Időállapot: közlönyállapot (2009.III.10.)

2009. évi V. törvény

egyes, a vállalkozásokat korlátozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről * 

1. § Hatályát veszti az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. §-ának (20) bekezdése.

2. § (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 110. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti „Vendéglátás” cím alatti üzletkörökben alkoholterméket forgalmazó, nem jövedéki engedélyes kereskedő az alkoholtermékekre vonatkozóan elkészíti üzletének - a külön jogszabály szerinti, a készlet megállapításának gyakoriságát legalább havi rendszerességgel rögzítő - alkoholtermék-készletforgalmi szabályzatát, és az abban foglaltak szerint az alkoholtermékek forgalmára vonatkozó adatokat külön nyilvántartja.”

(2) A Jöt. 129. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben határozza meg)

c) az e törvényben előírt nyilvántartások vezetésére, a vámhatóság felé a nyilvántartások alapján teljesítendő adatszolgáltatás tartalmára, módjára és technikai feltételeire, a bizonylatok kiállítására, a jövedéki termékek és a megfigyelt termékek elszámolására, valamint az alkoholtermék-készletforgalmi szabályzatra vonatkozó részletes szabályokat;”

3. § E törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

4. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 14. §-ának (9) bekezdésében az „1,2%-át” szövegrész helyébe a „2%-át” szövegrész, az „1,2%-a” szövegrész helyébe a „2%-a” szövegrész lép.

5. § (1) A Jöt. e törvénnyel megállapított 110. §-ának (10) bekezdését és 129. §-a (2) bekezdésének c) pontját először 2009. május 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(2) Az Szt.-t módosító rendelkezéseket 2009. január 1-jétől lehet alkalmazni.

(3) Nincs helye mulasztási bírság kiszabásának a Jöt. 110. §-ának (10) bekezdésében foglaltak 2009. február 1. és e törvény hatálybalépésének napja közötti időszakban történő megsértése miatt, valamint ha a bankszámlanyitásra kötelezett adózók között megkötött ügyletek vonatkozásában az ügyleti ellenérték megfizetése 2009. február 1. és e törvény hatálybalépésének napja közötti időszakban 250 ezer forint összeget meghaladóan bankjegy (érme) átadásával történt.

(4) 2009. január 1. és e törvény hatálybalépését követő 90. napig nincs helye mulasztási bírság kiszabásának az Szt. 14. §-ának (9)-(10) bekezdése szerinti előírások megsértése miatt.

(5) Az e törvény hatálybalépését megelőzően a Jöt. 110. §-ának (10) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. §-a (20) bekezdésének megsértése, valamint az Szt. 14. §-ának (9)-(10) bekezdése szerinti előírások megsértése miatt kiadott, mulasztási bírság kiszabását elrendelő határozatokat az adóhatóság e törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül saját hatáskörben hivatalból visszavonja, illetve a felügyeleti szerv hivatalból megsemmisíti, és a már teljesített bírság összegét az adóhatóság az adózónak visszatéríti.


  Vissza az oldal tetejére