Időállapot: közlönyállapot (2007.XII.6.)

106/2007. (XII. 6.) OGY határozat

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról * 

1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Országgyűlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát 2007. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

Állománykategóriák Létszám
Tiszt 5350 -
Tiszthelyettes 7950 legfeljebb az összlétszám 35%-a
Legénységi állomány (honvéd és tisztesi rendfokozattal rendelkező szerződéses katona és a tiszthelyettesi hallgatói állomány) 7100 legfeljebb az összlétszám 33%-a
Köztisztviselő, közalkalmazott, ügyészségi alkalmazott és munkavállaló 3550 legfeljebb az összlétszám 16%-a
Összesen legfeljebb 23 950

2. A Magyar Honvédség 1. pont szerinti létszámába - figyelemmel a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 70. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokra, a 73. § (3), valamint a 74. § (3) bekezdésében foglaltakra - a Honvédelmi Minisztérium, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó, valamint a Magyar Honvédség hadrendje szerinti szervezetek, továbbá a katonai ügyészségek tartoznak.

3. Az 1. pont szerinti létszám nem tartalmazza a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, illetve felügyelete alá rendelt szervezetek létszámát, valamint a Magyar Honvédség rendelkezési állományát.

4. Az 1. pont szerinti összlétszámkereten belül - szükség esetén - végrehajtott átcsoportosítások eredményeként az állománykategóriák létszáma nem haladhatja meg az egyes kategóriákra meghatározott maximum értéket, a tiszti létszám nem növekedhet.

5. Ez a határozat a közzétételét követő ötödik napon lép hatályba.

6. Hatályát veszti a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 15/2004. (III. 24.) OGY határozat, valamint az egyes honvédelmi tárgyú országgyűlési határozatok módosításáról szóló 112/2004. (XI. 3.) OGY határozat. Ez a pont a határozat hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére