Időállapot: közlönyállapot (2007.XI.29.)

2007. évi CXXXIX. törvény

az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről szóló 2004. évi LIII. törvény módosításáról * 

1. § Az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről szóló 2004. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés elnökének kezdeményezésére a miniszterelnök az Európai Tanács üléseit és a stratégiai jelentőségű eseményeket megelőzően együttesen tájékoztatja az érvényre juttatni kívánt álláspontról az Országgyűlés elnökét, az országgyűlési képviselőcsoportok vezetőit, az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság elnökét és alelnökeit, az alkotmányossággal foglalkozó bizottság elnökét, a külügyekkel foglalkozó bizottság elnökét, valamint az Országgyűlés elnöke által meghívott országgyűlési tisztségviselőket, állandó bizottsági elnököket, állandó bizottságok integrációs albizottságainak elnökeit.”

2. § A Törvény 7. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(4) bekezdések jelölése (3)-(5) bekezdésekre változik:

„(2) A Kormány képviselője az (1) bekezdésben megjelölt testületet legalább félévente, illetve szükség szerint tájékoztatja a 2011. első félévi magyar EU-elnökségre való felkészülésről. A Kormány az EU-elnökséggel kapcsolatos folyamatos tájékoztatási kötelezettségének egyebekben az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság, továbbá szükség szerint az Országgyűlés más hatáskörrel rendelkező bizottságai útján tesz eleget.”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E törvény 1. §-a és 2. §-a az e törvény kihirdetését követő kilencedik napon hatályát veszti. E bekezdés az e törvény kihirdetését követő tizedik napon hatályát veszti.

4. § (1) A Törvény e törvénnyel megállapított 7. §-ának (2) bekezdése 2011. január 1-jén hatályát veszti.

(2) E törvény 2011. január 2-án hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére