Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.29.)

2007. évi LXXVII. törvény

a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 7. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az árkiegészítés mértéke]

a) a vasúti személyszállítás, a HÉV-közlekedés, az agglomerációs és a távolsági autóbusz-közlekedés esetén a melléklet 1-4. pontjaiban meghatározott, a menetjegyen, illetve a bérleten feltüntetett érvényes utazási távolságnak megfelelő forintban kifejezett támogatási tétel szorozva az utazási távolság és az 5 km hányadosával,”

(2) A Fát. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közforgalmú személyszállításban alkalmazott kedvezményes félhavi, negyedéves, féléves, éves bérletek esetén az árkiegészítés mértékét az alábbi számítási módszerrel kell meghatározni:

a = b x c/d

ahol:

- félhavi bérleteknél c/d < 0,5;

- negyedéves bérleteknél c/d < 3;

- féléves bérleteknél c/d < 6;

- éves bérleteknél c/d < 12.

a = adott időszakra vonatkozó bérletszelvény támogatása az adott támogatási kategóriában,

b = havi bérletszelvény árkiegészítése az adott támogatási kategóriában,

c = adott időszakra vonatkozó bérletszelvény teljes ára,

d = a havi bérletszelvény teljes ára.”

(3) A Fát. 7. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ingyenes utazásra jogosultak az életkoruk alapján:

a) a magyar állampolgárok,

b) az Európai Unió tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak állampolgárai, továbbá

c) az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött külön nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak állampolgáraival azonos jogállású személyek, valamint

d) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek.”

2. § A Fát. a következő 12. §-sal egészül ki:

„12. § E törvény 7. §-ának (6) bekezdése az Unió polgárainak és családtagjainak a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.”

3. § A Fát. melléklete helyébe e törvény melléklete lép.

4. § (1) E törvény 2007. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a hatálybalépés napjától nyújtott, fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások alapján keletkező igénylésre kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg:

a) a Fát. 7. § (1) bekezdésének c) pontjában a „9-10.” szövegrész helyébe az „5-6.” szövegrész lép;

b) a Fát. 7. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 15. §-ának (7) bekezdése hatályát veszti.

(3) Abban az esetben, ha az árkiegészítés alanya szolgáltatására 2007. május 1. napjától olyan utazási kedvezményt biztosít, amelyre e törvény mellékletének 3. pontja lenne alkalmazandó, jogosult e törvény hatálybalépésének napjától - az e törvénnyel módosított Fát. egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül - az előzőekben meghatározott szolgáltatása után is árkiegészítést igényelni.

(4) A Fát. mellékletének e törvény mellékletével megállapított 3. pontja 2007. augusztus 31. napján hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a 2007. augusztus 31. napjáig nyújtott, fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások alapján keletkező igénylésre még alkalmazni kell. A nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló iskola-lakhely közötti utazására 2007. szeptember 1. napjától 2007. december 31. napjáig nyújtott, fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások után keletkező igénylésre a Fát. mellékletének e törvény mellékletével megállapított 4. pontját kell alkalmazni.

5. § E törvény 1. §-ának (3) bekezdése az Unió polgárainak és családtagjainak a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 2007. évi LXXVII. törvényhez

Melléklet a 2003. évi LXXXVII. törvényhez

Az egyes kategóriák szerint igénybe vehető fogyasztói árkiegészítés tételek

1. utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbusz menetjegy (SZJ 60.21.10.9 és 60.10.1, beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a 60.10.12.0.-ból, SZJ 60.21.41.0, SZJ 60.21.31.3)
Ft/5 km/db
km
0-5 45
5,1-10 37
10,1-50 28
50,1-100 27
100,1-200 26
200,1-300 24
300,1-500 21
500,1- 20
2. utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbusz menetjegy (SZJ 60.21.10.9 és 60.10.1, beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a 60.10.12.0-ból, SZJ 60.21.41.0, SZJ 60.21.31.3)
Ft/5 km/db
km
0-5 83
5,1-10 68
10,1-50 52
50,1-100 51
100,1-200 50
200,1-300 46
300,1-500 40
500,1- 35
3. utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbusz bérlet
(SZJ 60.21.10.9 és 60.10.1, beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a 60.10.12.0-ból, SZJ 60.21.41.0)
Ft/5 km/hó/db
km
0-5 2 599
5,1-10 2 079
10,1-15 1 733
15,1-20 1 588
20,1-25 1 582
25,1-30 1 579
30,1-35 1 576
35,1-40 1 574
40,1-45 1 572
45,1-50 1 571
50,1-60 1 569
60,1-70 1 576
70,1-80 1 574
80,1-90 1 572
90,1-100 1 571
100,1-120 1 550
120,1-140 1 530
140,1-160 1 502
160,1-180 1 484
180,1-200 1 458
200,1-220 1 431
220,1-240 1 420
240,1-260 1 388
260,1-280 1 372
280,1-300 1 348
300,1-350 1 295
350,1-400 1 234
400,1-450 1 181
450,1-500 1 126
500,1-550 1 071
4. utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbusz bérlet
(SZJ 60.21.10.9 és 60.10.1, beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a 60.10.12.0-ból, SZJ 60.21.41.0)
Ft/5 km/hó/db
km
0-5 3 465
5,1-10 2 772
10,1-15 2 310
15,1-20 2 118
20,1-25 2 110
25,1-30 2 105
30,1-35 2 101
35,1-40 2 098
40,1-45 2 096
45,1-50 2 094
50,1-60 2 092
60,1-70 2 101
70,1-80 2 098
80,1-90 2 096
90,1-100 2 094
100,1-120 2 066
120,1-140 2 041
140,1-160 2 002
160,1-180 1 978
180,1-200 1 944
200,1-220 1 908
220,1-240 1 893
240,1-260 1 851
260,1-280 1 829
280,1-300 1 797
300,1-350 1 727
350,1-400 1 646
400,1-450 1 574
450,1-500 1 502
500,1-550 1 428
5. utazási kedvezmény, helyi bérlet (SZJ 60.21.31-ből és 60.21.10-ből)
Ft/hó/db
Budapest (a Helyiérdekű Vasúttal, az országos közforgalmi vasúttal és a helyközi autóbuszjáratokkal együtt a közigazgatási határon belül) 3580
Megyei jogú városokra:
kizárólag autóbuszra 2030
kizárólag villamosra 1330
kizárólag trolibuszra 1330
villamosra és trolibuszra 1380
autóbuszra, villamosra és trolibuszra (kombinált) 2520
Egyéb településekre (autóbuszra) 1710
6. utazási kedvezmény, ezen belül:
Komp- (SZJ 61.20.11-ből) és a révközlekedési (SZJ 61.20.12-ből) menetjegy 65 Ft/db
Komp- (SZJ 61.20.11-ből) és a révközlekedési (SZJ 61.20.12-ből) bérlet 620 Ft/hó/db”

  Vissza az oldal tetejére