Időállapot: közlönyállapot (2009.IV.3.)

2009. évi XIX. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról * 

1. § A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 5/E. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg az (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

„(5) E törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételekkel és módon a kötelezett a műanyag (bevásárló-reklám) táska után megfizetendő, a 2. számú melléklet 2.4. b) pontjában meghatározott „E” termékdíjtételnek 100%-át levonhatja, ha a csomagolás helyén az általa kibocsátott műanyag (bevásárló-reklám) táska mennyiségének legalább 25%-át környezetbarát védjeggyel hozza forgalomba.”

2. § A Kt. 20. § zs) pontjának zsd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[zs) kereskedelmi csomagolás: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, a Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete 2009. január 1-jén hatályos I. melléklete (a továbbiakban: Kombinált Nómenklatúra) szerinti]

zsd) 2202 vámtarifaszámú víz (beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek és a 657/2008/EK bizottsági rendelet I. melléklete I. és II. kategóriájába tartozó készítmények kivételével,”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével a kereskedelmi csomagolás hatálya alá nem tartozó termékdíjköteles termékek után, 2009. január 1. és e törvény hatálybalépésének napja közötti időszakban teljesítendő termékdíjfizetési kötelezettségnek megsértése miatt termékdíj- és mulasztási bírság kiszabásának nincs helye, illetve a kiszabott bírságok visszafizetése iránt az azt kiszabó szerv hivatalból intézkedik.

(3) A Kt. 20. §-ában az „(ide nem értve a címkét és kupakot)” szövegrész helyébe az „(ide nem értve a címkét, kupakot és egyszer használatos ivópoharat)” szövegrész, a „továbbá a forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott 3923 21 és 3923 29 vámtarifaszámú, a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály szerinti műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is) csomagolás” szövegrész helyébe a „továbbá a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály szerinti fogyasztói- vagy gyűjtőcsomagolt, illetve csomagolatlanul forgalmazott kiskereskedelmi termékek, áruk, reklámanyagok szállítására szolgáló hajlékonyfalú műanyag hordtasak vagy hordtáska csomagolás [a továbbiakban: műanyag (bevásárló-reklám) táska]” szövegrész lép.


  Vissza az oldal tetejére