Időállapot: közlönyállapot (2009.VII.3.)

2009. évi LXVII. törvény

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény módosításáról * 

1. § A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3. §-ának a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[3. § E törvény alkalmazásában:]

a) elemi kár: a mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföldön bekövetkezett jégeső-, aszály-, belvíz- és fagykár;”

2. § A Tv. 9. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[9. § (1) A kárenyhítő juttatásra a kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult, amennyiben]

b) a használatában levő termőföldön bekövetkezett jégeső-, belvíz- és fagykárt a külön jogszabályban meghatározottak szerint az agrárkár-megállapító szervhez a káresemény bekövetkezésétől számított tíz napon belül bejelentette, és”

3. § A Tv. 12. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(2) A kifizetési tervet a miniszter hagyja jóvá.

(3) Az agrárkár-enyhítési szerv a miniszter engedélye alapján intézkedik a kárenyhítő juttatás kifizetéséről.”

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.

(2) A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény e törvénnyel módosított rendelkezéseit a 2009. január 1-jét követően, de a törvény hatálybalépését megelőzően bekövetkezett jégeső által okozott káreseményre is alkalmazni kell, ha azt a mezőgazdasági termelő az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó szabályokról szóló jogszabály szerinti módon igazolja, és azt a törvény hatálybalépését követő tíz napon belül az agrárkár-megállapító szervhez bejelenti.

(3) Ez a törvény 2009. december 31-én hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére