Időállapot: közlönyállapot (2010.VII.12.)

2010. évi LXXIV. törvény

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„41. § (1) A Kormány költségvetési törvénymódosítást köteles az Országgyűlés elé terjeszteni, ha év közben az állami költségvetés egyenlegének várható összege a költségvetési törvényben jóváhagyottól legalább az állami költségvetésnek a költségvetési törvényben rögzített kiadási főösszege összegének 2,5%-ával eltér.

(2) A Kormány pótköltségvetési törvényjavaslatot köteles az Országgyűlés elé terjeszteni, ha év közben az állami költségvetés egyenlegének várható összege a költségvetési törvényben jóváhagyottól legalább az állami költségvetésnek a költségvetési törvényben rögzített kiadási főösszege összegének 5%-ával eltér.

(3) A pótköltségvetési törvényjavaslat a költségvetési törvénynek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit javasolja újból megállapítani.

(4) A költségvetési törvény módosítását nem a (2) bekezdésben említett ok miatt kezdeményező és formailag nem a (3) bekezdésben foglaltak szerinti törvényjavaslat nem minősül pótköltségvetési törvényjavaslatnak, illetve hatálybalépés esetén pótköltségvetési törvénynek.”

2. § Az Áht. 50. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„50. § Az államháztartásért felelős miniszter április 15-éig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb június 30-áig - elkészíti és a Kormány elé terjeszti a következő évekre vonatkozó gazdaságpolitikai elképzelésein alapuló költségvetési politika fő irányait és a költségvetési tervezés fő kereteit meghatározó költségvetési irányelveket.”

3. § Az Áht. 51. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az államháztartásért felelős miniszter augusztus 31-ig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb október 15-ig - terjeszti a Kormány elé a költségvetési törvényjavaslat tervezetét.”

4. § Az Áht. 52. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a költségvetési törvény utolsó költségvetési évében szeptember 30-áig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb október 31-éig - benyújtja az Országgyűlésnek a következő egy vagy többéves - az e törvény 7. § (3) bekezdése szerinti, költségvetési évenként meghatározott előirányzatokat tartalmazó - költségvetési törvényjavaslatát, és ehhez tájékoztatási céllal az államháztartás helyzetét bemutató összefoglaló táblázatokat, mérlegeket mellékel. A fejezeti részletező táblázatokat és ezek szöveges indokolásait október 15-ig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb november 15-ig - kell az Országgyűlésnek benyújtani.”

5. § Hatályát veszti az Áht. 8. § (5) bekezdése és a 8/A. § (3) bekezdés k) és l) pontja.

6. § E törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére