Időállapot: közlönyállapot (2009.X.22.)

2009. évi XCVII. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosításáról * 

1. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(3) A külföldi oklevelek által tanúsított tudományos fokozat e törvény III. Fejezete szerinti honosítása azon hazai felsőoktatási intézmény feladata, amely a felsőoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: Ftv.) szerint a külföldi oklevélnek megfelelő tudományágban vagy művészeti ágban doktori fokozat odaítélésére jogosult.”

2. § Az Etv. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § (1) A hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető alapfokozat végzettségi szintjével egyenértékű végzettségi szintet tanúsító oklevélként az a külföldi oklevél ismerhető el, amely

a) felsőfokú képzésben folytatott legalább hároméves időtartamú tanulmányok befejezését tanúsítja, vagy

b) amennyiben a külföldi felsőoktatási rendszer egymásra épülő végzettségekből (fokozatokból) áll, az elsőként megszerezhető, legalább hároméves külföldi felsőoktatási végzettség (fokozat) megszerzését tanúsítja,

feltéve, hogy a végzettségi szintek összevethetősége is megállapítható.

(2) A hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető mesterfokozat végzettségi szintjével egyenértékű végzettségi szintet tanúsító oklevélként a külföldi oklevél akkor ismerhető el, ha

a) - egyetemi szinten folytatott legalább négyéves tanulmányok befejezését tanúsítja, vagy

- a másodikként megszerezhető, legalább egyéves külföldi felsőoktatási végzettség (fokozat) megszerzését tanúsítja, amennyiben a külföldi felsőoktatási rendszer egymásra épülő végzettségekből (fokozatokból) áll, feltéve, hogy a felsőoktatásban folytatott tanulmányok teljes időtartama eléri a négy évet,

b) megállapítható a végzettségi szintek összevethetősége, és

c) a külföldi oklevél az oklevelet kibocsátó országban tudományos fokozat megszerzésére irányuló képzésre való jelentkezésre jogosít.

(3) Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető szakirányú továbbképzést tanúsító oklevélként az a külföldi oklevél ismerhető el, amely

a) külföldi oklevélhez vezető képzés megkezdésének előfeltétele az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti külföldi felsőoktatási végzettség,

b) külföldi oklevélhez vezető képzés időtartama az egy évet eléri, és

c) külföldi oklevél nem tanúsít (1), (2) vagy (4) bekezdés szerinti végzettséget.

(4) A hazai doktori fokozat végzettségi szintjével egyenértékű végzettségi szintet tanúsító oklevélként az a külföldi oklevél ismerhető el, amely

a) külföldi oklevélhez vezető képzés megkezdésének előfeltétele a (2) bekezdés szerinti külföldi felsőoktatási végzettség,

b) külföldi oklevélhez vezető képzés vagy kutatás időtartama az egy évet eléri, és

c) külföldi oklevél végzettségi szintje a hazai doktori fokozat végzettségi szintjével összevethető.

(5) A kérelmező választhat a 14. §-ban és a 14/A. §-ban szabályozott elismerési eljárások között.”

3. § Az Etv. 18. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az alapfokozathoz, a mesterfokozathoz, valamint a szakirányú továbbképzést tanúsító oklevélhez kapcsolódó szakképzettség elismerésére az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(5) A kérelmező kérheti külföldi oklevele által tanúsított szakképzettsége egyszakos hazai tanári szakképzettségként történő elismerését is.”

4. § Az Etv. 28. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(17) Hiteles fordításnak minősül a 7. § (4) bekezdésében foglaltak mellett az a magyar fordítás is, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint. Hiteles másolatnak minősül a 7. § (6) bekezdésében foglaltak mellett az a másolat is, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.”

5. § (1) Az Etv.

a) 14. § (7) bekezdésében „az (1)-(3) bekezdések” szövegrész helyébe „a 14/A. § (1)-(3) bekezdésének” szövegrész,

b) 15. § (1) bekezdésében szereplő „doktori (PhD) fokozatként vagy mester (DLA) fokozatként [a továbbiakban együtt: doktori (PhD) fokozat]” szövegrész helyébe a „doktori fokozatszerzési eljárásban megszerezhető oklevél által tanúsított tudományos fokozatként („Doctor of Philosophy”, rövidítve: PhD) vagy művészeti képzésben megszerezhető fokozatként („Doctor of Liberal Arts”, rövidítve: DLA)” szövegrész,

c) a 15. § (1) bekezdésének b) pontjában szereplő „doktori (PhD)” szövegrész helyébe a „„Doctor of Philosophy” vagy a „Doctor of Liberal Arts”” szövegrész,

d) a 18. § (1) bekezdésének b) pontjában és a (3) bekezdésében szereplő „képesítési” szövegrész helyébe a „képesítési, illetve képzési és kimeneti” szövegrész

lép.

(2) Az Etv.

a) 18. § (1) bekezdésének a) pontjában szereplő „főiskolai vagy egyetemi végzettségi szinthez” szövegrész helyébe az „alapfokozathoz, mesterfokozathoz vagy szakirányú továbbképzést tanúsító oklevélhez” szövegrész,

b) 18. § (1) bekezdésének b) pontjában és a (3) bekezdésében szereplő „képesítési, illetve képzési és kimeneti” szövegrész helyébe a „képzési és kimeneti” szövegrész

lép.

6. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) 2012. május 31-én lép hatályba az 5. § (2) bekezdése, valamint a (3) bekezdés a), c) és d) pontja.

(3) Hatályát veszti az Etv.

a) 14. § (1)-(2) bekezdése,

b) 14. § (3) bekezdése,

c) 14/A. § (5) bekezdése,

d) 18. § (4) bekezdése,

e) 19. § (3) bekezdése.

(4) E törvény 2012. június 1-jén hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére