Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.25.)

2007. évi LXVI. törvény

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 98. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. Amennyiben a kincstári körhöz tartozó költségvetési szerv, alap által elismert, az esedékességet követő 60 napon túli tartozásállománya eléri a Kormány rendeletében meghatározott mértéket, vagy a költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi folyamatai azt indokolják, a rendeletben meghatározott módon és feltételekkel - a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel - az államháztartásért felelős miniszter kincstári biztost jelöl ki a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének egyetértésével.”

2. § Az Áht. 98. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A tartozásállomány, vagy a kincstári biztos kijelölésekor indokként megjelölt helyzet fennállásáig az ellenjegyzés általános szabályain túlmenően csak a kincstári biztos ellenjegyzésével együtt vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.”

3. § E törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére