Időállapot: közlönyállapot (2009.XI.16.)

2009. évi CXVII. törvény

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 61. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben a Magyar Rádió Zrt., az MTV Zrt. és a Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeikben éves szinten, együttesen tényleges megtakarítást érnek el, melyet a Kincstár visszaigazol, az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a megtakarított összeg felhasználására a közszolgálati műsorszolgáltatók szervezeti átalakításának, közvetítésijog-vásárlásának, műszaki-technikai fejlesztéseinek támogatására. A megtakarított összeg mértéke meghatározásának és felhasználásának feltételeit a Kormány állapítja meg.”

2. § A Kvtv. 65. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Munkaerőpiaci Alap a központi költségvetésbe 143 598,7 millió forintot ad át a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatásához, a rendszeres szociális segélyben, illetve rendelkezésre állási támogatásban részesülők ellátásához és a közcélú foglalkoztatáshoz. A befizetés tartalmazza a közcélú munkát végzők munkabérét terhelő járulékokra tervezett 7500,0 millió forint felét is.”

3. § A Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. a) pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 16.2.2., 16.2.3., 17.1. és 17.2. pontokban szereplő jogcímek kivételével az e törvényben meghatározott igénylési és elszámolási feltételeket kell alkalmazni a 2009/2010. nevelési évre, illetve tanévre is azzal, hogy a normatív hozzájárulások fajlagos összegeit 2010. év január 1-jétől augusztus 31-éig a 2010. évi költségvetési törvény határozza meg.”

4. § A Kvtv. 4. számú mellékletének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. A 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléséről történő év végi elszámolás során véglegezett beszámítási összeg 35%-a, de legfeljebb az önkormányzat által - saját forrásaiból - 2009-ben beruházásra felhasznált összeg a 2010. évről szóló év végi elszámolás során visszaigényelhető. A beruházási saját forrás: a beruházási kiadás csökkentve a beruházási célú

- állami támogatásokkal,

- támogatásértékű bevételekkel,

- államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel.”

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

6. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg:

a) a Kvtv. 3. számú melléklete 15. pontjában az „a 2009/2010. nevelési évre, tanévre” és a „- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra” szövegrész, továbbá a 16.1.1., 16.1.2., 16.2.1., 16.2.2., 16.2.3., 16.3., 16.4., 16.5.1., 16.5.2. a) és b), 16.6.1., 16.6.2., 17.3 pont első mondatában az „a 2009/2010. tanévre” és a „- 2010. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra” szövegrész,

b) a Kvtv. 8. számú melléklete IV. részének 2.2.1. a), b), c), d), e) és 2.2.2. pontjában a „- 2010. évben időarányosan 8 hónapra” szövegrész

hatályát veszti.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok 10. f) pontjában szereplő F2 = utáni szövegrészben a „tanévre” szövegrész helyébe a „tanév első négy hónapjára” szövegrész lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kvtv. 1. számú mellékletének XLII. „A központi költségvetés fő bevételei” fejezet 5. Cím 3. Alcím „Elkülönített állami pénzalapok befizetései” 6. Jogcímcsoport „Munkaerőpiaci Alap” 158 598,7 millió forint bevételi előirányzata 143 598,7 millió forintra, a 6 681 139,2 millió forint bevételi főösszeg 6 666 139,2 millió forintra módosul.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kvtv. 9. számú mellékletének LXIII. Munkaerőpiaci Alap fejezetében a 7. Cím 2. Alcím „Egyéb költségvetési befizetés” 101 848,7 millió forint kiadási előirányzat összege 86 848,7 millió Ft-ra, az Alap 419 288,4 millió forint kiadási főösszege 404 288,4 millió Ft-ra, az egyenlege +15 000,0 millió Ft-ra módosul.


  Vissza az oldal tetejére