározott díjkülönbözetet. A díjkülönbözet miatti fizetési kötelezettség a tárgyévet követő év második negyedéves díjszámításából származó díjfizetési kötelezettséggel egy időben válik esedékessé. A díjkülönbözet miatti túlfizetés összegével a tárgyévet követő év második negyedévében esedékessé váló díjtartozás csökkenthető.

(7) A Felügyelet a díjfizetésre kötelezett pénzügyi szervezetet megfelelő határidő tűzésével hiánypótlásra, illetve kijavításra szólítja fel, ha a pénzügyi szervezet bevallása hibás vagy hiányos.

(8) A felügyeleti díj meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése esetén a (4)-(5) bekezdésben megjelölt esedékesség napjától a teljesítés napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.

(9) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része.

(10) A határidőben meg nem fizetett felügyeleti díj végrehajtását a Felügyelet foganatosítja. Ez esetben végrehajtható okiratnak minősül a díjbevallást tartalmazó - az (1) bekezdésben meghatározott - nyomtatvány.”

9. § A Psztv. 11/D. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti szöveg számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) A Felügyelet eljárását - a Hpt. 212-214/C. §-a, illetve a Tétv. rendelkezéseinek megsértése miatt - ügyfélként az általuk védett fogyasztói érdekek védelme körében kezdeményezhetik azok az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamának joga alapján létrejött feljogosított egységek is, amelyek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett jegyzéken szerepelnek.”

10. § A Psztv. 11/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11/H. § Az ügyfél iratbetekintési joga abban az esetben korlátozható, ha megalapozottan feltehető, hogy az iratok tartalmának megismerése az eljárás eredményességét veszélyezteti vagy harmadik személy törvény által védeni rendelt adatához való jogosulatlan hozzáférést eredményez. Az iratbetekintés korlátozásáról a Felügyelet végzéssel dönt. A végzés ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye. A keresetlevél benyújtásának a végzés végrehajtására halasztó hatálya nincs.”

11. § A Psztv. 11/Q. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (5)-(8) bekezdés számozása (6)-(9) bekezdésre változik:

„(5) Ha a piacfelügyeleti eljárás során a szakvélemény elkészítése előreláthatólag hosszabb időt vesz igénybe, a Felügyelet a szakértő kirendelésekor, illetve a szakvélemény kérésekor az eljárást a szakvélemény megérkezéséig felfüggesztheti.”

12. § A Psztv. 11/S. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (5) és (6) bekezdés számozása (6) és (7) bekezdésre változik:

„(5) A Felügyelet eljárásában az ügydöntő határozat meghozataláig terjedő időtartamra végzésben azonnali hatállyal megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, illetve elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, ha erre - az érdekeltek jogi vagy gazdasági érdekeinek védelme miatt - halaszthatatlanul szükség van. A Felügyelet e döntését soron kívül hozza meg. A végzés az ügydöntő határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

13. § A Psztv. a 11/U. §-át követően a következő fejezettel, címmel és 11/V. §-sal egészül ki:

VI. fejezet

A Felügyelet eljárása pénzügyi szervezetre vonatkozó bejelentéssel kapcsolatban

11/V. § (1) A Felügyelet a 3. §-ban meghatározott törvényekben foglalt engedély- vagy bejelentésköteles tevékenységekre vonatkozó fogyasztói bejelentést tizenöt napon belül megvizsgálja, és ha az a Felügyelet közvetlen intézkedését nem igényli, az érintett pénzügyi szervezetnek észrevételezésre és kivizsgálásra továbbítja.

(2) Ha a pénzügyi szervezet észrevételezéséhez nem szükséges a bejelentéstevő személyes adatainak átadása, akkor a bejelentést anonimizált formában kell továbbítani.

(3) A fogyasztói bejelentés alapján indult eljárásban a vizsgálathoz szükséges fogyasztói adatok kezeléséhez és továbbításához való hozzájárulást vélelmezni kell. Erre a tényre a fogyasztó figyelmét fel kell hívni.

(4) A pénzügyi szervezet a bejelentésre tett érdemi észrevételeit harminc napon belül a Felügyeletnek írásban megküldi.

(5) Ha a rendelkezésre álló iratok alapján valószínűsíthető, hogy a pénzügyi szervezet gyakorlata nem felel meg a 3. §-ban felsorolt jogszabályok, felügyeleti határozat vagy saját szabályzat rendelkezéseinek, vagy a pénzügyi szervezet határidőn belül nem küldi meg az észrevételeit, a Felügyelet felügyeleti ellenőrzést indít. A Felügyelet a hatósági eljárás indításáról a bejelentőt értesíti.

(6) A Felügyelet - ha más intézkedés nem szükséges - a bejelentéssel kapcsolatban a pénzügyi szervezet vizsgálatának eredményét figyelembe véve a pénzügyi szervezet válaszának beérkezését követő tizenöt munkanapon belül a bejelentőt tájékoztatja.”

14. § A Psztv. a következő alcímmel és 15. §-sal egészül ki:

Az Európai Unió jogának való megfelelés

„15. § (1) A 11/D. § (2) bekezdése és a 11/S. § (5) bekezdése a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, - a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. május 19-i 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének, illetve 2. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának való megfelelést szolgálja a Felügyelet eljárásában.

(2) A 3/A. § (1) bekezdése, a 4. § (5) bekezdése és a 6. § (2) és (3) bekezdése a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) és (6) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a Felügyelet feladatkörében és eljárásában.

(3) A 3/A. § (2) bekezdése a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló, 2006. december 22-i 2007/76/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg a Felügyelet feladatkörében és eljárásában.”

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

15. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 7. §-a, 8. §-a, 17. §-ának (1) bekezdése, 18. §-a, 19. §-ának (4) és (5) bekezdése és 22. §-a 2007. október 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Psztv. 11/Q. §-ának - e törvény 11. §-ával átszámozott - (7) bekezdésében az „(5) bekezdés a), c) és d) pontjaiban” szövegrész helyébe „(6) bekezdés a), c) és d) pontjaiban” szövegrész,

b) a Psztv. 11/S. §-ának - e törvény 12. §-ával átszámozott - (7) bekezdésében az „Az (5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A (6) bekezdésben” szövegrész

lép.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 12. §-ának (2) és (3) bekezdése;

b) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 117-118. §-a;

c) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 1998. évi LVIII. törvény 14. §-ának (1) és (2) bekezdése;

d) a Psztv. 11/R. §-át megelőző cím és 11/R. §-a;

e) az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2000. évi CXIII. törvény 188-189. §-ai és 196. §-a;

f) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 440. §-ának (8) bekezdése, 441. §-ának (1) bekezdése és 450. §-a (2) bekezdésének m) pontja;

g) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXIII. törvény 13. §-a, 23. §-a, 29. §-ának (4) bekezdése és 35. §-ának o) pontja.

Átmeneti rendelkezések

16. § (1) A magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a közraktár által fizetendő 2007. évi felügyeleti díj összegét az a)-d) pontban meghatározottak szerint kell kiszámítani:

a) a 2007. évben alapdíjat nem kell fizetni,

b) a 2007. január 1-jétől 2007. szeptember 30-ig tartó időszak esetén a 2007. szeptember 30-án hatályos előírások szerint kell megállapítani a felügyeleti díj összegét a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendelete alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére teljesített, 2007. szeptember 30-i időpontra vonatkozó adatszolgáltatásban szereplő adatok figyelembevételével,

c) a 2007. október 1-jétől 2007. december 31-ig tartó időszak esetén a 2007. október 1-jén hatályos előírások szerint kell megállapítani a változó díj összegét a 2007. évi éves beszámolóban szereplő adatok és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendelete alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére teljesített, 2007. szeptember 30-i időpontra vonatkozó adatszolgáltatásban szereplő adatok különbözetének figyelembevételével,

d) a 2007. évi felügyeleti díj nem lehet több a 2006. évi felügyeleti díj 120 százalékánál.

(2) A közraktárak által fizetendő 2007. évi felügyeleti eljárási díj összegét a 2007. szeptember 30-án hatályos szabályok szerint kell megállapítani, amelynek nyolcvan százalékát a kereskedelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére, húsz százalékát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére 2008. március 31-ig kell befizetni.

(3) Az Öpt. szerinti önkéntes kölcsönös egészségpénztár az Egészségbiztosítási Felügyelet részére fizetendő felügyeleti díj összegét

a) a 2007. január 1-jétől 2007. szeptember 30-ig tartó időszakra a 2007. szeptember 30-án hatályos szabályok szerint,

b) a 2007. október 1-jétől 2007. december 31-ig tartó időszakra a 2007. október 1-jén hatályos szabályok szerint állapítja meg.

Módosuló jogszabályok

17. § (1) Az Öpt. 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9/A. § (1) A pénztár működési alapja terhére felügyeleti díjat fizet.

(2) A felügyeleti díj a (3)-(5) bekezdés szerint számított alapdíj, valamint a (6) bekezdés szerint számított változó díj összege. Az egészségpénztárak által fizetendő felügyeleti díj ezen összeg 80%-a.

(3) Az alapdíj az alapdíjegység és a (4) bekezdés szerinti szorzószám szorzata. Az alapdíjegység ötvenezer forint.

(4) A szorzószám önkéntes nyugdíj-, önsegélyező- és egészségpénztár esetén: kettő.

(5) A (4) bekezdés rendelkezésétől eltérően azon önkéntes nyugdíj-, önsegélyező- és egészségpénztár esetén, melynek fedezeti alapja a tárgyévet megelőző év végén nem haladja meg az 50 millió forintot, a szorzószám 0,5.

(6) A pénztár által fizetendő változó díj éves mértéke a pénztári vagyon piaci értékének 0,25 ezreléke.”

(2) Az Öpt. 40/B. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Felügyelet jogosult a piacfelügyeleti eljárás (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 11/Q. §-a) során feladatának ellátása érdekében az eljárás alá vont ügyfélre vonatkozó

a) értékpapír-, ügyfél- és bankszámlaforgalommal, a terhelendő és a jóváírandó számla számával, tulajdonosával, a terhelés, a jóváírás jogcímével és az átutalás pénzforgalmi azonosító kódjával kapcsolatos személyes adat (családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye), valamint

b) az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott előfizetői állomás számával vagy egyéb azonosítójával, a hívó és hívott előfizetői számokkal, valamint a hívás és egyéb szolgáltatás dátumával kapcsolatos személyes adat (családi és utónév, születési név, lakóhelye, tartózkodási helye)

megismerésére és kezelésére.”

(3) Az Öpt. 67. §-ának (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A Felügyelet által a pénztárakra kirótt felügyeleti bírságból származó bevételt kizárólag]

e) a békéltető testület tevékenységének támogatására, tagjainak képzésére”

[lehet fordítani.]

(4) Az Öpt. 69. §-ának (5) és (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A (4) bekezdéstől eltérően a vezető tisztségviselő a felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt is jogorvoslattal élhet a felügyeleti biztost kirendelő határozat és a Felügyelet által a pénztárral szemben hozott határozat ellen. E jogorvoslati eljárásban a vezető tisztségviselő a pénztárat képviselheti vagy a képviselet ellátására megbízást adhat.

(6) Ha nincs lehetőség a pénztár ügyeinek átvételére, a felügyeleti biztos közjegyző, illetőleg rendőrség közreműködését veheti igénybe.”

18. § A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény a 12. §-t követően a következő címmel és 12/A. §-sal egészül ki:

A felügyeleti díj

12/A. § (1) A felügyeleti eljárásért a közraktár felügyeleti eljárási díjat fizet a kereskedelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére. A felügyeleti eljárási díj mértéke az előző naptári évben (beszámolási időszakban) - a 16. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - kibocsátott közraktári jegyeken feltüntetett érték együttes összegének 0,4 ezreléke, de legfeljebb tizenötmillió forint.

(2) A felügyeleti eljárási díjat a tárgyévet követő év március 31-ig kell befizetni. Azok a közraktárak, amelyek tevékenységüket év közben megszüntették - a tevékenység megszüntetését követő 30 napon belül - a megszüntetésig kibocsátott közraktári jegyek értéke alapján kötelesek a felügyeleti eljárási díjat befizetni. A befizetés részletes szabályait a kereskedelemért felelős miniszter rendeletben szabályozza.

(3) A 28. §-ban meghatározott zálogkölcsön nyújtására is engedéllyel rendelkező közraktár felügyeleti díjat fizet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére. A felügyeleti díj a (4)-(5) bekezdés szerint számított alapdíj összege.

(4) Az alapdíj az alapdíjegység és az (5) bekezdés szerinti szorzószám szorzata. Az alapdíjegység ötvenezer forint.

(5) A szorzószám közraktár esetén: négy.”

19. § (1) Az Mpt. 79. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Felügyelet jogosult a piacfelügyeleti eljárás (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 11/Q. §-a) során feladatának ellátása érdekében az eljárás alá vont ügyfélre vonatkozó

a) értékpapír-, ügyfél- és bankszámlaforgalommal, a terhelendő és a jóváírandó számla számával, tulajdonosával, a terhelés, a jóváírás jogcímével és az átutalás pénzforgalmi azonosító kódjával kapcsolatos személyes adat (családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye), valamint

b) az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott előfizetői állomás számával vagy egyéb azonosítójával, a hívó és hívott előfizetői számokkal, valamint a hívás és egyéb szolgáltatás dátumával kapcsolatos személyes adat (családi és utónév, születési név, lakóhelye, tartózkodási helye)

megismerésére és kezelésére.”

(2) Az Mpt. 111. §-ának (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A Felügyelet által a pénztárakra kirótt felügyeleti bírságból származó bevételt kizárólag]

e) a békéltető testület tevékenységének támogatására, tagjainak képzésére”

[lehet fordítani.]

(3) Az Mpt. 113. §-ának (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (6) bekezdés számozása (7) bekezdésre módosul:

„(5) A felügyeleti biztos tevékenysége a pénztár működőképességének helyreállítását célozza. A felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt az igazgatótanács és az ügyvezető e törvényben és az alapszabályban rögzített feladatait, képviseleti jogait nem gyakorolhatja. A kirendelés tartama alatt a pénztár a felügyeleti biztos rendelkezései szerint működik, a felügyeleti biztos gyakorolja az igazgatótanács és az ügyvezető törvényben és alapszabályban megállapított jogait és kötelezettségeit.

(6) Az (5) bekezdéstől eltérően az igazgatótanács, az ellenőrző bizottság tagja, illetve az ügyvezető a felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt is jogorvoslattal élhet a felügyeleti biztost kirendelő határozat és a Felügyelet által a pénztárral szemben hozott határozat ellen. E jogorvoslati eljárásban az igazgatótanács, az ellenőrző bizottság tagja, illetve az ügyvezető a pénztárat képviselheti vagy a képviselet ellátására megbízást adhat.”

(4) Az Mpt. 116. §-át megelőző cím a következő címre változik:

„A felügyeleti díj”

(5) Az Mpt. 116. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„116. § (1) A pénztár működési költsége terhére felügyeleti díjat fizet.

(2) A felügyeleti díj a (3)-(4) bekezdés szerint számított alapdíj, valamint az (5) bekezdés szerint számított változó díj összege.

(3) Az alapdíj az alapdíjegység és a (4) bekezdés szerinti szorzószám szorzata. Az alapdíjegység ötvenezer forint.

(4) A szorzószám magánnyugdíjpénztár esetén: negyven.

(5) A pénztár által fizetendő változó díj éves mértéke a pénztári vagyon piaci értékének 0,25 ezreléke.”

20. § Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 3. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Jogszabály - az adókötelezettség teljesítésének módját megállapító törvény és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történő adatszolgáltatás teljesítésének módját megállapító jogszabály kivételével - nem teheti elektronikus aláírás felhasználását ügyfél részére kötelezővé.”

21. § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 157. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése ügyében indított eljárás keretében a (2) bekezdés szerinti adatok közül az előfizető családi és utóneve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helyére vonatkozó információ; az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója; az őt hívó és az általa hívott előfizetői számok; a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja átadható a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének.”

22. § Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény 20. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felügyeleti díj]

b) az 1. § (2) bekezdése a) pontjának ab) alpontjában meghatározott szervezetek esetében az Öpt. 9/A. § (2) bekezdésének első mondatában meghatározott összeg 20%-a.”

23. § (1) E törvény 9. §-a és 12. §-a a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló - a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. május 19-i 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének, illetve 2. cikke (1) bekezdése a) pontjának való megfelelést szolgálja a Felügyelet eljárásában.

(2) E törvény 2. §-a, 3. §-ának (2) bekezdése és 6. §-ának (2) bekezdése a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének és (6) bekezdése e) pontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a Felügyelet feladatkörében és eljárásában.

(3) E törvény 2. §-a a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2007/76/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg a Felügyelet feladatkörében.


  Vissza az oldal tetejére