Időállapot: közlönyállapot (2009.XII.21.)

105/2009. (XII. 21.) OGY határozat

a közszféra alapvető etikai követelményeiről * 

Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét a közszféra demokratikus, az állampolgárok számára átlátható és elszámoltathatóságon alapuló működése iránt. Az Országgyűlés meggyőződése, hogy a közszférában a jogszabályokban előírt kötelezettségeken túlmutató etikai követelményeknek kell érvényesülniük, ezeket a közszférában egységes elveken alapuló etikai kódexekben szükséges megfogalmazni.

1. Az Országgyűlés szükségesnek tartja,

a) hogy az etikai kódexekben kifejezésre jussanak a becsületesség, az elfogulatlanság, a pártatlanság, a pártsemlegesség, a tárgyilagosság, a tisztességesség elvei,

b) hogy az etikai kódexek tilalmazzák a közszférában dolgozó személyek részéről bármilyen előny elfogadását a csekély értékű - a befolyásolásra alkalmatlan - ajándékot kivéve, annak haladéktalan bejelentése mellett,

c) hogy az etikai kódexek írják elő a közszférában dolgozó személy illetéktelen befolyástól mentes, pártatlan tevékenységét, annak módját, és határozzák meg az adott foglalkozási ágban, területen etikátlannak tekinthető főbb magatartásformákat,

d) hogy az etikai kódexek etikai követelményként juttassák kifejezésre azt, hogy a közszférában dolgozó személy a tevékenysége során olyan magatartást tanúsítson, amely nem vezet jogtalan hátrány, illetőleg jogtalan előny okozásához,

e) az etikai kódexek előkészítése során annak mérlegelését, hogy a közbizalom erősítése érdekében az adott területen nem indokolt-e a jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi szabályoknál szigorúbb szakmai, gazdasági és pénzügyi etikai összeférhetetlenségi követelmények rögzítése az etikai kódexben,

f) olyan eljárást kialakítását, amely biztosítja, hogy a közérdeksértő magatartásokra vonatkozó bejelentés garantáltan eljut a kivizsgálására, illetve az etikai eljárás megindítására hivatott szervhez, amely csak konkrétan meghatározott esetekben mellőzheti az etikai eljárás megindítását,

g) az etikai kódexben rögzített követelmények megsértése esetére olyan eljárási szabályok megállapítását és olyan szervek, testületek felállítását, amelyek alkalmasak az etikai normasértés kivizsgálására és etikai következmény alkalmazására.

2. Az Országgyűlés felkéri az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, az Állami Számvevőszék elnökét, a legfőbb ügyészt, a Kormányt és a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy az e határozatban foglalt alapelvek figyelembevételével 2010. február 28-ig alakítsák ki vagy módosítsák az általuk irányított, igazgatott vagy alárendelt szervezetek etikai normáknak megfelelő működéshez szükséges etikai kódexeket.

3. Az Országgyűlés felkéri a köztestületeket, az önkormányzati érdekszövetségeket, az érdek-képviseleti szervezeteket, valamint a szakmai szervezeteket, hogy tagjaik - elsősorban a közpénzek felhasználására irányuló - tevékenységével összefüggésben az etikai követelményeikben érvényesítsék a fenti elveket, valamint az általuk elfogadott etikai kódexeket hozzák összhangba a fent meghatározott minimum-elvárásokkal.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére