Időállapot: közlönyállapot (2010.VIII.6.)

2010. évi LXXX. törvény

a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A volt köztársasági elnököt - kérelmére - ha ötéves hivatali idejét végig kitöltötte, megfelelő lakáshasználati jog illeti meg. E jogosultság a köztársasági elnök, illetve a volt köztársasági elnök halála esetén az özvegyét is megilleti.

(2) Az (1) bekezdésben említett, a tisztséghez méltó lakást és annak fenntartását a Hivatal biztosítja.

(3) Amennyiben a volt köztársasági elnök közjogi tisztsége megszűnése jogcímén már lakáshasználati jogot szerzett, csak egy lakásra vonatkozó lakáshasználati jog illeti meg, saját választása szerint.”

2. § A Törvény 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A volt köztársasági elnököt - ha ötéves hivatali idejét végig kitöltötte - megbízatása megszűnését követően személyes gépkocsi használat illeti meg.”

3. § A Törvény 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A volt köztársasági elnököt - ha ötéves hivatali idejét végig kitöltötte - a megbízatása megszűnését követően - a Kormány által meghatározott helyen - kétfős titkárság alkalmazása illeti meg.”

4. § A Törvény 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) A volt miniszterelnök a megszűnt tisztségére utaló elnevezés használatára, valamint kérelmére - ha a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte - a 14. § szerinti juttatásra jogosult.

(2) A volt miniszterelnök

a) a 16. §-ban meghatározottak szerint személyes gépkocsi használatra a megbízatása megszűnését követően annyi ideig jogosult, ameddig e tisztségét betöltötte,

b) a 17. §-ban meghatározottak szerinti titkárság alkalmazására a megbízatása megszűnését követően annak az időtartamnak a felére jogosult, ameddig e tisztségét betöltötte.”

5. § A Törvény 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó közjogi tisztségviselőt és volt közjogi tisztségviselőt megillető juttatások igénybevételével kapcsolatban felmerült költségeket - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a központi költségvetésnek az adott közjogi tisztségviselő hivatali szervezetét tartalmazó fejezete fedezi.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben a Köztársasági Elnökség című fejezeten belül kell meghatározni azt az éves keretösszeget, amely a volt köztársasági elnök juttatásainak fedezetéül szolgál.

(3) A volt köztársasági elnök - ha ötéves hivatali idejét végig kitöltötte - a közéletben történő részvétele, közcélú felajánlásai, adományai, vállalásai költségeinek fedezetéül a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben a Köztársasági Elnökség című fejezeten belül, külön soron tervezett előirányzat szolgál, amely felett a volt köztársasági elnök rendelkezik. Az előirányzatból a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott közvetlen politikai tevékenységet folytató, illetve pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet nem támogatható. A Köztársasági Elnöki Hivatal a honlapján a kötelezettségvállalástól számított tizenöt napon belül közzéteszi az előirányzatból nyújtott támogatás kedvezményezettjét, a támogatás célját és összegét.

(4) Az e törvény hatálya alá tartozó közjogi tisztségviselő és volt közjogi tisztségviselő köteles a részére járó juttatások igénybevételéhez szükséges adatokat - ideértve az adatok megváltozását is - haladéktalanul közölni az érintett szervvel. A jogalap nélkül felvett juttatást az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül kell visszafizetni.”

6. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2010. augusztus 6-án lép hatályba.

(2) A Törvény 27. §-ának az 5. §-sal megállapított (3) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően hivatalt betöltött volt közjogi tisztségviselőkre is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére