Időállapot: közlönyállapot (2007.XII.23.)

2007. évi CLXXIII. törvény

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény rendelkezéseit a Magyar Köztársaság területén]

a) magyar hatóság által kiállított, vagy annak alapján külföldi hatóság által kiadott járművezetésre jogosító okmánnyal (a továbbiakban: vezetői engedéllyel) rendelkező, illetve”

[személy által - a vezetői engedéllyel vezethető járművekkel elkövetett - a közúti közlekedéssel összefüggő bűncselekmény és a közúti közlekedés biztonságát fokozottan veszélyeztető szabálysértés esetén (a továbbiakban együtt: szabályszegés) kell alkalmazni.]

2. § A Kpt. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szabálysértési ügyben eljáró hatóság és a fegyelmi hatóság által hozott határozatban, helyszíni bírság esetén az elismervényben tájékoztatni kell az elkövetőt az elbírált cselekményhez - jogszabály által - rendelt pontok számáról. A határozat megváltoztatása, illetve téves tájékoztatás miatt az első fokon eljárt hatóság, helyszíni bírság kiszabása esetén a helyszíni bírságot kiszabó hatóság értesíti az elkövetőt a jogszabály által a szabályszegéshez rendelt pontszámról.”

3. § A Kpt. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § (1) bekezdése alapján a szabályszegésekhez rendelhető pontok száma:

a) gondatlan bűncselekmény elkövetése esetén 6,

b) szándékos bűncselekmény elkövetése esetén 9,

c) szabálysértés elkövetése esetén 1-5 pont.

(2) A pontrendszer hatálya alá tartozó több szabályszegés egy eljárásban történő elbírálása esetén az elbírált

a) bűncselekmények közül a legmagasabb pontszámmal járó bűncselekményhez rendelt pontszámot 4 ponttal kell növelni,

b) szabálysértések esetén a legmagasabb pontszámmal járó szabálysértéshez rendelt pontszámot a kisebb súlyú szabálysértéshez rendelt pontszám felével kell megemelni, de az nem érheti el - az 1 ponttal járó szabálysértés kivételével - az egyes szabálysértésekre megállapított pontszámok felső határának együttes tartamát.

(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti számításnál töredék pontszám kerül megállapításra, akkor a pontszámot felfelé kell kerekíteni.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a szabályszegés tárgyi súlyát és gyakoriságát figyelembe véve

a) e törvény melléklete határozza meg a pontrendszer hatálya alá tartozó egyes bűncselekményeket és azokhoz rendelt pontok számát,

b) kormányrendelet határozza meg a pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértéseket és azokhoz rendelt pontok számát.

(5) A pontrendszer hatálya alá tartozó szabályszegéseknél a (6) bekezdésben foglalt kivétellel, a szabályszegés elkövetése idején hatályban lévő jogszabály által rendelt pontszámot kell alkalmazni.

(6) Ha a szabályszegés elbírálásakor hatályos új jogszabály a szabályszegéshez nem rendel pontot, vagy alacsonyabb pontszámot rendel, akkor az új jogszabályt kell alkalmazni.”

4. § A Kpt. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a Nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság), amely ennek alapján a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja.

(2) Az (1) bekezdés alapján hozott határozat jogerőre emelkedésekor nyilvántartott pontokat a közlekedési igazgatási hatóság törli.”

5. § A Kpt. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A járművezető nyilvántartott pontjainak számát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti. Az utánképzés igazolásakor nyilvántartott pontok számát 12 pontig 9 ponttal, 13-17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni.”

6. § A Kpt. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a 4. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott ponthatárok között - a szabálysértés tárgyi súlyát és gyakoriságát figyelembe véve - a pontrendszer hatálya alá tartozó szabálysértéseket és a hozzá rendelt pontok számát, valamint a pontrendszer alkalmazásának részletes szabályait.”

7. § A Kpt. 1. számú melléklete helyébe e törvény melléklete lép.

8. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. §-a (a továbbiakban: Kknyt.) (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A külön jogszabályban meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője:]

e) átvezeti a nyilvántartáson az a)-c), i) és j) pontokban megjelölt adatokat, illetve adatváltozásokat;”

(2) A Kknyt. 5. §-a (1) bekezdésének j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A külön jogszabályban meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője:]

j) a vezetői engedélyt - ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma a nyilvántartó értesítése szerint elérte vagy meghaladta a 18-at - az értesítéstől számított nyolc napon belül határozattal visszavonja, és a határozat jogerőre emelkedésekor nyilvántartott pontokat törli.”

(3) A Kknyt. 16. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nyilvántartásból]

b) egyedi adatszolgáltatás a körzetközponti jegyzőtől”

[igényelhető.]

9. § (1) Ez a törvény 2008. január 1-jén lép hatályba, és 2008. január 31-én hatályát veszti.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kpt. 3. §-ának (3) bekezdésében szereplő „(a továbbiakban: nyilvántartó szerv)” szövegrész, 11. §-ának (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklete hatályát veszti.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Kpt. 6. §-a (1) bekezdésében a „legfeljebb két évig” szövegrész helyébe a „legfeljebb három évig” szöveg, 6. §-a (2) bekezdésében a „14-et elérte” szövegrész helyébe a „12-t elérte” szöveg, 8. §-ának (1) bekezdésében a „7. § alapján” szövegrész helyébe a „7. § (1) bekezdése alapján” szöveg,

b) a Kknyt. 15/A. §-ának (1) bekezdésében „az 5. § (1) bekezdésének h) pontjában” szövegrész helyébe „az 5. § (1) bekezdésének h) és j) pontjában” szöveg, 15/A. §-ának (2) bekezdésében „az 5. § (1) bekezdésének h) pontja” szövegrész helyébe „az 5. § (1) bekezdésének h) és j) pontja” szöveg

lép.

Melléklet a 2007. évi CLXXIII. törvényhez

1. számú melléklet a 2000. évi CXXVIII. törvényhez

A pontrendszer hatálya alá tartozó bűncselekmények

Kódszám Tényállás Pontszám
01 Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében) [Btk. 172. §] 9
02 Közúti veszélyeztetés [Btk. 186. §] 9
03 Közúti baleset okozása [Btk. 187. §] 6
04 Járművezetés ittas vagy bódult állapotban [Btk. 188. §] 9
05 Járművezetés tiltott átengedése [Btk. 189. §] 9
06 Cserbenhagyás [Btk. 190. §] 9

  Vissza az oldal tetejére