Időállapot: közlönyállapot (2009.XII.10.)

2009. évi CXXIX. törvény

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 109/2007. (XII. 19.) OGY határozatban, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 110/2007. (XII. 19.) OGY határozatban, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 111/2007. (XII. 19.) OGY határozatban, és a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 48/2008. (V. 6.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtását - a 3-6. §-okban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül -

a) 8 159 285,1 millió forint bevétellel,

b) 9 029 248,0 millió forint kiadással és

c) 869 962,9 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2008-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 182,0 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

b) 1 117 963,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

c) 6,8 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek,

d) 162 217,2 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2008-ban

a) 642 582,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 74 400,0 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezőktől,

c) 147 696,3 millió forint összegben devizahiteleket vett fel külföldi hitelezőktől.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2008-ban az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján

a) 650 954,7 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 58 986,4 millió forint összegben csökkentette a diszkont kincstárjegyek állományát,

c) 426 391,2 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített,

d) 262 010,0 millió forint összegben vett fel devizahitelt külföldi hitelezőktől.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján -

a) a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 132 055,5 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát, és 25 265,0 millió forint devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől;

b) a nemzetközi hitelkeretből, a finanszírozás biztonságának növelésére 2008-ban 1562,8 milliárd forint devizahitelt hívott le, amelyet a Magyar Nemzeti Banknál devizabetétként helyezett el.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok évközben 9344,6 millió forint összegben igényeltek - a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) igazgatóságai javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 26 100,7 millió forint összegben mondtak le e támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 1001,3 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 70,0 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekedtek. A módosított előirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként az R. tartalmazza.

(3) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyijövedelemadó-részesedésből a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 3851,2 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4640,9 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatoknak 2008. év után járó hozzájárulás és támogatás 789,7 millió forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint 293,4 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei - az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően - az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 4119,0 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1878,6 millió forint,

melyek helyi önkormányzatonként részletezett összegeit az R. tartalmazza.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az őket ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 195,2 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.

(8) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján

a) a Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások jogcímen 532,6 millió forint,

b) a Helyi önkormányzatok színházi támogatása jogcímen 21,2 millió forint,

c) a Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíjtörvény változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásaihoz jogcímen 16,2 millió forint,

d) a Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben jogcímen 328,8 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése jogcímen - egyenlegében - 469,9 millió forint,

f) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen 666,6 millió forint,

g) a Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése jogcímen 32,8 millió forint,

h) a 2007. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 210,0 millió forint,

lemondási és visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését az R. tartalmazza.

(9) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott határidőre tekintettel, az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2009. március 27. napjától keletkezett.

(10) Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Kincstár 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034073-00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(11) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a települési önkormányzatok

a) saját elszámolásuk alapján 5438,8 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak,

b) 2008. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolása keretében a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/7. pontja alapján 10 151,2 millió forint támogatást igényeltek vissza a költségvetésből,

c) a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/8. pontjában szereplő módszer alapján 2240,4 millió forint támogatásra jogosultak,

amely összegek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett.

8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatai 2008. évi felhasználásának levezetését, továbbá a korábbi évek maradványának megállapítását a 4. számú melléklet részletezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok 2008. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira nyújtott támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulását a 10. számú melléklet részletezi.

(6) A Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználásának alakulását a 11. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés a következő jogcímek maradványait

a) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása jogcímen a 6. számú mellékletben részletezett módon 11 644,2 millió forint,

b) a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása támogatása jogcímen a 7. számú mellékletben részletezett módon 7155,8 millió forint,

c) a címzett és céltámogatások jogcímen 17 559,3 millió forint,

d) a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai támogatása jogcímen 16 728,5 millió forint,

e) a vis maior tartalék jogcímen 224,9 millió forint,

f) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása jogcímen a 12. számú mellékletben részletezett módon 4051,1 millió forint

összegben állapítja meg.

9. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a Kormány rendeletében meghatározott összegű - a 2008. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg, illetve beszámítás terheli a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére, illetve javára amelyet két egyenlő részletben 2010. első félév végéig kell teljesíteni. A kiegészítő támogatásnak a Kormány rendeletében történő meghatározása során az 1999. évi LXX. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás I. 2. Cikke, valamint az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2008. december 31-én hatályos 6. §-a szerint kell eljárni.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2934,2 millió forint egyszeri - a 2008. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló - szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet, XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2009 decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának emelésével 2009. évben 140,3 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak.

(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 120. §-ának (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények 2008. évben 5081,1 millió forint értékben vásároltak és 1738,8 millió forint értékben váltottak vissza értékpapírt.

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 2010. február 15-éig kiadandó rendeletben határozza meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget olyan módon, hogy

a) a kormányrendelet tervezetét az Állami Számvevőszék véleményezi,

b) a rendelet tervezetét legkésőbb 2009. december 31-éig kell megküldeni az Állami Számvevőszéknek, amely azzal kapcsolatos álláspontját 30 nap alatt alakítja ki.

10. § (1) Az Országgyűlés a Közösségi Támogatási Keret (I. Nemzeti Fejlesztési Terv) forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást 18 987,4 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást 924,5 millió forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében a Költségvetési Törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján 2008-ban új kötelezettségvállalásra nem került sor.

(4) Az Országgyűlés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (2) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást 12 004,8 millió forint összegben hagyja jóvá.

(5) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (Új Magyarország Fejlesztési Terv), az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (3)-(5) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást a 18. számú mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

11. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az elkülönített állami pénzalapok 2008. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

13. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2008. december 31-én 990,6 millió forint, amelyből 477,1 millió forint a kölcsön típusú, 513,5 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 15. §-ának (1) bekezdése szerint 2007. december 31-én ilyen címen fennállt 1195,9 millió forint követelés 2008. év során a következők szerint változott:

a) a 2008. évben az állami alapjuttatás járadékaként befolyt törlesztések összege 159,8 millió forinttal csökkentette az állományt,

b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 45,9 millió forinttal csökkentette a követelés állományt.

14. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 7. §-a (2) bekezdésének felhatalmazása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. - a Kormány jóváhagyása alapján - 2008. év folyamán 4608 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.

15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2009. december 31-éig

a) a központi költségvetés a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 1,6 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 33,2 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg,

b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 22,6 millió forintot a központi költségvetésnek a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára utaljon vissza.

16. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény 19. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megállapított hiányából 67 360,1 millió forintot az Ny. Alap KESZ-szel szemben fennálló hitelállományából 2009. december 29-én elenged.

(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az E. Alapnak az e törvény 21. §-ának c) pontjában megállapított 73,4 millió forint összegű többletét az Alap tartalékaként kell kezelni.

17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján 3204,4 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2009. december 31-éig térítsen meg.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

I. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2008. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A TÖBBLET MÉRTÉKE

18. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2008. évi költségvetése végrehajtását

a) 4 302 832,0 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 4 370 325,5 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 67 493,5 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2008. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 17. számú melléklet tartalmazza.

II. FEJEZET

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

19. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2008. évi költségvetésének végrehajtását

a) 2 857 647,6 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 925 214,5 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 67 566,9 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány összegéből 206,8 millió forintot a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 17. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tartalék igénybevétele fedez.

20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2008. évi működési előirányzat-maradványát 1061,0 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi maradvány összege 135,3 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap 2008. évi működési kiadásai 804,3 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

III. FEJEZET

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

21. § Az Országgyűlés az E. Alap 2008. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 445 184,4 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 445 111,0 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 73,4 millió forint többlettel

jóváhagyja.

22. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 3285,9 millió forint összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1450,6 millió forint előző évek előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák.

IV. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

23. § Az Országgyűlés jóváhagyja méltányossági ellátásra a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcím, 4. Egyösszegű méltányossági kifizetések jogcímcsoport, 2. Egyszeri segély jogcímen 174,6 millió forint, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 1400,8 millió forint felhasználását.

24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény

a) 73. §-ának (4) bekezdésére és 82. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 247,0 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 332,7 millió forint,

b) 73. §-ának (5) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel, és a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a nyugdíjak korrekciós emelésével összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 868,7 millió forint,

c) 73. §-ának (6) bekezdése, illetve a 81. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján

ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 676,5 millió forint,

cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoportnál 7,4 millió forint, a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 95,8 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoportnál 20,6 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 23,4 millió forint,

d) 73. §-ának (7) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata felett 146,9 millió forint

felhasználása történt meg.

25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 16. §-ában és 18. §-ában előírt megtérítési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

26. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 15. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

28. § Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy az e törvény 7. § (1)-(2), és (5)-(8) bekezdésében foglaltakat rendeletben hirdesse ki.

29. § Az Országgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy az Erzsébet téri kulturális központ és park helyzetének rendezésére fordított beruházás könyv szerinti értéken, 1226,3 millió forinttal, az Oktatási és Kulturális Minisztérium könyvviteli nyilvántartásából kivezetésre kerüljön és egyidejűleg azt a Budapest Főváros Önkormányzat a könyvviteli nyilvántartásába bevételezze.

30. § (1) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest XI. Kelenföldi út 39. szám alatti ingatlan (hrsz. Budapest belterület 3278) térítésmentesen a Budapest-Kelenföld Szent Gellért Plébánia tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

(2) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Budapest V. Alkotmány u. 12. szám alatti ingatlannak (hrsz. Budapest belterület 24911) a Magyar Állam tulajdonában lévő 49/100 tulajdoni hányada kiürített állapotban, térítésmentesen a Magyarországi Unitárius Egyház tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

(3) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. használati jogával terhelt Nagykőrös, Losonczy u. 1. szám alatti ingatlant (hrsz.: 5100) legkésőbb a használati jog megszűnéséig - 2010. december 31-ig - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kiürített állapotban a Nagykőrösi Református Egyházközség tulajdonos birtokába köteles adni.

(4) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. használati jogával terhelt Miskolc, Kis-Hunyad u. 5. szám alatti ingatlant (hrsz.: 10) legkésőbb a használati jog megszűnéséig - 2009. december 31-ig - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonos birtokába köteles adni.

(5) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Pécs, Kodály Zoltán út 20. szám alatti ingatlan (hrsz.: 4641) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a tulajdonába kerüljön, közoktatási, gimnázium elhelyezési célra, azzal a feltétellel, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Ciszterci Rend Zirci Apátsága tulajdonába adja a Pécs, Szent István tér 8-10. szám alatti ingatlant (hrsz.: 18437, 18438, 18443), illetve a Magyar Állam tulajdonába adja a Pécs, Vörösmarty u. 4. szám alatti (hrsz.: 18375), valamint a Pécs, Rókus u. 2. szám alatti (hrsz.: 3431/6) ingatlanokat annak érdekében, hogy ezen ingatlanokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésébe adja. Az állami ingatlanokat érintő tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

(6) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest XIII. kerület Kresz Géza utca 44-46. szám alatti ingatlan (hrsz.: 25377/0/A/1) térítésmentesen a Hit Gyülekezete tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

(7) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest, XIV. kerület Hermina u. 45. szám alatti ingatlan (hrsz.: 29772/1) térítésmentesen az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség tulajdonába kerüljön oktatási célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg. A Hitközség az ingatlant 5 évig nem idegenítheti el, ennek biztosítására a szerződésben elidegenítési és terhelési tilalmat kell kikötni és azt az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. Amennyiben a Hitközség a térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlant az elidegenítési tilalom megszűnését követően értékesíti, az elidegenítésből származó bevétel 50%-a a központi költségvetést illeti meg.

(8) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Balatonföldvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. szám alatti ingatlan (hrsz.: belterület 362) térítésmentesen a Postás Szakszervezet tulajdonába kerüljön. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

(9) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Fonyód belterület 6613/11 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan térítésmentesen a Pedagógusok Szakszervezete Pest Megyei Bizottsága tulajdonába kerüljön. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

31. § A Kormány 2009. december 31-ig nyilvános határozatában engedélyezheti a központi költségvetést megillető követelésről történő lemondást legfeljebb 19 milliárd Ft összegben, ha arra az elengedett követelés összegét meghaladó vagyoni hátrány megakadályozása érdekében kerül sor, vagy ha a követelés elengedését kiemelt nemzetgazdasági érdek indokolja.

1. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 15 268,1 16 393,7
1 Működési költségvetés 410,0 671,2
1 Személyi juttatások 8 753,7 9 108,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 226,5 2 330,9
3 Dologi kiadások 3 104,0 3 397,7
2 Felhalmozási költségvetés 26,1
1 Intézményi beruházási kiadások 440,6 990,9
2 Felújítás 1 153,3 1 367,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0
3 Kölcsönök 16,6 16,6
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 715,1 760,3
1 Működési költségvetés 3,0 8,3
1 Személyi juttatások 421,2 457,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 125,9 135,1
3 Dologi kiadások 132,5 147,0
2 Felhalmozási költségvetés 0,2
1 Intézményi beruházási kiadások 28,5 29,5
2 Felújítás 10,0 8,6
3 Kölcsönök 1,8 6,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 eParlament 40,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,4
2 Nemzetközi tagdíjak 17,2
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 17,2
3 Kossuth tér rendezése 385,0 385,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 30,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 355,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 65,0 37,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 28,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,0
7 Fejezeti egyensúlyi tartalék 287,1 287,1
1-4. cím összesen: 17 190,5 413,0 16 777,5 17 998,7 728,4 17 576,0
5 Közbeszerzések Tanácsa
1 Közbeszerzések Tanácsa 212,6 255,3
1 Működési költségvetés 1 590,0 1 937,2
1 Személyi juttatások 599,7 670,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 195,1 207,0
3 Dologi kiadások 976,6 929,4
2 Felhalmozási költségvetés 0,9
1 Intézményi beruházási kiadások 20,4 33,4
2 Felújítás 10,8 3,6
3 Kölcsönök 13,5 13,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 6,6 6,6
5. cím összesen: 1 809,2 1 590,0 219,2 1 856,9 1 951,6 255,3
6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 109,8
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 Magyar Szocialista Párt 953,7 953,7
2 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 833,2 833,2
3 SzDSz - A magyar liberális párt 261,1 261,1
4 Magyar Demokrata Fórum 227,6 227,6
5 Kereszténydemokrata Néppárt 235,4 235,4
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4 MIÉP - Jobbik a harmadik út 37,9 37,9
8 Pártalapítványok támogatása
1 Táncsics Mihály Alapítvány 494,2 525,5
2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 383,8 418,7
3 Antall József Alapítvány 91,0 88,2
4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 111,3 109,7
5 Barankovics István Alapítvány 120,3 112,5
6-8. cím összesen: 3 859,5 3 913,3
9 Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 9,7
10 Magyar Rádió támogatása
1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 5 923,3 4 884,8
2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 900,0 900,0
11 Magyar Televízió támogatása
1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 7 576,1 6 850,5
12 Duna Televízió támogatása
1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 488,7 1 420,4
13 Média közalapítványok támogatása
1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 9 452,9 9 452,9
2 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása a digitális átállás feladatainak kiadásaival kapcsolatban 250,0
3 Hozzájárulás a digitális átállás feladatainak kiadásaihoz 660,0
14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása
1 Közszolgálati feladatokra 2 363,0 2 363,0
2 A határon túli magyar sajtó hírellátására 80,0 80,0
4 A 2008. évi olimpiai közvetítések többletfeladataira 32,0 32,0
5 MTI archívumának digitalizációjához és annak internetes közzétételéhez nyújtott támogatás 100,0
15 Üzemben tartási díj pótlása 24 936,7 24 936,7
9-15. cím összesen: 53 412,7 51 280,0
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 36,0 36,0
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 35,0 35,0
3 Országos Horvát Önkormányzat 88,6 88,6
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 173,9 173,9
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 50,7 50,7
6 Országos Cigány Önkormányzat 225,6 225,6
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 35,0 35,0
8 Országos Örmény Önkormányzat 35,0 35,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat 89,4 89,4
10 Országos Szlovén Önkormányzat 39,9 39,9
11 Szerb Országos Önkormányzat 47,6 47,6
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 28,6 28,6
13 Ukrán Országos Önkormányzat 28,6 28,6
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 15,7 15,7
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 12,5 12,5
3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 47,0 47,0
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 73,2 73,2
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 17,2 17,2
6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 73,2 73,2
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,6 14,6
8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 92,8 92,8
10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 16,9 16,9
11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 28,2 28,2
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 6,3 6,3
13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 8,0
16-17. cím összesen: 1 326,5 1 326,5
Összesen: 77 598,4 2 003,0 16 996,7 76 375,4 2 680,0 17 831,3

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 954,2 1 318,6
1 Működési költségvetés 5,6
1 Személyi juttatások 426,7 736,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,0 142,8
3 Dologi kiadások 333,4 471,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 49,1 49,2
2 Felújítás 3,0 6,6
3 Kölcsönök 2,0 8,0 6,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 282,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 239,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8
3 Dologi kiadások 41,9
2 Államfői Protokoll kiadásai 277,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 32,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0
3 Dologi kiadások 239,9
3 Fejezeti egyensúlyi tartalék 69,9 69,9
Összesen: 1 584,1 1 584,1 1 416,4 11,6 1 318,6

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 529,8 1 661,5
1 Működési költségvetés 0,7 18,4
1 Személyi juttatások 937,9 971,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 306,1 311,7
3 Dologi kiadások 266,8 287,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
2 Felhalmozási költségvetés 3,3 10,2
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 86,4
2 Felújítás 3,0 0,4
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 42,4 42,4
Összesen: 1 576,2 4,0 1 572,2 1 657,8 28,6 1 661,5

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 331,6 1 687,4
1 Működési költségvetés 1,9
1 Személyi juttatások 816,9 904,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 260,0 283,4
3 Dologi kiadások 222,8 324,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 31,9 60,4
3 Kölcsönök 0,8 0,8
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 37,2 37,2
Összesen: 1 368,8 1 368,8 1 573,4 2,7 1 687,4

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Állami Számvevőszék 7 594,3 8 417,3
1 Működési költségvetés 26,0 63,8
1 Személyi juttatások 4 779,1 5 176,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 492,4 1 577,2
3 Dologi kiadások 1 109,2 1 243,0
2 Felhalmozási költségvetés 34,2 46,0
1 Intézményi beruházási kiadások 260,1 415,7
2 Felújítás 13,7 23,0
3 Kölcsönök 3,6 3,6
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1 Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (2006/018-176.04.02)
2 Felhalmozási költségvetés 38,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,1
2 Korrupció-ellenes intézkedések továbbfejlesztésének és a korrupcióellenes kormánystratégia végrehajtásának elősegítése (2005/17/520.04.01.06)
1 Működési költségvetés 29,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,0
4 Fejezeti egyensúlyi tartalék 220,3 220,3
Összesen: 7 874,8 60,2 7 814,6 8 505,7 180,5 8 417,3

VI. BÍRÓSÁGOK

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Bíróságok 63 666,8 70 550,5
1 Működési költségvetés 5 268,8 6 791,9
1 Személyi juttatások 45 912,6 47 671,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 621,2 14 258,9
3 Dologi kiadások 8 968,6 11 403,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 233,5
1 Intézményi beruházási kiadások 179,5 1 621,8
2 Felújítás 253,7 370,2
4 Kormányzati beruházás 1 791,9
3 Kölcsönök 113,7 113,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Igazságszolgáltatás beruházásai 1 350,0 710,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 896,1
4 Kormányzati beruházás 1 350,0
2 Ptk. alapján történő kártérítés 7,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 7,0 0,2
3 PHARE-programok és az átmeneti támogatás programjai
2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1 Bírósági Oktatási Központ felszerelése 22,1
1 Működési költségvetés 14,4
3 Dologi kiadások 17,5
2 Felhalmozási költségvetés 139,5
1 Intézményi beruházási kiadások 160,4
2 Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében
1 Működési költségvetés 1,0
3 Dologi kiadások 1,2
3 A magyar bírák kommunikációs kapacitásának további erősítése
1 Működési költségvetés 4,1
3 Dologi kiadások 4,1
6 Kincstári számlavezetési díj kiadásai 2,0 0,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2,0 0,3
7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása 116,0 35,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 50,0 6,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 66,0
15 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 858,0 1 858,0
Összesen: 72 268,6 5 268,8 66 999,8 78 382,7 7 297,7 71 319,9

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Ügyészségek 29 030,7 31 870,0
1 Működési költségvetés 36,5 81,1
1 Személyi juttatások 19 251,4 20 883,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 055,3 6 525,7
3 Dologi kiadások 2 964,1 2 763,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 3,4
2 Felhalmozási költségvetés 3,5 15,0
1 Intézményi beruházási kiadások 670,9 1 224,2
2 Felújítás 100,0 110,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,0 24,0
3 Kölcsönök 32,0 32,0 40,8 40,8
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 EU-tagságból eredő feladatok 24,0 24,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12,0 12,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 1,6
3 Dologi kiadások 10,0 12,2
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 0,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 0,6
5 Fejezeti egyensúlyi tartalék 841,0 841,0
Összesen: 29 997,7 72,0 29 925,7 31 602,1 136,9 31 895,2

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 114 215,8 114 215,8
2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 12 256,6 12 206,3
3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának 108 602,8 96 186,8
4 Normatív hozzájárulások
1 Települési önkormányzatok feladatai 20 842,6 20 842,6
2 Körzeti igazgatás 11 687,2 11 687,2
3 Körjegyzőség működése 6 182,3 6 267,7
4 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 2 861,6 2 861,6
5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 149,5 1 149,5
6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 162,8 156,9
7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 5 510,0 5 510,0
8 Üdülőhelyi feladatok 8 957,8 9 384,0
9 Pénzbeli szociális juttatások 67 610,2 67 610,2
10 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 17 203,3 17 203,3
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 44 642,7 42 589,8
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 59 623,8 58 438,7
13 Közoktatási hozzájárulások 432 879,9 430 020,5
5 Központosított előirányzatok 149 307,6 143 013,5
6 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása 12 500,0 8 570,0
2 Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára 100,0 4,2
3 A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 1 400,0 9 469,9
7 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
1 Kőszínházak működtetési hozzájárulása 9 679,7 9 679,7
2 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 387,3 387,3
3 Színházak pályázati támogatása 943,0 943,0
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 1 671,0 1 672,7
2 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 1 000,0 1 000,0
3 Pedagógiai szakszolgálat 4 241,2 3 602,0
2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz
1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 87 759,0 92 670,6
2 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 15 073,7 14 811,3
3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 338,9 340,3
3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 35 419,4 35 419,4
4 A többcélú kistérségi társulások támogatása 28 095,8 29 179,3
9 Címzett és céltámogatások 53 000,0 34 940,7
10 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 10 870,0 7 327,1
11 Vis maior tartalék 360,0 635,1
12 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása 16 200,0 43 482,8
13 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 5 800,0 4 503,9
14 A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása 41 400,5
15 Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása 523,7
16 Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása 300,0
17 Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíjtörvény változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásaihoz 658,9
18 Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 1 600,0
19 A helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti keresetkiegészítése 19 620,6
20 Hajdúszoboszlói HÖT készenléti tűzoltósággá történő átalakítása 26,5
21 Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása 2 478,3
22 Csörög község új alapfokú oktatási intézménye építésének támogatása 160,0
23 A váci Árpád Fejedelem Általános Iskola épülete felújításának, oktatási feltételei korszerűsítésének, akadálymentesítsénak támogatása 265,0
24 Zsámbék nagyközség új, korszerű nyolc csoportszobás óvodája építésének támogatása 437,5
  Vissza az oldal tetejére