Időállapot: közlönyállapot (2007.VII.11.)

2007. évi CIV. törvény

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A felsőoktatási intézmények az alapító okiratukban foglaltak alapján - a felnőttképzési törvényben meghatározott intézményi, valamint képzési programjaik esetében program akkreditáció nélkül - vehetnek részt a felnőttképzésben. A felsőoktatási intézmények költségtérítéses képzéseik [56. § (1) bekezdés] tekintetében - külön törvényben meghatározott bejelentési eljárást követően - a felnőttképzési törvény szerint akkreditált intézménynek, képzési programjaik a felnőttképzési törvény szerint akkreditált felnőttképzési programnak minősülnek.”

2. § (1) Az Ftv. 15. § (8) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A működés megkezdéséhez szükséges engedélyben kell meghatározni, hogy a felsőoktatási intézmény milyen képzési területen, illetve tudományterületen, képzési szinten folytathat képzést, továbbá azt a hallgatói létszámot, ameddig terjedően a felsőoktatási intézmény - figyelembe véve a hallgatók fogadásához és az oktatói tevékenység folytatásához rendelkezésre álló személyi feltételeket, helyiségeket és eszközöket - valamennyi évfolyamára számítva, teljes kihasználtsággal működve hallgatói jogviszonyt létesíthet (a továbbiakban: maximális hallgatói létszám), intézmény létesítése esetén a (11) bekezdésben meghatározottakat.”

(2) Az Ftv. 15. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A regisztrációs központ az e §-ban meghatározott döntéseit a 106. §-ban meghatározott eljárás szerint hozza meg azzal, hogy az intézmény létesítésekor kiadott működési engedély tartalmazza a képzés indításáról, egyetem esetén a doktori iskola létesítéséről szóló döntést is.”

(3) Az Ftv. 15. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A Kormány határozza meg a felsőoktatási intézmény, a diákotthon létesítésének és működésének minimális (kötelező) feltételeit, az alapításhoz szükséges kérelem mellékleteit, a kérelem elbírálásának szabályait. A felsőoktatási intézményre vonatkozóan minimális (kötelező) feltételként elő kell írni a feladatellátáshoz szükséges oktatói, kutatói létszám, az oktatáshoz, kutatáshoz szükséges helyiségek, szociális helyiségek, szabadidős létesítmények, informatikai háttér, eszközök, könyvtár, felszerelések, a működés fedezetét tükröző költségvetés, az intézményi dokumentumok meglétét.”

3. § Az Ftv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A regisztrációs központ központi nyilvántartás keretében nyilvántartja az alapító okiratban, valamint a 2. számú melléklet II/A. részében megjelölt adatokat. A bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat be kell jelenteni. Az adatokban bekövetkező változás esetén a változások tekintetében a 15. §-ban szabályozott eljárásokat le kell folytatni. A nyilvántartásban szereplő adatok közérdekből nyilvánosak.”

4. § (1) Az Ftv. 28. § (1) bekezdés a következő első mondattal egészül ki:

„Az állami felsőoktatási intézményben a szenátus tagjai - a rektor kivételével - választás útján nyerik el megbízatásukat.”

(2) Az Ftv. 28. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szenátus létrehozásával, működésével, tagjai megbízatásának megszűnésével, a szenátus napirendjének előkészítésével kapcsolatos kérdéseket a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, a következők figyelembevételével:]

g) a szenátus ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább hatvan százaléka jelen van, döntéseit - ha törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat magasabb szavazati arányt nem ír elő - jelen lévő tagjai többségének egyhangú szavazatával hozza,”

5. § Az Ftv. 32. § (11) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány határozza meg]

c) a doktori iskola létesítésének eljárási rendjét és feltételeit, a doktori iskola tagságára és szervezetére, a doktori tanács számára biztosított hatáskörre, a doktori tézisek, a doktori értekezés nyilvánosságára, a doktori fokozatszerzési eljárásra vonatkozó általános szabályokat, a doktori fokozat megszerzésének feltételeit.”

6. § Az Ftv. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A részidős képzés lehet esti vagy levelező képzés munkarendje szerint szervezett képzés. A részidős képzés időtartama - kivéve a szakirányú továbbképzést - a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet. A szakirányú továbbképzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább húsz, legfeljebb ötven százaléka lehet. Az esti és a levelező képzés munkarendje szerinti képzést a hallgatók elfoglaltságának figyelembevételével kell megszervezni a munkanapokon, indokolt esetben a heti pihenőnapon.”

7. § (1) Az Ftv. 35. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv annak, akit oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatnak, oktatói azonosító számot ad ki. Az azonosító szám a tanári, az oktatói, illetve a kutatói munkakörben történő foglalkoztatás figyelemmel kísérésére szolgál. A felsőoktatási információs rendszer tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító számmal rendelkeznek, továbbá azokét, akik a 83. § (4) bekezdése szerint megbízási jogviszonyban oktatói feladatot látnak el. A nyilvántartás a 2. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza. A nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. Az információs rendszerben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.

(4) A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a hallgatóknak hallgatói azonosító számot ad ki. Az azonosító szám a hallgatói jogviszonnyal összefüggő jogok és kötelezettségek érvényesülésének figyelemmel kísérésére szolgál. Nem kell új azonosító számot adni annak, aki a közoktatásban kapott tanulói azonosító számot. A felsőoktatás információs rendszere tartalmazza a hallgatói nyilvántartást. A hallgatói nyilvántartás a 2. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza. A hallgatói nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás, illetőleg a hallgatói hitel jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. A hallgatói nyilvántartásban adatot a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig lehet kezelni.”

(2) Az Ftv. 35. § (6) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A felsőoktatási intézmény a hallgató kérelmére diákigazolványt ad ki.”

(3) Az Ftv. 35. § (7) bekezdése a következő negyedik mondattal egészül ki:

„A felvételi eljárással kapcsolatos személyes és különleges adatot - ha az eljárás eredményeként hallgatói jogviszony létesítésére nem kerül sor - a felvételi jelentkezési lap benyújtásától számított egy évig lehet kezelni.”

(4) Az Ftv. 35. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv tartja nyilván a kiadott okleveleket, oklevélmellékleteket és doktori fokozatokat.”

(5) Az Ftv. 35. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A Kormány határozza meg

a) az adattovábbítás eljárási kérdéseit, továbbá a diákigazolvány, az oktatói igazolvány, az oktatói azonosító szám és a hallgatói azonosító szám elkészítését, kiadását,

b) a felsőoktatási intézmények által kötelezően használt nyomtatványok tartalmi és formai követelményeit.”

8. § (1) Az Ftv. 36. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egyesülés előkészítése a gazdasági tanács - nem állami felsőoktatási intézmény esetén a szenátus - tagjaiból álló előkészítő bizottság feladata. Az egyesüléssel érintett felsőoktatási intézmények azonos számú tagot delegálnak az előkészítő bizottságba.

(4) Az egyesülés eredményeképpen új felsőoktatási intézmény jön létre, amely jogutódja az egyesüléssel érintett felsőoktatási intézményeknek. Az új intézmény létrejöttére alkalmazni kell a 7. §-ban, a 12-18. §-ban, valamint a 37-38. §-ban meghatározottakat azzal, hogy

a) amennyiben a fenntartók személye és az alaptevékenység keretében ellátott feladatok köre, továbbá az intézményi működés feltétele nem változik, a nyilvántartásba vételre és a működés engedélyezésére szakértői vélemény bekérése nélkül kerül sor,

b) a 15. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megválasztott testület az intézmény megalakulásáig ideiglenes szenátusként működik, megválasztja az intézmény rektorát és az intézmény megalakulásakor átalakul szenátussá.”

(2) Az Ftv. 36. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Beolvadás esetén a beolvadó felsőoktatási intézmény megszűnik, és a befogadó felsőoktatási intézmény - jogutódként - látja el a beolvadt felsőoktatási intézmény feladatait. Az eljárásra a 7. §-ban, a 12-18. §-ban, valamint a 37-38. §-ban meghatározottakat kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a fenntartók személye és az alaptevékenység keretében ellátott feladatok köre, továbbá az intézményi működés feltétele nem változik, a nyilvántartásba vételre és a működés engedélyezésére szakértői vélemény bekérése nélkül kerül sor. Ha a beolvadással érintett megszűnő felsőoktatási intézmény különböző településen működik, mint a befogadó felsőoktatási intézmény, a megszűnő felsőoktatási intézmény a befogadó felsőoktatási intézmény regionális központjaként működhet tovább. A regionális központhoz további szervezeti egységek tartozhatnak.”

9. § Az Ftv. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Alapképzésre történő jelentkezéshez az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények - a felvételi eljárást megelőzően legalább két évvel a Kormány által meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül választva - közösen döntenek arról, hogy mely vizsgatantárgyakból szükséges az emelt szintű érettségi vizsga letétele. A felsőoktatási intézmény határozza meg, hogy milyen érettségi vizsga-eredményre és milyen középiskolai tanulmányi eredmény elérésére van szükség a felvételi kérelem teljesítéséhez. Ha az alapvető tanulmányi követelmények teljesítéséhez egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni, alkalmazni kell a 41. § (3) és (6) bekezdésében foglaltakat. A Kormány határozza meg, hogy mely esetben lehet megkövetelni az egészségügyi, illetve a pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételt, azokat az érettségi vizsgatárgyakat, amelyekből a felsőoktatási intézmények választhatnak, továbbá a kétszintű érettségi vizsgarendszer bevezetését megelőzően tett, illetőleg a külföldi, külföldi rendszerű érettségi vizsgával jelentkezők eredményeinek megfeleltetését az emelt szintű érettségi vizsgaeredményekkel.”

10. § Az Ftv. a következő 44/A. §-sal egészül ki:

„44/A. § (1) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az vehető fel, aki az alap-, illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett, valamint teljesítette a felsőoktatási intézmény által a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott és az intézmény honlapján közzétett feltételeket. A hallgatói jogviszony - külön felvételi eljárás nélkül - beiratkozással keletkezik. A hallgatót az e §-ban foglalt eltéréssel illetik meg a hallgatói jogviszony alapján biztosított jogok és terhelik e jogviszonyon alapuló kötelezettségek.

(2) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre a felsőoktatási intézmény maximális létszámának figyelembevételével, költségtérítéses képzés keretében, a 32. § szerinti képzésekre meghatározott képzési program alapján, egy alkalommal, legfeljebb két félévre létesíthet hallgatói jogviszonyt azzal a személlyel, aki nem áll hallgatói jogviszonyban.

(3) A képzés befejezését követően a felsőoktatási intézmény a megszerzett ismeretekről, kreditértékről igazolást állít ki. A megszerzett ismeretek a felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók.

(4) A hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, további (párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát - az 50. § (2) bekezdésben meghatározott ok kivételével - szüneteltetni, államilag támogatott képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt igénybe venni.

(5) A részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát a jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybevételére meghatározott időtartamba be kell számítani.”

11. § (1) Az Ftv. 58. § (7) bekezdése a következő hatodik és hetedik mondattal egészül ki:

„A kreditátviteli bizottság a korábbi tanulmányokat és munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti. A munkatapasztalat alapján beszámítható kreditek száma legfeljebb harminc lehet.”

(2) Az Ftv. 58. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az (5)-(7) bekezdésben meghatározottak végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket a tanulmányi és vizsgaszabályzatban kell szabályozni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez - a felsőoktatási intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá munkatapasztalatok kreditértékként való elismerése esetén is - az adott intézményben legalább harminc kreditet köteles teljesíteni.”

12. § Az Ftv. 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányaival kapcsolatos elveket, az előnyben részesítési szempontokat és eljárási szabályokat a Kormány határozza meg. A felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg a fogyatékossággal élő hallgatókkal kapcsolatos intézményi feladatok végrehajtásának rendjét.”

13. § (1) Az Ftv. 62. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az oklevelet az (1) bekezdés szerinti nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. Ha a hallgató a záróvizsga időpontjában már bemutatta azt az okiratot, amely az (1) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítését igazolja, az oklevelet a sikeres záróvizsga napjától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni számára.”

(2) Az Ftv. 62. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az oklevél formáját a Kormány határozza meg. Ha a felsőoktatási intézmény szétválás vagy kiválás útján jött létre, az érintett hallgatók oklevelében - a hallgató kérelmére a jogelőd felsőoktatási intézményt fel kell tüntetni. A felsőoktatási intézmény hagyományainak megfelelő formában az oklevélről másolatot is kiadhat.”

14. § Az Ftv. 63. § (4) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Magyarországon kiadott oklevelek által tanúsított végzettségi szintek angol és latin nyelvű jelölése:”

15. § Az Ftv. 65. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felsőoktatási intézmény rektora tiszteletbeli doktorrá (doctor honoris causa) vagy tiszteletbeli doktorrá és professzorrá (doctor et professor honoris causa) avathatja azt, aki a doktori szabályzatában foglaltak alapján arra érdemessé vált.”

16. § Az Ftv. 67. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése (a továbbiakban: doktori eljárás) a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. Az intézmény doktori tanácsa tudományterületenként - ezen belül a felsőoktatási intézmény doktori szabályzatában meghatározott tudomány-, illetve művészeti ágakban - tudomány-, illetve művészeti ági doktori tanácsot hozhat létre.”

17. § Az Ftv. 75. § (4) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A jogorvoslati eljárás indításának joga kiterjed a felvételi eljárás intézmény hatáskörébe tartozó cselekményeire és a beiratkozási eljárásra is.”

18. § Az Ftv. 82. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A felsőoktatási intézmény a foglalkoztatási követelményrendszer tartalmának meghatározása és alkalmazása során köteles megtartani a 9. § (1)-(2) bekezdésében előírtakat. Az alkalmazási feltételekben megnyilvánuló, illetve a foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző eljárás során hátrányos megkülönböztetést jelent különösen a felsőoktatási intézmény által előírt, vagy alkalmazott olyan szakmai feltétel, gyakorlati időre vonatkozó követelmény, amely

a) a felsőoktatási intézménnyel korábban foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személyek számára nem vagy csak aránytalanul terhesebb módon, illetve

b) kizárólag az adott felsőoktatási intézmény szervezeti egységében

teljesíthető.”

19. § Az Ftv. 93. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tudományos kutatók foglalkoztatására egyebekben a 83. §-ban, a 84. § (5) bekezdésében, a 85. §-ban, a 86. § (2)-(3) bekezdésében, a 88. §-ban és a 90. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az óraadó oktató helyett a megbízásos kutatót kell érteni. A felsőoktatási intézmény az általa kutatói munkakörben foglalkoztatott személlyel további kutatási feladatra megbízási jogviszonyt csak akkor létesíthet, ha a kutatási feladat nem esik a kutató munkaköri feladatainak körébe, és a kutatás külső megbízás keretében valósul meg. A nem munkaköri feladatként végzett kutatásra a kutatóval megbízási szerződést kell kötni. A tudományos segédmunkatárs munkaköri cím nélkül, gyakornokként nem foglalkoztatható.”

20. § Az Ftv. 95. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanár, oktató, kutató oktatói igazolványa felmutatásával jogosult igénybe venni az oktatók részére biztosított kedvezményeket. Az igazolvány közokirat. Az igazolványnyomtatvány előállításához és forgalmazásához a miniszter engedélye szükséges.”

21. § (1) Az Ftv. 107. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A regisztrációs központ hatósági ellenőrzést végez, az ennek során feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében kezdeményezi a miniszternél, hogy gyakorolja a 105. §-ban meghatározott jogkörét, illetve végzéssel felügyeleti bírságot szab ki. A felügyeleti bírság legkisebb összege ötvenezer forint, legmagasabb összege hárommillió forintig terjedhet.”

(2) Az Ftv. 107. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az e §-ban szabályozott eljárásokra, hatósági ellenőrzésekre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

22. § (1) Az Ftv. 114. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A Magyar Rektori Konferencia - közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül - kiemelkedően közhasznú szervezet.”

(2) Az Ftv. 114. § (5) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Országos Doktori Tanács határozza meg a doktori képzésre biztosított államilag támogatott hallgatói létszámkeret felsőoktatási intézmények közötti minőség- és teljesítményalapú elosztásának elveit.”

23. § Az Ftv. 115. §-a (12) bekezdésének ab) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Állami felsőoktatási intézmény esetén a fenntartó a gazdasági tanács

a) javaslatára]

ab) hagyja jóvá a rektor munkaköri leírásának az oktatói, kutatói feladatoktól elkülönülő részét;”

24. § Az Ftv. 117. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (4) bekezdésben foglalt képzés esetében nem szükséges a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésének engedélyezése. Az e §-ban szabályozott képzés engedélyezésénél a 106. § (7) bekezdése szerint szakértői testületként közreműködik a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság.”

25. § Az Ftv. 121. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha a felsőoktatási intézmény szellemi alkotás jogosultja, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság tulajdonába adhatja, a szellemi alkotás üzleti célú hasznosítása céljából hasznosító vállalkozást hozhat létre. Az e célra létrejövő gazdasági társaságra egyebekben a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvényt kell alkalmazni.”

26. § Az Ftv. 125. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által térítési díjfizetése mellett igénybe vehető:]

e) a kötelező, illetve e törvény alapján a felsőoktatási intézmény által kötelezően biztosítandó mértéken felül felvehető kreditértéket eredményező képzés.”

27. § Az Ftv. 125/A. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A hátrányos helyzetű, valamint - a bejelentkezés időpontjában - gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgató képzési hozzájárulás fizetésére nem köteles.”

28. § Az Ftv. 127. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az éves költségvetésről szóló törvény állapítja meg a felsőoktatás támogatását azzal, hogy annak mértéke - a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények támogatását ide nem értve - nem lehet kevesebb, mint a 2007. évi költségvetésről szóló törvényben a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében a felsőoktatás támogatására - az állami és nem állami felsőoktatási intézmények feladatvállalásával arányos megosztásban - megállapított támogatási összeg. A költségvetés az éves felsőoktatási támogatási összeget - az előző évi támogatáshoz képest - legalább a költségvetés tervezésénél alkalmazott inflációs index mértékével növelten állapítja meg. A Kormány meghatározza a felsőoktatási intézmények működéséhez biztosított normatív támogatás rendszerét. A felsőoktatási intézmény részére pályázati úton, valamint megállapodás alapján is adható támogatás.”

29. § (1) Az Ftv. 129. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatás

a) a hallgatói ösztöndíj-támogatás megállapításához rendelkezésre álló normatíva,

b) a kollégiumi, diákotthoni támogatás megállapításához rendelkezésre álló normatíva,

c) a lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló normatíva,

d) a doktorandusz ösztöndíj normatívája,

e) a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható normatíva,

f) a köztársasági ösztöndíj megállapításához rendelkezésre álló normatíva.

Az a)-f) pontban foglaltak szerint a költségvetésről szóló törvényben egy főre meghatározott támogatási összegeket évente az előző évre megállapított összeg alapulvételével kell megállapítani, azzal, hogy összegük nem lehet kisebb, mint a 2007. évi költségvetésről szóló törvényben megállapított ugyanilyen célú normatíva összege.”

(2) Az Ftv. 129. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatások körében a hallgatói ösztöndíj-támogatás, a lakhatási támogatás, valamint tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre biztosított intézményi előirányzatokat kormányrendeletben meghatározott módon összevonva használja fel a felsőoktatási intézmény.”

30. § Az Ftv. a következő 133/A. §-sal egészül ki:

„133/A. § (1) Az állami felsőoktatási intézmények központi költségvetési támogatására három éves fenntartói megállapodást kell kötni az állami felsőoktatási intézmény és a fenntartó [7. § (4) bekezdés] között. A fenntartói megállapodás tartalmazza a felsőoktatási intézmény által meghatározott hároméves időszakra vállalt teljesítménykövetelményeket, továbbá az állandó jellegű támogatási részeket, valamint a változó jellegű támogatások megállapításának jogcímeit. A változó elemű támogatás évenkénti elszámolási kötelezettséggel kerül meghatározásra.

(2) A fenntartói megállapodásban rögzített állandó jellegű támogatás elemei a következők:

a) a fenntartói normatíva [132. §],

b) beruházásokkal összefüggő szolgáltatás vásárlásához biztosított minisztériumi hozzájárulás,

c) a normatívákhoz nem köthető intézményi feladattámogatások.

(3) A változó jellegű támogatások a következők:

a) hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatások [129. § (1)-(3) bekezdés],

b) képzési támogatás [130. §],

c) az intézmény működését támogató tudományos normatíva [131. § (1) bekezdés],

d) közoktatási feladatellátás támogatása,

e) az egyes speciális feladatokhoz nyújtott támogatás.

(4) A teljesítménykövetelményeket az intézményi fejlesztési terv alapján az oktatás, a kutatás, a gazdálkodás (pénzügyi egyensúly fenntartása, illetve megteremtése, kapacitások kihasználtsága, az államilag támogatott hallgatói létszámon belüli részesedés megtartása), az irányítási, szervezeti hatékonyság; más hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, továbbá társadalmi és gazdasági szereplőkkel folytatott nemzetközi, regionális együttműködés bontásban, az adott területre jellemző mutatókkal kell meghatározni.

(5) A 115. § szerinti fenntartói értékelés, vizsgálat és ellenőrzés kiterjed a fenntartói megállapodásban foglaltak időarányos teljesítésére is.

(6) A fenntartói megállapodás, illetve az abban vállalt teljesítménykövetelmények nem, vagy nem megfelelő teljesülése esetén a fenntartó jogosult a 36. § (10) bekezdés szerinti intézkedéssel is élni. Ha a fenntartói megállapodásban foglaltak teljesítését a felek vitatják, azt - ilyen irányú kezdeményezés esetén, a 115. §-ban meghatározott eljárás keretében - a bíróság állapítja meg.

(7) A nem állami felsőoktatási intézmények központi költségvetési támogatására a miniszter és a felsőoktatási intézmény fenntartója között - a 137-139. §-okban foglaltak szerint és e § (4)-(5) bekezdésében foglaltak alkalmazásával - a nem állami intézmény fenntartójának kezdeményezésére három éves keretmegállapodás köthető.”

31. § Az Ftv. 135. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kockázatfedezeti alap támogatást nyújthat a felsőoktatási intézmény fejlesztéséhez, beruházáshoz, felújításához. A támogatás lehet: részben vagy egészben visszatérítendő támogatás, kamatmentes támogatás, kedvezményes kamatozású támogatás, üzleti alapon nyújtott támogatás.”

32. § Az Ftv. 138. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a magán felsőoktatási intézmény nem közhasznú szervezetként működik, akkor a 4. §-ban meghatározott feladatait vállalkozási tevékenységként látja el, és nem kell alkalmaznia a 120. § (4) bekezdésében foglaltakat.”

33. § (1) Az Ftv. 139. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az egyházi jogi személyek által fenntartott felsőoktatási intézmények tekintetében a felsőoktatási intézményekre vonatkozó általános szabályokat az e §-ba foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az egyházi felsőoktatási intézmények működésére

a) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény és az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény vonatkozó rendelkezéseit,

b) a 137. § (2)-(4) bekezdésében és a 138. § (3) és (9) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

(2) Az Ftv. 139. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A kizárólag hitéleti képzést folytató felsőoktatási intézmény jogosult működésének szüneteltetésére. A szüneteltetésre csak akkor kerülhet sor, ha az intézménynek nincsen hallgatója. A szüneteltetésre és annak megszüntetésére a fenntartó bejelentése alapján a regisztrációs központ által történő nyilvántartásba vétel időpontjától kerül sor. Az öt évet meghaladó időtartamú szünetelés esetén, a tevékenység újraindítását megelőzően, a regisztrációs központ hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a működési engedélyben foglalt feltételek teljesülését.”

34. § Az Ftv. a 139. §-t követően a következő címmel és 139/A-139/C. §-sal egészül ki:

„A KÖZHASZNÚ SZERVEZETKÉNT MŰKÖDŐ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

139/A. § (1) A nem állami felsőoktatási intézmény, ha alapító okirata, belső szabályzata lehetővé teszi és a regisztrációs központ jogerős határozatával közhasznú nyilvántartásba veszi, közhasznú szervezetként is működhet.

(2) A felsőoktatási intézmény - ha közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét kéri - alapító okiratában közhasznú (cél szerinti) tevékenységként a 4. § szerinti tevékenységet, illetve tevékenységeket jelölheti meg.

(3) A felsőoktatási intézmény alapító okiratában - a 16. § szerint - kötelezően feltüntetendő alaptevékenysége a közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény esetében megegyezik közhasznú (cél szerinti) tevékenységével.

(4) A közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény vállalkozási tevékenységet is folytathat.

(5) A cél szerinti tevékenység és a vállalkozási tevékenység tekintetében a közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézményt megilletik mindazok a kedvezmények, amelyet a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: a közhasznú szervezetekről szóló törvény) 6. §-a meghatároz.

139/B. § (1) A felsőoktatási intézmény közhasznú szervezetté minősítése, illetve a közhasznú nyilvántartásból való törlés iránti kérelmet az intézmény fenntartója a regisztrációs központnál jogosult benyújtani.

(2) A felsőoktatási intézmény közhasznú szervezetté minősíthető abban az esetben is, ha közhasznú szervezetté minősítését a reá irányadó szabályok szerinti létesítési eljárásban (15. §) a nyilvántartásba vétel iránti kérelmével egyidejűleg kérik. Ekkor a létesítési eljárás első szakaszában (nyilvántartásba vételi eljárás) teljesíteni kell a 15. § (5) bekezdésében foglaltakat.

139/C. § (1) Közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmények esetében e törvény 28. § (1) bekezdés e)-i) pontját nem kell alkalmazni.

(2) A közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény működése nyilvános, a szenátus ülései - ha törvény eltérően nem rendelkezik - nyilvánosak. A nyilvánosság az intézmény szabályzatában foglaltak szerint korlátozható, ha az a személyiségi jogokat, az intézmény vállalkozási (nem közhasznú) tevékenységével kapcsolatos üzleti titkokat, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő jogos érdekeket veszélyezteti vagy sérti.

(3) A közhasznú szervezetekről szóló törvény rendelkezéseit a közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézményekre a következő eltérésekkel kell alkalmazni,

a) a közhasznú szervezetekről szóló törvény 7. § (2) bekezdésének a)-b) és d) pontjában, valamint 7. § (3) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt rendelkezéseket a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni, azzal, hogy a szenátus legalább évi két alkalommal tart ülést,

b) a közhasznú szervezetekről szóló törvény 7. § (2) bekezdésének c) pontja esetében a felügyelő szerv működésére, hatáskörére vonatkozó szabályokat a fenntartó határozza meg az intézmény alapító okiratában, ahol kötelező gondoskodnia a felügyelő szerv létrehozásáról is.

(4) A közhasznú jogállás megszerzését követően a szervezeti és működési szabályzat valamennyi módosítását a rektor küldi meg a regisztrációs központnak. Az alapító okirat módosításai akkor lépnek hatályba, ha az abban foglaltakat a regisztrációs központ jogerős határozatával nyilvántartásba vette.”

35. § Az Ftv. 145. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgatók a közoktatási intézményben vesznek részt gyakorlati felkészítésben. Ha a közoktatási intézményt a felsőoktatási intézmény tartja fenn, az részben vagy egészében gyakorló közoktatási intézményként működhet. A gyakorló közoktatási intézményt a felsőoktatási intézmény a közoktatásról szóló törvény alapján intézményalapításra jogosulttal közösen is fenntarthatja. Gyakorló közoktatási intézményként működhet az egyházi jogi személy által fenntartott közoktatási intézmény, amennyiben az egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény pedagógusképzési tevékenységet is folytat. A hallgatók gyakorlati felkészítése megvalósítható - megállapodás alapján - bármelyik közoktatási intézményben. A gyakorló közoktatási intézmények által ellátott közoktatási feladatok után az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint a helyi önkormányzatok részére biztosított normatív hozzájárulások kétszerese vehető igénybe.”

36. § (1) Az Ftv. 147. § a következő 3/A. ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában:]

„3/A. esti képzés munkarendje: olyan oktatásszervezési rend, mely szerint a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon tizenhat óra után, vagy a heti pihenőnapon kerül sor,”

(2) Az Ftv. 147. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

„8. fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): az a hallgató (jelentkező), aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, megismerés és viselkedés fejlődési rendellenességű,”

(3) Az Ftv. 147. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

„10. hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató (jelentkező), akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt,”

(4) Az Ftv. 147. §-a a következő 10/A. ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában:]

„10/A. halmozottan hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező), akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint - legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek;”

(5) Az Ftv. 147. §-a a következő 26/A. ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában:]

„26/A. levelező képzés munkarendje: olyan oktatásszervezési rend, mely szerint - az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában - a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor,”

(6) Az Ftv. 147. §-a a következő 37/A. ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában:]

„37/A. székhelyen kívüli képzési hely: a székhelyen kívüli képzésnek (ide nem értve a szakirányú továbbképzést) otthont adó település,”

(7) Az Ftv. 147. § 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

„42. telephely: az alapító okiratban meghatározott, a székhelyen kívül működő szervezeti egység elhelyezését szolgáló település,”

37. § (1) Az Ftv. 2. számú melléklete helyébe e törvény melléklete lép.

(2) Az Ftv. 3. számú mellékletének 1-2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A számítási alap (1) az éves költségvetésről szóló törvényben a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében a felsőoktatás támogatására megállapított támogatási összeg figyelembevételével a Kormány rendeletében meghatározott összeg.

2. Egységes, osztatlan képzés esetén az első három évre az alapképzésre, az ezt követő évfolyamokra a mesterképzésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az egységes orvosképzés képzési támogatása a számítási alap legalább háromszorosa.”

38. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 9. § 2009. január 1-jén, a 11. § 2008. szeptember 1-jén, a 36. § (2) bekezdése e törvény kihirdetése napján lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Ftv. 16. §-a (1) bekezdésének „az intézmény szervezeti tagolásának elveit,” szövegrésze helyébe „a regionális központot, az intézmény szervezeti tagolását,” szövegrész, az Ftv. 23. § (3) bekezdés felvezető szövegének az „intézménybe felvehető maximális hallgatói létszám” szövegrésze helyébe az „intézmény maximális hallgatói létszáma” szövegrész, az Ftv. 39. § (4) bekezdésének „intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesíthet” szövegrésze helyébe az „intézménnyel - a felvételi döntés évében - hallgatói jogviszonyt létesíthet” szövegrész, az Ftv. 62. § (5) bekezdésének „az oklevél tulajdonosának nevét, születésének helyét” szövegrész helyébe „az oklevél tulajdonosának nevét, születési nevét, születésének helyét” szövegrész, az Ftv. 68. § (2) bekezdésének „tudományág” szövegrésze helyébe a „tudományterület” szövegrész, az Ftv. 107. § (2) bekezdésében „a nyilvántartásban” szövegrész helyébe „a nyilvántartásában” szövegrész, „a nyilvántartásból” szövegrész helyébe „a nyilvántartásából” szövegrész, az Ftv. 117. § (4) bekezdésének „folytathat magyar vagy külföldi, illetve közös oklevél kiállításához” szövegrésze helyébe „folytathat magyar és külföldi, vagy közös oklevél kiállításához” szövegrész, az Ftv. 119. § (1) bekezdésének „az elismerési törvény” szövegrésze helyébe „a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény)” szövegrész, az Ftv. 120. § (3) bekezdésének az „előirányzat-maradványt és pénzmaradványt” szövegrésze helyébe az „előirányzat-maradványt vagy pénzmaradványt” szövegrész, az Ftv. 124. §-ának „100. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontját” szövegrésze helyébe a „100. §-a (1) bekezdésének c) pontját” szövegrész, az Ftv. 126. § (1) bekezdésének „a (3) bekezdésben meghatározott” szövegrésze helyébe „a (3)-(4) bekezdésben meghatározott” szövegrész, az Ftv. 137. § (1) bekezdésének „jogi személy kivételével” szövegrésze helyébe a „jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény kivételével” szövegrész, az Ftv. 137. § (2) bekezdésének első mondatában „A magán felsőoktatási intézmények a 88. § (1) bekezdésében” szövegrésze helyébe „A magán felsőoktatási intézmények a 28. §-ban - a közhasznú szervezetként működő intézmények az e törvény 139/C. §-ában írtakra is figyelemmel -, a 88. § (1) bekezdésében” szövegrész, az Ftv. 144. § (4) bekezdésének „egy művészeti ágban” szövegrésze helyébe az „egy tudományterületen” szövegrész, az Ftv. 144. § (5) bekezdésének „a művészeti ágban” szövegrésze helyébe „a képzési területen” szövegrész, az Ftv. 153. § (1) bekezdés 7. pontjának „kérdéseket, a támogatási idő nyilvántartásának, az államilag támogatott és a költségtérítéses képzés közötti átsorolásnak a rendjét [35. § (2) és (11) bekezdés, 55. § (6) bekezdés, 73. § (1) bekezdés],” szövegrésze helyébe a „kérdéseket, a felsőoktatási intézmények által kötelezően használt nyomtatványok tartalmi és formai követelményeit, a támogatási idő nyilvántartásának, az államilag támogatott és a költségtérítéses képzés közötti átsorolásnak a rendjét [35. § (2) és (11) bekezdés, 55. § (6) bekezdés, 73. § (1) bekezdés],” szövegrész, az Ftv. 153. § (1) bekezdés 9. pontjának „a jelentkezések elbírálási rendjét” szövegrésze helyébe a „az érettségi vizsgatárgyakat, a jelentkezők eredményeinek megfeleltetését, a jelentkezések elbírálási rendjét” szövegrész, az Ftv. 153. § (1) bekezdés 11. pont „kapcsolatos elveket” szövegrésze helyébe a „kapcsolatos elveket, az előnyben részesítési szempontokat és eljárási szabályokat” szövegrész lép,

b) hatályát veszti az Ftv. 12. § (2) bekezdésének „vagy művészeti ágban,” szövegrésze, az Ftv. 16. § (1) bekezdésének „művészeti ágakat,” szövegrésze, az Ftv. 18. § (3) bekezdésének „, két tudományágban vagy egy művészeti ágban” szövegrésze, az Ftv. 27. § (6) bekezdés e) pontjának a „költségvetési” szövegrésze, az Ftv. 33. § (4) bekezdése, az Ftv. 54. § (1) bekezdésének „felvehető” szövegrésze, az Ftv. 67. § (1) bekezdésének a „, vagy művészeti ágban” szövegrésze, az Ftv. 68. § (5) bekezdés c) pontjának „a művészeti ág sajátosságainak megfelelő” szövegrésze, az Ftv. 84. § (5) bekezdésének „legfeljebb kettő” szövegrésze, az Ftv. 106. § (7) bekezdésének „és a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős szerv”, az Ftv. 107. § (5) bekezdése, az Ftv. 109. § (1) bekezdésének b) pontja, az Ftv. 111. § (8) bekezdésének harmadik mondata, az Ftv. 113. § (6) bekezdése, valamint (8) bekezdésének „, továbbá a szakértői névjegyzék összeállításának rendjét” szövegrésze, az Ftv. 117. § (1) bekezdésének „a miniszter engedélyével” szövegrésze és (2) bekezdése, az Ftv. 123. § (2) és (3) bekezdése, az Ftv. 147. § 14. pontjának „, művészeti ágban” szövegrésze, az Ftv. 153. § (1) bekezdés 7. pontjának „a felsőoktatási intézmények iratkezelésével,” szövegrésze, az Ftv. 153. § (1) bekezdés 19. pontjának „111. § (8) bekezdés,” szövegrésze, valamint 20. pontjának „123. § (2) bekezdés” szövegrésze, az Ftv. 153. § (1) bekezdés 22. pontja.

(4) 2007. december 1-jén az Ftv. 57. § (4) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A hallgató részére beiratkozáskor biztosítani kell a leckekönyvet.”

(5) 2008. január 1-jén az Ftv. 96. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A magasabb vezetői és a vezetői megbízás - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat. Ha a magasabb vezetői megbízás időtartamának egy része a hatvanötödik életév betöltését követően kerülne kitöltésre, a magasabb vezetői megbízás a szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával meghozott döntésével adható meg, így a megbízás teljes, a hatvanötödik életév betöltését meghaladó részében is kitölthető.”

(6) 2009. január 1-jén hatályát veszti az Ftv. 41. § (2) bekezdésének „az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból milyen szintű vizsga letétele szükséges, továbbá” szövegrésze.

39. § (1) Az 1-2., 4., 16., 34. §, valamint 38. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felsőoktatási intézmények alapító okiratát, működési engedélyét, illetve e törvény alapján szervezeti és működési szabályzatát 2007. december 31-ig kell módosítani.

(2) Az Ftv. - e törvény 1. §-ával megállapított - 11. § (4) bekezdését az e törvény hatálybalépésekor a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv által már nyilvántartásba vett képzések tekintetében is alkalmazni kell.

(3) Az Ftv. - e törvény 8. §-ával megállapított - 36. § (3)-(4) és (9) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően kezdeményezett intézményi átalakulás esetén kell alkalmazni.

40. § (1) Az Ftv. - e törvény 6. §-ával megállapított - 33. § (3) bekezdésében foglalt szabályokat az e törvény hatálybalépését követően szakirányú továbbképzés keretében első évfolyamon tanulmányaikat megkezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

(2) Az Ftv. - e törvény 21. § (1) bekezdésével megállapított - 107. § (3) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Az Ftv. - e törvény 24. §-ával beiktatott - 117. § (5) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően indított közös képzés esetén, illetve e törvény hatálybalépését követően indult engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni.

41. § (1) Az Ftv. - e törvény 26. §-ával kiegészített - 125. § (3) bekezdésének e) pontjában foglaltakat első alkalommal a 2008. szeptemberétől kezdődően az első évfolyamon államilag támogatott képzés keretében tanulmányokat folytató hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani.

(2) Az Ftv. - e törvény 27. §-ával módosított - 125/A. § (1) bekezdésének második mondatában foglaltakat a 2007. szeptemberben az első évfolyamon alap- és mesterképzésben (egységes, osztatlan képzésben) államilag támogatott képzés keretében tanulmányaikat megkezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

(3) Az Ftv. - e törvény 28. §-a, 29. § (1) bekezdése és 30. §-a szerint megállapított - 127. § (2) bekezdését, 129. § (3) bekezdését, 133/A. §-át első alkalommal a 2008. január 1-jétől kezdődően, illetve a 2008. évi költségvetés tervezése során kell alkalmazni. Az Ftv. - e törvény 28. §-ával megállapított - 127. § (2) bekezdése szerinti a felsőoktatás 2008. évi támogatásánál alkalmazott 2007. évi bázis kettőszáztizennégy milliárd forint.

(4) Az Ftv. - e törvény 29. § (2) bekezdésével beiktatott - 129. § (8) bekezdésében foglaltakat a hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatásokra a 2007. évtől kezdődően kell alkalmazni.

42. § (1) Az Ftv. - e törvény 33. § (2) bekezdésével beiktatott - 139. § (14) bekezdésében foglalt ötéves időtartam, a hallgatóval nem rendelkező és működésének szünetelését a felsőoktatási intézmények nyilvántartásáért felelős szervnél e törvény hatálybalépését megelőzően kezdeményező, kizárólag hitéleti képzést folytató felsőoktatási intézmény tekintetében e törvény hatálybalépésének napján kezdődik.

(2) Az Ftv. - e törvény 36. § (3) bekezdésével megállapított - 147. § 10. pontjában foglaltakat első alkalommal az e törvény hatálybalépését követően felvételi jelentkezési kérelmet benyújtó személyre, kollégiumi jelentkezési kérelmet benyújtó hallgatóra, e törvény hatálybalépését követően létesített mentori megállapodásokra, illetőleg a 2008. szeptemberében az első évfolyamon alap- és mesterképzésben (egységes, osztatlan képzésben) államilag támogatott képzés keretében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. A már megállapított kedvezményeket, mentességeket, a megkötött megállapodások érvényességét a módosítás nem érinti.

(3) Az Ftv. - e törvény 38. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel módosult - 84. § (5) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény tekintetében, továbbá az e törvény hatálybalépését követően az Ftv. 106. § (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint indított alap- és mesterképzés esetén kell alkalmazni. Az e törvény hatálybalépését megelőzően nyilvántartásba vett, illetve állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények, illetve ezeknek az intézményeknek olyan alap- és mesterképzései tekintetében, amelyek indítási eljárását az Ftv. 106. § (2) bekezdése szerint szakértői vélemény beszerzésével a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál e törvény hatálybalépését megelőzően már kezdeményezték, illetve amelyeket e törvény hatálybalépését megelőzően nyilvántartásba vettek az Ftv. - e törvénnyel megváltoztatott - 84. § (5) bekezdését 2010. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

(4) 2007. december 31-ig a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság átadja a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére az általa a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 81. §-ának (6) bekezdése alapján fölállított országos doktori nyilvántartásban tárolt adatokat, melyeket a továbbiakban a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv tart nyilván.

43. § A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett]

h) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori Konferencia.”

44. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 6. § (4) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az egészségügyi hozzájárulást a tanuló után az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizeti meg, a hallgató esetén a felsőoktatási intézmény.”

45. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 31. § (9) bekezdése.

Melléklet 2007. évi CIV. törvényhez

„2. számú melléklet a 2005. évi CXXXIX. törvényhez

I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok

I/A. Az alkalmazottak adatai

1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:

a) név, nem, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, azonosító szám;

b) állandó lakcím és tartózkodási hely;

c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, megbízási jogviszonyra vonatkozó adatok:

ca) a munkáltató - több esetén valamennyi munkáltató - megnevezése, megjelölve, hogy mely munkáltatóval létesített foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt,

cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, idegennyelvtudás, tudományos fokozat,

cc) munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok,

cd) kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,

ce) munkakör, vezetői megbízás, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,

cf) munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja,

cg) szabadság, kiadott szabadság,

ch) az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,

ci) az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,

cj) az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei,

ck) kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti alkotói tevékenység, azok eredményei, a doktori képzésben és doktori fokozatszerzési eljárásban oktatói, kutatói minőségben történő részvételre vonatkozó adatok,

cl) a 84. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat;

d) az oktatói munka hallgatói véleményezésének eredményei;

e) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok.

2. A többi adat az érintett hozzájárulásával tartható nyilván.

3. Az 1. pontban felsorolt adatok továbbíthatók: a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói jogok gyakorlásához szükséges mértékben; a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének minden olyan adat, amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság megállapításához, igénybevételéhez szükséges; a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervnek minden olyan adat, amelyet e törvény szerint a felsőoktatási információs rendszer kezelhet; a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak minden olyan adat, amely ahhoz szükséges, hogy megállapíthassa a felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges feltételek meglétét; a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok; a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak a foglalkoztatással összefüggő adatok, a nemzetbiztonsági szolgálatnak valamennyi adat; az oktatói munka hallgatói véleményezése eredményeit a felsőoktatási intézménnyel hallgatói, foglalkoztatási jogviszonyban állók számára az intézményi szabályzatban meghatározott módon.

I/B. A hallgatók adatai

1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:

a) felvétellel összefüggő adatok:

aa) a jelentkező neve, neme, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat - külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány - megnevezése, száma,

ab) az érettségi vizsga adatai,

ac) a középiskola adatai,

ad) a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok,

ae) a felvételi eljárás adatai;

b) a hallgatói (kollégiumi tagsági, doktorjelölt) jogviszonnyal összefüggő adatok:

ba) a hallgató neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, bejelentett lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, értesítési címe és telefonszáma, elektronikus levélcíme, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat - külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány - megnevezése, száma,

bb) a hallgatói (kollégiumi tagsági, doktorjelölti, vendéghallgatói) jogviszonya keletkezésének és megszűnésének időpontja és módja, a hallgató által folytatott képzés megnevezése, állami támogatottsága és munkarendje, a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, megkezdett félévek, igénybe vett támogatási idő, a hallgatói jogviszony szünetelésének ideje, a képzési hozzájárulás adatai,

bc) a külföldi tanulmányok helye, ideje,

bd) az elért és beszámított kreditek, beszámított tanulmányok,

be) a hallgatói juttatások, kollégiumi elhelyezés adatai, a juttatásokra való jogosultság elbírálásához szükséges adatok (szociális helyzet, szülők adatai, tartásra vonatkozó adatok),

bf) a hallgatói munkavégzés adatai,

bg) a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,

bh) a fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges adatok,

bi) a hallgatói balesetre vonatkozó adatok,

bj) a hallgató diákigazolványának sorszáma, a törzslap azonosító száma,

bk) a hallgató azonosító száma, társadalombiztosítási azonosító jele,

bl) a záróvizsgára (szakmai vizsgára, doktori védésre) vonatkozó adatok,

bm) a hallgatói jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok;

c) a hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok;

d) a hallgató adóazonosító jele;

e) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok.

2. A többi adat az érintett hozzájárulásával tartható nyilván.

3. Az adatok továbbíthatók: a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói irányítással összefüggő feladatok ellátásához; a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat; a nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat; a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére valamennyi adat; a Diákhitel Központnak a tanulmányok folytatásával összefüggő adatok.

II. A felsőoktatási információs rendszer keretében nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok

II/A. Felsőoktatási intézménytörzs

E törvény alapján nyilvántartott adatok:

a) a felsőoktatási intézmény

aa) fenntartójának neve, székhelye címe, képviselője neve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, telefax, e-mail),

ab) tisztségviselői (rektor, gazdasági főigazgató vagy igazgató, belső ellenőrzés vezetője, a gazdasági tanács elnöke és tagjai, az előkészítő testület elnöke - ideiglenes intézményvezető - és tagjai, a karok vezetői, az igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetője) neve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, telefax, e-mail),

ac) e törvény 31. §-ában foglaltak szerinti együttműködési megállapodás, és az abban szereplő adatok,

ad) a felsőfokú képzések szakfelelősének neve, oktatói azonosítója,

ae) közhasznú szervezetként való működés esetén a felügyelő bizottság tagjainak neve és értesítési címe;

b) a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmény

ba) fenntartójának neve, székhelye címe, képviselője és magyarországi képviselője neve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, telefax, e-mail),

bb) tisztségviselői neve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, telefax, e-mail),

bc) a felsőfokú képzések szakfelelősének neve, oktatói azonosítója;

c) a diákotthon

ca) fenntartójának neve, székhelye címe, képviselője neve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, telefax, e-mail),

cb) a diákotthon vezetőjének neve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, telefax, e-mail),

cc) e törvény 13. §-ában foglaltak szerinti együttműködési megállapodás, és az abban szereplő adatok;

d) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája esetében

da) szervezet neve, székhelye,

db) vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága tagjainak neve és értesítési címe.

II/B. Alkalmazotti személyi törzs

1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:

a) név, nem, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, azonosító szám;

b) lakóhely, értesítési cím;

c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, megbízási jogviszonyra vonatkozó adatok:

ca) a munkáltató - több esetén valamennyi munkáltató - megnevezése (OM-azonosítója),

cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, idegennyelv-tudás, tudományos fokozat,

cc) munkakör, vezetői megbízás,

cd) munkavégzés ideje,

ce) kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti alkotói tevékenység, azok eredményei, kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,

cf) a 84. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat;

d) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok.

2. A többi adat az érintett hozzájárulásával tartható nyilván.

3. Az 1. pontban felsorolt adatok továbbíthatók: a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének minden olyan adat, amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság megállapításához, igénybevételéhez szükséges; a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok; a nemzetbiztonsági szolgálatnak valamennyi adat, a felsőoktatási intézménynek az alkalmazottjával kapcsolatos minden adat.

II/C. A hallgatói, doktorjelölti személyi törzs

1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:

a) a hallgatói (doktorjelölti) jogviszonnyal összefüggő adatok:

aa) a hallgató (doktorjelölt) neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, neme, lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe,

ab) nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat - külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány - megnevezése, száma,

ac) a jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontja és módja,

ad) a hallgató által folytatott képzés megnevezése, állami támogatottsága és munkarendje, megkezdett félévek, a hallgatói jogviszony szünetelésének ideje,

ae) a képzés során, illetve azt megelőzően igénybe vett támogatási idő,

af) a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje,

ag) az előnyben részesítési követelmények teljesülésére vonatkozó adatok,

ah) kollégiumi elhelyezés esetén a kollégium megnevezése, az elhelyezés kezdete és vége,

ai) diákotthoni elhelyezés esetén a diákotthon megnevezése és OM-azonosítója, az elhelyezés kezdete és vége,

aj) a fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges adatok,

ak) a hallgatói balesetre vonatkozó adatok,

al) a hallgató diákigazolványának sorszáma,

am) a törzslap azonosító száma,

an) a hallgató azonosító száma, társadalombiztosítási azonosító jele,

ao) a záróvizsga (szakmai vizsga, doktori védés) szakja, időpontja és eredménye,

ap) a kiadott okiratok tartalmára és azonosítására vonatkozó adatok;

b) a kiadott oklevél, bizonyítvány adatai,

ba) az igazolt szakképzettség, szakképesítés megnevezése,

bb) az oklevél, bizonyítvány kelte, aláíróinak neve,

bc) az oklevél, bizonyítvány kiállítására szolgáló nyomtatvány sorszáma,

bd) a hallgató törzskönyvi száma,

be) az oklevél, bizonyítvány egyéb adatai,

bf) oklevélmelléklet adatai;

c) a hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok;

d) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok.

2. A többi adat az érintett hozzájárulásával tartható nyilván.

3. Az adatok továbbíthatók: a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat; a nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat; a Diákhitel Központnak a tanulmányok folytatásával összefüggő adatok; a társadalombiztosítási hatóságnak a társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot meghatározó adatok; a felsőoktatási intézménynek a hozzá jelentkező és vele hallgatói (kollégiumi tagsági, doktorjelölti) jogviszonyban álló személyre vonatkozó valamennyi adat; a felsőoktatási intézménynek a hozzá felvételre került személyekre vonatkozó valamennyi adat, a közoktatási információs rendszer felé a tanulói jogviszonnyal rendelkező személyekre vonatkozó valamennyi adat.

II/D. Felvételi személyi törzs

1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:

a) felvétellel összefüggő adatok:

aa) a jelentkező neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelye és tartózkodási helye, értesítési címe; nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat - külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány - megnevezése, száma,

ab) az érettségi vizsga adatai,

ac) a középiskola adatai,

ad) a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok,

ae) a felvételi eljárás adatai.

2. A többi adat az érintett hozzájárulásával tartható nyilván.

3. Az adatok továbbíthatók: a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat; a nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat; a felsőoktatási intézménynek a hozzá jelentkező személyre vonatkozó valamennyi adat; a felsőoktatási intézménynek a hozzá felvételre került személyekre vonatkozó valamennyi adat.


  Vissza az oldal tetejére