Időállapot: közlönyállapot (2007.XII.29.)

2007. évi CLXXXII. törvény

az egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról * 

1. § A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Fmt.) 3. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § kiegészül a következő e) ponttal:

(3. § E törvény alkalmazásában:)

c) Központi hozzájárulás: a költségvetési törvényben meghatározott, a nem az állandó népességszámra vetített fajlagos támogatással számított normatív hozzájárulások bázisévi önkormányzati költségvetési beszámoló érintett űrlapjainak - az Állami Számvevőszék vagy a kincstár által elvégzett felülvizsgálat esetén a vizsgálat és a jogerős döntés alapján korrigált - adatai,”

e) állandó népesség: a KSH bázisévet követő év január 1-jei adata.”

2. § (1) Az Fmt. 4. §-a az alábbi új (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

„(2) Az Ötv. 64. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerinti személyi jövedelemadó bevételből az Ötv. 64. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti normatív hozzájárulások forrásául szolgáló részt normatív hozzájárulásként kell figyelembe venni.

(3) Az Ötv. 64. §-a (4) bekezdésének b) és d) pontja szerinti adókból a kerületi önkormányzat által beszedett adóbevétel 100%-a a kerületi önkormányzatot illeti meg.”

(2) Az Fmt. 4. §-ának új számozás szerinti (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételek nagyságának meghatározása a tárgyidőszakra vonatkozó fővárosi költségvetési koncepcióban szereplő tervszámok alapján történik.”

3. § Az Fmt. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat a 4. § (1) bekezdés szerint osztottan megillető bevételekből - a 4. § (2)-(3) bekezdései szerinti összegek kivételével és a személyi jövedelemadó helyben maradó részébe beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt elvont összeg tárgyévet megelőző évben visszaigényelhető, illetve befizetendő részét is - 2008-ban a fővárosi önkormányzatot 47%, a kerületi önkormányzatokat együttesen 53% részesedés illeti meg.

(2) A normatív részesedési arány változása esetén az (1) bekezdésben meghatározott forrásmegosztási részesedést a normatív részesedési arányváltozás 60%-ának megfelelő mértékben - de legfeljebb 5%-kal - korrigálni kell.”

4. § (1) Az Fmt. 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kerületi önkormányzatokat megillető részesedés felosztásakor a bázisévi önkormányzati költségvetési beszámolók azon működési kiadásaiból, amelyekhez a központi költségvetés központi hozzájárulást nyújt, le kell vonni a kiadásokhoz kapcsolódó központi hozzájárulást és a felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást, és a különbséget a központi hozzájárulások arányában kell megosztani az önkormányzatok között.

(2) Az (1) bekezdés szerint számított felosztandó forráson felüli rész 40%-át az állandó népesség, 15%-át a belterületi terület, 15%-át a belterületi területre számított népsűrűség, 15%-át a 2005. év végén az önkormányzati tulajdonban lévő félkomfortos, komfort nélküli és szükséglakások együttes alapterülete és 15%-át a 2005. év végén az önkormányzat területén levő iparosított technológiával épült lakások darabszáma arányában kell megosztani az önkormányzatok között. A számításokban felhasználandó belterületi terület, illetve lakás adatokat a melléklet tartalmazza.”

(2) Az Fmt. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az egyes kerületi önkormányzatoknak az (1)-(3) bekezdés szerint számított részesedési aránya a megosztott forrásokból a tárgyévet megelőző év forrásmegosztásához képest - a költségvetési szervek intézmény fenntartói jogainak átadására visszavezethető változásokat figyelmen kívül hagyva - maximum 5%-kal nőhet, illetve csökkenhet. A módszer alkalmazása miatt bekövetkező - eltérések a forrásmegosztás során az egyes önkormányzatok részesedését növelik vagy csökkentik.”

5. § Az Fmt. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e törvény szerinti forrásmegosztás elvégzéséhez szükséges, a kerületi önkormányzati költségvetési beszámolókban szereplő, a kincstár által elfogadott adatokat a fővárosi önkormányzat feldolgozza és kiküldi az önkormányzatoknak ellenőrzés céljából a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig. A kerületi önkormányzatok az adatellenőrzésnek a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig tesznek eleget.”

6. § Az Fmt. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a felülvizsgálat megállapítja, hogy a forrásmegosztás során alkalmazott adatok, vagy a számítások helytelensége miatt a fővárosi önkormányzat vagy valamely kerületi önkormányzat jogosulatlan forráshoz jutott, vagy a jogszerűen járó forrásnál alacsonyabb összegben részesült, ezzel az összeggel a hiba feltárását követő évben az 5-6. § alkalmazása eredményeként kialakult forrásmegosztást módosítani kell.”

7. § Az Fmt. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A törvény 5. §-ának (2) bekezdését, valamint 6. §-ának (3) bekezdését első alkalommal a 2009. évi forrásmegosztásnál kell alkalmazni.”

Átmeneti és záró rendelkezések

8. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a 2. § rendelkezéseit a forrásmegosztás ez évi felülvizsgálata esetén is alkalmazni kell.

(2) Az Fmt. az e törvény melléklete szerinti új melléklettel egészül ki.

Melléklet a 2007. évi CLXXXII. törvényhez

Melléklet a 2006. évi CXXXIII. törvényhez

A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek felosztásához használt tényezők értéke 2005-ben


Belterületi terület nagysága
(ha)
Önkormányzati tulajdonban levő félkomfortos, komfort nélküli és szükséglakások együttes alapterülete (m2) Önkormányzat területén
iparosított technológiával épült
lakások darabszáma
I. kerület 341 6 492 461
II. kerület 2 265 9 435 2 577
III. kerület 3 100 15 880 36 613
IV. kerület 1 704 25 163 28 123
V. kerület 259 8 725 173
VI. kerület 238 33 753 -
VII. kerület 209 84 615 105
VIII. kerület 685 134 977 4 714
IX. kerület 1253 120 599 9 219
X. kerület 2 895 38 036 19 656
XI. kerület 2 838 17 765 27 371
XII. kerület 1 574 11 695 1 033
XIII. kerület 1 344 97 697 23 072
XIV. kerület 1 813 48 607 22 289
XV. kerület 1 765 14 016 20 500
XVI. kerület 2 407 5 035 6 324
XVII. kerület 2 459 2 119 8 249
XVIII. kerület 3 226 15 769 13 612
XIX. kerület 938 7 940 11 996
XX. kerület 1 122 9 323 9 240
XXI. kerület 2 302 8 422 16 968
XXII. kerület 2 542 7 378 5 658
XXIII. kerület 1 326 1 265 690
Összesen: 38 605 724 706 268 643

  Vissza az oldal tetejére