Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.25.)

2007. évi LXVII. törvény

a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról * 

A Magyar Köztársaságnak az európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeivel összhangban a Magyar Köztársaság Országgyűlése a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 1/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A törvény hatálya akkor is kiterjed a műsorszolgáltatásra, ha

a) a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) és a szerkesztői döntések meghozatalának helye közül az egyik a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor a másik az EU tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam területén (a továbbiakban: EGT-megállapodásban részes állam), és a műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része a Magyar Köztársaság területén tevékenykedik;

b) a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor a szerkesztői döntéseket az EGT-megállapodás valamelyik részes államában hozzák meg, és a műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része mindkét országban tevékenykedik;

c) a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) és a szerkesztői döntések meghozatalának helye közül az egyik a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor a másik az EGT-megállapodás valamelyik részes államának területén, és egyik országban sem tevékenykedik a műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része, de a tevékenységével a magyar gazdasághoz ténylegesen és szilárdan kötődő műsorszolgáltató műsorszolgáltatási tevékenységét a Magyar Köztársaság területén kezdte meg.

(3) A törvény hatálya akkor is kiterjed a műsorszolgáltatásra, ha a műsorszolgáltató székhelye (lakóhelye) és a szerkesztői döntések meghozatalának helye közül az egyik a Magyar Köztársaság területén van, ugyanakkor a másik az EGT-megállapodás részes államain kívüli harmadik ország területén, és a műsorszolgáltatásban közreműködő munkaerő jelentős része a Magyar Köztársaság területén tevékenykedik.”

(2) Az Rttv. 1/A. § (4) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt feltételek hiányában is kiterjed a törvény hatálya a műsorszolgáltatásra, ha annak szolgáltatójára nézve az EGT-megállapodás más részes államának joghatósága nem áll fenn, és a szolgáltató”

(3) Az Rttv. 1/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha az EGT-megállapodás valamely részes államának joghatósága alá tartozó műsorszolgáltatónak a Magyar Köztársaság területén fogható műsora az 52/A. §-ban foglalt feltételeket valósítja meg, a műsorszolgáltatóval szemben az ott meghatározottak szerint lehet eljárni.”

2. § Az Rttv. 41. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Testület látja el a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását a 97/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított 89/552/EGK tanácsi irányelv 10-21. cikkét átültető tagállami jogszabályokba ütköző Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében.

(4) A (3) bekezdés szerinti végrehajtásnál a kölcsönös jogsegély során a Testület a 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelően jár el.”

3. § Az Rttv. a 112. §-t követően a következő 112/A. §-sal egészül ki:

„112/A. § (1) A Testület eljárását a 19. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés dohányáruval összefüggő megsértése miatt ügyfélként kezdeményezni jogosultak a nemdohányzók védelmét ellátó társadalmi szervezetek is.

(2) A Testület eljárását - a 97/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított 89/552/EGK tanácsi irányelv 10-21. cikkét átültető rendelkezések megsértése miatt - ügyfélként az általuk védett fogyasztói érdekek védelme körében kezdeményezhetik azok az Európai Gazdasági Térség bármely államának joga alapján létrejött feljogosított egységek is, amelyek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett jegyzéken szerepelnek.

(3) A Testület az ügydöntő határozat meghozataláig terjedő időtartamra végzésében azonnali hatállyal megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, illetve elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, ha erre - az érdeksérelem köre vagy súlya miatt - halaszthatatlanul szükség van. E döntését a Testület soron kívül hozza meg.

(4) A Testület a (3) bekezdés szerinti végzését, valamint a jogszabálysértést megállapító jogerős határozatát közzéteszi a honlapján, valamint - szükség szerint - a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, továbbá tájékoztathatja arról a nemzeti hírügynökséget.”

4. § Az Rttv. 122. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„122. § (1) Országos műsorszolgáltatásra jogosult részvénytársaságban az EGT-megállapodás részes állama állampolgárainak, vagy az EGT-megállapodás részes államának területén székhellyel rendelkező jogi személyeknek összesen legalább a szavazati jogok huszonhat százalékával kell rendelkezniük.”

5. § (1) Az Rttv. 136. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„A Testület közigazgatási hatósági eljárása”

(2) Az Rttv. 136. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 41. § (3) bekezdése, a VI. fejezet 12. és 13. címe, a VI/A. fejezet, a VII. fejezet, valamint a 135. § alkalmazásában a Testület közigazgatási ügyben eljáró szerv, eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.”

6. § Az Rttv. a 136. §-t követően a következő 136/A. §-sal egészül ki:

„136/A. § (1) A Testület a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása során a Közösségen belüli jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással, és magatartását a hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba a 97/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított 89/552/EGK tanácsi irányelv 10-21. cikkét átültető rendelkezésekkel.

(2) A Testület az (1) bekezdés szerinti hatósági szerződésről közleményt tesz közzé a honlapján, valamint - szükség szerint - a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában. A közleménynek tartalmaznia kell:

a) a Testület megnevezését,

b) a jogsértő műsorszolgáltató nevét és székhelyét,

c) az ügy számát és tárgyát,

d) a közérdek védelmében történő megállapodás-kötés tényét,

e) a kötelezettségvállalás tartalmát közérthetően összefoglalva, valamint

f) az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a hatósági szerződés a Testületnél megtekinthető.”

7. § Az Rttv. 163. §-át megelőző alcím és a 163. § helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

Az Európai Unió jogának való megfelelés

163. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 89/552/EGK irányelve (1989. október 3.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 97/36/EK irányelve (1997. június 30.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról;

c) az Európai Parlament és a Tanács 98/27/EK irányelve (1998. május 19.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról, 2. cikk (1) bekezdés és 4. cikk (1) bekezdés [a 112/A. § (2)-(4) bek., a Testület eljárásában];

d) az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről, 3. cikk (1) bekezdés;

e) a Bizottság 2002/77/EK irányelve (2002. szeptember 16.) az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről, 2. cikk (3) bekezdés;

f) az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve (2003. május 26.) a tagállamok dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről, 4. cikk (2) bekezdés és 7. cikk [a 2. § 44. pont, a 19. § (1) bek. b) pont és a 112/A. § (1) bek.].

(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a Testület feladatkörében és eljárásában:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről, 4. cikk (1) bekezdés és (6) bekezdés e) pont [a 41. § (3) bek. és a 136/A. §];

b) a Bizottság 2007/76/EK határozata (2006. december 22.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról [a 41. § (4) bek.].”

8. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Rttv. 112. § (6) bekezdése, 115. § (4) bekezdése, valamint

b) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 184. § (3) bekezdése.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Rttv. 22. § (3) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében, 51. § (4) bekezdésében, 66. § (1) bekezdés f) pontjában, 77. § (7) bekezdésében, 93. §-ában, 94. § (2) és (9) bekezdésében, 97. §-ában, 102. § (2) bekezdésében és 112. § (3) bekezdésében az „a Művelődési Közlönyben” szövegrész helyébe az „a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában” szöveg,

b) az Rttv. 5/F. §-ában az „a Kulturális Közlönyben” szövegrész helyébe az „a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában” szöveg

lép.

9. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 98/27/EK irányelve (1998. május 19.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról, 2. cikk (1) bekezdés és 4. cikk (1) bekezdés; az Országos Rádió és Televízió Testület eljárásában;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről, 3. cikk (1) bekezdés;

c) a Bizottság 2002/77/EK irányelve (2002. szeptember 16.) az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről, 2. cikk (3) bekezdés.

(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg az Országos Rádió és Televízió Testület feladatkörében és eljárásában:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről, 4. cikk (1) bekezdés és (6) bekezdés e) pont;

b) a Bizottság 2007/76/EK határozata (2006. december 22.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról.


  Vissza az oldal tetejére