Időállapot: közlönyállapot (2007.XII.29.)

2007. évi CLXXX. törvény

az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról * 

Értelmező rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában

a) közösségi jogi aktus: az Európai Közösséget létrehozó szerződés 60. cikke alapján elfogadott európai közösségi rendelet, valamint az e rendelet felhatalmazása alapján elfogadott közösségi rendelet, illetve határozat;

b) mentesítés: a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alá vont pénzeszköz, illetve gazdasági erőforrás feletti rendelkezési jog gyakorlásának eseti, célhoz kötött engedélyezése;

c) pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés: pénzeszközök és gazdasági erőforrások közösségi jogi aktus által elrendelt befagyasztása, valamint olyan ügylet teljesítésének megakadályozása, amelyből a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának vagyoni előnye származik;

d) pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya: a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő közösségi jogi aktus hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő közösségi jogi aktus hatálya alá tartozó szervezet tagja;

e) vagyoni nyilvántartás: a külön jogszabályok szerinti ingatlan-nyilvántartás, cégnyilvántartás, járműnyilvántartás, úszólétesítmény-lajstrom, légijármű-lajstrom, kulturális örökség hatósági nyilvántartása.

A törvény hatálya

2. § Ha közösségi jogi aktus pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést rendel el, annak végrehajtása során e törvény és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) rendelkezései szerint kell eljárni.

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtása

3. § (1) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés elrendeléséről szóló közösségi jogi aktus hatálybalépésétől számított 30 napon belül a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv megvizsgálja, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya rendelkezik-e a Magyar Köztársaság területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatot követően, a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatályának tartama alatt a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya rendelkezik-e a Magyar Köztársaság területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással.

(3) Ha a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya rendelkezik a Magyar Köztársaság területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással, valamint ha a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának valamely ügyletből vagyoni előnye származna, erről a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv az alkalmazandó közösségi jogi aktus vonatkozó rendelkezésére hivatkozva, az (1)-(2) bekezdések, illetve a 10. § (3)-(4) bekezdés szerinti vizsgálat eredményének és a (4) bekezdés szerinti adatok megküldésével, a vizsgálat befejezését követően haladéktalanul értesíti

a) a vagyon fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) bíróságot (a továbbiakban: bíróság),

b) az illetékes cégbíróságot,

c) az adópolitikáért felelős minisztert, valamint

d) ha a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya vagyoni nyilvántartásban nyilvántartott gazdasági erőforrással rendelkezik, az adott vagyoni nyilvántartást vezető illetékes szervet.

(4) A (3) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza a 7. § (1) bekezdése szerinti adatokat, valamint

a) a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközön, valamint gazdasági erőforráson a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtását korlátozó jogosultsággal rendelkező jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet szervezeti formájának megfelelő törvényben meghatározott azonosító adatait,

b) a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszköz, valamint gazdasági erőforrás azonosításához szükséges adatokat.

4. § (1) A bíróság a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv 3. § (3) bekezdése szerinti értesítése alapján nemperes eljárásban végzéssel a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására zárlatot rendel el, amelyről haladéktalanul, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott okiratot tartalmazó elektronikus üzenet vagy telefax útján értesíti a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet.

(2) Amennyiben a bíróság a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv 3. § (3) bekezdése szerinti értesítése alapján azt állapítja meg, hogy a zárlat elrendelésének feltételei nem állnak fenn, arról az (1) bekezdésben meghatározott módon értesíti a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet.

(3) A végrehajtást a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyával szemben, a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó pénzeszközre és gazdasági erőforrásra kell elrendelni.

5. § (1) A bírósági végrehajtó a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtásáról, illetve a végrehajtás befejezéséről, a cégbíróság a cég működésének a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 85. § (1) bekezdés b) pontján alapuló felfüggesztéséről, illetve a Ctv. 85. § (2) bekezdésén alapuló megszüntetéséről három munkanapon belül értesíti a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet, továbbá az adópolitikáért felelős minisztert.

(2) Az Európai Unió többi tagállama és intézményei felé a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő közösségi jogi aktusban a végrehajtott intézkedésekről és egyéb körülményekről előírt tájékoztatást az adópolitikáért felelős miniszter teljesíti.

A mentesítési eljárás

6. § (1) Ha a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő közösségi jogi aktus lehetővé teszi a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alóli mentesítést, az e §-ban meghatározott mentesítési eljárás lefolytatásának van helye.

(2) A mentesítés iránti kérelmet a bíróságnak címezve, a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervhez kell benyújtani. A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv

a) a kérelem benyújtásáról értesíti az adópolitikáért felelős minisztert,

b) amennyiben az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: ENSZ BT) határozatán alapul, az ENSZ BT vonatkozó határozatának megfelelően haladéktalanul megkezdi és lefolytatja a szükséges konzultációs eljárást az ENSZ BT illetékes Szankciós Bizottságával, továbbá

c) a konzultációs eljárás befejezését követően, annak eredményéről - a kérelem megküldésével egyidejűleg - haladéktalanul értesíti a bíróságot.

(3) A mentesítésről a bíróság nemperes eljárásban a kérelem beérkezésétől számított hatvan napon belül - a zárlatot elrendelő korábbi végzésére is tekintettel - végzéssel dönt.

(4) A bíróság a végzését kézbesíti a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervnek és az adópolitikáért felelős miniszternek is.

(5) Az adópolitikáért felelős miniszter elvégzi a közösségi jogi aktusoknak megfelelően az Európai Unió többi tagállama és intézményei tájékoztatását.

Adatkezelés és megkeresés

7. § (1) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv abból a célból, hogy megállapítsa, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya rendelkezik-e a Magyar Köztársaság területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással, jogosult kezelni

a) a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának születési és házassági nevét, születési idejét, születési helyét, lakóhelyét és tartózkodási helyét, továbbá a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő közösségi jogi aktus által közzétett egyéb azonosító adatait,

b) a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközön, valamint gazdasági erőforráson a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtását korlátozó jogosultsággal rendelkező természetes személy születési és házassági nevét, születési idejét, születési helyét, lakóhelyét és tartózkodási helyét.

(2) Ha a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv 3. § szerinti eljárásának feltételei már nem állnak fenn, a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv az eljárása során gyűjtött adatokat haladéktalanul törli.

8. § (1) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv közigazgatási hatóságot kereshet meg, ha a 3. § szerinti feladatának ellátásához

a) olyan adat vagy ténybeli ismeret szükséges, amely a megkeresett hatóság nyilvántartásából, illetve irataiból szerezhető meg,

b) olyan irat vagy más bizonyíték szükséges, amely a megkeresett hatóságnál (állami, önkormányzati szervnél) van, vagy onnan szerezhető meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a megkeresésben meg kell jelölni az adat, irat, más bizonyíték felhasználásának célját, valamint azt, hogy a személyes adat beszerzésére e törvény alapján kerül sor.

(3) A megkeresett hatóság csak akkor tagadhatja meg a megkeresésben foglaltak teljesítését, ha az jogszabályba ütközik. Ha a megkeresésben foglaltak teljesítésére más szerv jogosult, a megkeresett hatóság a megkeresést haladéktalanul, de legkésőbb a megkeresés megérkezésétől számított öt napon belül e hatósághoz továbbítja, és erről egyidejűleg tájékoztatja a megkereső hatóságot.

(4) Ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, a megkeresést nyolc napon belül kell teljesíteni.

(5) Ha a megkeresésben foglaltak teljesítéséhez magyar külképviseleti hatóság megkeresése szükséges, a megkeresésben foglaltak teljesítésének határideje a megkeresésnek a külképviseleti hatósághoz történő megérkezése napján kezdődik.

9. § (1) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv a 3. § (4) bekezdés és a 7. § (1) bekezdés szerinti adatok ellenőrzése, valamint a 3. § szerinti feladata ellátásának céljából

a) a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból,

b) a munkavállalási engedéllyel rendelkezők nyilvántartásából,

c) a cégnyilvántartásból,

d) az egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezők nyilvántartásából,

e) az ingatlan-nyilvántartásból,

f) az úszólétesítmények lajstromából,

g) a légijárművek lajstromából,

h) a központi idegenrendészeti nyilvántartásból,

i) a közúti közlekedési nyilvántartásból, valamint

j) a kulturális örökség hatósági nyilvántartásából

a 3. § (4) bekezdésében és a 7. § (1) bekezdésében foglalt adatokat igényelheti.

(2) A személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv haladéktalanul értesíti a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának

a) Magyarországon bekövetkezett haláláról, nevének megváltoztatásáról,

b) bejelentett lakóhelyének megszűnéséről, megváltozásáról,

c) adatai nyilvántartásának megszüntetéséről.

(3) Ha a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya nem tartozik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá, a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szerv értesíti a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya tartózkodási helyének megváltozásáról.

A szolgáltatók, valamint a vagyoni nyilvántartást vezető szervek kötelezettségei és az alkalmazandó intézkedések

10. § (1) A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy vagy szervezet (a továbbiakban: szolgáltató), valamint a vagyoni nyilvántartást vezető szervek kötelesek - a 7. § (1) bekezdése szerinti személyes adatok közlésével - haladéktalanul bejelenteni a pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szervnek minden olyan adatot, tényt, körülményt, amely arra utal, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya a Magyar Köztársaság területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik.

(2) A szolgáltató, valamint a vagyoni nyilvántartást vezető szervek kötelesek - a 7. § (1) bekezdése szerinti személyes adatok közlésével - haladéktalanul bejelenteni a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervnek minden olyan ügyletre vonatkozó adatot, tényt vagy körülményt, amely arra utal, hogy az adott ügyletből a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának vagyoni előnye származik.

(3) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv a szolgáltató által tett (1)-(2) bekezdések szerinti bejelentés megtételét követő

a) belföldi ügylet esetében egy munkanapon belül,

b) nem belföldi ügylet esetében két munkanapon belül megvizsgálja a bejelentést.

(4) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv a vagyoni nyilvántartást vezető szerv által tett (1)-(2) bekezdések szerinti bejelentés megtételét követő három munkanapon belül megvizsgálja a bejelentést.

(5) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv a (3)-(4) bekezdés szerinti vizsgálat alapján

a) a 3. § (3)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint jár el, és erről a 3. § (3) bekezdésben meghatározottakon kívül a bejelentést tevő szolgáltatót, illetve vagyoni nyilvántartást vezető szervet is értesíti; vagy

b) arról értesíti a bejelentést tevő szolgáltatót, illetve vagyoni nyilvántartást vezető szervet, hogy a 3. § (3)-(4) bekezdések szerinti eljárás feltételei nem állnak fenn.

(6) A szolgáltató az (1)-(2) bekezdések szerinti bejelentés megtételét követő

a) belföldi ügylet esetében egy munkanap,

b) nem belföldi ügylet esetében két munkanap

alatt nem teljesítheti azt az ügyletet, amely a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény vagy körülmény alapján pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközt vagy gazdasági erőforrást érinthet, kivéve, ha az (5) bekezdés b) pontja szerinti értesítést kapott.

(7) Az ügyletet - ha teljesítésének egyéb feltételei fennállnak - a bejelentés megtételét követő

a) belföldi ügylet esetében második munkanapon,

b) nem belföldi ügylet esetében harmadik munkanapon teljesíteni kell, kivéve, ha a szolgáltató az (5) bekezdés a) pontja szerinti értesítést kapott.

(8) A vagyoni nyilvántartást vezető szerv az (1)-(2) bekezdések szerinti bejelentés megtételét követő három munkanap alatt nem teljesítheti azt a bejegyzés vagy változásbejegyzés iránti kérelmet, amely a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény vagy körülmény alapján pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással lehet kapcsolatos, kivéve, ha az (5) bekezdés b) pontja szerinti értesítést kapott. A bejegyzés vagy változásbejegyzés iránti kérelem teljesítése iránt - ha teljesítésének egyéb feltételei fennállnak - a bejelentés megtételét követő negyedik munkanapon intézkedni kell, kivéve, ha a vagyoni nyilvántartást vezető szerv az (5) bekezdés a) pontja szerinti értesítést kapott.

Módosuló jogszabályok

11. § Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40/B. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[(1) A pénztártitok és az üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a feladatkörében eljáró]

l) külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések foganatosításáért felelős szervvel”

12. § (1) A Vht. 10. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[Végrehajtható okiratok]

g) az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására zárlatot elrendelő végzés.”

(2) A Vht. a 204. §-t követően a következő alcímmel és 204/A. §-sal egészül ki:

Zárlat az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására

204/A. § (1) Ha az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására a bíróság zárlatot rendelt el, ennek végrehajtása a bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozik.

(2) A zárlat végrehajtása során az e §-ban nem szabályozott kérdésekben a vagyonelkobzás biztosítására elrendelt bűnügyi zárlat szabályai szerint kell eljárni azzal, hogy

a) munkabér letiltásának is helye van,

b) pénzügyi intézménynél kezelt összegek esetében a 191. § (2)-(4) bekezdése szerint kell eljárni és az intézkedést az adóst megillető pénzösszegre és minden későbbi befizetésre foganatosítani kell,

c) a zárgondnoknak a cég vagyonából származó jövedelmet - a felmerült költségek levonása után - a cég pénzforgalmi számláján kell elhelyezni.

(3) A végrehajtás költségét az állam viseli.

(4) Ha a zárlat elrendelésének közösségi jogi feltételei már nem állnak fenn, a bíróság a végrehajtást megszünteti.”

(3) A Vht. 255. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fővárosi bírósági, illetőleg a megyei bírósági végrehajtó (a továbbiakban: megyei bírósági végrehajtó) foganatosítja a végrehajtást, ha a végrehajtandó követelés]

a) a 10. § d)-g) pontjában felsorolt végrehajtható okiraton alapul, kivéve, ha a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság behajtását a 45/A. § (5) bekezdése alapján az önálló bírósági végrehajtó végzi,”

13. § A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a pénzügyi intézmény az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.”

14. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 79. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

[(1) A pénztártitok és üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a feladatkörében eljáró]

m) külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések foganatosításáért felelős szervvel”

15. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 17. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények jegyezhetők fel:]

q) a zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés, zárlat az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására;”

16. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A járműnyilvántartás a külön jogszabályban meghatározottak szerint tartalmazza a jármű]

c) forgalmazási korlátozására vonatkozó adatokat, ideértve az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására elrendelt zárlatra vonatkozó adatokat is;”

17. § A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 157. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító, biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.”

18. § A Ctv. 85. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„85. § (1) Ha a cégbíróság hivatalos tudomására jut, hogy a cég vagy annak tagja

a) nemzetközi jogi kötelezettségen alapuló, illetve

b) az Európai Közösséget létrehozó szerződés 60. cikke alapján elfogadott európai közösségi rendeletekben vagy az e rendeletek felhatalmazása alapján elfogadott közösségi rendeletekben, illetve határozatokban természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, illetve jogi személynek, jogi személyiségű gazdasági társaságnak nem minősülő szervezetek ellen elrendelt

pénzügyi vagy vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozik, a cégbíróság a cég működését felfüggeszti.

(2) A cégbíróság az (1) bekezdésben foglalt intézkedést megszünteti, ha a cég vagy annak tagja már nem tartozik az (1) bekezdés szerinti pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá.”

19. § A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 118. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben sem, ha a befektetési vállalkozás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

20. § Ez a törvény a következő, részben többször módosított közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) a Tanács 2580/2001/EK rendelete (2001. december 27.) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről - 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10. cikkek;

b) a Tanács 881/2002/EK rendelete (2002. május 27.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről - 1; 2; 2a; 5; 6; 8; 9; 11. cikkek;

c) a Tanács 1210/2003/EK rendelete (2003. július 7.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól és a 2465/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről - 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 16. cikkek;

d) a Tanács 314/2004/EK rendelete (2004. február 19.) egyes, Zimbabweval szembeni korlátozó intézkedésekről - 1; 6; 7; 8; 9; 10; 13. cikkek;

e) a Tanács 872/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről - 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 13. cikkek;

f) a Tanács 1763/2004/EK rendelete (2004. október 11.) a volt Jugoszláviában elkövetett humanitárius bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről - 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12. cikkek;

g) a Tanács 560/2005/EK rendelete (2005. április 12.) az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről - 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 13. cikkek;

h) a Tanács 1183/2005/EK rendelete (2005. július 18.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről - 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11. cikkek;

i) a Tanács 1184/2005/EK rendelete (2005. július 18.) a szudáni Darfur térségében zajló konfliktusban a békefolyamatot akadályozó és a nemzetközi jogot sértő cselekményt elkövető egyes személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről - 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11. cikkek;

j) a Tanács 305/2006/EK rendelete (2006. február 21.) a Rafiq Hariri libanoni miniszterelnök meggyilkolásában való részvétellel gyanúsított egyes személyekkel szembeni egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről - 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10. cikkek;

k) a Tanács 765/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a Lukasenko elnökkel és egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről - 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10. cikkek;

l) a Tanács 817/2006/EK rendelete (2006. május 29.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és a 798/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről - 1; 6; 7; 8; 10; 11; 14. cikkek;

m) a Tanács 329/2007/EK (2007. március 29.) rendelete a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről - 1; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16. cikkek;

n) a Tanács 423/2007/EK (2007. április 19.) rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről - 1; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17. cikkek.

Átmeneti és záró rendelkezések

21. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) A 11-18. § és a 11. §-t megelőző alcím, valamint a 21. § (4) bekezdése e törvény hatálybalépését követő napon hatályát veszti. E bekezdés a hatálybalépését követő 2. napon hatályát veszti.

(3) Az e törvény hatálybalépése előtt hatályba lépett, és e törvény hatálybalépésének időpontjában hatályos közösségi jogi aktusokkal elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések tekintetében a 3. § (1) bekezdésében meghatározott határidőt e törvény hatálybalépésének napjától kell számítani. E bekezdés a hatálybalépését követő 31. napon hatályát veszti.

(4) Hatályát veszti a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló 2001. évi LXXXIII. törvény 1. §-a, 9. § (2) és (4) bekezdése, valamint 10. §-a, továbbá a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (10) bekezdése, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 157. § (8) bekezdése és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 118. §-ának (8) bekezdése.

22. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet vagy szerveket rendeletben jelölje ki.


  Vissza az oldal tetejére