Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.12.)

2007. évi LIII. törvény

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról * 

1. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 9. §-a (1) bekezdésének a), továbbá d)-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó személy a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeiben külön jogszabály szerint jogosult magyar nyelven]

a) alap- és mesterképzésben,”

d) doktori (PhD/DLA) képzésben,

e) szakirányú továbbképzésben,

f) felsőfokú szakképzésben”

[részt venni.]

2. § A Szátv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Az 1. § (l)-(2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató kiskorúak vagy hallgatók a Magyar Köztársaság területén diákkedvezményekre jogosultak. A kedvezményekre való jogosultságot az előírt módon érvényesített „Magyar igazolvány” és a „Magyar hozzátartozói igazolvány” igazolja. A kedvezményeket és az azok igénybevételével összefüggő részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza.”

3. § A Szátv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Az 1. § (l)-(2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató a Magyar Köztársaság területén pedagógus-, illetve oktatói kedvezményre jogosult. A kedvezményekre való jogosultságot az előírt módon érvényesített „Magyar igazolvány” és a „Magyar hozzátartozói igazolvány” igazolja. A kedvezményeket és az azok igénybevételével összefüggő részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza.”

4. § A Szátv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) Az igazolvány érvényét veszti:

a) ha az elbíráló hatóság visszavonja;

b) az igazolvány tulajdonosának halálával.

(2) Az elbíráló hatóság az igazolványt visszavonja, ha

a) az igazolvány tulajdonosa valótlan adatokat közölt az igazolás, illetőleg az igazolvány igénylése során;

b) annak tulajdonosa bevándorolt vagy letelepedett jogállást kapott;

c) annak tulajdonosa magyar állampolgárságot szerzett;

d) annak tulajdonosát a menekültügyi hatóság menekültként vagy menedékesként elismerte;

e) annak tulajdonosát a Magyar Köztársaság területéről kiutasították vagy vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el;

f) az igazolványt jogosulatlanul használták fel vagy meghamisították;

g) a „Magyar hozzátartozói igazolvány”-ra jogosító családi kapcsolat megszűnt vagy attól a személytől, akire tekintettel a „Magyar hozzátartozói igazolvány”-t kérték „Magyar igazolvány”-át visszavonják;

h) az igazolvány tulajdonosa ezt maga kéri.

(3) Az igazolvány tartalmazza a jogosult

a) családi és utónevét (nőknél a leánykori családi és utónevet is), a lakóhelye szerinti szomszédos államban hivatalosan (latin betűs írásmóddal) használt módon, magyar nemzetiségű személy esetén magyarul is;

b) születési helyének a szomszédos államban hivatalosan használt és magyar megnevezését;

c) születési idejét, nemét;

d) anyja nevét a lakóhelye szerinti szomszédos államban hivatalosan (latin betűs írásmóddal) használt módon, magyar nemzetiségű személy esetén magyarul is;

e) arcképét, állampolgárságát, hontalanságát;

f) saját kezű aláírását; továbbá

g) az igazolvány kiadásának idejét, valamint az okmányszámot;

h) tájékoztatását arról, hogy az igazolvány nem minősül személyazonosító igazolványnak, úti okmánynak, és határátlépésre nem jogosít.

(4) A 8. §-ban, a 10. §-ban és a 12. §-ban rögzített kedvezmények és támogatások igénybevételéhez előírt bejegyzéseket és igazolásokat a „Magyar igazolvány” és a „Magyar hozzátartozói igazolvány” melléklete tartalmazza.

(5) Az igazolvány hitelességének biztosítása, valamint a kedvezmények folyósításának ellenőrzése céljából az elbíráló hatóság (e rendelkezések alkalmazásában: adatkezelő szerv) nyilvántartást vezet az igazolványok adatairól, az igazolvány tulajdonosának külföldi lakóhelyéről, az igazolványra jogosító családi kapcsolatról, illetőleg a tartózkodásra jogosító engedélye számáról, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott adatokról. Az adatkezelő szerv a nyilvántartásban tárolt adatokat az igazolvány visszavonásáig, illetőleg a tulajdonos haláláig kezelheti. A nyilvántartásban kezelt adatokból - a személyes adatok védelméről szóló nemzetközi egyezménnyel összhangban - adat továbbítható a jogosultság ellenőrzésére és a visszaélések megakadályozása céljából a kedvezményt, támogatást nyújtó szerv, a kedvezményeket és támogatásokat nyilvántartó szerv, a diplomáciai és konzuli képviseletek, továbbá a büntetőügyben eljáró bíróság, a bűnüldöző szervek, illetőleg az idegenrendészeti hatóság részére.

(6) Az elbíráló hatóság a kérelem elbírálásához, illetőleg a visszavonási ok fennállásának vizsgálatához a következő szervektől igényelhet adatokat:

a) a központi idegenrendészeti nyilvántartásból arról, hogy a kérelmező kiutasításra irányuló eljárás alatt áll-e, továbbá a kiutasításról, illetőleg a beutazási és tartózkodási tilalom fennállásáról, valamint a magyarországi tartózkodásra jogosító engedély adatairól;

b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból;

c) az állampolgársági ügyben eljáró szervtől a magyar állampolgárság megszerzése tekintetében;

d) a központi menekültügyi nyilvántartásból a menekültkénti vagy menedékeskénti elismerésről.”

5. § A Szátv. 21. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a korábbi (5)-(6) bekezdések jelölése (6)-(7) bekezdésre változik:

„(5) Ha az igazolvány melléklete a kedvezmények igénybevételre jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt, akkor az adott kedvezmény (utazási, diák-, pedagógus-) igénybevételére jogosító pótfüzetet kell kérvényezni, amely nem minősül új igazolvány iránti kérelemnek. A pótfüzetnek tartalmaznia kell a „Magyar igazolvány”, illetve a „Magyar hozzátartozói igazolvány” okmányszámát és a jogosult nevét. A pótfüzet a „Magyar igazolvány”, illetve a „Magyar hozzátartozói igazolvány” elválaszthatatlan részét képezi.”

6. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a, 3. §-a és 5. §-a az e törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt hatálybalépési időpont előtt betelt, a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált igazolványok esetében a további időtartamra járó kedvezmények biztosítása érdekében az igazolvány cseréjét kell kérni, azonban a (2) bekezdésben megjelölt hatálybalépési időpontban még el nem bírált kérelmek alapján már pótfüzet kiállításának van helye.

(4) A Szátv. 1. § (1) bekezdésében a „Szerbia és Montenegróban” szövegrész helyébe az „a Szerb Köztársaságban” szöveg lép.

(5) A Szátv. 9. §-a (1) bekezdésének b) pontja, a 9. § (2) bekezdése, továbbá a 28. § (1) bekezdés g) pontja hatályát veszti.

7. § Az e törvény hatálybalépésekor érvényben lévő, határozott érvényességi idejű „Magyar igazolvány”-ok és „Magyar hozzátartozói igazolvány”-ok érvényessége e törvény erejénél fogva határozatlan idejűre változik.

8. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 116. § (2) bekezdése nem lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére