Időállapot: közlönyállapot (2009.VII.14.)

2009. évi LXXXII. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 252. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„252. § (1) A 250. § (1) bekezdésétől eltérően az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha

a) az ajánlatkérő által lefolytatott eljárás a 92. § a) pontja alapján eredménytelen volt, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei időközben lényegesen nem változtak meg;

b) az ajánlatkérő által lefolytatott eljárás a 92. § b) vagy c) pontja alapján eredménytelen volt, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei időközben lényegesen nem változtak meg és az ajánlatkérő az általa lefolytatott eredménytelen eljárás 88. § (1) bekezdésének a)-e) pontja alapján nem érintett összes ajánlattevőjének ajánlattételi felhívást küld;

c) az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt az egyszerű eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából;

d) a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az e fejezet szerinti eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna;

e) a 125. § (2) bekezdésének b) pontja, vagy (3)-(5) bekezdése szerinti eset áll fenn;

f) a közbeszerzés ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzésére irányul;

g) a közbeszerzés külképviselet számára történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra a 126-128. §, valamint a 131-135. § szabályait kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy

a) az (1) bekezdés a) pontja és a 125. § (4) bekezdésének a) pontja szerinti esetben az ajánlatkérőnek lehetőség szerint legalább három ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívnia;

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben azzal az ajánlattevővel kell tárgyalni és - a 99. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a tárgyalás befejezésekor írásban szerződést kötni, aki a szerződést a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt képes teljesíteni;

c) az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben lehetőség szerint legalább három ajánlattevő részére kell ajánlattételi felhívást küldeni, kivéve, ha csak egy meghatározott ingatlan alkalmas a közbeszerzés céljának megvalósítására;

d) ha az ajánlatkérő több ajánlattevőt kért fel ajánlattételre, az ajánlatok előzetes értékelését követően elektronikus árlejtést kezdeményezhet;

e) a 132. § és a 134. § (5) bekezdése szerinti követelménynek faxon vagy elektronikus úton kell eleget tenni;

f) a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell [249. § (3) bekezdés].”

2. § (1) A Kbt. 261. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A különös egyszerű közbeszerzési eljárásra a 250-254. §-t a (2) és (3) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.”

(2) A Kbt. 261. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

„Az ajánlatkérő akkor is alkalmazhat hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, ha

a) a 125. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kiegészítő építési beruházásra, illetőleg szolgáltatásra irányuló - a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött - szerződés, illetőleg szerződések becsült összértéke meghaladhatja az eredeti építési beruházás, illetőleg szolgáltatás értékének felét;

b) a 125. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az eljárást az első szerződés megkötésétől számított három éven túl is meg lehet indítani;

c) a 125. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött szerződés, illetőleg szerződések együttes időtartama meghaladhatja a három évet.”

3. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2008. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 2008. évi CVIII. törvény) a következő új 76/A. §-sal egészül ki:

„76/A. § A Kbt. 325. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a kérelem a 324. § (1) bekezdése szerinti adatokat nem tartalmazza, vagy a 324. § (3) bekezdése szerinti díj befizetéséről szóló igazolást, illetőleg a meghatalmazott képviselő meghatalmazását nem csatolták, vagy - ha a kérelem e törvény második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellőzéséhez kapcsolódik - a kérelmet nem elektronikus úton vagy elektronikus úton, de nem olvasható formában nyújtották be, a Közbeszerzési Döntőbizottság felhívja a kérelmezőt a hiányok öt napon belüli pótlására, és egyben figyelmezteti, hogy ha a kérelmet újból hiányosan nyújtja be, a Közbeszerzési Döntőbizottság azt el fogja utasítani.”

(2) A 2008. évi CVIII. törvény a következő új 82/A. §-sal egészül ki:

„82/A. § A Kbt. a következő új 330/A. §-sal egészül ki:

„330/A. § Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság az e törvény második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellőzéséhez kapcsolódó eljárásban az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértőt vesz igénybe, csak olyan igazságügyi szakértőt rendelhet ki, aki (amely) vállalta az elektronikus kézbesítést.”

(3) A 2008. évi CVIII. törvény a következő új 88/A. §-sal egészül ki:

„88/A. § A Kbt. 345. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jogorvoslati kérelmet a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül kell - ha annak tárgya e törvény második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellőzéséhez kapcsolódik kizárólag elektronikus úton - benyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. A Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet az ügy irataival együtt beérkezését követően haladéktalanul - ha annak tárgya e törvény második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellőzéséhez kapcsolódik kizárólag elektronikus úton - továbbítja a bíróságnak.

(3) A Közbeszerzési Döntőbizottságnak az eljárás során hozott végzése elleni külön jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Bíróság nem peres eljárásban, soron kívül bírálja el. Az eljárásban - ha annak tárgya e törvény második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellőzéséhez kapcsolódik - a beadványok benyújtása és a bírósági iratok kézbesítése a Pp.-ben, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint kizárólag elektronikus úton történhet. A bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság végzését megváltoztathatja. A bíróság végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye.”

(4) A 2008. évi CVIII. törvény 111. §-ának (2) bekezdése a következő új p)-r) ponttal egészül ki:

[E törvény 108. § (3) bekezdés szerinti hatálybalépésével egyidejűleg]

p) a Kbt. 325. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a kérelem a 324. § (1) bekezdése szerinti adatokat nem tartalmazza, vagy a 324. § (3) bekezdése szerinti díj befizetéséről szóló igazolást, illetőleg a meghatalmazott képviselő meghatalmazását nem csatolták, vagy a kérelmet nem elektronikus úton vagy elektronikus úton, de nem olvasható formában nyújtották be, a Közbeszerzési Döntőbizottság felhívja a kérelmezőt a hiányok öt napon belüli pótlására, és egyben figyelmezteti, hogy ha a kérelmet újból hiányosan nyújtja be, a Közbeszerzési Döntőbizottság azt el fogja utasítani.”

q) a Kbt. 330/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„330/A. § Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság az eljárásban az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértőt vesz igénybe, csak olyan igazságügyi szakértőt rendelhet ki, aki (amely) vállalta az elektronikus kézbesítést.”

r) a Kbt. 345. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jogorvoslati kérelmet a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül kell kizárólag elektronikus úton benyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. A Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet az ügy irataival együtt beérkezését követően haladéktalanul elektronikus úton továbbítja a bíróságnak.

(3) A Közbeszerzési Döntőbizottságnak az eljárás során hozott végzése elleni külön jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Bíróság nemperes eljárásban, soron kívül bírálja el. Az eljárásban a beadványok benyújtása és a bírósági iratok kézbesítése a Pp.-ben, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint kizárólag elektronikus úton történhet. A bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság végzését megváltoztathatja. A bíróság végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye.”

4. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. Az 1. és 2. §, valamint 4. § (1)-(3) bekezdése által módosított rendelkezéseket a törvény hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kbt. 99. §-ának (3) és (4) bekezdése, és a 2008. évi CVIII. törvény 68. §-ának a Kbt. 252. §-át és 261. §-ának (1) bekezdését megállapító része.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kbt.

a) 4. §-ának 3/E. pontjában a „(3) bekezdésének c), d)-f) pontja” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésének a), d)-f) pontja” szövegrész;

b) 70. §-a (4) bekezdésében a „szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő)” szövegrész helyébe a „szervezet nem jelenhet meg több ajánlattevő (közös ajánlattevő) ajánlatában egyidejűleg a” szövegrész, valamint az „alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként” szövegrész helyébe az „alvállalkozóként és erőforrást nyújtó szervezetként” szövegrész;

c) 71. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást” szövegrész helyébe a „részére erőforrást” szövegrész;

d) 72. §-ában „a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó,” szövegrész helyébe „az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó,” szövegrész;

e) 120. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, 133. §-a (1) bekezdésének m) pontjában, 136/D. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, 210. §-a (1) bekezdésének j) pontjában, 212. §-a f) pontjában, 221. §-a (1) bekezdésének j) pontjában, 224. §-a e) pontjában, 235. §-a (1) bekezdésének j) pontjában, „a hiánypótlás lehetőségét vagy annak kizárását” szövegrész helyébe „a hiánypótlás lehetőségét” szövegrész;

f) 327. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az „a)-f) és h) pontja” szövegrész helyébe az „a)-f), valamint h) és i) pontja” szövegrész lép.

(4) 2010. január 1-jén a Kbt. 252. §-a (2) bekezdésének b) pontjában „99. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „99. § (3) bekezdésében” szövegrész lép.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a 2008. évi CVIII. törvény

a) 108. §-ának (2) bekezdésében a „75., 90. § és 91. §-a és 76. §-ának (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „75., 76/A., 82/A., 88/A., 90. és 91. §-a és 76. §-ának (1) bekezdése” szövegrész;

b) 112. §-ának (1)-(3) bekezdésében a „2009. október 1-jén” szövegrész helyébe a „2010. január 1-jén” szövegrész lép.


  Vissza az oldal tetejére