Időállapot: közlönyállapot (2007.X.12.)

2007. évi CXIV. törvény

az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról * 

1. § Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Kormány az agrárgazdaság és az agrár-vidékfejlesztés működésének elősegítésére a miniszter útján alakítja ki a szakértői és szaktanácsadási tevékenység gyakorlásának feltételeit és gondoskodik a szakértői és szaktanácsadási rendszer működtetéséről.

(2) Az agrárgazdasági és az agrár-vidékfejlesztési szakterületeken szakértőként vagy szaktanácsadóként csak az a személy tevékenykedhet, aki erre külön jogszabályban meghatározottak szerint engedélyt kapott és ennek alapján őt az engedélyező szerv az e célra létrehozott hatósági nyilvántartásba bejegyezte.

(3) A törvény hatálya nem terjed ki a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény szerinti szakértők névjegyzékének vezetésére, illetve ezen szakértők engedélyezésére.”

2. § A Törvény a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) A szakértői névjegyzéknek tartalmaznia kell a szakértő következő adatait és tevékenységére vonatkozó tényeket:

a) név;

b) születési hely, év, hó, nap;

c) anyja neve;

d) értesítési cím, elérhetőség (telefonszám, e-mail, faxszám);

e) a szakterület (szak- és részterület) megnevezése;

f) regisztrációs szám, a bejegyzés időpontja és az engedély érvényességének meghosszabbítása esetén a meghosszabbítás időpontja;

g) iskolai végzettség (oklevelet kiállító iskola megnevezése, helye és az oklevél száma, kelte);

h) szakképesítés, képzés helye, ideje;

i) munkahely, beosztás (a munkakörök részletes megjelölésével és az alkalmazás kezdő időpontjának feltüntetésével);

j) korábbi tudományos és szakmai publikációs tevékenység, vagy tudományos fokozat;

k) az engedély felfüggesztésének kezdő és befejező időpontja;

l) a névjegyzékből való törlés időpontja.

(2) A szaktanácsadói névjegyzéknek tartalmaznia kell a szaktanácsadó következő adatait és tevékenységére vonatkozó tényeket:

a) név;

b) születési hely, év, hó, nap;

c) anyja neve;

d) regisztrációs szám, a bejegyzés időpontja és az engedély érvényességének meghosszabbítása esetén a meghosszabbítás időpontja, valamint a szaktanácsadói igazolvány száma, a kiadás időpontja;

e) értesítési cím, elérhetőség (telefonszám, e-mail, faxszám);

f) a szakterület (szak- és részterület) megnevezése;

g) iskolai végzettség (oklevelet kiállító iskola megnevezése, helye és az oklevél száma, kelte);

h) szaktanácsadói alapvizsga eredménye;

i) a külön jogszabályban előírt képzési, továbbképzési programban való részvétel ténye, illetve a vizsga eredménye;

j) minősített szaktanácsadói cím (amennyiben ilyennel rendelkezik);

k) az engedély felfüggesztésének kezdő és befejező időpontja;

l) a foglalkoztató területi szaktanácsadási központ adatai (gazdálkodó szervezet, intézmény megnevezése, székhelye, telephelye, szakterülete megnevezése, az általa foglalkoztatott szaktanácsadók névjegyzéke);

m) a névjegyzékből való törlés időpontja.”

3. § A Törvény a következő 5/B. §-sal egészül ki:

„5/B. § (1) A szakértői vagy szaktanácsadói névjegyzékben nyilvántartott adatok közül közérdekből a következők minősülnek nyilvánosnak:

a) név;

b) értesítési cím, az érintett írásbeli hozzájárulása esetén az elérhetőség (telefonszám, e-mail, faxszám);

c) a szakterület (szakterületek) megnevezése;

d) a regisztrációs szám, a bejegyzés időpontja, az engedély érvényességének meghosszabbítása esetén a meghosszabbítás időpontja, valamint a szaktanácsadói igazolvány száma, a kiadás időpontja;

e) minősített szaktanácsadói cím.

(2) A szakértői vagy szaktanácsadói névjegyzékben nyilvántartott és az (1) bekezdésben fel nem sorolt adatok nem minősülnek nyilvános adatnak. A nem nyilvános személyes adat az engedélyező szerven kívüli más szervnek csak alapos okkal továbbítható. Az adattovábbítás alapos okkal történik, ha azt

a) a feladatkörében eljáró bíróság, ügyészség tájékoztatását,

b) az ügyész által jóváhagyott megkeresésre a feladatkörében eljáró nyomozó hatóság tájékoztatását (amennyiben az büntetőeljárás megindítása vagy lefolytatása érdekében szükséges),

c) az illetékes nemzetbiztonsági szerv által engedélyezett megkeresésre a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat tájékoztatását szolgálja,

d) törvény előírja vagy megengedi.

(3) Az engedélyező szerv a nyilvántartott szakértő vagy szaktanácsadó adatait és a rá vonatkozó tényeket kezeli, továbbá a szaktanácsadót e minőségének igazolására a névjegyzékbe történő felvétellel egyidejűleg szaktanácsadói igazolvánnyal látja el.

(4) A névjegyzékben szereplő személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni az engedélyező szervnek a névjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást.”

4. § A Törvény a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) A mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági szakigazgatási szerv részére termésbecslési célból a külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles gazdálkodásáról adatot szolgáltatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás keretében a külön jogszabályban meghatározott gazdálkodási adatokon túl a mezőgazdasági termelő a következő adatait köteles szolgáltatni:

a) név;

b) lakcím, székhely (telephely);

c) regisztrációs szám.

(3) A termésbecslési adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel.”

5. § A Törvény 10. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületek körét, a szakértői tevékenység engedélyezésének feltételeit és részletes eljárási szabályait,

b) az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szaktanácsadók szakterületeinek körét, a szaktanácsadói tevékenység engedélyezésének feltételeit és részletes eljárási szabályait,

c) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a szakértői és szaktanácsadói tevékenység engedélyezésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak mértékét és megfizetésének szabályait,

d) a termésbecsléssel kapcsolatos adatszolgáltatás részletes szabályait

rendeletben állapítsa meg.”

6. § A Törvény 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki

a) az agrárgazdasági adatbázist működtető szervet vagy szerveket;

b) az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértők és szaktanácsadók tevékenységét engedélyező szervet vagy szerveket;

c) a területi szaktanácsadó központok nyilvántartásba vétele céljából eljáró szervet vagy szerveket.”

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter arra, hogy:]

c) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési tanácsadási rendszer felállítására, működésére vonatkozó részletes szabályokat,”

[rendeletben állapítsa meg.]


  Vissza az oldal tetejére