Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.29.)

2007. évi LXXXII. törvény

egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről * 

I. Fejezet

Egyes jogforrások deregulációja

1. § (1) Az 1989. október 23. előtt alkotott törvények és törvényerejű rendeletek - a mellékletben megjelölt törvények és törvényerejű rendeletek, valamint az Alkotmány megalkotására és módosítására irányuló rendelkezést tartalmazó törvények kivételével - hatályukat vesztik.

(2) Az 1989. október 23. előtt a magyar felelős minisztérium, az ideiglenes nemzeti kormány, valamint a Minisztertanács, továbbá e szervek tagjai által alkotott rendeletek - az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben megjelölt rendeletek kivételével - hatályukat vesztik.

(3) Hatályukat vesztik az államtitkári rendelkezések, jegybanki rendelkezések, bankfelügyeleti rendelkezések, szabványok és ármegállapítások, továbbá az Országgyűlés, a Minisztertanács és a Kormány által alkotott irányelvek és elvi állásfoglalások.

(4) A magyar állam joghatósága alapján 1989. október 23. előtt alkotott valamennyi, az (1)-(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó normatív jogi aktus hatályát veszti.

II. Fejezet

Egyes törvények, törvényerejű rendeletek, illetve azok egyes rendelkezéseinek deregulációja

2. § Hatályát veszti

1. a kereskedelmi törvényről szóló 1875. évi XXXVII. törvény ELSŐ RÉSZE,

2. március tizenötödikének nemzeti ünneppé nyilvánításáról szóló 1927. évi XXXI. törvény 2. §-ában az „és életbelépésével az 1898. évi V. törvénycikknek április hó 11-ikét nemzeti ünneppé nyilvánító rendelkezése hatályát veszti” szövegrész,

3. a pénzhamisítás elnyomásáról szóló nemzetközi egyezmény becikkelyezése tárgyában című 1933. évi XI. törvény 3-5. §-a,

4. a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről szóló 1949. évi XIII. törvény 3. § első mondata,

5. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. törvényerejű rendelet 2. §-a és 2. §-t megelőző alcíme, 3. § második és harmadik mondata, 5. §-a, 7. §-t megelőző alcíme, 8. §-a és 8. §-t megelőző alcíme, 9. §-t megelőző alcíme, 21-27. §-a, 29-33. §-a,

6. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 111. § (1) bekezdés második mondata,

7. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása, valamint a személyi jog egyes kérdéseinek szabályozása tárgyában című 1952. évi 23. törvényerejű rendelet 2. §-t megelőző alcíme, 3. §-t megelőző alcíme, 4. §-t megelőző alcíme, 5. §-t megelőző alcíme, 7. §-a és 7. §-t megelőző alcíme, 8. §-t megelőző alcíme, 9. §-t megelőző alcíme, 10. §-t megelőző alcíme, 13. §-t megelőző alcíme, 15. §-t megelőző alcíme, II. FEJEZETE, 43. §-t megelőző alcíme, 44. §-t megelőző alcíme, 46. §-t megelőző alcíme, 51. §-a, 53. §-a, 59. §-a, 61-62. §-a, 70. §-a és 70. §-t megelőző alcíme,

8. a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1958. évi 5. törvényerejű rendelet 2-3. §-a, 4. § (1)-(3) bekezdése, 5-11. §-a, 15. §-a és 15. §-t megelőző alcíme, 16. §-a, 22. §-t megelőző alcíme, 24. § (1) bekezdése, 24. §-t megelőző alcím első mondata, 25. §-a és 25. §-t megelőző alcíme,

9. a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Bukarestben 1958. évi október hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1959. évi 19. törvényerejű rendelet 4. § (1) bekezdés második mondata,

10. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában, Budapesten, 1959. évi március hó 6. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1960. évi 5. törvényerejű rendelet 3. § (1) bekezdés második mondata,

11. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán, Szófiában 1959. december 14-én aláírt, a zárszolgálat, valamint a növények kártevőktől és betegségektől való védelme terén történő együttműködésről szóló nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 3. törvényerejű rendelet 4. § (2) bekezdése,

12. az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények Londonban az 1934. évi június hó 2. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló 1962. évi 17. törvényerejű rendelet 4. § (2) bekezdése,

13. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Szófiában, az 1966. évi május hó 16. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1967. évi 6. törvényerejű rendelet 3. § (1) bekezdés második mondata,

14. az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények Lisszabonban az 1958. évi október 31. napján és Nizzában az 1957. évi június 15. napján felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről szóló 1967. évi 7. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

15. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között Budapesten 1967. szeptember 7-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés törvénybe iktatásáról szóló 1967. évi VI. törvény 3. § (3) bekezdése,

16. a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a menetrendszerű légiközlekedés tárgyában Budapesten, 1967. évi július hó 19. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1968. évi 34. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

17. a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kölcsönös jogsegélyről szóló, Belgrádban, az 1968. évi március hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1969. évi 1. törvényerejű rendelet 3. § (1) bekezdés második mondata,

18. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között Budapesten 1968. június 14-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés törvénybe iktatásáról szóló 1969. évi I. törvény 3. § (3) bekezdése,

19. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között Budapesten 1971. november 26-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1972. évi 14. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

20. a polgári perrendtartás módosításáról szóló 1972. évi 26. törvényerejű rendelet 2-3. §-a, 6-7. §-a, 9. §-a, 10. §-a, 12-18. §-a, 21-24. §-a, 26. §-a, 29-43. §-a, 46-47. §-a, 49-53. §-a, 56-58. §-a, 60. §-a, 62. §-a, 64. § (1) bekezdésében az „; egyidejűleg hatályukat vesztik - a Pp. 25. §-ának (2) bekezdése, 32/A. §-a, 38. §-a és 39. §-a, 40. §-ának (4) bekezdése, 130. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata, 231. §-ának b) pontja, 159. §-a (1) bekezdésének, továbbá 265. §-ának a 2-2/A. §-ban megjelölt, illetőleg a keresetindításra egyébként jogosult szervekre vonatkozó rendelkezése; - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. törvényerejű rendelet 4. §-ának (1) bekezdése, 6. §-a, valamint módosított 17-20. §-a; - a polgári perrendtartás módosításáról szóló 1954. évi VI. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1954. évi 18. törvényerejű rendelet még hatályban levő rendelkezései; - a bírósági végrehajtásról szóló, az 1961. évi 9. tvr.-rel módosított 1955. évi 21. tvr. 3. §-ának b) pontja; - a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1958. évi 5. törvényerejű rendelet 20. §-a, 22. §-a és 23. §-a; - a sajtóval kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 26/1959. (V. 1.) Korm. rendelet 13-23. §-a; - az 1957. évi 58. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 11/1957. (IX. 29.) IM rendelet; - a polgári perrendtartás módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a polgári és a büntetőeljárás terén szükséges egyéb rendelkezésekről szóló 1/1958. (II. 16.) IM rendelet 2. §-a, 4. §-a és 12-13. §-a; - az állam, valamint az állami, szövetkezeti és társadalmi szervezetek egymás közötti pereiben a polgári perrendtartás szabályainak alkalmazásáról szóló 4/1961. (XII. 12.) IM rendelet; - a 11/1957. (IX. 29.) IM rendelet módosításáról szóló 3/1964. (VII. 19.) IM rendelet; - a bíróság elé tartozó munkaügyi viták eljárási szabályairól szóló 4/1967. (XII. 27.) IM rendelet; - a termelőszövetkezetek működésével és jogvitáival kapcsolatos egyes igazságügyi eljárási szabályokról szóló 5/1967. (XII. 27.) IM rendelet és - a gazdasági bírság kiszabása iránt indított eljárásról szóló 4/1968. (III. 25.) IM rendelet” szövegrész,

21. a diplomáciai vagy egyéb mentesség esetében szükséges eljárásról szóló 1973. évi 7. törvényerejű rendelet 6. § (2) bekezdése,

22. a második világháború által érintett ipari tulajdonjogok fenntartása, illetőleg visszaállítása tárgyában Neuchtelben az 1947. évi február hó 8. napján aláírt Nemzetközi Megállapodás, valamint az ahhoz tartozó Zárójegyzőkönyv és Pót-zárójegyzőkönyv becikkelyezéséről szóló 1947. évi XXVII. törvény 6. § (2) bekezdése,

23. a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Rómában, 1969. október 16-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1975. évi 10. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

24. az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 1975. évi 13. törvényerejű rendelet 4. § (1) bekezdésében az „egyidejűleg hatályát veszti - az Ottawában, 1957. október 3-án aláírt Egyetemes Postaegyezmény kihirdetéséről szóló 1960. évi 19. törvényerejű rendelet; - az Egyetemes Postaegyesület 1964. július hó 10. napján Bécsben aláírt és az 1967. évi 26. törvényerejű rendelettel kihirdetett Alapokmányának Általános Szabályzata és ennek Zárójegyzőkönyve” szövegrész,

25. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról kötött, Budapesten, az 1975. évi november hó 5-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 19. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

26. a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet 24. § (2) bekezdése,

27. a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 23. § (1) bekezdése, 24. § (1)-(3) bekezdése, 25. § (1)-(4) bekezdése,

28. a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvének a külgazdasági kapcsolatokra történő alkalmazásáról szóló 1978. évi 8. törvényerejű rendelet 8. §-t megelőző „[A Ptk. 209. §-ához]” alcíme, Második rész II. cím I. fejezete, 40. § (2) bekezdése,

29. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a növényvédelmi együttműködésről Budapesten, 1976. évi április hó 5. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 9. törvényerejű rendelet 3. § (3) bekezdése,

30. a Genfben, 1966. február 15-én kelt „A belvízi hajók köbözéséről” szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 19. törvényerejű rendelet 4. § (1) bekezdés második mondata,

31. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Belgrádban az 1978. évi március 29. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 8. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

32. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése,

33. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 9/A. §-t megelőző alcíme, 9/B. §-t megelőző alcíme, 13/A. §-t megelőző alcíme, II. RÉSZ III. fejezete és IV/A. fejezete, 76. §-t megelőző alcíme, 126. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti - a szabadságvesztés büntetés végrehajtásáról és az előzetes letartóztatás foganatosításáról szóló 1966. évi 21. törvényerejű rendelet, - a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény 73. §-a, - a szabadságvesztésből szabadult személyek utógondozásáról szóló 1975. évi 20. törvényerejű rendelet” szövegrész,

34. a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) bekezdése,

35. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42. § (3) bekezdése,

36. a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, az 1981. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 23. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

37. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között Hévízen, az 1981. évi március hó 14. napján aláírt állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 24. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

38. a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet 8. §-t megelőző alcíme, 9. §-t megelőző alcíme, 12. §-t megelőző alcíme, 17. §-t megelőző alcíme, 22. § (1) bekezdésében az „; egyidejűleg a jogtanácsosokról szóló 17/1971. (IV. 28.) Korm. rendelet a hatályát veszti” szövegrész,

39. a közúti kereskedelmi járművek ideiglenes behozatalára vonatkozó 1956. évi genfi vámegyezmény módosított szövegének kihirdetéséről szóló 1984. évi 9. törvényerejű rendelet 3. § második mondata,

40. a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet 3. § (1) bekezdésében az „; egyidejűleg a vasúti személy- és poggyászfuvarozási nemzetközi egyezmény pótegyezményének kihirdetéséről szóló 1974. évi 16. törvényerejű rendelet, a Bernben az 1970. évi február hó 7. napján kelt vasúti árufuvarozási, valamint személy- és poggyászfuvarozási nemzetközi egyezmények és pótjegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1975. évi 9. törvényerejű rendelet, és ez utóbbi végrehajtásáról szóló 21/1975. (VII. 4.) MT rendelet hatályát veszti” szövegrész,

41. a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 22. § (1) bekezdése, 23. §-a,

42. a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 63-64. §-a az azokat megelőző alcímmel együtt,

43. a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 13. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

44. a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1985. október 17. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1988. évi 6. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

45. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg a közhasználatú gépjárómű vállalatokról szóló 1930. évi XVI. törvénycikk és az utakról szóló 1962. évi 21. törvényerejű rendelet hatályát veszti” szövegrész,

46. a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 45. §-ában az „; egyidejűleg az 1016/1985. (III. 20.) MT határozat 11. §-ának c) pontja e törvény 5. §-ának megfelelően módosul” szövegrész,

47. az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 26-27. §-a, valamint 28. § (2) bekezdése,

48. a takarékbetétről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet 16. § (2) bekezdése,

49. a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 17-18. §-a, 19. § (2) bekezdése,

50. a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény (Ütv.) módosításáról szóló 1989. évi XLVI. törvény,

51. a Büntető Törvénykönyv módosításáról szóló 1989. évi LIV. törvény,

52. a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1989. évi LVI. törvény,

53. az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 59. §-a,

54. a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 13. §-a,

55. a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1990. évi I. törvény,

56. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 23. §-a, 24. § (4) bekezdése,

57. az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 16. § (2) bekezdése,

58. a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 8. § (1) bekezdésében az „; ezzel egyidejűleg a Magyar Népköztársaság Állami Díja, a Kossuth-díj, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze kitüntető címek adományozásáról szóló 1963. évi 36. törvényerejű rendeletnek, valamint az ezt módosító 1985. évi 12. törvényerejű rendeletnek az Állami- és Kossuth-díjra vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik” szövegrész,

59. a családjogi törvény módosításáról szóló 1990. évi XV. törvény,

60. az egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról szóló 1990. évi XXII. törvény,

61. a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1988. évi 3. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1990. évi LIX. törvény,

62. az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény 11. §-ában az „, és ezzel egyidejűleg az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának, költségtérítésének és kedvezményeinek ideiglenes szabályairól szóló 42/1990. (V. 18.) OGY határozat a hatályát veszti” szövegrész,

63. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115. § (2) bekezdése,

64. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 22. § (2)-(4) bekezdése,

65. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a,

66. a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 1990. évi XCVIII. törvény,

67. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 47. §-ában a „, egyidejűleg a lakosság borforgalmi adójáról és a településfejlesztési hozzájárulásról szóló, az e törvény függeléke A. pont részében felsorolt jogszabályok hatályukat vesztik” szövegrész, 48. §-a, valamint Függeléke,

68. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 3. § (2) bekezdése, 57/B. §-t megelőző alcíme,

69. a Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 3. § (2) bekezdése,

70. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (1) bekezdésében az „, a törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Állami Közegészségügyi-Járványügyi Felügyeletről szóló 13/1972. (IV. 12.) Korm. rendelet, valamint a 6/1972. (V. 16.) EüM rendelet és az azt módosító 4/1988. (IV. 1.) SZEM rendelet a hatályát veszti” szövegrész,

71. az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 7. § (3) bekezdése,

72. a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 1991. évi XIV. törvény,

73. a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 29. § (4) bekezdése,

74. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 143. §-t megelőző alcíme,

75. a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatokról szóló 1991. évi XXIV. törvény,

76. a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kiterjesztéséről szóló 1991. évi XXVI. törvény,

77. a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény 11. § (2) bekezdése,

78. a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 5. § (1) bekezdésében az „; ezzel egyidejűleg a törvény 3. számú mellékletében felsorolt jogszabályok és minisztertanácsi határozatok a hatályukat vesztik” szövegrész, 8. §-a, valamint 3. számú melléklete,

79. a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény 1. § (4) bekezdése, 16. § (5) bekezdése, 20. § (3) bekezdése, 21-22. §-a,

80. az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 2. § (4) bekezdése, 25. § (2) bekezdése, 53. § (2) bekezdése, 55. §-át megelőző alcím, 57. §-a,

81. a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1) bekezdés második, harmadik és negyedik mondata, 38. § (3) bekezdése, 39. §-a, 40. §-a, 41. §-át megelőző alcím,

82. a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 31. §-át, 39. §-át, 40. §-át, 41. §-át megelőző alcím, 41. §-a,

83. a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 184. §-a, 185-187. §-a, valamint 184. §-át és 185. §-át megelőző alcím,

84. a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg a 8/1976. (IV. 27.) MT rendelet és az ezt módosító 61/1984. (XII. 13.) MT rendelet hatályát veszti” szövegrész,

85. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 83-84. §-a, és az azokat megelőző alcímek,

86. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről, valamint a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról szólóan létrejött, Bratislavában, az 1989. évi március hó 28. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1991. évi LXI. törvény 3. § (2) bekezdése,

87. a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény, valamint a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 1989. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1991. évi LXV. törvény 47-48. §-a, 49. § (1) bekezdés második mondata,

88. a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX. törvény,

89. a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New Yorkban, 1965. december 21-én elfogadott Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 8. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1991. évi LXXX. törvény,

90. a levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1991. évi LXXXIII. törvény,

91. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 1991. évi LXXXIX. törvény,

92. a betegszabadságról szóló 1991. évi XCII. törvény,

93. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 1992. évi V. törvény,

94. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról szóló 1992. évi XVI. törvény,

95. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (3) bekezdése, 204-206. §-a, 211. §-a, 215. §-a,

96. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény 7. § (3) bekezdése,

97. a távközlési alaphálózattal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 1992. évi XXV. törvény,

98. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 84. § (1) bekezdés második mondata, 85. § (6) bekezdése, 89. § (2) bekezdése, 90-91. §-a, 92. § (1) bekezdés első mondata, 93. § (1) bekezdés,

99. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 123. § (2)-(3) bekezdése, 123/A. § (1), (3) és (10) bekezdése, 123/C. § (1) bekezdés c)-d) pontja, 127. §-a,

100. a vízügyi és egyes közlekedési törvények, törvényerejű rendeletek módosításáról, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvénnyel összefüggésben című 1992. évi XXXIX. törvény,

101. a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 26. §-a,

102. a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló 1992. évi XLVII. törvény,

103. a kárpótlási jegy termőföldtulajdon megszerzésére történő felhasználásának egyes kérdéseiről szóló 1992. évi XLIX. törvény 10. § második mondata,

104. a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény 10. § (1) és (5) bekezdése,

105. az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 1992. évi LV. törvény I. fejezete, 13. § (1) bekezdésében a „törvény a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvényt, az Állami Vagyonügynökségről és a hozzá tartozó vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1990. évi VII. törvényt, valamint az állami vállalatokra bízott vagyon védelméről szóló 1990. évi VIII. törvényt említi, ezen az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvényt - tartós állami tulajdonban maradó vagyon esetén -, a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvényt, ahol pedig” szövegrész, 13. § (3)-(4) bekezdése,

106. a Magyar Népköztársaság és a Török Köztársaság között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről szólóan létrejött, Ankarában, 1988. évi június 6. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1992. évi LVII. törvény 3. § (2) bekezdése,

107. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 1992. évi LIX. törvény,

108. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 33. §-a és 33. §-t megelőző alcíme,

109. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 7/B. §-a, 21. § l) pontja, 41-42. §-a, 46. § (1) bekezdés második mondata,

110. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben és az ehhez kapcsolódó jogszabályokban a felülvizsgálati eljárás megteremtéséről szóló 1992. évi LXVIII. törvény 2-6. §-a, 8-9. §-a, 12-14. §-a, 16-18. §-a, 21-22. §-a, 26. §-a, 28. § (2) bekezdése, 31. §-a,

111. a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló, az 1991. évi XCI. törvénnyel módosított 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1992. évi LXXI. törvény,

112. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 75. § (1), (3)-(6) és (10) bekezdése, 77-79. §-a és 78. §-t megelőző alcíme,

113. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 1992. évi LXXVI. törvény,

114. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 1992. évi LXXVIII. törvény,

115. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 13. § (7) bekezdése,

116. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 138. §-a, 139/A. §-a, 140. §-a,

117. a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló 1993. évi XIII. törvény,

118. a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 1993. évi XIV. törvény,

119. a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti vasúti határforgalom ellenőrzéséről, 1991. július 5-én, Bécsben aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1993. évi XV. törvény 3. § (2) bekezdése,

120. a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1993. évi XVII. törvény 1-43. §-a, 45-63. §-a, 65. §-a, 67. §-a, 69-75. §-a, 81-87. §-a, 103. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg a Btk. 1. §-a, 47. §-ának (4) bekezdése, 48/A. §-a, 60. §-ának (1) bekezdésében a „vagy szigorított javító-nevelő munkára” szövegrész, 90. §-ának b) pontja, 91. §-ának (2) bekezdése, 93. §-ának (1) és (3) bekezdése, 95. §-a, 98. §-a, 102. §-ának (3) bekezdése, 103. §-ának (2)-(3) bekezdése, 113. §-a, 120. §-ának (3) bekezdése, 123. §-ának (3) bekezdése, 125-126. §-a, 136. §-ának (1) bekezdésében a „fegyelmező zászlóaljban vagy” szövegrész, 148. §-a, 152. §-ában „vagyonelkobzásnak és” szövegrész, 204. §-a, 218. § (3) bekezdésében a „vagyonelkobzás és” szövegrész, 228. §-ának (3) bekezdése, 297. §-a, 299. §-a, 300. §-a, 301. § (3) bekezdése, 304. §-ának (5) bekezdése, 316. §-a (2) bekezdésének e) pontja, 317. §-a (2) bekezdésének d) pontja, 318. §-a (2) bekezdésének d) pontja, 324. §-a (2) bekezdése b) pontjának II. fordulatából „vagy különös visszaesőként” szövegrész, 326. §-a (2) bekezdése b) pontjának II. fordulatában a „vagy különös visszaesőként” szövegrész, 333. §-ának 3. pontja, a Btk. Különös Része 196. §-ának (1) bekezdésében a „szigorított javító-nevelő munkával” szövegrész, 206. §-ában és 207. §-ának (1) bekezdésében a „vagy szigorított javító-nevelő munkával” szövegrész, 267. §-ában a „szigorított javító-nevelő munkával” szövegrész, 316. §-ának (2) bekezdésében, 318. §-ának (2) bekezdésében és 326. §-ának (2) bekezdésében a „szigorított javító-nevelő munka” szövegrész, a Be. 341/A. §, 342. §, 342/A. §, 369. §-a és a 386. §-ának (1) bekezdésében a „Javító-nevelő munka esetén a terhelt munkabéréből levont összeget, továbbá” szövegrész, az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre emelt 81/1945. (II. 5.) ME rendelet 3. §-a, az 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 54. §-ában a „fegyelmező zászlóaljban vagy” szövegrész, 55. §-ának (1) bekezdésében „A fegyelmező zászlóalj és” szövegrész, 55. §-ának (2) bekezdésében „a fegyelmező zászlóaljban a börtön, illetőleg a fogház” szövegrész, 56. §-ának (1) bekezdésében „A fegyelmező zászlóaljban és” szövegrész, az 1979. évi 5. törvényerejű rendelet (Btké.) 23. §-a, az 1968. évi I. törvény (Sztv.) 100. §-a, 108. §-a, 108/A. §-a, 108/B. §-a, 108/C. §-a, 108/H. §-a, és a 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 165. §-a hatályát veszti” szövegrész, 103. § (5)-(6) bekezdése,

121. a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdésében az „; ezzel egyidejűleg a Kulturális Alap létesítéséről szóló 23/1967. (VIII. 8.) Korm. rendelet hatályát veszti” szövegrész,

122. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1993. évi XXXII. törvény,

123. a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény 7. §-ban az „; egyidejűleg a Magyar Vöröskeresztről szóló 1955. évi 25. tvr., valamint az azt módosító 1986. évi 26. tvr. a hatályát veszti” szövegrész,

124. a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 1993. évi XLII. törvény 4. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg az 1979. évi 28. törvényerejű rendelet hatályát veszti” szövegrész,

125. a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról szóló 1993. évi XLIII. törvény,

126. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 1993. évi XLV. törvény,

127. a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 27-28. §-a,

128. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50. § (4) és (9) bekezdése, 50/B. § (4) bekezdés első mondata,

129. a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény 45. § (2) bekezdése,

130. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1993. évi LVII. törvény,

131. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 1993. évi LXVI. törvény,

132. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 1993. évi LXX. törvény 1-10. §-a, 11. § (4), (6) és (9) bekezdése, 1-4. számú melléklete,

133. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 1993. évi LXXV. törvény,

134. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 92. § (4) bekezdése, 93. §-a, 95. §-a és az azt megelőző alcím, valamint 1. számú melléklete,

135. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 123. § (12) bekezdése,

136. a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 1993. évi LXXXI. törvény 1-7. §-a, 9-29. §-a, 42-43. §-a, 44. § (4)-(6) bekezdése, 45-46. §-a,

137. a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1993. évi XCII. törvény 1. §-a, 3-8. §-a, 10-38. §-a, 40. § (2)-(5) és (7)-(8) bekezdése, 41. § (1) bekezdés d)-h) pontja,

138. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3)-(4) bekezdése,

139. a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1993. évi XCIV. törvény,

140. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 76-77. §-a, 79. §-a, 80. § (1) és (2) bekezdése, 81. § (2) és (6) bekezdése,

141. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 1993. évi XCVII. törvény,

142. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1993. évi C. törvény,

143. a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény módosításáról szóló 1993. évi CI. törvény,

144. a vízgazdálkodási társulatokról szóló 1977. évi 28. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1993. évi CIII. törvény,

145. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 1993. évi CIV. törvény,

146. a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX. törvény módosításáról szóló 1993. évi CXII. törvény,

147. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1993. évi CXIII. törvény,

148. az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 47. § (2) bekezdése, 48. § (1) bekezdése,

149. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1993. évi CXVI. törvény,

150. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény 1-4. §-a,

151. a kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának határidejéről és az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi II. törvény 2-5. §-a, 6. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg a Nkpt. I. 5. §-ának (4) bekezdése, valamint a Kpt. I. 8. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti” szövegrész,

152. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 1994. évi VI. törvény,

153. az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok módosításáról szóló 1994. évi VII. törvény I. és II. fejezete, 20. § (3) bekezdése, 29. §-t megelőző alcíme, 31. §-a és az azt megelőző alcím,

154. a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1994. évi IX. törvény,

155. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között a bormegnevezések kölcsönös védelméről és ellenőrzéséről, Brüsszelben, 1993. november 29-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi XI. törvény,

156. az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1994. évi XII. törvény,

157. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1994. évi XVII. törvény,

158. a Párizsban, 1957. december 13-án kelt, európai kiadatási egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről szóló 1994. évi XVIII. törvény 4. § (2) bekezdése,

159. a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény kiegészítéséről szóló 1994. évi XXVII. törvény,

160. a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény módosításáról szóló 1994. évi XXXVII. törvény,

161. a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 103. § (1) bekezdés a)-h) pontja, 106. §-a, 107. §-a,

162. a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 29. § (4) bekezdése, 31. §-a, 33. § (1) bekezdés második mondata, 33. § (2) bekezdése,

163. a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 28. §-a, 28. §-t megelőző alcíme, 32. §-a,

164. a Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény 4. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg a Budapest főváros területének új megállapításáról szóló 1949. évi XXVI. törvény hatályát veszti” szövegrész, a 4. § (2) bekezdésében az „, egyidejűleg hatályát veszti a Budapest főváros kerületeinek megállapításáról szóló 4349/1949. (XII. 20.) MT rendelet” szövegrész, 4. § (3)-(4) bekezdése,

165. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 29. § (2) bekezdése, 30-32. §-a, 30. §-t megelőző alcíme,

166. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 1994. évi XLVII. törvény,

167. az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény 38. §-a, 39. § (2) bekezdése, 41. §-a,

168. a polgári perrendtartás kiegészítéséről szóló 1994. évi LII. törvény,

169. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 303-306. §-a, 308. §-a és az azt megelőző alcím, 309. §-t megelőző alcíme, 310. §-a, 312-316. §-a,

170. a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 80. §-a, 81. § (1)-(2) és (4) bekezdése, 81. § (5) bekezdésében az „és (3)” szövegrész,

171. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXII. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja,

172. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 19. § (2) bekezdése,

173. a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 15. § (1) és (3) bekezdése,

174. a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 63. §-a, 64-65. §-a és az azt megelőző alcím,

175. a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXXIX. törvény,

176. az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulása emlékének megörökítéséről szóló 1994. évi LXXXI. törvény 2. §-ban az „, ezzel egyidejűleg az 1954. évi XI. törvény hatályát veszti” szövegrész,

177. a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXXXVIII. törvény,

178. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXXXIX. törvény,

179. az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról szóló 1994. évi XCI. törvény,

180. a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 60-62. §-a, 60. §-át megelőző alcím, 63. § (2) bekezdése, 66. § (3)-(4) bekezdése,

181. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 1994. évi CV. törvény,

182. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 1995. évi IV. törvény,

183. a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról szóló 1995. évi V. törvény,

184. a Bernben, az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1995. évi XI. törvény,

185. a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról szóló 1995. évi XII. törvény,

186. a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 1995. évi XIV. törvény 1-4. §-a, 5. § (2)-(4) és (6) bekezdése, valamint melléklete,

187. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1995. évi XV. törvény,

188. az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény, az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény, a Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény, valamint az ezekkel összefüggő más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről szóló 1995. évi XXI. törvény,

189. a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 34-35. §-a, 36. § (1)-(3) bekezdése, 38. § második mondata,

190. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról szóló 1995. évi XXXI. törvény,

191. a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 36. § (2) bekezdése, 37. §-a, 38. § (2) bekezdése, 39. § (1) bekezdésében a „; a szabadalmi ügyvivői irodának a Kamara megalakulásától számított három hónapon belül kell benyújtania új alapszabályát nyilvántartásba vételre” szövegrész, 39. § (3) bekezdése,

192. a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 116. §-a és 116. §-t megelőző alcíme, 117. §-a és 117. §-t megelőző alcíme,

193. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 1995. évi XXXVII. törvény,

194. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról szóló 1995. évi XXXVIII. törvény,

195. az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 77. § (2)-(3) bekezdése, 78. §-a,

196. a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1995. évi XLI. törvény,

197. az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (2) bekezdése,

198. a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény,

199. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a szociálpolitika terén történő együttműködés tárgyában Budapesten, 1960. január hó 30. napján kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1960. évi 13. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről és az egyezmény egyes rendelkezései által érintett, meghatározott személyek további ellátásának biztosításáról szóló átmeneti rendelkezésekről szóló 1995. évi LI. törvény 3. §-a,

200. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 1995. évi LII. törvény 1-18. §-a, 19. § (1) bekezdés második és harmadik mondata, 19. § (2)-(3) bekezdése,

201. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény hatályát veszti” szövegrész, 110. § (2) és (4) bekezdése, 110. § (3) bekezdés első mondata,

202. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1995. évi LV. törvény 1-17. §-a, 19-22. §-a, 24-30. §-a, 33. §-a, 35. §-a, 37-38. §-a, 41-49. §-a, 52. § (3) és (8)-(9) bekezdése,

203. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 22. §-a, 24. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1992. évi XVIII. törvény, a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 52. §-a, a Magyar Köztársaság 1994. évi pótköltségvetéséről szóló 1994. évi LXV. törvény 29. §-a és a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 60-61. §-ai” szövegrész,

204. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (1) bekezdés második mondata, 45. § (2)-(3) és (6) bekezdése,

205. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 1995. évi LVIII. törvény,

206. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 1995. évi LX. törvény 3-8. §-a, 10-11. §-a, 13-27. §-a, 29. §-a, 31. § (1) bekezdése, 32-33. §-a,

207. a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 1989. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1995. évi LXII. törvény,

208. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról szóló 1995. évi LXIII. törvény,

209. a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 9. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Központi Ifjúsági Alapról szóló 1993. évi XXV. törvény, valamint a Központi Ifjúsági Alap pályázati rendjéről szóló 22/1993. (XI. 23.) NM rendelet” szövegrész, a 9. § (3)-(6) bekezdése, 10. § (1) bekezdése,

210. az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 27. § (3) és (5) bekezdése, 31-33. §-a, 31. §-t megelőző alcíme,

211. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (4) és (9) bekezdése,

212. a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1995. évi LXXI. törvény,

213. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 1995. évi LXXXIV. törvény,

214. a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1995. évi LXXXIX. törvény,

215. a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény X. Fejezet címében az „ÁTMENETI ÉS” szövegrész, 33-41. §-a, 33. §-t megelőző alcíme, 42. § (1) bekezdés második mondata, 42. § (2)-(3) bekezdése, 42. § (6) bekezdése,

216. a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 75. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg hatályát veszti” szövegrész, 75. § (1) bekezdés a)-b) pontja, 75. § (2)-(4) bekezdése,

217. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról szóló 1995. évi XCVIII. törvény 1. §-t megelőző alcíme, 1-9. §-a, 10. § (1) bekezdése, 11. §-t megelőző alcíme, 11-16. §-a, 16. §-t megelőző alcíme, 17. § (2)-(3) bekezdése,

218. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1995. évi CV. törvény I. Fejezete, 110-111. §-a, 113. §-a, 115. § (1) bekezdés második mondata, 115. § (4) bekezdése, 116. § (1)-(3) bekezdése, 117. § (3) bekezdése,

219. a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdésében a „, továbbá - törvény által megállapított körben - az idegenrendészeti őrizetet” szövegrész, 21. § (3) bekezdés b) pontjában a „vagy az idegenrendészeti őrizetet” szövegrész, 33. §-a, 34. § (1) bekezdés b) pontjában az „, illetve az idegenrendészeti őrizetet - az erre jogosult hatóság határozata alapján -” szövegrész, 36-45. §-a, 36. §-át megelőző alcím, 46. §-ban az „, egyidejűleg az 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakaban: Bv. tvr.) 127. §-ának (5) bekezdése, valamint a büntetés-végrehajtásnak az igazságügyminiszter felügyelete alá helyezéséről szóló 1963. évi 24. törvényerejű rendelet a hatályát veszti” szövegrész,

220. a magyar állampolgárok külföldi állampolgárokkal történő házasságkötésére vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló 1995. évi CVIII. törvény,

221. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXI. törvény,

222. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXII. törvény 1-3. §-a,

223. az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 50. § (2) bekezdése,

224. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXV. törvény,

225. a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXVI. törvény,

226. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 83. § (2) és (7) bekezdése,

227. a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény, valamint a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXVIII. törvény,

228. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 22. § (2) bekezdése, 23. § (2) bekezdése,

229. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXX. törvény,

230. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXXIII. törvény,

231. az egyes törvényeknek a Munkaerőpiaci Alap létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 1995. évi CXXIV. törvény I-III. Fejezete, 30. § (2)-(3), (5)-(6) és (9) bekezdése, valamint melléklete,

232. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 79. § a), c)-f), valamint h)-j) pontja, 80. §-a és 80. §-t megelőző alcíme, 85. §-a,

233. a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény XI. FEJEZET 5. Címe, 161. § c), f)-p) pontja, 162. §-a,

234. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 1996. évi X. törvény,

235. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 1996. évi XI. törvény,

236. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosításáról szóló 1996. évi XV. törvény,

237. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 1996. évi XVII. törvény,

238. a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40. § (1) bekezdése, 41-44. §-a, 46. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Nytv. 39. §-ának (2) bekezdése” szövegrész, 46. § (2) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Nytv. 25. §-ának (2) és (3) bekezdése” szövegrész,

239. a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 26. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény (a továbbiakban: Ét.) 2. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá az Ét. 4. §-a hatályát veszti: (2. § Az építésügyi igazgatás körébe tartozik:) „a) a városok és a községek rendezésére vonatkozó szabályok megállapítása, érvényesítése és alkalmazásuk ellenőrzése;”” szövegrész, 26. § (2)-(4) és (6)-(7) bekezdése, 27. § (3) bekezdése,

240. az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 1996. évi XXII. törvény I-III. Fejezete, 36. § (3) és (6) bekezdése, 38-39. §-a,

241. az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXIV. törvény 1. §-a és melléklete,

242. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 35. § (3) bekezdése, 38-40. §-a,

243. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXVIII. törvény 2-30. §-a, 31. § (2), (7) bekezdése, (8) bekezdés első mondata, valamint melléklete,

244. a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXIX. törvény,

245. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 48. § (3) és (5) bekezdése,

246. a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 41. § (2) bekezdése, 45. §-a,

247. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 1996. évi XLII. törvény,

248. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdés második mondata, 332. § (6)-(7) bekezdése, 337-338. §, 339. § (4) bekezdése,

249. a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 49. § (2)-(4) bekezdése, 51. §-t megelőző alcíme,

250. a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 45. §-át megelőző alcím, 45. §-a, 46. § második mondata,

251. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 1996. évi LII. törvény,

252. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdés második mondata, 82. § (2) és (8) bekezdése, 84. §-a,

253. az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 104. §-ában az „, egyidejűleg a) a 32-36. § kivételével az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény (a továbbiakban: EVT.), valamint az azt módosító 1970. évi 28. törvényerejű rendelet és az 1981. évi 31. törvényerejű rendelet; a mezőgazdasági és élelmezésügyi ágazathoz tartozó egyes hatáskörök módosításáról szóló 1979. évi 3. törvényerejű rendelet 1. §-a; a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 60. §-ának 2. pontja; az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény 40. §-ának az EVT. 6. §-át és 6/A. §-át megállapító rendelkezései; az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény, az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény, a Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény, valamint ezekkel összefüggő más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről szóló 1995. évi XXI. törvény 21-26. §-ai; b) az EVT. végrehajtása tárgyában kiadott 73/1981. (XII. 29.) MT rendelet, valamint az azt módosító 33/1987. (IX. 1.) MT rendelet és a 116/1990. (XII. 25.) Korm. rendelet; a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalokról és egyes földművelésügyi szakigazgatási feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló a 44/1991. (III. 14.) Korm. rendelet 9. §-a hatályát veszti” szövegrész,

254. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 89. § (1) bekezdésében a „, valamint a vadászati hatósági feladatokat ellátó személy,” szövegrész, 96. § (2) bekezdés a) pontja, 97. § (2) bekezdése, 98. §-a, 99. § (2) és (6) bekezdése,

255. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 95. § (3)-(4) bekezdése, 97. §-a,

256. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 54. §-a,

257. az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 1996. évi LIX. törvény Első és Második Része, 21. § (1) bekezdés második mondata, 21. § (6) bekezdése,

258. az egyes köztartozások behajtásával összefüggő törvények módosításáról szóló 1996. évi LX. törvény 1. §-t megelőző alcíme, 1-3. §-a, 4. §-t megelőző alcíme, 14. §-t megelőző alcíme, 14. §-a, 15. §-t megelőző alcíme, 15. §-a, 16. § (2) bekezdés felvezető szövegében az „és b)” szövegrész, 16. § (2) bekezdés b) pontja,

259. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXII. törvény,

260. az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 10-12. §-a,

261. a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXIX. törvény,

262. a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (4) bekezdése,

263. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 30. § második mondata,

264. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXXX. törvény,

265. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (4) bekezdése, 30. § (5) bekezdés b) pontja,

266. a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXXXII. törvény,

267. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXXXIII. törvény 1-62. §-a, 63. § (1), (2) és (8) bekezdése, 63. § (3) bekezdés c) pontja, 64. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg az Szja tv. 1. és 5. számú melléklete e törvény 1. és 4. számú mellékletével módosul, az Szja tv. 2., 3. és 6. számú melléklete helyébe e törvény 2., 3. és 5. számú melléklete lép, továbbá az Szja tv. kiegészül az e törvény 6., 7., 8. és 9. számú melléklete szerinti 10., 11., 12. és 13. számú mellékletekkel” szövegrész, 64. § (2)-(3) és (6) bekezdése, 1-9. számú melléklete,

268. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény Első Része, 33. § (3) és (6) bekezdése, valamint melléklete,

269. az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény 9. §-a, 9. §-t megelőző alcíme, 14. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 26. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti” szövegrész,

270. az egészségügyi természetbeni ellátások finanszírozásának változásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 1996. évi LXXXIX. törvény,

271. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 1996. évi CVI. törvény,

272. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 1996. évi CVII. törvény 1-27. §-a, 29-31. §-a, 33-36. §-a, 37. § (1) bekezdés második és harmadik mondata, 37. § (2)-(3) és (5)-(6) bekezdése, 38-40. §-a,

273. az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1996. évi CVIII. törvény,

274. az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény,

275. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 221. § (2) bekezdés a)-f), h)-j) és l)-m) pontja, 221. § (4) bekezdése, 239-240. §-a,

276. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 66. § (2) bekezdése,

277. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény,

278. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 1996. évi CXXII. törvény,

279. a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. törvény 31. §-a, 36. § (4)-(5), (7), (13) bekezdése, 36. § (11) bekezdés b) és c) pontja,

280. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 1996. évi CXXVIII. törvény,

281. az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 1996. évi CXXX. törvény,

282. az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi IV. törvény,

283. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 119. §-át megelőző alcím, 119. §-a, 120. §-t megelőző alcíme, 120. §-a,

284. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 1997. évi XII. törvény,

285. a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 108. §-t megelőző alcíme, 108. §-a,

286. a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 140. §-a és 140. §-t megelőző alcíme, 141. §-t megelőző alcíme, 143. §-a,

287. a mezőgazdasági termelők adózási feltételeit meghatározó egyes törvények módosításáról szóló 1997. évi XVII. törvény 1-6. §-a, 7. § (2)-(11) bekezdése, 7. § (16)-(18) bekezdése, valamint 1-3. számú melléklete,

288. az egyes társadalombiztosítási és szociális ellátásokról szóló törvények módosításáról szóló 1997. évi XVIII. törvény,

289. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló 1997. évi XIX. törvény,

290. az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIII. törvény,

291. a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló, 1980. május 21-én, Madridban kelt Európai Keretegyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi XXIV. törvény 3. §-a,

292. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a Mörbisch-Siegendorf összekötő út használatáról szóló, Mörbisch-ben, 1995. augusztus 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi XXV. törvény 3. § (2) bekezdése,

293. a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXVII. törvény 1-4. §-a, 5. § (2) bekezdése, 6-29. §-a, 34. §-a, 36. §-a,

294. az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény 1. §-t megelőző alcíme, 1-6. §-a, 14. § (6) bekezdése,

295. a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény VII. Rész „Módosuló jogszabályok” címe, 28. §-t megelőző alcíme, 29. §-t megelőző alcíme, 30. §-t megelőző alcíme, 31. §-t megelőző alcíme, 32. §-t megelőző alcíme, 33. §-t megelőző alcíme, 34. §-t megelőző alcíme és 35. §-t megelőző alcíme, valamint 28-30. §-a és 33-35. §-a,

296. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 163. §-át megelőző alcím, 163. §-a, 164. §-t megelőző alcíme, 164-188. §-a,

297. a vagyoni kárpótlási eljárások lezárásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1997. évi XXXIII. törvény 7. § (2)-(3) bekezdése,

298. az országgyűlési biztosok jogállásával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 1997. évi XXXIV. törvény 3. §-a,

299. a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 53. § (2)-(3) bekezdése,

300. az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény IX. Fejezet címében az „ÁTMENETI ÉS” szövegrész, 28. §-t megelőző alcíme, 39. § (2)-(7) bekezdése, 40. §-a,

301. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (1) bekezdés második mondata, 38. § (3) bekezdése,

302. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi LI. törvény,

303. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. törvény 68. § (2)-(5) bekezdése, 69. §-a, 71. §-a, 72. § (2) bekezdése, 73. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdése, 74. § (1) bekezdése,

304. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 1997. évi LVI. törvény 1-9. §-a,

305. a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 23-24. §-a,

306. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXIV. törvény,

307. az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 128-129/A. §-a, 130. § (2) bekezdése, 132. §-a, 133. § (3) bekezdése, 136. §-a,

308. a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXX. törvény,

309. az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXI. törvény 1-19. §-a, 21-23. §-a, 25-26. §-a, 30-42. §-a, 44-49. §-a, 51-58. §-a, 60-61. §-a, 63. §-a, 66. §-a, 1-4. és 6. számú melléklete,

310. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXII. törvény 1. §-a, 3-5. §-a, 7. § (2) bekezdése, 11-15. §-a, 18-20. §-a, 26-32. §-a, 33. § (2) bekezdése, 36. §-a, 37. §-a, 38. §-a,

311. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXIII. törvény,

312. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdése,

313. az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXVI. törvény,

314. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg”, valamint a „hatályukat vesztik” szövegrész, 60. § (1) bekezdés a)-h) pontja, 60. § (2) bekezdés második mondata, 60. § (5) bekezdése, 61. § (2) bekezdése,

315. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontjában „az illetékhivatal, valamint” szövegrész, 43. § (1) bekezdés c) pontjában az „a Foglalkoztatási Hivatal Munkaügyi Nyilvántartó Központja az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzése és szükség esetén pontosítása érdekében az a) és g) pontjai, továbbá - a családi állapot kivételével - a b) pontja,” szövegrész, 57. § (1) bekezdés második mondata, 59. §-t megelőző alcíme, 59-60. §-a, valamint melléklete,

316. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés c) pontjában az „a Foglalkoztatási Hivatal Munkaügyi Nyilvántartó Központja az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzése és szükség esetén pontosítása érdekében az a) pont, továbbá - a családi állapot kivételével - a b) pontja,” szövegrész,

317. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 123. § (1)-(5), (9) és (12)-(13) bekezdése, 124. §-át megelőző alcím, 125. §-a, 127. §-a, 130. §-a, 133. § (1)-(5) bekezdése, 133. § (6) bekezdés d) pontja,

318. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXXIV. törvény 1-12. §-a, 13. § (2)-(3) bekezdése,

319. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXXVIII. törvény 1-2. §-a,

320. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 1997. évi XC. törvény,

321. a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 1997. évi XCIX. törvény,

322. a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 155. § f) és j) pontja, 167. §-a, 169-170. §-a,

323. a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CI. törvény,

324. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CII. törvény,

325. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CV. törvény 1-39. §-a, 40. § (9)-(13) bekezdése, 1-10. számú melléklete,

326. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CVI. törvény,

327. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 1997. évi CVII. törvény,

328. a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CVIII. törvény,

329. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CIX. törvény,

330. az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CX. törvény,

331. a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXIII. törvény 1-15. §-a, 16. § (2) és (3) bekezdése, 17. §-a,

332. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXVI. törvény,

333. a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXVII. törvény,

334. a Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény mellékleteinek módosításáról szóló 1997. évi CXVIII. törvény,

335. a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXIX. törvény,

336. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, valamint a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXX. törvény 1. §-a, 3-31. §-a, 35-42. §-a, 43. § (1) bekezdés második és harmadik mondata, 43. § (2)-(3) és (6)-(7) bekezdése,

337. a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXXV. törvény,

338. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXXVIII. törvény,

339. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXXIX. törvény,

340. a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény IV. Fejezete, 38. § (2)-(4) és (6) bekezdése,

341. az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 8. § (1) bekezdésében az „, és egyidejűleg az Országos Tudományos Kutatási Alapról szóló 1993. évi XXII. törvény és az annak módosításáról szóló 1995. évi CXXI. törvény 93-98. §-a hatályát veszti” szövegrész, 8. § (4) bekezdése,

342. az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXXXVII. törvény,

343. a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXXXVIII. törvény,

344. a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény 61. §-a és az azt megelőző alcím,

345. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 98. § (3) bekezdése, 102. §-t megelőző alcíme, 102-104. §-a, 107-108. §-a, 109. §-a és 109. §-t megelőző alcíme,

346. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 91. § (2)-(3) bekezdése,

347. a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény 23. §-a, 25. §-a és 25. §-t megelőző alcíme,

348. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXLIX. törvény,

349. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 150. § (1) bekezdés f) pontja, 151. §-a, 151. §-t megelőző alcíme, 246. §-a,

350. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 53. §-a, 54. §-a és az azt megelőző alcím,

351. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésének a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 172. § (1) bekezdésével megállapított g) pontja, valamint a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 110. §-ával megállapított g) pontja, 27. § (5) bekezdése,

352. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CLVIII. törvény 1-20. §-a, 22-54. §-a, 57-60. §-a, 61. § (2)-(5) és (7)-(8) bekezdése, 62. §-t megelőző alcíme, 63-65. §-a, 67. §-a és 67. §-t megelőző alcíme,

353. a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 1. § (3) bekezdés második mondata, 30. § (2) és (8) bekezdése, 30. § (4) bekezdés második és harmadik mondatában, valamint 30. § (5) bekezdésében a „tárca nélküli” szövegrész, 30. § (5) és (6) bekezdésében az „a törvény kihirdetését követő negyedik hónap első napjáig” szövegrész,

354. az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről szóló 1998. évi IX. törvény 5. § (2) bekezdése,

355. az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 126. § (2) bekezdése, 127. §-a, 130. § (1) bekezdése, 132. §-a,

356. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 34. § d) pontja, 37. §-a, 39. §-a,

357. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1998. évi XIII. törvény,

358. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 1998. évi XIV. törvény,

359. a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 210. § a) pontjában a „, 146. §” szövegrész, 605. § (7), (9)-(10) és (12) bekezdése, 607. §-a,

360. a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1998. évi XXII. törvény,

361. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 33. §-át megelőző alcím,

362. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 1998. évi XXX. törvény,

363. az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról szóló 1998. évi XXXIII. törvény 1-8. §-a, 9. § (4)-(5), (8)-(9) bekezdése, II-V. Fejezete, MÁSODIK RÉSZE, HARMADIK RÉSZE, 74. § (2)-(4) és (6)-(8) bekezdése, 1-5. számú melléklete,

364. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 1998. évi XXXV. törvény,

365. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról szóló 1998. évi XXXVII. törvény,

366. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 13-18. §-a,

367. a kincstári vagyonért való miniszteri felelősség rendjének megváltoztatásához szükséges törvénymódosításokról szóló 1998. évi XL. törvény 1-2. §-a, 3. §-ában az „; egyidejűleg az Áht. 48. §-ának e) és k) pontjai, valamint a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 52. §-a hatályukat vesztik” szövegrész,

368. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 1998. évi XLI. törvény,

369. az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény tizenegyedik jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 1998. évi XLII. törvény 3. §-a,

370. a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közös államhatár rendjéről és az együttműködésről szóló, Budapesten, 1995. június 28-án aláírt Szerződés kihirdetéséről szóló 1998. évi LIV. törvény 3. § (2) bekezdése,

371. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a magyar-ukrán államhatár rendjéről, a határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Szerződés kihirdetéséről szóló 1998. évi LV. törvény 3. § (2) bekezdése,

372. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló 1998. évi LVI. törvény,

373. a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 1998. évi LVIII. törvény,

374. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 1998. évi LX. törvény,

375. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXI. törvény,

376. a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXIII. törvény,

377. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXIV. törvény 1-8. §-a, 10-14. §-a, 15. § (2) és (4) bekezdése, 16. §-a, 1-4. számú melléklete,

378. az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 12. § (1) bekezdésében az „; egyidejűleg az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény 1-3. §-a, 5-8. §-a és 14. §-ának (2)-(4) bekezdése, továbbá az azt módosító, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 44-47. §-a és 60. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti azzal, hogy az 1998. december 31. napján hatályos rendelkezések szerinti fizetési kötelezettséget az 1996. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell teljesíteni” szövegrész,

379. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXVII. törvény 1-5. §-a, 7. §-a, 11-16. §-a, 20. §-a, 22. § (1) bekezdés második mondata, 22. § (2)-(4) és (7) bekezdése,

380. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXVIII. törvény,

381. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXIX. törvény,

382. az igazságszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 1998. évi LXXI. törvény,

383. a külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedéséről szóló 1998. évi LXXII. törvény 2-3. §-a, 6. §-a, 9. §-a, 11. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg a) a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény 37. §-ának (2) bekezdése és 38. §-ának (5) bekezdése, valamint b) az 1995. évi XCV. törvény módosításáról rendelkező 1997. évi CXLVII. törvény 41. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti” szövegrész, 11. § (2) bekezdése,

384. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXXIII. törvény,

385. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXXVII. törvény,

386. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXXVIII. törvény,

387. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXXIX. törvény,

388. az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXXX. törvény,

389. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 52. §-a,

390. a Nemzeti Biztonsági Felügyeletről szóló 1998. évi LXXXV. törvény 9. §-t megelőző alcíme, 9-22. §-a,

391. a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1998. évi LXXXVII. törvény 1-31. §-a, 34-58. §-a, 60. §-a, 62-70. §-a, 72. §-a, 74-80. §-a, 82-88. §-a, 90-91. §-a, 93. § (2)-(3), (5)-(6) és (8) bekezdése,

392. a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról szóló 1998. évi LXXXIX. törvény I-IV. Fejezete,

393. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 1999. évi III. törvény 1. §-a,

394. a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 21. § (2) bekezdése, 22. § (2) bekezdése, 23. §-t megelőző alcíme, 23-25. §-a,

395. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdése,

396. a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról szóló 1999. évi XLIV. törvény 1-65. §-a, 66. § (2)-(3) bekezdése, 66. § (4) bekezdés első és második mondata, 66. § (5) bekezdése,

397. az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás megteremtéséről szóló 1999. évi XLV. törvény 1. §-a, 4. §-a,

398. a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 1999. évi XLVIII. törvény,

399. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1999. évi XLIX. törvény 1-4. §-a, 6-13. §-a, 14. § (2)-(3) bekezdése, valamint 14. § (6) bekezdés a)-b) pontja,

400. az egészségügyet, illetőleg a gyógyszerellátást érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi LIII. törvény,

401. az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény II. Fejezete, 18. §-t megelőző alcíme, 20. §-a,

402. az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 1999. évi LV. törvény,

403. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 1999. évi LVI. törvény 1-3. §-a, 6-8. §-a, 11-14. §-a, 17-21. §-a, 23. §-a, 26-32. §-a, 37. §-a, 38. § (1) bekezdésében az „és ezzel egyidejűleg az 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 91-91/A. §-a, 94/A. §-ának (7) bekezdése, 97. §-ának (3) bekezdése, 132. §-ának (5) bekezdése, 199. §-ának (5) bekezdése, 199/A. §-ának első mondatában az „a 199. § (5) bekezdése szerinti egyeztetés során” szövegrész, a 200. §-a, továbbá az 1995. évi LV. törvény 34. §-a, az 1997. évi LI. törvény 12. §-a, 15. §-a, 22. §-a, valamint az 1997. évi CI. törvény 66. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti” szövegrész,

404. a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1999. évi LVII. törvény,

405. a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 28. § (3) bekezdése, 30. § (2), (4)-(5) bekezdése, valamint 1. számú melléklete,

406. a társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezéséről szóló 1999. évi LXIV. törvény 7. § (2) és (5) bekezdése,

407. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LXVIII. törvény,

408. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 3. §-ában az „, illetőleg a viszonosság” szövegrész, 3. §-ának második mondata, 168. §-a és 168. §-t megelőző alcíme, 170. §-a és 170. §-t megelőző alcíme,

409. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról szóló 1999. évi LXXI. törvény,

410. a polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi LXXII. törvény II. Fejezete, 28-30. §-a, 32-35. §-a, 38. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg az 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 47. §-a (1) bekezdésének a) pontjából az „átmeneti” szövegrész hatályát veszti” szövegrész, 38. § (2) bekezdése, 38. § (3) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti e törvény 36. §-a, továbbá az Nytv. 3. §-ának (1) bekezdéséből a „települési (fővárosi kerületi), területi és központi szinten működő” szövegrész, az Nytv. 7. §-ának (1) bekezdése, továbbá az Nytv. 8. §-a (2) bekezdésének b)-c) pontja és 11. §-ának (2), (4)-(5) bekezdése” szövegrész,

411. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 1999. évi LXXIII. törvény 1-54. §-a, 55. § (2)-(4) bekezdése, 56. § (2), (4), (6) és (9)-(10) bekezdése, 57. §-a,

412. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában a „BM” szövegrész, 25. § (1) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész, 54. § (7) bekezdése és 56. §-a, 58. § c) pontja,

413. a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény VII. Fejezete, 46. §-a, 50-51. §-a, 53. §-a, 56-58. §-a, 61. § (4)-(5) bekezdése, 61. § (6) bekezdés a) pontja, 63. §-t megelőző alcíme, 63-67. §-a, 79-80. §-a,

414. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 110. §-a és 110. §-t megelőző alcíme, 111. §-a és 111. §-t megelőző alcíme,

415. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 35. § (5) bekezdése, 36-39. §-a,

416. a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 61. § (2)-(3) bekezdése, 61. § (4) bekezdés második mondata, 62. §-a, 64. §-a és 64. §-t megelőző alcíme, 65. §-t megelőző alcíme, 65-69. §-a,

417. a Szlovén Köztársaságnak a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz (CEFTA) történő csatlakozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 1999. évi XCI. törvény 4. § (2) bekezdése,

418. a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1999. évi XCII. törvény,

419. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény módosításáról szóló 1999. évi XCVI. törvény,

420. a gyermekgondozási díj bevezetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 1999. évi XCVII. törvény,

421. az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi XCIX. törvény ELSŐ és HARMADIK RÉSZE, 200. § (1)-(2), (4) és (7) bekezdése, 201. §-a, 203. §-a, 205. §-a, 206. §-a, 207. § (1) és (3)-(4) bekezdése, 208-211. §-a, 214-217. §-a, 1-3. számú melléklete, 5-15. számú melléklete, 22. számú melléklete,

422. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. módosításáról szóló 1999. évi CIV. törvény,

423. a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról szóló 1999. évi CVII. törvény 1-7. §-a, 10. §-a, 12. §-t megelőző alcíme, 12-13. §-a, 14. § (3) bekezdése,

424. az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény ELSŐ, MÁSODIK, HARMADIK RÉSZE, HATODIK, HETEDIK és NYOLCADIK RÉSZE, 164. § (1)-(3), (6) bekezdése, 168-170. §-t megelőző alcíme, 170. §-a, 172-173. §-a, 174. §-t megelőző alcíme, melléklete,

425. az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1999. évi CXIII. törvény,

426. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 1999. évi CXIV. törvény,

427. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1999. évi CXV. törvény,

428. az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló 1999. évi CXVII. törvény 4-7. §-a, 16. § (1) bekezdés második mondata,

429. az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 1999. évi CXVIII. törvény,

430. az államszervezetre vonatkozó egyes törvények, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról, az egészségügyről, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvények módosításáról szóló 1999. évi CXIX. törvény,

431. a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1999. évi CXX. törvény 1-10. §-a, 12. §-a, 14-20. §-a, 22-23. §-a, 25-43. §-a, 44. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg a) az 1978. évi IV. törvény (Btk.) 258/A. §-ának 1. pontja, 309. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 316. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 318. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 333. §-ának 2. pontja, b) az 1979. évi 5. törvényerejű rendelet (Btké.) 27/A. §-a, 27/B. §-a, 27/C. §-a, 27/D. §-a és e §-ok mindegyikének alcíme, c) az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI. törvény 4. §-a a hatályát veszti” szövegrész, 44. § (3) bekezdése,

432. a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 40-41. §-a, 44. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény hatályát veszti” szövegrész, 44. § (2) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény 3. § (2) bekezdésének szövegéből a „valamint kézműves” szövegrész, a 49-51. §-ok és az 57-58. §-ok hatályukat vesztik” szövegrész, 44. § (2) bekezdés második mondata, 44. § (3)-(4) bekezdése, 45. §-a, 51. §-a, 53-54. §-a,

433. egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról szóló 1999. évi CXXII. törvény I-VII. jelölésű szerkezeti egysége, 54. § (1) bekezdés második mondata, 54. § (2) bekezdés második mondata, 54. § (3) bekezdés második mondata, 56. § (5) bekezdése, 58. § (7) bekezdése, 59. §-a,

434. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 13-14. §-a és az azokat megelőző alcímek,

435. egyes törvényi rendelkezések hatályba léptetéséről, módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 2000. évi X. törvény 2. § (1) és (2) bekezdése,

436. a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2000. évi XI. törvény 1-7. §-a,

437. az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 7. § (1) bekezdés második és harmadik mondata, 7. § (3)-(4) bekezdése,

438. a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 15. §-ának (5) bekezdése a hatályát veszti” szövegrész, 34. § (2) bekezdése,

439. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXVII. törvény 1. §-a,

440. a Magyar Köztársaság és Mongólia között a baráti kapcsolatokról és az együttműködésről szóló, Budapesten, 1998. január 28-án aláírt Szerződés kihirdetéséről szóló 2000. évi XXIX. törvény 4. §-a,

441. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXXIII. törvény 1-3. §, 5-14. §-a, 15-19. §-a, 21-22. §-a, 23. § (1) bekezdésében az „, és ezzel egyidejűleg az 1996. évi LIX. törvény 18. §-a, 20. §-a, az 1997. évi CI. törvény 18. §-ának (3) bekezdése, az 1997. évi LXXI. törvény 20. §-a, az 1999. évi LVI. törvény 5. §-a, 7. §-ának (2) bekezdése, 10. §-a, 22. §-a, 24-25. §-a, 34. §-a, 36. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti” szövegrész,

442. a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXXIV. törvény 1-2. §-a, 3. § második mondata,

443. a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 64. § (3) bekezdése,

444. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programjában való részvételhez szükséges törvénymódosításokról szóló 2000. évi XXXVI. törvény 4. §-a,

445. a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 28. § (2) bekezdése,

446. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2000. évi XLI. törvény,

447. a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 89. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg hatályát veszti” szövegrész, valamint 89. § (1) bekezdés a)-h) pontja, 89. § (6), (8) bekezdése, 91-93. §-a,

448. a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 56. § (1)-(6) bekezdése, 57-58. §-a,

449. a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2000. évi LXXXIII. törvény,

450. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2000. évi XLIV. törvény 1-10. §-a, 12. § (2) bekezdése, 12. § (2)-(5) bekezdése, 13. § (2) bekezdése,

451. a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 2000. évi LXXXVIII. törvény 1-2. §-a, 3. § (4) bekezdése,

452. a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XCVII. törvény,

453. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény, valamint a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról szóló 2000. évi XCIX. törvény,

454. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése,

455. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló 2000. évi CIV. törvény,

456. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 2000. évi CV. törvény,

457. a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény és az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2000. évi CVI. törvény 3-4. §-a,

458. az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény módosításáról szóló 2000. évi CIX. törvény,

459. a joghatóságra és külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CX. törvény I-II. Fejezete, 8. §-a és az azt megelőző alcím, 9. §-a és az azt megelőző alcím,

460. a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 60. §-a,

461. az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2000. évi CXIII. törvény ELSŐ RÉSZE, 267. § (2)-(4), (7), (10) bekezdése, 268. § (2)-(5) bekezdése, 269. §-a, 270. § (2)-(4) bekezdése, 277. §-a, 278. § második mondata, 279-280. §-a, 281. § (2), (9) bekezdése, 287. §-a, 1-15. számú melléklete, 17. számú melléklete,

462. a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről és az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény, valamint az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXV. törvény 5-6. §-a,

463. az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló 2000. évi CXVI. törvény 15. § (4) bekezdése,

464. az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló 2000. évi CXVII. törvény 23. § (3) bekezdése,

465. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXXI. törvény,

466. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXXIV. törvény 1-19. §-a, 21-29. §-a, 32-98. §-a, 101. §-a, 103-132. §-a, 134-140. §-a, 142. § (1), (3) bekezdése, 146. §-a, 148. §-a, 149. §-t megelőző alcíme, 152. §-a, 154. §-a, 156-158. §-a, 160. §-a és 160. §-t megelőző alcíme, 1-4. számú melléklete,

467. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXXV. törvény,

468. egyes közlekedési törvények módosításáról szóló 2000. évi CXXVII. törvény,

469. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 13. § (2)-(3) bekezdése, 14. §-a, 15. § (3)-(4) bekezdése,

470. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXXIX. törvény,

471. az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2000. évi CXXXII. törvény,

472. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CXXXVI. törvény ELSŐ RÉSZE, 168-169. §-a, 171. §-a, 173-175. §-a, 178-181. §-a, 182. § (2) bekezdése, 183. §-a és 183. §-t megelőző alcíme, 184. §-a és 184. §-t megelőző alcíme, 185. § (1) bekezdése, 187. §-a, 189. §-a, 190. §-a és 190. §-t megelőző alcíme,

473. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXXXVIII. törvény 1-48. §-a, 49. § (3) bekezdése, 50-51. §-a,

474. a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXXXIX. törvény,

475. a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXL. törvény,

476. a szőlő- és gyümölcsös ültetvények összeírásáról szóló 2000. évi CXLIII. törvény 6. §-ában az „; ezzel egyidejűleg” szövegrész, valamint 6. § a)-b) pontja,

477. a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2001. évi I. törvény 1-13. §-a, 16-17. §-a,

478. a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv („MARPOL 1973/1978.”) kihirdetéséről szóló 2001. évi X. törvény 4. § (2) bekezdése,

479. a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv („SOLAS 1974/1978.”) kihirdetéséről szóló 2001. évi XI. törvény 4. § (2) bekezdése,

480. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2001. évi XII. törvény,

481. a cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2001. évi XV. törvény ELSŐ, MÁSODIK és HARMADIK RÉSZE, 5. § (2) bekezdése, 6. § (3)-(4) bekezdése, 7-9. §-a,

482. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2001. évi XVI. törvény 1-7. §-a, 9-24. §-a, 25. § (1) bekezdésében az „és ezzel egyidejűleg hatályát veszti” szövegrész, 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja, 25. § (2)-(3) bekezdése, 26. § (6), (9), valamint (11)-(13) bekezdése, 27. §-t megelőző alcíme, 27-28. §-a, 30-39. §-a,

483. a személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény 38. § (3)-(4) bekezdése, 40-43. §-a, 48-54. §-a,

484. a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben szabályozott elbirtoklási határidő módosításáról szóló 2001. évi XIX. törvény,

485. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 21. §-t megelőző alcíme, 21-22. §-a, 23. §-a és 23. §-t megelőző alcíme, VIII. Fejezete,

486. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kétoldalú állam- és kormányközi szerződések rendezéséről szóló, 2000. november 28-án, Pekingben aláírt Jegyzőkönyv megerősítése és kihirdetése tárgyában című 2001. évi XXI. törvény 4. §-a,

487. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CXXXVI. törvény, továbbá a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozó tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény módosításáról szóló 2001. évi XXIII. törvény,

488. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 2001. évi XXIV. törvény 1-6. §-a, 8-15. §-a, 17-18. §-a, 19. § (1) bekezdés második mondata, 19. § (2)-(4) és (6)-(7) bekezdése,

489. a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról rendelkező 1997. évi X. törvény módosításáról szóló 2001. évi XXVI. törvény,

  Vissza az oldal tetejére