Időállapot: közlönyállapot (2009.X.22.)

2009. évi XCVIII. törvény

a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében történő módosításáról * 

1. § A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. § (3) bekezdése a következő új g)-i) ponttal egészül ki:

[A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban miniszter) rendeletben határozza meg:]

g) a 20/A. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével azon informatikai végzettséggel vagy a megfelelő informatikai kompetenciákkal rendelkezők körét, akik mentesülnek a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alól,

h) a felnőttképzésben résztvevők adatai elektronikus nyilvántartásának részletes szabályait,

i) - az informatikáért felelős miniszterrel és az oktatásért felelős miniszterrel egyetértésben - a 20/A. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl a digitális írástudás megszerzéséhez szükséges ismereteket és kompetenciákat, valamint azon felnőttképzési programok körét, amelyek esetében 240 órát meg nem haladó időtartamú képzés esetében is kötelező a digitális írástudás megszerzése.”

2. § Az Fktv. 12. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A FAT a közoktatási feladatot ellátó - más jogszabályban meghatározott - közoktatási intézmény intézményakkreditációs kérelme esetén egyszerűsített eljárást folytat le. Az egyszerűsített intézményakkreditációs eljárás alapjául szolgáló egyéb esetek körét és az eljárás részletes szabályait kormányrendelet határozza meg.”

3. § Az Fktv. a 20. §-t követően a következő új alcímmel, valamint új 20/A. §-sal egészül ki:

Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása

20/A. § (1) A digitális írástudás megszerzése minden a 21. § (2)-(3) bekezdés szerinti forrásból támogatott, összességében legalább 240 órát meghaladó időtartamú - ezt nem meghaladó időtartam esetében külön rendeletben meghatározott - felnőttképzési program tartalmának kötelező része, függetlenül attól, hogy általános, nyelvi vagy szakmai képzés valósul-e meg e törvény keretei között.

(2) A digitális írástudás megszerzéséhez szükséges ismeretek és kompetenciák körét az Európai Számítógép-használói Jogosítvány „Internet és kommunikáció” valamint „Operációs rendszerek” moduljai írják le. Az egyéb szükséges ismeretek és kompetenciák meghatározását, valamint azon felnőttképzési programok körét, amelyek esetében 240 órát meg nem haladó időtartamú képzés esetében is kötelező a digitális írástudás megszerzése, a miniszter az informatikáért felelős miniszterrel, valamint az oktatásért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg.”

4. § Az Fktv. a 28. §-t követően a következő új alcímmel, valamint új 28/A. §-sal egészül ki:

A felnőttképzésben résztvevők adatainak nyilvántartása

28/A. § (1) A felnőttképzést folytató intézmények a 21. § (2)-(3) bekezdése szerinti forrásból támogatott felnőttképzésben résztvevőknek az e törvény Melléklete 1. pont a), ba), bd), és c) alpontja szerinti adatait továbbítják az állami szakképzési és felnőttképzési intézet számára, amely ezen adatokat elektronikusan és mások számára hozzá nem férhető módon tartja nyilván.

(2) Az állami szakképzési és felnőttképzési intézet az elektronikusan nyilvántartott adatokat a felnőttképzésben résztvevők által igénybe vett támogatások párhuzamos finanszírozásának elkerülése, a felnőttképzés ellenőrzése, valamint a felnőttképzés rendszerének hatékonyságát elemző vizsgálatok céljából kezeli.

(3) Az állami szakképzési és felnőttképzési intézet a nyilvántartásban lévő adatokat 40 évig kezeli. A nyilvántartott adatok az adatkezelőn és az érintetteken kívüli személyek számára csak személyazonosításra alkalmatlan módon ismerhetők meg.

(4) Az elektronikus nyilvántartás részletes szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.”

5. § Az Fktv. 21. §-ának (3) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki:

[A (2) bekezdésben meghatározott, valamint az európai uniós források terhére - a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag olyan felnőttképzési intézmény támogatható, amely]

c) a 28/A. (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatását teljesítette.”

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) Az e törvény 2. §-ával megállapított rendelkezéseket az e törvény hatálybalépését követően elindított intézményakkreditációk tekintetében kell alkalmazni.

(3) E törvény 3. §-ával megállapított, az Fktv. 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti követelményeket, valamint e törvény 4. §-ában megállapított az Fktv. 28/A. §-ának (1) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettséget először a 2010. január 1-jétől induló felnőttképzési programok esetében kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére