Időállapot: közlönyállapot (2009.V.29.)

2009. évi XLIII. törvény

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 81/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény]

b) 41. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően - az e törvény 121. § (8) bekezdésében az intézményi társaságokkal kapcsolatosan előírt korlátozás megtartása mellett - a magasabb vezető és a vezető megbízásával nem összeférhetetlen a gazdasági társaságban betöltött igazgatósági, felügyelő bizottsági tagság,”

2. § (1) Az Ftv. 96. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott vezetői megbízások határozott időre - három-öt évre - adhatók, és az (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt megbízások egy, az (1) bekezdés e)-f) pontjában, továbbá a (2) bekezdésben felsorolt megbízások több alkalommal meghosszabbíthatók. Ha azt a szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával támogatta, az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti megbízás második alkalommal is meghosszabbítható.”

(2) Az Ftv. 96. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A magasabb vezetői és a vezetői megbízás - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat. Ha a magasabb vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltését követően kerülne kitöltésre, a megbízás a szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával meghozott döntésével - legfeljebb a hetvenedik életév betöltéséig terjedő időszakra - adható meg.”

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére