Időállapot: közlönyállapot (2010.VII.5.)

2010. évi LXVII. törvény

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény módosításáról * 

1. § A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény (a továbbiakban: Krt.) 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

e) egyéni vállalkozónak minősülő mezőgazdasági termelő: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben ekként meghatározott olyan kis- és középvállalkozásnak minősülő természetes személy, aki az eljárási tv. szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben az egységes kérelemre vonatkozó jogszabályban meghatározott benyújtási határidő utolsó napján egyéni vállalkozóként szerepel;”

2. § (1) A Krt. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő a kárenyhítési hozzájárulás (1) bekezdés szerint kiszámított összegét átutalással, a befizető azonosítására alkalmas módon, a regisztrációs szám és az adószám vagy az adóazonosító jel megadásával köteles befizetni az agrárkár-enyhítési szerv - a miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott - számlájára. A mezőgazdasági termelő az átutalásról úgy köteles gondoskodni, hogy a kárenyhítési hozzájárulás az agrárkár-enyhítési szerv számláján tárgyév június 30-áig jóváírásra kerüljön. Határidőben történő befizetésnek kizárólag az agrárkár-enyhítési szerv számláján tárgyév június 30-áig jóváírt összeg tekinthető.”

(2) A Krt. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő a kárenyhítési hozzájárulás (1) bekezdés szerint kiszámított összegét 2010-ben a (2) bekezdésben meghatározott módon úgy kell teljesítenie, hogy a kárenyhítési hozzájárulás az agrárkár-enyhítési szerv számláján 2010-ben szeptember 30-áig jóváírásra kerüljön. Határidőben történő befizetésnek kizárólag az agrárkár-enyhítési szerv számláján 2010. szeptember 30-ig jóváírt összeg tekinthető. E rendelkezést akkor kell alkalmazni, ha a kárenyhítési hozzájárulásnak jóváírására 2010. június 30-ig az agrárkár-enyhítési szerv számláján nem került sor.”

3. § A Krt. 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[9. § (1) A kárenyhítő juttatásra a kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult, amennyiben]

h) a használatában levő termőföldön bekövetkezett jégeső-, belvíz- és fagykárt a miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározottak szerint az agrárkár-megállapító szervhez a káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül bejelentette, és”

4. § A Krt. 11. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kárenyhítő juttatás iránti kérelemhez kapcsolódó eljárásban hiánypótlásra, illetve az eljárás ügyfél kérelmére történő felfüggesztésére nincs lehetőség.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti arányos csökkentést alkalmazni kell, úgy a kizárólag ezen indokkal csökkentett juttatásról szóló döntések tekintetében az arányos csökkentésre vonatkozóan fellebbezésnek helye nincs.”

5. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére