Időállapot: közlönyállapot (2010.VII.21.)

2010. évi LXXVII. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 50. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) E törvény 30. §-a és 51. § (10) bekezdése 2010. május 1-jén lép hatályba, azzal, hogy

a) az Ebktv. 63/A. § (5) bekezdését 2010. október 1-jétől kell alkalmazni,

b) az Ebktv. 63/A. § (6)-(7) bekezdését a 2011. december 31-ét követően meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvény 38. § (3) és (4) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére