Időállapot: közlönyállapot (2007.XII.11.)

2007. évi CLIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között, Ungváron, 2007. szeptember 18-án létrejött, a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje (a továbbiakban: Szerződő Felek)

tekintettel a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletében foglaltakra;

tekintettel továbbá a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendeletet módosító, 2006. december 20-i, 1932/2006/EK tanácsi rendeletre;

egyetértve azzal, hogy a kibővített Európai Unió érdekében áll gondoskodni arról, hogy a határok ne képezzenek akadályt a szomszédaival folytatott kereskedelem, a szociális és kulturális csere, illetve a regionális együttműködés előtt, valamint azzal, hogy az Európai Unió az ukrán állampolgárok vízummentes utazásának bevezetését hosszú távú célkitűzésnek tekinti;

attól az óhajtól vezetve, hogy a szerződő felek államai között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól Kijevben, az 1991. évi december hó 6. napján aláírt szerződéssel összhangban továbbfejlesszék a két állam közötti jószomszédi kapcsolatokat, és hogy kölcsönösen megkönnyítsék a magyar-ukrán határ mentén lakó személyek utazását;

elhatározták, hogy a határ menti lakosok érdekében kishatárforgalmi egyezményt kötnek, és az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) Az Egyezmény I. Mellékletében felsorolt határ menti településeken (a továbbiakban: határ menti terület) legalább három éves állandó lakóhellyel rendelkező személyek (a továbbiakban: határ menti lakosok) a 2. Cikkben meghatározott kishatárforgalmi engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában egyéb engedély nélkül léphetnek be és tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél államának határ menti területén.

(2) Az Egyezmény rendelkezései vonatkoznak az (1) bekezdésben említett személy házastársára, kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermekére (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), valamint a házastárs kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermekére (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), akkor is, ha ők a határ menti területen kevesebb, mint három éve rendelkeznek állandó lakóhellyel.

(3) A határ menti lakosok az Egyezmény II. Mellékletében felsorolt okiratokkal igazolják, hogy állandó lakóhelyük a határ menti területen található.

(4) A másik Szerződő Fél állama határának átlépésére az (1)-(2) bekezdésekben foglalt feltételek fennállása esetén is csak akkor kerülhet sor, ha a kishatárforgalomban részt vevő határ menti lakosok nem jelentenek veszélyt a Szerződő Felek államának közrendjére, közbiztonságára, közegészségügyére vagy nemzetközi kapcsolataira, különösen nem állnak ugyanezen okok miatt beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt.

(5) A 2. Cikkben meghatározott engedély többszöri beutazásra, és hat hónapon belül legfeljebb három hónapos folyamatos, különösen szociális, kulturális, családi vagy - a nemzeti jogszabályok alapján keresőtevékenységnek nem minősülő - megalapozott gazdasági célú tartózkodásra jogosít a másik Szerződő Fél államának határ menti területén. Az engedéllyel beutazott határ menti lakosok a másik Szerződő Fél állama határ menti területén kívül nem tartózkodhatnak.

2. Cikk

(1) Az engedély a Szerződő Felek államainak vonatkozó belső jogszabályai, valamint a vonatkozó európai uniós szabályok által előírt biztonsági jellemzőkkel ellátott, és technikai előírásoknak megfelelő, a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai által kiállított okmány. Az engedély be- és kiutazásra, valamint meghatározott célú és meghatározott területen való tartózkodásra jogosít. Az engedélyt a beutazás célországának hatósága állítja ki. Az engedély érvényességi ideje legalább egy év és legfeljebb öt év, de nem haladhatja meg az úti okmány érvényességi idejét.

(2) A kishatárforgalmi engedély tartalmazza:

a) az engedély jogosultjának arcképét;

b) az engedély jogosultjának családi és utónevét (neveit), születési idejét, állampolgárságát és lakóhelyét;

c) a kiállító hatóságot, a kiállítás időpontját és az engedély érvényességi idejét;

d) a határ menti terület megjelölését, amelyen belül az engedély jogosultja mozoghat;

e) a külső határok átlépésre jogosító érvényes úti okmány számát;

f) annak egyértelmű feltüntetését, hogy az engedély jogosultja nem hagyhatja el a határ menti területet, továbbá hogy bármilyen visszaélés a 3. Cikkben meghatározott szankciókat vonja maga után.

(3) Az engedélyt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított harminc (30) napon belül kell kiállítani.

(4) A Szerződő Felek kicserélik az engedélyek mintapéldányait. Az engedélyek megváltoztatása esetén a Szerződő Felek diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatják egymást, és átadják egymásnak az új engedélyek mintapéldányait. A hatályos okmányok érvényességi idejük lejártáig felhasználhatók.

(5) Az engedélyt a kiállító Szerződő Fél államának hivatalos nyelvén, valamint angol nyelven adják ki.

(6) Az engedély kiállítási díja húsz (20) euró. A következő személyi körök mentesülnek a díj megfizetése alól:

a) fogyatékos személyek,

b) nyugdíjasok,

c) 18 évesnél fiatalabb gyermekek, és 21 évesnél fiatalabb eltartott gyermekek.

(7) Az engedély kiállításának, valamint az azzal kapcsolatos adatkezelésnek és adatszolgáltatásnak a részletes szabályait a Szerződő Felek belső jogszabályaik szerint állapítják meg.

(8) Az engedélyek kiállítására vonatkozó kérelmek átvételére feljogosított hatóságok felsorolását jelen Egyezmény III. Melléklete tartalmazza.

3. Cikk

(1) A kishatárforgalomban részt vevő határ menti lakosok a másik Szerződő Fél államának területén való tartózkodásuk ideje alatt kötelesek ezen állam jogszabályait megtartani.

(2) A Szerződő Felek államai az engedéllyel való bárminemű visszaélés esetén a nemzeti jogszabályaikban meghatározott szankciókat alkalmazzák. A Szerződő Felek államai által alkalmazható, nemzeti jogszabályaikban meghatározott szankciókat a jelen Egyezmény IV. Melléklete tartalmazza. A nemzeti jogszabályaik szankciókra vonatkozó rendelkezéseinek megváltozását a Szerződő Felek diplomáciai úton közlik egymással.

4. Cikk

(1) A határ menti lakos köteles haladéktalanul bejelenteni a belépés helye szerinti határőrizeti szervnek, ha a másik Szerződő Fél államának területén való tartózkodása alatt az engedélyét elveszíti, ellopják, az megrongálódik vagy megsemmisül. Az illetékes határőrizeti szerv nyilvántartása alapján igazolást állít ki arról, hogy a határátlépés érvényes engedéllyel történt. A Szerződő Felek államai kölcsönösen elfogadják az ilyen igazolást, mint a lakóhely szerinti országba való visszatérés céljából az államhatáruk átlépésére jogosító okmányt. Az igazolás kiállítására jogosult hatóság megnevezését a Szerződő Felek diplomáciai úton közlik egymással.

(2) Amikor az egyik Szerződő Fél állama által kiállított, elveszett engedély előkerül, az illetékes hatóság azt a legrövidebb időn belül megküldi a másik Szerződő Fél állama kiállító hatóságának.

5. Cikk

(1) A kishatárforgalomban részt vevő határ menti lakosok a másik Szerződő Fél államának területére a nemzetközi utasforgalom számára megnyitott, valamint az engedéllyel igénybe vehető határátkelőhelyeken léphetnek át.

(2) Az engedéllyel igénybe vehető határátkelőhelyeken a határátlépés a Szerződő Felek államai illetékes hatóságai által egyetértésben megállapított nyitvatartási időben történhet.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határátkelőhelyek listáját a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a két ország közötti államhatáron lévő határátkelőhelyekről szóló, 1993. február 26-i megállapodás tartalmazza.

(4) A határ menti lakosoknak a kishatárforgalomban történő be- és kilépését a határátkelőhelyeken a Szerződő Felek államainak határellenőrző szervei belső jogszabályaiknak megfelelően ellenőrzik, be- és kiléptető bélyegző lenyomatot azonban nem helyeznek el az engedélyben.

6. Cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazását közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okokból részben vagy egészben felfüggeszthetik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések bevezetésének, valamint megszüntetésének időpontjáról diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatást kell adni.

7. Cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton, vagy államaik illetékes hatóságai közötti közvetlen tárgyalások útján rendezik.

8. Cikk

(1) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól.

(2) A jelen Egyezmény az azt követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárás lefolytatásáról.

(3) A jelen Egyezmény a Szerződő Felek közös és kölcsönös egyetértésével módosítható.

(4) A jelen Egyezményt bármely Szerződő Fél diplomáciai úton írásban felmondhatja. Felmondás esetén az Egyezmény a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Félhez való beérkezését követő hatvanadik (60.) napon veszti hatályát.

Készült Ungváron, 2007. szeptember 18-án két eredeti példányban, mindegyik magyar, ukrán és angol nyelven. Mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Az Egyezmény értelmezésével kapcsolatos vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság Ukrajna Miniszteri
Kormánya nevében Kabinetje nevében

I. Melléklet

Névjegyzék a határ menti területhez tartozó helységekről

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN

1. Ajak

2. Alsóberecki

3. Alsóregmec

4. Anarcs

5. Apagy

6. Aranyosapáti

7. Baktalórántháza

8. Balsa

9. Barabás

10. Bátorliget

11. Benk

12. Beregdaróc

13. Beregsurány

14. Berkesz

15. Besenyőd

16. Beszterec

17. Bodroghalom

18. Bodrogolaszi

19. Botpalád

20. Bózsva

21. Buj

22. Cégénydányád

23. Cigánd

24. Csaholc

25. Csaroda

26. Császló

27. Csegöld

28. Csenger

29. Csengersima

30. Csengerújfalu

31. Dámóc

32. Darnó

33. Demecser

34. Dombrád

35. Döge

36. Eperjeske

37. Fábiánháza

38. Fehérgyarmat

39. Felsőberecki

40. Felsőregmec

41. Fényeslitke

42. Filkeháza

43. Fülesd

44. Fülpösdaróc

45. Füzérkajata

46. Füzérradvány

47. Gacsály

48. Garbolc

49. Gávavencsellő

50. Géberjén

51. Gégény

52. Gelénes

53. Gemzse

54. Gulács

55. Györgytarló

56. Győröcske

57. Győrtelek

58. Gyulaháza

59. Gyügye

60. Gyüre

61. Háromhuta

62. Hercegkút

63. Hermánszeg

64. Hetefejércse

65. Hodász

66. Ibrány

67. Ilk

68. Jánd

69. Jánkmajtis

70. Jármi

71. Jéke

72. Kállósemjén

73. Kántorjánosi

74. Karcsa

75. Karos

76. Kék

77. Kékcse

78. Kemecse

79. Kenézlő

80. Kérsemjén

81. Kisar

82. Kishódos

83. Kishuta

84. Kisnamény

85. Kispalád

86. Kisrozvágy

87. Kisvárda

88. Kisvarsány

89. Kisszekeres

90. Kocsord

91. Komlódtótfalu

92. Komlóska

93. Komoró

94. Kótaj

95. Kovácsvágás

96. Kölcse

97. Kömörő

98. Lácacséke

99. Laskod

100. Levelek

101. Lónya

102. Lövőpetri

103. Magosliget

104. Magy

105. Makkoshotyka

106. Mánd

107. Mándok

108. Máriapócs

109. Márokpapi

110. Mátészalka

111. Mátyus

112. Méhtelek

113. Mérk

114. Mezőladány

115. Mikóháza

116. Milota

117. Nábrád

118. Nagyar

119. Nagydobos

120. Nagyecsed

121. Nagyhalász

122. Nagyhódos

123. Nagyhuta

124. Nagyrozvágy

125. Nagyszekeres

126. Nagyvarsány

127. Napkor

128. Nemesborzova

129. Nyírbátor

130. Nyírbogát

131. Nyírbogdány

132. Nyírcsaholy

133. Nyírcsászári

134. Nyírderzs

135. Nyíregyháza

136. Nyírgyulaj

137. Nyíribrony

138. Nyírjákó

139. Nyírkarász

140. Nyírkáta

141. Nyírkércs

142. Nyírlövő

143. Nyírmada

144. Nyírmeggyes

145. Nyírparasznya

146. Nyírpazony

147. Nyírpilis

148. Nyírtass

149. Nyírtét

150. Nyírtura

151. Nyírvasvári

152. Ófehértó

153. Olcsva

154. Olcsvaapáti

155. Ópályi

156. Ököritófülpös

157. Ömböly

158. Őr

159. Pácin

160. Pálháza

161. Panyola

162. Pap

163. Papos

164. Paszab

165. Pátroha

166. Pátyod

167. Penyige

168. Petneháza

169. Piricse

170. Pócspetri

171. Porcsalma

172. Pusztadobos

173. Pusztafalu

174. Ramocsaháza

175. Rápolt

176. Rétközberencs

177. Révleányvár

178. Ricse

179. Rohod

180. Rozsály

181. Sárazsadány

182. Sárospatak

183. Sátoraljaújhely

184. Semjén

185. Sényő

186. Sonkád

187. Szabolcsbáka

188. Szabolcsveresmart

189. Szamosangyalos

190. Szamosbecs

191. Szamoskér

192. Szamossályi

193. Szamostatárfalva

194. Szamosújlak

195. Szamosszeg

196. Szatmárcseke

197. Székely

198. Tákos

199. Tarpa

200. Terem

201. Tiborszállás

202. Tiszaadony

203. Tiszabecs

204. Tiszabercel

205. Tiszabezdéd

206. Tiszacsécse

207. Tiszacsermely

208. Tiszakanyár

209. Tiszakarád

210. Tiszakerecseny

211. Tiszakóród

212. Tiszamogyorós

213. Tiszarád

214. Tiszaszalka

215. Tiszaszentmárton

216. Tiszatelek

217. Tiszavid

218. Tisztaberek

219. Tivadar

220. Tornyospálca

221. Tunyogmatolcs

222. Túristvándi

223. Túrricse

224. Tuzsér

225. Tyukod

226. Újdombrád

227. Újkenéz

228. Ura

229. Uszka

230. Vágáshuta

231. Vaja

232. Vajdácska

233. Vállaj

234. Vámosatya

235. Vámosoroszi

236. Vásárosnamény

237. Vasmegyer

238. Vilyvitány

239. Viss

240. Záhony

241. Zajta

242. Zemplénagárd

243. Zsarolyán

244. Zsurk

UKRAJNA TERÜLETÉN

1. Andriivka

2. Antalovtsi

3. Ardanovo

4. Astei

5. Babychi

6. Badalovo

7. Badiv

8. Bakosh

9. Balazher

10. Baranyntsi

11. Barbovo

12. Barkasovo

13. Barvinok

14. Batfa

15. Batovo .

16. Batrad

17. Bel.Byihan

18. Bene

19. Benedykivtsi

20. Berehovo

21. Berehuifalu

22. Berezynka

23. Bilky

24. Bobovyshche

25. Boharevytsia

26. Bolfalva

27. Boroniava

28. Borzhava

29. Borzhavske

30. Botar

31. Brestiv

32. Brid

33. Bronka

34. Bukove

35. Bukovynka

36. Bushtyno

37. Bystrytsia

38. Chabanivka

39. Chabyn

40. Chaslivtsi

41. Chepa

42. Chereivtsi

43. Cherna

44. Chernyk

45. Chertezh

46. Chertizh

47. Chervenovo

48. Chervone

49. Chetfalva

50. Chikosh-Horonda

51. Choma

52. Chomonyn

53. Chop

54. Chopivtsi

55. Chornotysiv

56. Chornyi Potik

57. Chornyi Potik

58. Chynadiiovo

59. Danylivka

60. Danylovo

61. Demechi

62. Dertsen

63. Deshkovytsia

64. Dilok

65. Dilok

66. Diula

67. Domboky

68. Dorobratovo

69. Dovhe

70. Dovhe Pole

71. Drachyno

72. Drahynia

73. Drotyntsi

74. Dubrivka

75. Dubrivka

76. Dubrynychi

77. Duby

78. Dubyno

79. Dunkovytsia

80. Dusyno

81. Dyida

82. Esen

83. Fanchykovo

84. Fertesholmash

85. Fohorlan’

86. Fornosh

87. Haidosh

88. Halabor

89. Haloch

90. Handerovytsia

91. Hat

92. Hecha

93. Hertsivtsi

94. Heten

95. Hetynia

96. Hlyboke

97. Holubyne

98. Horbky

99. Horbok

100. Horinchovo

101. Horonda

102. Horonhlab

103. Hrabovo

104. Hreblia

105. Hrybivtsi

106. Hudia

107. Huniadi

108. Hut

109. Huta

110. Ilkivtsi

111. Ilnytsia

112. Imstychovo

113. Irliava

114. Irshava

115. Ivanivtsi

116. Ivashkovytsia

117. Iza

118. Kaidanovo

119. Kalliv

120. Kalnyk

121. Kamianske

122. Kamianytsia

123. Kendereshiv

124. Karachyn

125. Karpaty

126. Karpovtlash

127. Kashtanovo

128. Keretsky

129. Khmilnyk

130. Kholmets

131. Kholmok

132. Kholmovets

133. Khudlovo

134. Khust

135. Khustets

136. Khyzha

137. Kidosh

138. Kinchesh

139. Kinlod

140. Kireshi

141. Klenovets

142. Kliachanovo

143. Kliucharky

144. Klochky

145. Klymovytsia

146. Kobalevytsia

147. Kolchyno

148. Kontsovo

149. Kopashnovo

150. Kopynivtsi

151. Korolevo

152. Korytniany

153. Koshelovo

154. Koson

155. Kosyno

156. Krainia Martynka

157. Krainie

158. Krainykovo

159. Kryte

160. Kryva

161. Kryvyi

162. Kuchava

163. Kushnytsia

164. Kushtanovytsia

165. Kuzmyno

166. Kvasovo

167. Kybliary

168. Lalovo

169. Lavky

170. Letsovytsia

171. Liakhivtsi

172. Lintsi

173. Lisarnia

174. Lokhovo

175. Lokit

176. Lopushanka

177. Loza

178. Lukovo

179. Lunka

180. Lypcha

181. Lypetska Poliana

182. Lypovets

183. Maiurky

184. Makarovo

185. Mal.Byihan

186. Mal.Dobron

187. Mal.Heivtsi

188. Mal.Kopania

189. Mal.Martynka

190. Mal.Rakovets

191. Mal.Roztoka

192. Male Popovo

  Vissza az oldal tetejére