Időállapot: közlönyállapot (2009.XII.15.)

2009. évi CXXXIX. törvény

a 2011. évi népszámlálásról * 

Az Országgyűlés az Európai Parlament és a Tanács nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK (2008. július 9.) rendeletének, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően a 2011. évi népszámlálásról a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A Magyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével az Európai Parlament és a Tanács nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK (2008. július 9.) rendelete, a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani.

(2) A népszámlálás

a) a Magyar Köztársaság területén élő, vagy átmenetileg külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,

b) a Magyar Köztársaság területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó

ba) EGT-állampolgárokra,

bb) harmadik országbeli állampolgárokra, és

bc) hontalan személyekre

[a továbbiakban az a)-b) pont együtt: természetes személyek], valamint az ország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre és lakott egyéb lakóegységekre (a továbbiakban: lakások) terjed ki, beleértve a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményeket (a továbbiakban: intézetek) is.

(3) A népszámlálást az elektronikus és papíralapú önkitöltéses, valamint az interjús módszer kombinálásával kell végrehajtani. Az adatszolgáltatás módját - a (4) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatói kör kivételével - az adatszolgáltatásra kötelezett személy választja meg.

(4) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény és a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerinti védett személyek adatszolgáltatási kötelezettségüket önkitöltéses módszerrel teljesítik.

(5) Az adatfelvételt 2011. október 1. és 2011. november 30. között kell végrehajtani.

2. § (1) A népszámlálás során az adatszolgáltatás a természetes személyek, a lakások, valamint az intézetek következő adatköreinek összeírására terjed ki:

a) a természetes személyekre vonatkozóan: nem, születési idő, állampolgárság, nemzeti és etnikai hovatartozás, anyanyelv, családi állapot, jelenlegi és egy évvel korábbi lakóhely, születési hely, háztartások és családok összetétele, termékenység, fogyatékosság, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató, lakáshasználat jogcíme;

b) a lakásokra vonatkozóan: rendeltetés (típus), használat formája, tulajdoni jelleg, lakás-alapterület, építési év, szobák száma, felszereltség;

c) az intézetekre vonatkozóan: rendeltetés, férőhelyek száma, az üzemeltetés időszaka.

(2) A népszámlálás során a személy családi és utónevét a népszámlálási kérdőívre felvenni nem szabad.

3. § (1) Az adatszolgáltatás - a nemzeti és etnikai hovatartozás, az anyanyelv és a fogyatékosság kivételével - kötelező. Az adatszolgáltatásra kötelezettek kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően, az 1. § (3) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási módok valamelyikével az 1. § (5) bekezdésben meghatározott időszakban megadni.

(2) Az adatszolgáltatás a nemzeti és etnikai hovatartozásra, az anyanyelvre, valamint a fogyatékosságra vonatkozóan önkéntes.

(3) A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.

4. § (1) A népszámlálás előkészítésének és végrehajtásának a szakmai irányítását, az elektronikus adatgyűjtés lebonyolítását, továbbá az adatok feldolgozását és közzétételét a Központi Statisztikai Hivatal végzi. Az adatok Bizottság (Eurostat) számára történő továbbításáért a Központi Statisztikai Hivatal a felelős.

(2) A népszámlálás helyi előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról - az elektronikus adatgyűjtés lebonyolítása és a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a települési (a fővárosban a kerületi) önkormányzat jegyzője gondoskodik.

(3) A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által fenntartott intézetek és a befogadó állomások, valamint az ezekben az intézetekben és a befogadó állomásokon élők vonatkozásában a helyi előkészítő és végrehajtó feladatok ellátásáért a fenntartó szerv vezetője a felelős.

5. § Ez a törvény az Európai Parlament és a Tanács nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK (2008. július 9.) rendeletének végrehajtását szolgálja.

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza

a) a 2011. évi népszámlálás megszervezésével kapcsolatos feladatokat,

b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető központi szerv és a népszámlálás helyi előkészítésében és végrehajtásában résztvevők feladatait,

c) a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt adatkörökön belüli részletes adattartalmat,

d) az adatszolgáltatással összefüggő technikai szabályokat.

(3) A népszámlálás kiadásainak keretösszegét az éves költségvetési törvény tervezése során figyelembe kell venni.

7. § (1) A fogyatékossággal összefüggő adatok megbízható összegyűjtését lehetővé tevő, mintavételen alapuló adatgyűjtési programot kell végrehajtani.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdésben meghatározott adatgyűjtési program mintájának nagyságát, valamint a gyűjtendő adatok körét, továbbá a végrehajtás részletes szabályait rendeletben határozza meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott rendeletet a fogyatékos személyek társadalmi és érdek-képviseleti szervezeteivel egyeztetve olyan módon kell kidolgozni, hogy annak tervezetét az Országos Fogyatékosügyi Tanács legkésőbb 2010. szeptember 30-ig megtárgyalhassa.

(4) Az Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottságát a rendelet tartalmáról annak kiadását megelőzően, de legkésőbb 2010. szeptember 30-ig tájékoztatni kell.


  Vissza az oldal tetejére