Időállapot: közlönyállapot (2010.VII.12.)

2010. évi LXXII. törvény

az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak módosításáról * 

1. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 9. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget tanúsít, és a felsőoktatási intézménybe való felvételre, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít. A Kormány rendeletben határozza meg, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételhez az alapképzés, egységes, osztatlan képzés esetében az érettségi vizsga mely vizsgatárgyából vagy vizsgatárgyaiból kell emelt szintű vizsgát teljesíteni. Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból letett vizsga - az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint - megismételhető. A felsőoktatási intézmény a felvételi kérelem elbírálásakor a középiskolai osztályzatokat és a középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredményeket - jogszabályban meghatározottak szerint - figyelembe veheti, illetve figyelembe veszi.”

2. § A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 42. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A felvételi eljárást megelőzően legalább két évvel a Kormány rendeletben határozza meg, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételhez egyes alapszakok esetében az érettségi vizsga mely vizsgatárgyából vagy vizsgatárgyaiból kell emelt szintű vizsgát teljesíteni.”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A Kormány az 1. § és a 2. § szerinti kormányrendeletet 2010. október 30-ig - az érintett képzést folytató felsőoktatási intézmények javaslatainak megkérését követően - adja ki.

(3) Az 1. § és a 2. § rendelkezéseit első alkalommal a 2013 szeptemberében alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre történő felvételi jelentkezések során kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére