Időállapot: közlönyállapot (2009.XI.26.)

2009. évi CXXIII. törvény

a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Fmt.) 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) Központi hozzájárulás: a költségvetési törvényben meghatározott - szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, oktatási, nevelési és közművelődési feladatokhoz kapcsolódó - normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások bázisévi önkormányzati költségvetési beszámoló érintett űrlapjainak - az Állami Számvevőszék, vagy a Kincstár által elvégzett felülvizsgálat esetén a vizsgálat és a jogerős döntés alapján korrigált - adatai.”

(2) Az Fmt. 3. § d)-e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

d) Normatív részesedési arány: a kerületi önkormányzatokat és a fővárosi önkormányzatot együttesen megillető - a bázisévi zárszámadási törvénnyel elfogadott - központi hozzájárulásból a fővárosi önkormányzat és együttesen valamennyi kerületi önkormányzat részesedési aránya, százalékban kifejezve.

e) Állandó népesség: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv nyilvántartása szerinti, a bázisévet követő év január 1-jei állapotnak megfelelően a kerületi önkormányzatok közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek száma.”

2. § Az Fmt. 4. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(4) Az Ötv. 64. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti állandó népességhez kapcsolódó normatív hozzájárulások - a településüzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás kivételével - 100%-ban a feladatot ellátó önkormányzatot illetik meg.”

3. § (1) Az Fmt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 4. § (1) bekezdés szerint osztottan megillető bevételekből - a 4. § (2)-(4) bekezdései szerinti összegek kivételével és a települési önkormányzat közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadónak a költségvetési törvényben meghatározott mértékébe (helyben maradó részébe) beleértve a bázisévi jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolásához kapcsolódó, az önkormányzat által vagy részére fizetendő összeget, korrigálva a tárgyévet megelőző évben történt évközi lemondással, illetve pótigényléssel, valamint a költségvetési törvényben szabályozott, a beruházásokhoz kapcsolódó esetlegesen visszaigényelhető összeget is - 2008-ban a fővárosi önkormányzatot 47%, a kerületi önkormányzatokat együttesen 53% részesedés illeti meg.”

(2) Az Fmt. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A normatív részesedési arány változása esetén a tárgyévet megelőző évi - az (1) bekezdés szerint meghatározott - forrásmegosztási részesedést a normatív részesedési arány százalékpontban meghatározott változása 60%-ának megfelelő mértékben - de legfeljebb 5%-kal - a tárgyévben korrigálni kell.”

4. § (1) Az Fmt. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kerületi önkormányzatokat megillető részesedés felosztásakor azon feladatok önkormányzati költségvetési beszámoló szerinti bázisévi működési kiadásaiból, amelyekhez a központi költségvetés központi hozzájárulást nyújt, le kell vonni a kiadásokhoz kapcsolódó központi hozzájárulást, és a különbséget a központi hozzájárulások arányában kell megosztani az önkormányzatok között.

(2) Az (1) bekezdés szerint számított felosztandó forráson felüli rész 40%-át az állandó népesség, 15%-át a belterületi terület, 15%-át a kerület állandó népességének és a belterületi terület nagyságának hányadosa, 15%-át a 2005. év végén az önkormányzati tulajdonban lévő félkomfortos, komfort nélküli és szükséglakások együttes alapterülete és 15%-át a 2005. év végén az önkormányzat területén levő iparosított technológiával épült lakások darabszáma arányában kell megosztani az önkormányzatok között. A számításokban felhasználandó belterületi terület, illetve lakás adatokat a melléklet tartalmazza.”

(2) Az Fmt. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az egyes kerületi önkormányzatoknak az (1)-(3) bekezdés szerint számított részesedési aránya a megosztott forrásokból a tárgyévet megelőző év forrásmegosztásához képest maximum 5%-kal nőhet, illetve csökkenhet. A módszer alkalmazása miatt bekövetkező eltérések a forrásmegosztás során az egyes önkormányzatok részesedését növelik vagy csökkentik.”

Záró rendelkezések

5. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvénynek az Fmt. 4. § (4) bekezdését megállapító, valamint 5. § (1) bekezdését módosító rendelkezését már a 2007. és 2008., valamint a 2009. évi forrásmegosztás felülvizsgálata során alkalmazni kell.

(3) E törvénynek az Fmt. 5. § (2) bekezdését módosító rendelkezését a 2009. évi forrásmegosztás felülvizsgálatánál is alkalmazni kell.

(4) E törvénynek az Fmt. 3. § c) pontját módosító rendelkezését első alkalommal a 2010. évi forrásmegosztásnál kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére