Időállapot: közlönyállapot (2010.VI.28.)

2010. évi LIX. törvény

az egyes elektronikus eljárások módosításáról * 

1. § A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 6. §-ának (5) bekezdésében a „2010. július 1-jétől” szövegrész helyébe a „2011. január 1-jétől” szöveg lép, valamint 7. §-ának (5) bekezdésében a „2010. július 1-jétől” szövegrész helyébe a „2011. január 1-jétől” szöveg lép.

2. § Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 35. §-ának (3) bekezdésében a „2010. szeptember 1-jén” szövegrész helyébe a „2011. november 1-jén” szöveg lép, valamint 35. §-ának (7) bekezdésében a „2010. szeptember 2-án” szövegrész helyébe a „2011. november 2-án” szöveg lép.

3. § (1) A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény 10. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 15. § (3) bekezdése 2011. július 1. napján lép hatályba.

(5) A 7. § (8) és (9) bekezdése 2012. július 1. napján lép hatályba.”

(2) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 394/B. § (1) bekezdés bevezető szövegének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgári perben - és ha törvény más polgári eljárás vonatkozásában előírja - 2011. július 1. és 2012. június 30. napja között a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:”

(3) A Pp. 394/B. § (2) bekezdés bevezető szövegének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az általános meghatalmazottal kapcsolatban 2011. július 1. napja és 2012. június 30. napja között a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:”

(4) A Pp. 394/C. § bevezető szövegének helyébe a következő rendelkezés lép:

„394/C. § A polgári perben - és ha törvény más polgári eljárás vonatkozásában előírja - 2012. július 1. napjától a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:”

(5) A Pp. 394/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E § rendelkezéseit 2012. június 30-ig csak a megyei bíróságok első fokú hatáskörébe tartozó, 2011. január 1. napját követően indult polgári perekben kell alkalmazni. A § rendelkezéseit 2012. július 1. napjától az ezen időpont után indult, a helyi bíróságok előtti polgári perekben is alkalmazni kell.”

(6) A Pp. 394/E. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„394/E. § (1) A bíróságok egymás közötti és a közigazgatási szervekkel, illetve más hatóságokkal történő elektronikus kommunikációjára 2011. január 1. napja és 2012. június 30. napja között a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) A bíróság a hivatalos iratait másik bíróság, közigazgatási szerv vagy más hatóság részére elektronikus úton is kézbesíttetheti;

b) Az elektronikus úton megkeresett másik bíróság, közigazgatási szerv vagy hatóság a megkereső bíróságnak elektronikus úton válaszol a megkeresésre.

(2) A bíróságok egymás közötti és a közigazgatási szervekkel, illetve más hatóságokkal történő elektronikus kommunikációjára 2012. június 30. napját követően a bíróság a hivatalos iratait másik bíróság, közigazgatási szerv vagy más hatóság részére kizárólag elektronikus úton kézbesíttetheti. Az elektronikus kézbesíttetés alóli kivételt jelenti, ha a bíróság által kézbesíttetni rendelt okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges; erre különösen akkor kerülhet sor, ha az eredetileg papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, vagy ha a papír alapú okirat valódisága vitás.”

(7) A Pp. 395. §-ának (4) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy)

l) a polgári peres eljárás elektronikus beadványai űrlapjának adatait, tartalmi és formai kellékeit, valamint az űrlaphoz csatolható mellékleteket rendeletben szabályozza.”

(8) A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2009. évi LXVIII. törvény 12. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2010. január 1. napján lép hatályba.

(2) A törvény 1. §-a, 4. §-ának (1) és (3)-(4) bekezdése, a 6. §-a, a 8. §-a, a 9. §-ának (1) bekezdése, a 10-11. §-a, valamint 13. §-a 2011. január 1. napján lép hatályba.

(3) A törvény 2. § (2) bekezdése, 3. §-a, 7. §-ának (2) bekezdése, valamint a 14. § (1) bekezdése 2010. augusztus 1. napján lép hatályba.

(4) A törvény rendelkezéseit a hatálybalépésüket követően indult ügyekben kell alkalmazni.”

(9) A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmh.) 11. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elektronikus úton beadványt kizárólag erre rendszeresített űrlapon lehet benyújtani, és a beadványt)

a) minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni.”

(10) Az Fmh. 11. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint 16. § (4) bekezdése hatályát veszti.

(11) Az Fmh. 26. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem hivatalból történő elutasításának vagy az ügy áttételének nincs helye, és ha nem kell a felet a hiányok pótlására felhívni, vagy a fél a hiánypótlási kötelezettségének eleget tett, a közjegyző az ellenfél meghallgatása (nyilatkoztatása) nélkül köteles a fizetési meghagyást kibocsátani. A közjegyző a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül - elektronikus úton beadott kérelem esetén három munkanapon belül - papír alapon bocsátja ki. A közjegyző a fizetési meghagyást elektronikusan bocsátja ki és kézbesítteti a félnek, ha e törvény elektronikus kézbesítést ír elő.”

(12) Az Fmh. 43. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az illeték megfizetésének megtörténtét a bíróság ellenőrzi.”

(13) Az Fmh. 59. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az európai fizetési meghagyásos eljárásban a beadványokat kizárólag papír alapon írásban az eljáró közjegyzőnél lehet előterjeszteni, e törvénynek a MOKK rendszerére vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók. Az európai fizetési meghagyásos eljárásban kizárólag papír alapú beadványok alkalmazhatók; az eljáró közjegyző az iratokat papíron állítja elő, és kézbesítteti a félnek.

(11) Az európai fizetési meghagyásos eljárásért a közjegyző részére külön jogszabály szerint meghatározott módon eljárási díjat kell fizetni; a 42. § (1) és (2) bekezdését, és a 46. § (3)-(5) bekezdését nem lehet alkalmazni. Az európai fizetési meghagyás végrehajtásának elrendeléséért az 55. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott összegű díjat a közjegyző részére külön jogszabály szerint meghatározott módon kell megfizetni, a díj az eljáró közjegyzőt illeti.”

4. § (1) A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2009. évi LXVIII. törvény 1. §-a, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6. §-a, 8. §-a, 9. § (1) bekezdése, 10. §-a, 11. §-a és 13. §-a nem lép hatályba.

(2) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) Az 1-3. § a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(4) Ez a törvény 2012. július 1-jén hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére