Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.12.)

2007. évi LVI. törvény

a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 3. §-ának 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(3. § E törvény alkalmazásában:)

„21. Földgázipari vállalkozás: az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 685. § c) pont]. A vezetékes propán-, butángáz szolgáltató a tevékenység engedélyezésére és végzésére, a gázelosztó-vezeték és tartozékai létesítésére, az idegen ingatlan használatára és a műszaki-biztonsági felügyeletre vonatkozó rendelkezések tekintetében földgázipari vállalkozásnak minősül. Földgázipari vállalkozásnak minősül továbbá az e törvény 9. §-ának (10) bekezdésében meghatározott esetben az egyablakos kapacitásértékesítési tevékenységet végző külföldi székhelyű vállalkozás.”

(2) A GET 3. §-a a következő 52. és 53. pontokkal egészül ki:

„52. Egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték: Magyarország és egy vagy több más ország területét érintő olyan szállítóvezeték, amelynek egy vagy több országot érintő szakaszára vonatkozóan egyetlen ügylettel lehet kapacitást lekötni. Ezen vezeték nem minősül célvezetéknek, illetve elosztóvezetéknek, és magyarországi szakasza nem része a hazai együttműködő földgázrendszernek, de az ahhoz való kapcsolódása biztosított.

53. Egyablakos kapacitásértékesítő: az a földgázipari vállalkozás, amely az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték kapacitásait értékesíti.”

2. § A GET 7. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(7. § Engedélyköteles tevékenységek a következők:)

k) egyablakos kapacitásértékesítés.”

3. § (1) A GET 9. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[9. § (1) A működési engedély fajtái:]

l) egyablakos kapacitásértékesítői”

(működési engedély.)

(2) A GET 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A határozatlan időre szóló engedély megadásának feltétele - a (10) bekezdésben meghatározott eltéréssel - az is, hogy a földgázipari vállalkozás rendelkezzék a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök (szállító-, elosztóvezetékek, illetve tárolók) és azok berendezéseinek többségi tulajdonával. Ha a földgázipari vállalkozás nem rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök és azok berendezéseinek többségi tulajdonával, az engedély csak határozott időre, legfeljebb 2008. december 31-ig adható.”

(3) A GET 9. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Egyablakos kapacitásértékesítési tevékenységet az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték magyarországi szakaszán külföldi székhelyű vállalkozás is végezhet, amennyiben a külföldi vállalkozás székhely szerinti állama és a Magyar Köztársaság közötti nemzetközi szerződés ezt biztosítja. Az egyablakos kapacitásértékesítői működési engedély megadásának nem feltétele, hogy az engedélyes az egyablakos nemzetközi szállítóvezeték magyarországi szakaszának tulajdonosa vagy üzemeltetője és karbantartója legyen.”

4. § A GET 20/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20/A. § (1) Az a külföldi vagy belföldi gazdálkodó szervezet, amely új határkeresztező szállítóvezetéket, illetve tárolót (a továbbiakban együtt: új infrastruktúra) kíván létrehozni, a Hivatalnál kérelmezheti az új infrastruktúra egészére vagy annak egy részére vonatkozóan meghatározott ideig a földgázrendszerben alkalmazott díjmegállapítási szabályok, valamint a 30. § (1) és (2) bekezdései szerinti kötelezettségek teljesítése alóli teljes vagy részbeni mentességet (a továbbiakban: mentesség) abban az esetben, ha:

a) az új infrastruktúra a gázellátásban kialakuló versenyt és a gázellátás biztonságát növeli;

b) az új infrastruktúra létesítésével kapcsolatos kockázatok olyan mértékűek, hogy a beruházás meg sem valósulna, ha a mentességben a vállalkozás nem részesülne;

c) az új infrastruktúra tulajdonosa olyan jogi személy, amely nem rendelkezik azon hálózatok működtetésére vonatkozó engedéllyel, amelyhez az új infrastruktúra kapcsolódik;

d) az új infrastruktúra igénybevétele díj ellenében történik;

e) a mentesség megadása nincs hátrányos hatással a versenyre, illetve a földgázrendszer hatékony működésére, vagy annak a rendszernek a hatékony működésére, amelyre az új infrastruktúra rácsatlakozik.”

5. § A GET 30. §-a a következő (11)-(12) bekezdésekkel egészül ki:

„(11) Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték magyarországi szakaszán igazolt fogyasztói igény nélkül is lehet szabad kapacitást lekötni. A lekötött, de fel nem használt kapacitás értékesítésének szabályaira az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a földgázszállítóhálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK rendelete (2005. szeptember 28.) előírásai vonatkoznak.

(12) Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték magyarországi szakaszának tulajdonosa a magyarországi vezetékszakasz kapacitását kizárólag az egyablakos kapacitásértékesítő részére adott miniszteri felmentésben foglaltaknak megfelelően adhatja el. Amennyiben az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték magyarországi szakaszának tulajdonosa a földgázszállítási működési engedély megszerzését követően a magyarországi vezetékszakasz kapacitásának egészét vagy egy részét az egyablakos kapacitásértékesítőnek adja el, erre a kapacitásra nem vonatkoznak az (1) bekezdésben, valamint a 48. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezések.”

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére